Klimatstrejk som undervisningsverktyg?

Den 5.4.2019 ordnades en landsomfattande klimatstrejk i Helsingfors, vilket resulterade i att många studerande ur andra stadiets läroverk runtom i hela Finland skippade föreläsningen, tenter mm för att delta i denna strejk och rösta. För att kämpa för vår planets framtid och motivera den kommande riksdagen till ett klimatsmartare Finland.

“Ungdomen är här – politiker, vakna upp! Vi drömmer om en human och ekologiskt hållbar framtid. Vi vill begränsa uppvärmningen av klimatet till 1,5 grader. Vi godkänner inte en situation, i vilken Finlands totalutsläpp hotas öka.”

Kraven som ställdes under strejken var följande:

► Finland bör vara kolneutralt innan slutet av år 2028

► Finland förbinder sig till att utöka sina kolsänkor och avverkningen av skogarna får inte tillta

► Finland upphör att använda fossila bränslen innan slutet av år 2035

► Företagsstöd med negativa följder för klimatförändringen dras in och utsläpp bör i framtiden beskattas

► Under följande valperiod bör det satsas det betydligt mera på kollektivtrafiken och den lätta trafiken

 

En fråga som uppkommer i samband med detta är hur passar klimatstrejker likt denna in i skolmiljön ? Kan man lära sig något av en klimatstrejk och hur skulle dessa kunna användas som undervisnings möjlighet?

Enligt min åsikt kan strejker fungera som ett mycket bra sätt att visa elever att deras röst har en betydelse. Om det finns något man tycket är fel eller orättvist i vårt samhälle har man som invånare rätt att låta sin röst bli hörd. Strejker sker hela tiden i vårt samhälle och är i många fall en del av framtida arbetsliv. Därför kunde det vara bra att som en del av undervisningen informera mer om rättigheterna som en finländsk medborgare, och vilken inverkan strejker och demonstrationer haft ur historisk synvinkel. Genom att lära ut detta till högre grad kunde man visa eleverna att deras röst har betydelse och att allmänheten i flera fall i historien, genom demonstrationer och strejker, kunnat inverka på beslutsfattares beslut.

Klimatuppvärmningen har på senaste tid varit ett mycket omdiskuterat ämne och många i olika länder ordnade klimatstrejker har ökat förståelsen för situationen. Genom demonstrationer och strejker har allmänheten visat sin åsikt och på många ställen har detta även synts i val och politikers ögon öppnats. Till följd av detta har även klimatet blivit en viktig del av valdebatten i Finland samt i hela EU. Detta utgör även ett ypperligt tillfälle för elever att få delta i evenemang och lära sig mer om hur man kan inverka, vad du själv kan göra och hur man kan använda sin röst för att säkerställa en bättre framtid.

Viktigt i undervisningssammanhang är även att man säkerställer att studenterna vet de samhälleliga ”reglerna” och vars och ens ansvar. Därigenom ökas vetskapen om att man i vissa fall måste överväga ifall man vill visa sitt stöd.

Vad ska lärare överväga om och när de tar sin grupp till en demonstration?

Det finns många olika faktorer som måste tas i beaktande innan en lärare kan besluta att ta med sig elever till en demonstration eller uppmuntra dem att delta. Åldern av eleverna har en mycket stor inverkan på om detta skall vara tillåtet eller inte. Begrundande över demonstrationens/strejkens bakomliggande orsaker är även mycket viktig då det finns vissa ämnen som kan vara mycket känsliga för allmänheten. Klimatdemonstrationer, marscher eller strejker och liknande kunde eventuellt fungera som gynnsamma miljöer för elever, dels för att de kan lära sig något men även för att visa att de har en möjlighet likt denna att få sin röst hörd. Speciellt vid klimatstrejker skulle många unga eventuellt kunna motiveras till att bry sig mer om planeten och ge dem hopp om vår framtid.

Effektiviteten av en strejk beror även mycket på i vilken ålder studenterna är. I detta fall var det huvudsakligen fråga om studeranden ur andra stadiets läroverk som själva fullständigt eller till stor del  ansvarar för sina studier och utbildning. Detta innebär att det i många skolor är frivillig närvaro på föreläsningar. Lärarna är inte ansvariga för om studenter deltar eller ej och det är fullständigt på studenternas ansvar att komma ikapp i studierna. Pga denna situation kommer en strejk i dessa skolor troligen inte ha så allvarliga följder och inte uppmärksammas. Oftast är det eleven själv som får negativa konsekvenser av detta, inte skolan i sig. Studeranden har på detta sätt väldigt liten makt vid strejker. Därför är demonstrationen i samband med strejken i många fall betydligt viktigare, då denna uppmärksammas av media. Speciellt vid studerandenas klimatstrejk var demonstration och marschen av stor vikt, då alla studenter samlades och visade sitt stöd.

Strejker kommer dessutom för många även att förekomma i framtida arbetsliv så vore det inte bra att redan i tidig ålder få eleverna att inse vikten av det hela? Därför kunde deltagande i strejker och demonstrationer, som stöder ett viktigt ändamål, vara en del av utbildningen.

Tyvärr tror jag dock att det är många elever av olika åldrar som skulle utnyttja situationer, samt skolans uppmuntran att delta, som en ursäkt att slippa skolan. Detta skulle kunna vara en negativ följd för skolans del. Hur man tex i gymnasier skall hitta en balans mellan att ge eleverna möjligheten att uttrycka sina åsikter, utan att ha en negativ inverkan på inlärningen kan vara en mycket svår balans att hitta.

 

31.5.2019

Michelle Gustafsson

Sääilmiöitä lukiolaisille

Mitä on sää ja miten sääilmiöitä tulisi opettaa? Vaikka eri sääilmiöt ovat läsnä mediassa, ulkoillessa ja jokapäiväisissä keskusteluissa, moni oppilas kokee sääilmiöt hankalasti ymmärrettävinä ja muistettavina. Vastaavasti moni opettaja kokee sääilmiöiden konkretisoimisen haastavaksi. Harjoitusohjeemme onkin luotu vastaamaan tähän haasteeseen Helsingin yliopiston Maantieteen didaktiikkaa käytännössä -kurssin kurssityönä keväällä 2019.

Harjoitusohjeemme on tarkoitettu sääilmiöitä käsitteleville maantieteen tunneille. Erityisen hyvin sitä voi hyödyntään lukion maantieteen syventävällä Sininen planeetta -kurssilla. Harjoituksessa käytetään geomediaa monipuolisesti ja siten se myös sitoo muita lukion kursseja yhteen. Toivomme harjoituksen olevan opiskelijoille hyödyllinen; tietokoneella tehtävät tehtävät, joissa käytetään erilaisia lähteitä ja esitystapoja tukena, ovat tärkeää harjoittelua ylioppilaskirjoituksia varten.  Soveltuvin osin materiaaliamme toki voi myös hyödyntää yläkoulun opetuksessa.

Materiaali on tarkoitettu noin 75 minuutin kaksoistunnille, mutta sitä voi karsia tai laajentaa omien opetustarpeiden mukaisesti. Osan geomediatehtävistä voi myös jättää kotitehtäväksi, jos aikaa ei ole tarpeeksi käytettävissä. Opettaja ohjeistaa tehtävien suorittamiseen, kuitenkin päätarkoituksena on myös oppilaiden aktivoiminen ja oma oivaltaminen.  

Harjoitusohje löytyy kokonaisuudessaan täältä: MAA240_Sääilmiöitä lukiolaisille

Toivottavasti materiaalistamme on apua sääilmiöiden opettamisessa!

Riikka Pesonen ja Johannes Vihervirta

 

MAA-240 Kestävä kehitys: harjoitus yläasteelle

Tämä harjoitusohje on tarkoitettu peruskouluun 45 minuutin oppitunnille ja se soveltuu 7-9 luokkalaisille. Harjoituksen tavoite on havainnollistaa omien valintojemme ympäristövaikutuksia ja saada oppilaat pohtimaan omia mahdollisuuksiaan vaikuttaa. Tässä tarkoituksessa harjoitusta voi hyödyntää myös esimerkiksi lukiossa. Tehtävää lähestytään ruuan kautta, koska se on yksi perustarpeistamme, josta syntyy paljon päästöjä.

Harjoituksen tavoitteena on opettaa muutamia peruskäsitteitä (kestävä kehitys ja hiilijalanjälki), mutta ennen kaikkea kannustaa oppilasta pohtimaan ihmisen toiminnan ja luonnon välistä vuorovaikutusta ja luonnonvarojen kestävää käyttöä. Tehtävässä pohditaan omia kulutusvalintoja ja se sopii osaksi POPS:n sisältöä S6. Harjoituksen tarkoituksena ei ole käskeä oppilaita muuttamaan tapojaan, vaan herättää ajatuksia ja oivalluksia omista valinnoista ja niiden merkityksistä. Koska aihe ei ole mustavalkoinen, tunnin lopussa on tarkoitus keskustella tai ryhmästä riippuen väitellä erilaisista aiheeseen liittyvistä kysymyksistä. Keskustelussa voi hyödyntää esimerkiksi ajankohtaisia uutisia. Tavoite on ohjata oppilaita kohti kestävän kehityksen arvoja ja antaa esimerkkejä vaikutusmahdollisuuksista.

Harjoitukseen ei sisälly kotitehtäviä, mutta siihen voi liittää ns. haasteviikon, jonka aikana jokainen oppilas miettii omasta arjestaan yhden asian, jonka pyrkii toteuttamaan ympäristöystävällisemmin viikon ajan. Tämä kestävän kehityksen tavoite voi olla henkilökohtainen ja liittyä esimerkiksi ruokaan, liikkumiseen tai kulutukseen. Myös perheitä voi kannustaa liittymään mukaan haasteeseen.

 

Tunnin kulku

 1. Teorian alustus – kestävä kehitys ja hiilijalanjälki
 2. Harjoitus netissä – eri ruokien CO2-päästöt (http://ufs.ggcampaigns.com/fi-fi/co2-laskin/)
 3. Tehtävän purku ja pienryhmäkeskusteluja valmiista aiheista

 

Liitteet

kestävä kehitys – tehtävä

kestävä kehitys – esitys

 

Hauskaa oppituntia!

Miina Suutari ja Tanja Palomäki

MAA-240: Projektityö Suomen maisema-alueista peruskouluun

Mikä olisikaan mielekkäämpi tapa tutustua Suomen maisema-alueisiin kuin päästää oppilaiden mielikuvitus valloilleen inspiroivan ryhmätyön kautta, jossa oppilaat saavat tuottaa omasta alueestaan matkailumainoksen? Tämän blogipostauksen projektiohje sopii peruskouluun Suomen maisema-alueiden opetuksen yhteyteen ja suositeltavaa olisi, että aiemmilla tunneilla olisi jo käsitelty Suomen luonnon- ja kulttuurimaantieteellisiä piirteitä yleisellä tasolla. Projektityön jälkeen on luontevaa jatkaa käsittelemällä esimerkiksi kotimaanmatkailua.

Tässä projektityössä oppilaat tuottavat ryhmissä eri maisema-alueista matkailumainoksen, jossa esitellään sekä alueen luonnon-, että kulttuurimaantieteellisiä erityispiirteitä. Valmiit matkailumainokset laitetaan luokkaan esille, ja oppilaat tutustuvat muiden ryhmien tekemiin mainoksiin sopivien kysymysten avulla.

Projektityön toteutus

1) Alustus:

Pohditaan yhdessä esimerkiksi, minkälaisia maisemia Suomessa ylipäänsä on ja vertaillaan alueellisia eroja.

2) Maisema-alueiden esittely:

Tutustutaan maisema-alueisiin kartan avulla.

3) Matkailumainoksen tuottaminen ryhmätyönä:

 • Sopiva ryhmäkoko 3-4 henkilöä
 • Ajankäyttö 2-3 x 45min
 • Lähteinä esimerkiksi retkeily- ja matkailusivustot, Google Maps katunäkymä, kuntien sivustot ja oppikirja
 • Materiaaleina suuri (A2) paperi, askartelutarvikkeita ja värikyniä

Ryhmät tuottavat luovuutta käyttäen posterimallisen matkailumainoksen, josta käy ilmi seuraavia asioita:

 • Maisema-alueen nimi
 • Suomen kartta, josta näkyy maisema-alueen koko ja sijainti, tärkeimpiä kaupunkeja jne.
 • Maisema-alueen luonnon erityispiirteitä
 • Alueen kulttuuria ja suuria kaupunkeja
 • Mitä kaikkea matkailija voi kokea/tuntea/nähdä?

Tehtävän ohjeistuksen voi muotoilla oman opetusryhmän valmiuksiin sopivalla tavalla ja tarkkuudella.

4) Posterinäyttely:

Oppilaat kiertävät ryhmissä tutkien matkailumainoksia ja pohtivat mm.

 • Mitkä ovat kunkin alueen tyypillisimpiä luonnon- ja kulttuurimaisemia?
 • Mitä tekemistä oma perhe/itse keksisi kullakin maisema-alueella?
 • Ajankäytön puitteissa voidaan keksiä myös kuvitteellisia henkilöitä, joille suositellaan sopivaa kohdetta tämän mieltymysten mukaan.

5) Ryhmätyön ja posterinäyttelyn purku:

 • Mitä alueellisia eroja jäi mieleen?
 • Mitkä olivat alueiden kiinnostavimpia piirteitä?
 • Mitä mielikuvia matkailumainonnassa hyödynnetään?

Erityisen tärkeäksi ryhmätyössä nousee koko projektin purku. Loppuyhteenvedossa on hyvä keskustelun avulla arvioida oppilaiden oppimista, sekä keskustella työssä käytetyistä lähteistä. Monet löytävät työtä tehdessä tiensä matkailusivustoille, jolloin on hyvä puhua siitä, että lähde ei ole täysin objektiivinen, vaan sivustoilla on luonnollisesti kaupallinen näkökulma.

Projektityön yhteys opetussuunnitelmaan (POPS 2014)

Maantiedon opetuksen tavoitteet:

T1 tukea oppilaan jäsentyneen karttakuvan rakentumista maapallosta
T2 ohjata oppilasta tutkimaan luonnonmaantieteellisiä ilmiöitä sekä vertailemaan luonnonmaisemia Suomessa ja muualla maapallolla
T3 ohjata oppilasta tutkimaan ihmismaantieteellisiä ilmiöitä ja kulttuurimaisemia sekä ymmärtämään erilaisia kulttuureita, elinkeinoja ja ihmisten elämää Suomessa ja maapallon eri alueilla
T6 ohjata oppilasta kehittämään tilatajua sekä symboleiden, mittasuhteiden, suuntien ja etäisyyksien ymmärrystä
T10 tukea oppilasta kehittämään vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoja sekä argumentoimaan ja esittämään selkeästi maantieteellistä tietoa
T13 ohjata oppilasta arvostamaan alueellista identiteettiään sekä luonnon, ihmistoiminnan ja kulttuurien moninaisuutta sekä kunnioittamaan ihmisoikeuksia kaikkialla maailmassa

Sisältöalueet:

S1 Maapallon karttakuva ja alueet: Oppilaat tutkivat karttoja ja hyödyntävät geomediaa, sekä kertaavat samalla Suomen keskeistä paikannimistöä.
S4 Muuttuvat maisemat ja elinympäristöt: Työssä tarkastellaan Suomen maisema-alueita, sekä tutkivat eri alueiden luonnon- ja kulttuurimaisemia.
S5 Ihmiset ja kulttuurit maapallolla: Oppilaat tutustuvat kulttuureihin, ihmisten elämään, asumiseen ja elinkeinoihin Suomessa.

Antoisaa projektityöskentelyä!

Riikka Matikainen ja Jessika Isomeri

Kuvan lähteet:
Pixabay: Suomen rajat, Lappi, Pohjanmaa, Saaristo-Suomi ja Järvi-Suomi
Wikipedia: Etelä-Suomi ja Vaara-Suomi
Maisema-alueen rajat piirretty mukaillen mm. Yle oppiminen – sivuston karttaa apuna käyttäen.