Helsingin yliopiston avoimen tieteen palkinto 2022 Tieteen termipankille

Kuva: Mari Siiroinen


Helsingin yliopiston avoimen tieteen palkinto 2022 on myönnetty Tieteen termipankille ja HiLIFElle (Helsinki Institute of Life Science).

Raadin perusteluina Tieteen termipankin kohdalla oli menestyksekäs uudenlaisen avoimen julkaisemisen alustan ja toimintamuodon kehittäminen. Palkinnolla nostetaan esiin sekä Tieteen termipankin toiminnasta vastaavan pienen ydinjoukon työtä että laajaa asiantuntijoiden vapaaehtoistyönä tuotettua aineistoa.

Kunniakirja luovutettiin Tiedekulmassa 24.10.2022 Avoimen tieteen iltapäivä -tapahtumassa. Avoimen tieteen palkinnon jakoivat Helsingin yliopiston kirjaston ylikirjastonhoitaja Minna Niemi-Grundström ja yliopiston vararehtori Jouni Hirvonen.

Avoin tiede auttaa ymmärtämään maailmaa

Tieteen termipankista on hyötyä kaikille, jotka haluavat ymmärtää tiedettä ja tutkimustietoa. Sitä hyödynnetään yliopistotutkimuksen ja korkeakouluopetuksen lisäksi itseopiskelussa ja opetuksen eri tasoilla, erityisesti lukioissa ja oppimateriaalien tuottamisessa. Keskeisiä käyttäjäryhmiä ovat myös kääntäjät, toimittajat, kustannustoimittajat ja tietokirjailijat sekä päättäjät tai päätöksentekoon taustamateriaalia tuottavat sekä ylipäänsä asiantuntijat ja asiantuntijatiedon hyödyntäjät. Myös harrastuksissa ja arkielämän tilanteissa syntyy tiedontarpeita, joihin vastaus voi löytyä Tieteen termipankista.

Kuten edellisessä blogissamme mainitsimme, luotettavan tiedon, lähdekritiikin ja medialukutaidon merkitys korostuvat aikana, jolloin ihmisten ajatuksiin yritetään vaikuttaa mitä moninaisimmin keinoin: keksityillä uutisilla, väärillä tai harhaanjohtavilla tiedoilla ja mielikuvilla. Avoimesti saatavilla oleva tutkittu tieto tulee suureen tarpeeseen.

Tiedon hyödyntämisessä asiantuntijuuden ja maallikkouden välillä on jatkumo. Tutkija on asiantuntija erityisesti omilla erikoisaloillaan. Mitä kauemmas omasta tieteenalasta mennään, sitä enemmän tutkijakin kaipaa samantyyppistä selkeää, taustoittavaa ja tiedonmuodostusta avaavaa tietoa kuin kuka tahansa asiasta kiinnostunut – tai yksinkertaisesti tietoa siitä, mitä jokin englanninkielinen termi on suomeksi tai päinvastoin. Varsinainen tieteellinen toiminta ja tieteen yhteiskunnallinen vaikuttavuus toimivat siten käsi kädessä Tieteen termipankissa.

Monitieteisyys, tieteidenvälisyys ja tieteentekemisen joukkoistaminen

Tutkimuskysymykset ja varsinkin ihmiskunnan suuret haasteet ovat nykyisin yhä enenevässä määrin monitieteisiä ja tieteidenvälisiä. Monitieteiselle ja tieteidenväliselle tutkimukselle Tieteen termipankki tarjoaa alustan, jossa eri tieteenalat ovat yhtä aikaa näkyvissä ja niitä voi suhteuttaa toisiinsa. Eri tieteenalan asiantuntijat muodostavat Tieteen termipankin asiantuntijaverkoston, joka sekä tuottaa että hyödyntää termipankin tietoa.
Monitieteiset tutkimusryhmät voivat hyödyntää verkkopalvelua yhteisen käsitteellisen maaperän luomiseen ja samalla jakaa käsitteellisen työnsä tulokset avoimesti hyödynnettäviksi. Esimerkiksi kansainvälinen monitieteinen tutkimusryhmä on lanseerannut termipankissa ajankohtaisen termin energisääennuste (ks. myös blogikirjoitus). Monitieteisen humanistisen termityön avoin ryhmä on puolestaan kartoittanut humanististen alojen yhteistä terminologiaa ja työstänyt sen esittämistä Tieteen termipankissa jo vuodesta 2015 lähtien. Ryhmän avoimet termikokoukset jatkuvat Kaisa-kirjastossa marraskuussa.

Tieteen termipankin monitieteisessä termityössä on käynnistynyt tänä syksynä tieteidenvälisyyden terminologiaan keskittyvä työryhmä, johon kaikki kiinnostuneet ovat niin ikään tervetulleita mukaan. Ryhmässä on asiantuntijoita eri aloilta ja kautta koko maan Helsingistä Lapin yliopistoon Rovaniemellä.

Termipankin sisältöjä muokataan jatkuvasti. Yksi tutkija aloittaa ja toiset täydentävät. Ei ole tutkijoillekaan ihan helppoa saattaa kaikkien nähtäväksi tekstiä, joka ei ole lopullista, tai ryhtyä muokkaamaan toisten tutkijoiden kirjoittamaa. Uusia toimintatapoja omaksumalla voidaan kuitenkin päästä entistä paremmin päivittyvään tietoon. Ja kuten Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan varadekaani Hanna Wass kirjoittaa, ”joukkoistamisen kaltaiset innovaatiot eivät pelkästään vahvista yhteisöllisyyttä vaan ovat myös keino saada koko organisaation aivot käyttöön. Samalla opiskelijat havaitsevat, että yliopistossa voi tehdä muutakin kuin kilpailla.”

Nyt myönnetty palkinto on tänä vuonna jo toinen kunnianosoitus Tieteen termipankille: toukokuussa Tieteen termipankki huomioitiin Vuoden avoin oppimis- ja opetuskäytäntö -palkinnolla, jonka takana on Tieteellisten seurain valtuuskunnan organisoima Avoimen tieteen koordinaatio, jota rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Tieteen termipankki on uudentyyppinen verkossa toimiva avoin julkaisualusta, joka vaatii uudentyyppistä asennetta niin käyttäjiltään kuin kartuttajiltaankin. Yliopistomaailman rakenteet eivät tue perinteisestä julkaisutoiminnasta poikkeavaa yhteiskirjoittamista ja -julkaisemista, jossa myös vertaisarviointi toteutuu avoimesti yhteiskirjoittamisen ja keskustelun kautta. Oikeastaan kyse on vanhojen kunnon akateemisen perinteiden tuomisesta moderniin verkkovälitteiseen maailmaan, sellaisen vapaaehtoistyön, jota on kautta aikain harjoitettu tieteellisissä seuroissa, joissa on paljonkin kehitetty suomen- ja ruotsinkielistä tieteellistä terminologiaa.

Nykyisin akateeminen toiminta ohjautuu yhä vahvemmin tietyillä mittareilla mitattavien tulosten mukaan. Olisi aika uudistaa näitä mittareita tunnistamaan hedelmällinen epätyypillinen yhteistyö, jolla on yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Ehkä emme uskalla edes haaveilla siitä akateemisesta hengestä ja vapaudesta, joka ei alistuisi yksin tulosmittareiden ohjailtavaksi. Tällaista vapaata henkeä on kuitenkin ollut aistittavissa Tieteen termipankin yhteisöllisessä toiminnassa. Toki esimerkiksi Helsingin yliopisto on työnantajana kieliperiaatteissaan todennut, että työntekijöillä on oikeus käyttää kokonaistyöaikaansa Tieteen termipankin termityöhön. Toivottavasti Tieteen termipankin saamat tunnustukset auttavat näkemään pitkäjänteisen termityön arvon.

Tieteen termipankin koko ajan laajentuvassa asiantuntiaverkossa on yli tuhat eri tieteenalojen tutkijaa ja opettajaa, jotka kartuttavat termipankin sisältöjä ja hyödyntävät niitä opetuksessa ja tutkimuksessa. Toivotamme samalla uudet aktiivit lämpimästi tervetulleiksi mukaan! Termipankin monitieteiseen termityöhön voi tutustua myös avoimen verkkokurssimateriaalin avulla (sisään voi kirjautua ilman tunnusta vierailijana).

Tieteen termipankki kiittää huomionosoituksesta koko tiedeyhteisön puolesta!

Kirjoittaneet Harri Kettunen ja Tiina Onikki-Rantajääskö

tieteentermipankki.fi