Kestävyysopetusteema esillä Sustainability Science Days 2023 -konferenssissa / Sustainability education featured at Sustainability Science Days 2023 

 Kestävyysopetuksen kehittäminen on ollut viime päivinä esillä HELSUSin ja Aalto yliopiston yhdessä järjestämässä konferenssissa, Sustainability Science Days 2023. Hybriditoteutettu tapahtuma on Suomen suurin kestävyystieteen konferenssi, johon osallistuu puhujia ja konferenssivieraita ympäri maailmaa. Konferenssin tarkoituksena on tuoda yhteen yhteiskunnan muutoksentekijöitä, luoda yhteistä ymmärrystä kestävyyskriisistä ja auttaa eri toimijoita toimimaan yhdessä kestävämmän tulevaisuuden puolesta. 

Esikonferenssipäivän teemana oli kestävyysopetus ja aiheen ympäriltä järjestettiin useita työpajoja ja luentoja. Kestävyysopetusta käsiteltiin niin lasten ja nuorten koulutuksen kuin henkilöstökoulutuksen ja ammatillisen kasvun ja oppimisen näkökulmista. Helsingin yliopiston Teachers for Sustainability -verkosto oli myös mukana järjestämällä työpajan, jossa keskusteltiin siitä, millaista kestävyyttä kestävyysopetus tukee yliopistoissa ja muissa koululaitoksissa (kuva 1). Osallistujat pääsivät pohtimaan mitä haasteita erilaiset kestävyyden määritelmät tuovat kestävyysopetukseen eri aloilla; mitä yliopistoissa pitäisi tapahtua, jotta ne voisivat kouluttaa tarpeeksi kestävyysosaajia; mitä on haavoittuvaisuus, ketkä ovat haavoittuvaisia ja miten koulutuksen pitäisi ymmärtää haavoittuvuus ja resilienssi; sekä miten koulutusjärjestelmässä voidaan ottaa huomioon ihmisten ja tiedon monimuotoisuus kestävyystiedossa ja oppimisessa. 


Kuva 1. Pöytäkeskusteluja Teachers for Sustainability –verkoston työpajassa 

Konferenssissa kuultiin muun muassa Sakari Tolppasen (Itä-Suomen Yliopisto) keynote -luento, jossa käsiteltiin ilmastonmuutosopetuksen nykytilaa sekä tulevaisuuden tavoitteita. Kuulijat saivat tietoa siitä, miten opetuksesta tehdään vaikuttavaa ja mitkä asiat tukevat opiskelijoiden toimijuutta ilmastonmuutoksen suhteen. Sustainability Learning Café -työpajassa, jossa HELSUS oli myös mukana, keskusteltiin puolestaan esimerkiksi siitä, millaisia kestävyystietoja ja taitoja ihmiset eri työpaikoilla tarvitsevat, mitä koulutusmahdollisuuksia heille on tarjolla ja millaisia edistäviä asioita ja toisaalta hidasteita he kohtaavat miettiessään sopivia käytännön kestävyystoimia työympäristössään. Osallistujat pääsivät samalla nauttimaan yhteistyössä olevien Oatlyn sekä Cafetoria roasteryn tarjoiluista (kuva 2). 


Kuva 2. Keskusteluita Sustainability Learning Café:ssa 

Monipäiväinen konferenssi sisälsi hyvin monipuolisesti ohjelmaa kestävyysteeman ympäriltä ja voit tutustua siihen lisää tapahtuman verkkosivuilta. Lisää kuvia ja tunnelmia löytyy myös HELSUKSEN (@HELSINKISUS) sekä Sustainability Science Days:in (@SSD_Conf) Twitter -tileiltä. 

In English

The development of sustainability education has been one of the themes at Sustainability Science Days 2023, which was organized by HELSUS and Aalto University. The hybrid event is the largest sustainability science conference in Finland, with speakers and conference guests from around the world. The aim of the conference is to bring together societal changemakers, create a common understanding of the sustainability crisis and help different actors to work together for a more sustainable future.  

The pre-conference day focused on sustainability education, with a series of workshops and lectures on the theme. Sustainability education was addressed from the perspectives of children and youth education, but it also considered staff training and professional growth and learning. The Teachers for Sustainability -network at the University of Helsinki was also involved by organizing a workshop to discuss what kind of sustainability is supported through sustainability education in universities and other educational institutions (Figure 1). Participants were able to reflect on the challenges that various definitions of sustainability bring to sustainability education in different fields; what should happen in universities to train enough sustainability experts; what vulnerability is, who is vulnerable and how education should understand vulnerability and resilience; and how the education system can take into account the diversity of people and knowledge in sustainability knowledge and learning. 

Figure 1. Group discussions in the workshop organized by Teachers for Sustainability -network 

The conference included a keynote lecture by Sakari Tolppanen (University of Eastern Finland) on the current state and future goals of climate change education. Tolppanen talked about how to make teaching engaging and which factors support students’ own agencies with climate change. The Sustainability Learning Café workshop, in which HELSUS also participated, discussed issues such as what kind of sustainability knowledge and skills people need in different workplaces, what training opportunities are available to them, and what kind of facilitators and barriers they face when considering appropriate practical sustainability actions in their work environment. In the Learning Café, participants got to enjoy coffee and ice cream from the partners Oatly and Cafetoria Roastery (Figure 2). 


Figure 2. Discussion at the Learning Café 

The multi-day conference included a very varied program around sustainability, which you can find out more about on the event’s website. More photos and impressions can also be found on the Twitter accounts of HELSUS (@HELSINKISUS) and Sustainability Science Days (@SSD_Conf). 

Tule ratkaisemaan globaaleja kestävyyskysymyksiä ja kehity kestävyysasiantuntijana! / Join the Sustainability Course to solve global sustainability problems and develop your skills as sustainability expert!

 

Tule mukaan ratkaisemaan globaaleja kestävyyskysymyksiä ja kehity kestävyysasiantuntijana! 

In English below!    

Mitä: SUST-001, Kestävyyskurssi, 3 op  

Milloin: 30.10.-31.12.2023

Missä: digicampus.fi -alusta 

Miten: Linkki ilmoittautumiseen 

Kestävyyskurssin ilmoittautumisohjeet SISUun 

Kestävän kehityksen osaamisen merkitys kasvaa tulevaisuudessa. Oletko kiinnostunut kestävyydestä kulttuurin, politiikan tai ympäristönsuojelun näkökulmasta? Osaajia tarvitaan kaikilla aloilla enemmän kuin koskaan.  

Tervetuloa Helsingin yliopiston monitieteiselle Kestävyyskurssille toisessa periodissa 30.10.-31.12.2023. 

Kurssi on suunniteltu kaikkien tieteenalojen opiskelijoille. Kurssilla tutustutaan kestävyyskysymysten kompleksisuuteen ja monitieteisyyteen, sekä niiden eettisiin ja filosofisiin ulottuvuuksiin. Kurssilla ohjataan pohtimaan omaa roolia tulevana asiantuntijana ja yhteiskunnan jäsenenä kestävyyskysymysten ratkaisemisessa sekä tarjotaan työkaluja omalle toimijuudelle. Lisäksi kurssilla tutustutaan, miten kestävyysmurrosta voidaan edistää eri näkökulmista, joita ovat globaalien luonnonjärjestelmien turvaaminen, hyvinvointi ja mahdollisuudet muutokseen, kestävä ja oikeudenmukainen talous, kestävä ja terveellinen ruokajärjestelmä, ilmastonmuutos ja oikeudenmukainen energiasiirtymä sekä kaupunkiseutujen kehitys.   

Kurssi on verkkokurssi, ja se järjestetään digicampus.fi -alustalla. Löydät tarkemmat tiedot kurssin kulusta kurssisivulta. Moduulit koostuvat lukemistosta, videoista sekä oppimista tukevista verkkoaktiviteeteista, kuten ryhmäkeskusteluista, tiedonanalysointitehtävistä, testeistä ja projektityöskentelystä. Kurssi on 3 opintopisteen laajuinen. Kurssin ilmoittautuminen päättyy sunnuntaina 29.10.2023, mutta voit osallistua kurssille jälki-ilmoittautumisen kautta 31.12.2023 asti.

Tule rakentamaan kestävää tulevaisuutta! Lue kurssin tarkka kuvaus ja ilmoittaudu SISUssa! Tässä  ilmoittautumisohjeet SISUun. Linkki syyslukukauden kurssialueelle ja kurssiavain julkaistaan rekisteröityneille kurssisivulla 30.10.2023. Kirjaudu kurssialueelle yliopiston käyttäjätunnuksella (HAKA-login).

Kestävyyskurssi järjestetään uudestaan kevätlukukaudella 15.1.2024–31.5.2023 (periodit III-IV).

Join the Sustainability Course to solve global sustainability problems and develop your skills as an expert!   

What: SUST-001 Sustainability course, 3 cr.  

When: 30.10.-31.12.2023

Where: digicampus.fi-platform    

How:Link to registration 

How to register for the course on SISU 

The role of sustainability experts is becoming more emphasized in the society. Consequently, there is an increasing need to develop competence in sustainability as the concern towards sustainability issues grows. Whether your passion is culture, politics or environmental protection, your solutions are needed more than ever.  

Welcome to the new multidisciplinary Sustainability course of University of Helsinki in the second period 30.10.-31.12.2023

The course is designed for students from all disciplines. The course will introduce you to the complexity and multidisciplinary of sustainability issues, along with their ethical and philosophical dimensions. The course will guide you to consider your role as a future professional and a member of society in solving sustainability issues and provides you with tools for your own work. In addition, the course explores different perspectives of sustainability, like protecting global environmental commons, human well-being and capabilities, sustainable and just economies, sustainable food systems and healthy nutrition, climate change and just energy transitions, and urban and peri-urban development.    

The course is an online course and organized on the digicampus.fi-platform. Check more specific information on the course studies page. The modules consist of online activities such as readings, videos, group discussions, data analysis tasks, quizzes, and project work. The course is worth of 3 credits. Registration for the course ends on Sunday 29.10.2023, but you can participate in the course via late registration until 31.12.2023.

Sustainable future needs you! Read the course description and register in SISU!  We made you instructions for enrolling on the course in SISU. The link to the course area for the autumn semester and the enrollment key will be published on the course studies page when the course area opens on October 30th 2023.

The course will be held again in the spring semester 15.1.2024–31.5.2023 (periods III-IV).

Kuinka ilmoittautua SISU:ssa SUST-001 Kestävyyskurssille? How to register to the SUST-001 Sustainability Course in Sisu?

Instructions in English below

Tästä pääset Studies sivulle, josta löydät linkin ilmoittautumiseen sen avautuessa 18.9.

Osallistujamäärää ei ole rajattu kurssilla. Ilmoittautuneet hyväksytään kurssille sen alkaessa 30.10.2023. Löydät kurssialueen digicampus-osoitteen ja salasanan 30.10.2023 kurssin studies-sivulta täältä.

Helsingin yliopistossa on käytössä Sisu järjestelmän, jonka kautta opintojen suunnittelu ja kurssi-ilmoittautuminen hoidetaan. Jos Kestävyyskurssi ei ole pakollinen koulutusohjelmassasi, niin se ei löydy automaattisesti opintosuunnitelmastasi. Alta löydät ohjeet kurssin lisäämiseksi ensisijaiseen opintosuunnitelmaan ja ilmoittautumiseen.

1. Mene Sisussa ensisijaiseen opintosuunnitelmaasi ja klikkaa sitä moduulia, johon haluat sijoittaa kestävyyskurssin (esim. vapaavalintaiset opinnot/muut opinnot).

2. Valitse hakusarake “lisää suunnitelmaan” ja etsi SUST-001. Klikkaamalla hakutulosta kurssi lisätään suunnitelmaasi. (Varmista, että ilmoittaudut syksyn 2023 kurssille, älä siis valitse SUST-001B kurssikoodia)

   

3. Seuraavaksi valitaan suoritustapa. Klikkaa auki kurssiesite painamalla kurssia suunnitelmassasi.

4. Tarkista kurssin nimen alla olevasta valikosta, että sinulla on valittuna vuoden 23-24 toteutus. Vaihda vuosi tarvittaessa.

5. Valitse kurssiesitteestä välilehti “Suoritustavat” ja valitse Tapa 1 -sarake (Osallistuminen opetukseen 3 op). Paina vihreästä painikkeesta ”Valitse tämä tapa” minkä jälkeen paina sinistä ”Valitse” painiketta vahvistaaksesi suoritustavan.  Huomioithan, että perustutkinto-opiskelijana valitset tämän tavan, etkä esimerkiksi avoimen yliopiston tapaa. Seuraavana ilmoittautuminen.

 

6. Sivun yläreunaan ilmestyy banneri, josta voit siirtyä ilmoittautumiseen. 

7. Painaessasi bannerin linkkiä pääset saattamaan ilmoittautumisen loppuun. Löydät SUST-001 kurssin ”Ilmoittautuminen valitulle toteutukselle” otsikon alta. Paina ”Ilmoittaudu” näppäintä.

8. Tämän jälkeen avautuvassa ikkunassa voit valita kurssin suorituskielen. Tämän tehtyäsi paina ”Vahvista”.

9. Hienoa! Olet nyt onnistuneesti ilmoittautunut kestävyyskurssille. Löydät kurssin nyt ”Ilmoittautuminen käsiteltävänä” alaotsikon alta. Kurssi-ilmoittautuiminen on valmiiksi käsitelty ilmoittautumisajan loputtua. 

Tervetuloa kurssille!

Tarvitsetko lisää tukea Sisun käytössä? Löydät yksityiskohtaisemmat ohjeet täältä.  

INSTRUCTIONS IN ENGLISH

Here is the link to studies page, from which you’ll find a link to course enrollment on September 18th.

There is no limit to the number of participants in the course. Enrolments will be accepted at the start of the course on 30.10.2023. You can find the digicampus address and password for the course area on the course studies page on 30.10.2023.

The University of Helsinki has rolled out a new SISU system for study planning and course enrollment. If the Sustainability course is not compulsory in your degree programme, it will not automatically appear in your curriculum. Below you will find instructions for adding the course to your primary curriculum and enrollment. 

1. Go to your primary study plan and choose the module in which you want to include the Sustainability course. (For example, other studies or optional courses) 

2. Choose search tool ”add to the plan” and search SUST-001. By clicking the search result the course will be added to your plan automatically. (Make sure you select the right course code for the autumn 2023, don’t select SUST-001B

3. Next you need to choose the completion method. Press the name of the course in your study plan and the course info will open. 

4. Check that you have the right academic year selected if not change it to 23-24.

5. Go to the page” Completion Methods” and choose “Method 1” (Participation in teaching, 3cr).  Press the green ”Select this completion method” button. After that, select the blue ”Select” button to confirm your chosen completion method.  Please note: do not choose the open university method if you’re a student in University of Helsinki. The next step is enrollment.

6. A blue banner has appeared at the top of the screen including the link to registration

7. By pressing the registration link, you will be able to finish off the registration process. You’ll find the SUST-001 course under the ”Register” headline. Select the blue ”Register” button. 

8. Choose the language you wish to complete the course. Press ”Confirm”.

9. Great! You have now successfully added the Sustainability course to your  study plan and registered. You will find the course now under the ”Registrations being processed” headline. It will move under the ”Registration processed” once the enrollment period has ended.

Welcome to the course!

Need more help with Sisu? Find more detailed instructions here.

Sustainability in Curriculum Design

 

The latest version of the instructions can be found from Flamma

According to the new strategic plan of the University of Helsinki for 2021–2030, the theme of sustainability is to run through all of the University’s educational offerings. This means making sustainability expertise part of discipline-specific knowledge and skills as well as generic expert skills.

The links below provide more detailed instructions, with the aim of supporting staff of the University of Helsinki design new degree programme curricula that strengthen academic expertise with sustainability expertise. In curriculum design, degree programmes should describe the sustainability expertise they provide and enable in terms of the following goals:

 1. Strengthening of discipline-specific sustainability expertise
  • Which knowledge, skills, values and attitudes are key to discipline-specific sustainability expertise?
  • Which Sustainable Development Goals of the UN are central to the degree programme (or study track), or how do the degree objectives support the sustainability transformation, or how do the degree objectives support the understanding of sustainability specific to the discipline?
 2. Development into a sustainability expert
  • How are studies that support the development of sustainability expertise included in the curriculum?
  • Bachelor’s programmes: The curriculum can include the Sustainability course (SUST-001, 3 cr) as either discipline-specific studies or general studies. The curriculum can also include a course worth five credits designed by the degree programme, which includes the knowledge and skills provided by SUST-001 (3 cr) and a discipline-specific component worth two credits. These courses can be either compulsory or optional in the curriculum.
  • Master’s programmes: The degree structure should allow students to complete the Sustainability course (SUST-001, 3 cr).
  • Doctoral programmes: Sustainability expertise should be included in the degree.
 3. Strengthening of sustainability skills as part of generic expert skills
  • How does the degree support the acquisition of generic expert skills, which include sustainability skills?

Support material:

Further information and questions: Centre for University Teaching and Learning (HYPE), info-hype@helsinki.fi

——————————————————————————————-

Viimeisimmän version löydät Flammasta

Helsingin yliopiston uudessa strategiassa vuosille 2021–2030 kestävyys sisällytetään läpikäyvästi koulutustarjontaan. Tämä tarkoittaa kestävyysosaamisen tuomista osaksi tieteenalakohtaisia tietoja ja taitoja sekä geneerisiä asiantuntijataitoja.

Alla olevista linkeistä löytyy tarkempia ohjeita, joiden tavoitteena on tukea Helsingin yliopiston henkilökuntaa laatimaan koulutusohjelmien uusia opetussuunnitelmia, jotka vahvistavat akateemista asiantuntijuutta kestävyysosaamisella. Opetussuunnitelmatyössä koulutusohjelmat kuvaavat, millaista kestävyysosaamista koulutusohjelma tuottaa ja mahdollistaa seuraavien tavoitteiden osalta:

 1. Tieteenalakohtaisen kestävyysosaamisen vahvistaminen
  • Mitkä tiedot, taidot, arvot ja asenteet ovat keskeisiä tieteenalakohtaisen kestävyysosaamisen kannalta?
  • Mitkä YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ovat keskeisiä koulutusohjelman (tai opintosuunnan) kannalta, tai miten tutkinnon tavoitteet tukevat kestävyysmurrosta, tai miten tutkinnon tavoitteet tukevat tieteenalan piirissä käytettyä jäsennystä kestävyydestä?
 2. Kestävyysasiantuntijaksi oppiminen
  • Miten opetusuunnitelmaan on sisällytetty kestävyysasiantuntijuuden kehittymistä tukevia opintoja?
  • Kandiohjelma: Opetussuunnitelmaan voidaan sisällyttää Kestävyyskurssi (SUST-001, 3 op) tieteenalaopintoina tai yleisopintoina. Opetussuunnitelmaan voidaan sisällyttää myös koulutusohjelmien kehittämä 5 op laajuinen opintojakso, johon sisältyy SUST-001 osaaminen (3 op) sekä 2op laajuinen tieteenalakohtainen osio. Em. opintojakson suorittaminen voi olla opetussuunnitelmassa pakollista tai valinnaista.
  • Maisteriohjelma: Suositellaan, että tutkinto mahdollistaa Kestävyyskurssin (SUST-001, 3 op) suorittamisen.
  • Tohtoriohjelma: Suositellaan, että tutkintoon sisällytetään kestävyysosaamista.
 3. Kestävyystaitojen vahvistaminen osana geneerisiä asiantuntijataitoja
  • Miten tutkinto tukee geneeristen asiantuntijataitojen oppimista, joihin on sisällytetty kestävyystaidot?

Tarkemmat ohjeet:

Lisätietoa ja kysymykset: Yliopistopedagogiikan keskus (HYPE) info-hype@helsinki.fi