P

paasto RT laihdutus
paastonaika LT kalendaariperinne
RT karnevaalit, kirkkovuosi
Paavali LT Raamatun henkilöt
RT Paavalin teologia, opetuslapset
Paavalin kirjeet ST Roomalaiskirje (jne.)
Paavalin teologia LT Uuden testamentin teologia
paavit LT uskonnolliset johtajat
paavius LT roomalaiskatolinen kirkko
RT Pietari, erehtymättömyys, Vatikaanivaltio
paha LT arvot
paheet ks. YSA
paholainen
pahuus RT paha, hyvyys
paimenkirjeet RT piispa
paimentolaiset KT nomadit
pakanuus RT lähetys, antiikin uskonnot
pakkosiirtolaisuuden aika LT Israel – historia
pakolaiset ks. YSA
paleografia RT epigrafia, papyrologia
Palestiina
palkat ks. YSA
palveleva puhelin LT sielunhoito
palvonta RT kultit
panenteismi LT jumalakäsitykset
panpsykismi LT metafysiikka
panteismi LT jumalakäsitykset
papinvaalit LT kirkolliset vaalit
RT papisto
papisto LT kirkon työntekijät
RT hierarkia, papinvaalit
papit LT papisto
RT kirkkoherrat, saarnaajat
ST merimiespapit, sairaalapapit, sotilaspapit
pappeinkokoukset
pappeus LT kirkon virka
ST naispappeus, yleinen pappeus
RT hierarkia, opetusvirka, ordinaatio
pappilat
pappiskoulutus ST pastoraalitutkinto
RT teologian opiskelu
pappissääty LT säädyt
RT papisto, rälssi
pappisvihkimys RT vihkiminen
KT papit – vihkiminen
papyrologia KT papyrukset
RT paleografia
papyrukset papyrologia
paramentit kirkkotekstiilit
parannus kääntymys
parantaminen LT armolahjat
paranormaalit ilmiöt KT yliluonnolliset ilmiöt
parapsykologia ST telepatia
RT paranormaalit ilmiöt
paratiisi RT 1. Mooseksen kirja, taivas
parsilaisuus zarathustralaisuus
parusia KT Kristuksen takaisintulo
LT eskatologia, apokalyptiikka
RT kiliasmi
pasifismi LT ideologiat
RT aseistakieltäytyminen, rauhanaate, rauhanliikkeet
pastoraalikirjeet LT Uusi testamentti
ST Timoteuksen kirjeet, Tiituksen kirje
pastoraalipsykologia LT terapia
RT sielunhoito
pastoraaliteologia LT käytännöllinen teologia
RT seurakuntatyö
pastoraalitutkinto LT pappiskasvatus
patriarkaatti ks. YSA
patriarkat KT Aabraham, Iisak, Jaakob
LT Israel, Vanha testamentti
RT Raamatun henkilöt
patristiikka RT kirkkoisät
pelagiolaisuus LT harhaopit
pelastus RT lunastus, sovitus, pelastushistoria, vanhurskauttaminen
Pelastusarmeija LT uskonnolliset liikkeet
pelastushistoria RT pelastus
Pentateukki Mooseksen kirjat
perhe RT perheet
perhekirkko LT jumalanpalvelus
perheneuvonta KT avioliittoneuvonta, perhetyö
LT neuvonta, sosiaalipalvelut
RT kasvatusneuvonta
perinnelajianalyysi ks. YSA
perinne ks. YSA
perisynti LT synti
Persian uskonnot zarathustralaisuus
persoonallisuus ks. YSA
pienet profeetat LT Vanha testamentti
ST Aamos, Hoosea, Joona, Miika ym.
Pietari LT Raamatun hekilöt
RT opetuslapset, paavius
Pietarin evankeliumi LT apokryfit – Uusi testamentti
Pietarin ilmestys LT apokryfit – Uusi testamentti
Pietarin kirjeet LT katoliset kirjeet, Uusi testamentti
pietismi RT herätysliikkeet
ST radikaalipietismi, uuspietismi, herrnhutilaisuus
piirtokirjoitukset KT inskriptiot
RT epigrafia
piispainkokoukset LT kirkon hallinto
RT piispat
piispantarkastukset LT hiippakunnat, kirkon hallinto
RT piispat
piispat LT kirkon virka
RT hiippakunnat, paimenkirjeet, pappeus, suksessio, piispainkokoukset, piispantarkastukset
piispuus LT kirkon virka
RT pappeus
platonismi RT uusplatonismi
LT filosofia – antiikki
pluralismi KT moniarvoisuus
RT arvot, dualismi, monismi
pneumatologia LT Jumala, dogmatiikka
RT Pyhä Henki
poikkeava käyttäytyminen ks. YSA
poliittinen teologia RT kontekstuaalinen teologia, vapautuksen teologia
politiikka RT poliittinen kulttuuri
ST kirkkopolitiikka
polttohautaus KT tuhkaus
LT hautaus
RT krematoriot
polygamia moniavioisuus
Polykarpoksen kirje apostoliset isät
polyteismi LT jumalakäsitykset
pornografia
porvaristo LT säädyt, yhteiskuntaluokat
positivismi RT looginen empirismi, operationalismi, skientismi
postillat saarnat
postliberaali teologia
predestinaatio KT ennaltamäärääminen
RT determinismi, kohtalo
pre-eksistenssi LT kristologia
LT antropologia
Presbyteerinen kirkko LT protestantismi
RT puritaanit
primitiiviset uskonnot etniset uskonnot
profeetat LT Vanha testamentti
ST Jesaja, Jeremia, Hesekiel, Daniel, pienet profeetat
RT profetismi, Raamatun henkilöt
profetiat RT eskatologia
profetismi LT armolahjat
propaganda RT manipulaatio, psykologinen sodankäynti, suostuttelu, vaikuttaminen
prosessiteologia
protestantismi LT kristikunta, raamattukäsitykset
ST Anglikaaninen kirkko, evangelikaalit, fundamentalismi, hugenotit, kongregationalismi, korkeakirkollisuus, kveekarit, luterilaisuus, mennoniitat, presbyteerinen kirkko,puritaanit, reformoidut kirkot, vapaakirkot
protestanttinen teologia LT protestantismi
ST luterilainen teologia
protestanttiset kirkot RT protestantismi
Psalmit LT Vanha testamentti
psalttarit LT liturgia
pseudepigrafit RT juutalainen kirjallisuus, intertestamentaarinen tutkimus, Uusi testamentti
psykiatria ks. YSA
psykoanalyysi ks. YSA
psykologia ks. YSA
psykoterapia LT terapia
ST pastoraalipsykologia
puhdasoppisuus KT ortodoksia
LT luterilaisuus, kalvinismi
puhetaito RT esiintymistaito, ilmaisutaito, keskustelutaito, retoriikka
puolueet ks. YSA
puritaanit LT protestantismi
puritanismi LT protestantismi
pyhiinvaellukset LT uskontofenomenologia
RT pyhät paikat
pyhimykset RT legendat, marttyyrit
pyhitys RT Pyhä Henki, uudestisyntyminen
pyhyys
Pyhä Henki LT Jumala
RT pneumatologia
pyhäinjäännökset KT reliikit
pyhäinpäivä LT vuotuisjuhlat
RT kekri
pyhäkoulu LT kirkon lapsityö
pyhäpäivät ST sapatti
RT kirkkovuosi, kirkolliset juhlat
pyhät kirjat LT uskonnot
ST Raamattu, Koraani
RT intialainen kirjallisuus, juutalainen kirjallisuus
pyhät paikat LT uskonnot
päivänavaukset RT koulu
pääsiäinen LT kirkolliset juhlat, kirkkovuosi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *