Työskentelyn turvallisuus

Työskentelyn turvallisuus

Turvallinen työskentely edellyttää aina huolellisuutta, siisteyttä ja järjestyssääntöjen noudattamista. Vaaralliset aineet ja työvaiheet on harkittava etukäteen ja mietittävä suojavarustus.

Ohjeet oppilaalle
 • yksiselitteiset ja selkeät
 • yleisohjeet näkyvillä
 • oikeat työtavat ja laitteiden käyttö opetettava huolellisesti ja varmistettava, että asia osataan
 • ensiapuohjeet
Työt kokeiltava etukäteen ja laitteiden ja välineiden kunto tarkistettava
Kulkureitit luokassa/työskentelytilassa on pidettävä vapaana ja kuivina
Luokan/ työskentelytilan suunnittelussa huomioon otettavat asiat
 • yleisilmastointi ja vetokaapit
 • riittävästi tilaa
 • hyvä valaistus
 • suoja- ja ensiapuvälineitä riittävästi ja saatavilla 

Suurimmat riskit

 • kemikaalit
 • palavat ja helposti syttyvät aineet ja materiaalit
 • avotuli
 • sähkölaitteet
 • lasitavarat

Laboratorion turvavarusteet

 • vetokaappi
 • lukollinen säilytyskaappi (haihtuvat ja vaaralliset aineet säilytetään alipaineistetussa säilytyskaapissa)
 • hätäkytkin (tulee olla helposti käytettävissä)
 • alkusammutusvälineet
 • suojalevy
 • henkilökohtaiset suojaimet
 • ensiapupakkaus

Eloperäisen materiaalin käsittely ja säilytys

 • jääkaapissa
 • pakastimessa
 • myrkyllisistä eliöistä varoitettava
 • patogeeniset mikrobit mahdollisia, joten elatusalustoja ei saisi tutkia paljain käsin
 • ei saa syödä tai juoda (paitsi, jos toiminto liittyy suoraan tehtävään)
 • kädet pestään ja kuivataan aina työskentelyn jälkeen
 • ihmisiltä näytteiden ottamisen täytyy perustua vapaaehtoisuuteen
 • verinäytteen ottamisesta ja käsittelemisestä keskusteltava ensin koulun terveydenhoitajan kanssa 

Luokan ulkopuolinen opetus/maasto-opetus

 • koulun toimintaohjeisiin ja turvallisuussääntöihin tulisi sisällyttää myös luokan ulkopuolisen opetuksen ohjeet (asennekasvatusta, velvollisuudet ja korvausvastuu selvitettävä etukäteen)
 • hyvä suunnittelu tärkeä (työskentelyn ohjeet, kulkutavat, -reitit)
 • joskus tarvitaan maanomistajan lupa – selvitettävä etukäteen
 • avunsaanti on varmistettava
 • vaatetus on oltava työskentelyä vastaava
 • vaarat täytyy ennakoida (esim. soilla, kallioilla tai metsässä liikkuessa erityyppiset vaarat)
 • jokamiehenoikeudet, liikennesäännöt
 • terve järki
 • itsenäiseen työskentelyyn ohjatessa täytyy olla varma, ettei vaaratilanteita ole tai oppilaat tuntevat ympäristönsä (vastuu opettajalla!)
 • likaisia ja saastuneita näytteitä ei saisi kerätä

Jätteiden käsittely ja hävittäminen

 • vastuu jätteiden käsittelystä aina niiden tuottajilla
 • ongelmajätteet kerätään yleensä keksitetysti (esim. EKOKEM ottaa vastaan)
 • kannattaa muistaa, että:
 1. jätteet on helpointa käsitellä heti, kun niitä syntyy
 2. mitä pienimillä ainemäärillä työskennellään, sitä vähemmän jätettä syntyy
 3. useita kerran käytettyä aineita voi käyttää uudelleen, jolloin ne on varastoitava erikseen
 4. varastopullosta otettua näytettä ei pidä palauttaa takaisin varastopulloon
 •  viemäriin voi johtaa vaarattomia vesiliukoisia yhdisteitä:
 1. myös pieniä määriä veteen liukenevia liuottimia, kuten asetoni, etanoli ja propanoli
 •  viemäriin ei saa johtaa:
 1.  viemäriä tukkivia aineita (esim. Agaria)
 2.  väkeviä happoja ja emäksiä
 3.  tulenarkoja ja kaasuuntuvia veneenliukenemattomia aineita (esim. bensiini, eetteri, tolueeni)
 4.  myrkyllisiä ja erittäin myrkyllisiä aineita
   
 • hapot ja emäkset neutraloidaan
 • orgaaniset liuottimet ja öljyt kerätään erillisiin astioihin
 • eloperäinen materiaali pakataan erikseen ja viedään jätteiden lajittelupisteeseen
 • joissakin tapauksissa materiaali keitetään tai pakastetaan ja viedään jäteastiaan sen jälkeen (esim. ravut)
 • mikrobinäytteet tehdään vaarattomaksi desinfiointiaineella, kloriitilla tai kuumentamalla

KIrjallisuutta:

Anttalainen H. ja Tulivuori, J. (2011)  Luonnontieteiden opetustilat, työturvallisuus ja välineet. Perusopetus ja lukio. Helsinki: Opetushallitus.