Finska – svårt för den som aldrig hör det.

I Österbotten bor det ställvis lika många svenskspråkiga personer i kommunerna som på Åland. Det är vanligt att man på de här områdena endast använder sig av svenska för att sköta dagliga ärenden. Finskan känns mer eller mindre obekant för en del, eftersom de så sällan kommer åt att använda den. Detta kan lätt leda till att unga människor inte uppfattar ett behov av att lära sig finska i skolan.  

Frågorna 

Jag ville ta reda på hurdan motivation enspråkigt svenska elever i Österbotten har för att lära sig finska. Samtidigt var jag intresserad av att få veta hur lärarna beaktar elevernas motivation i planeringen av finskundervisningen. Är det så att finskan känns onödig och svår bland eleverna i landets svenskspråkiga delar? Om så är fallet – vilka bakomliggande orsaker finns det? Vad gör finsklärarna på orten för att locka eleverna till att vilja lära sig finska? För att få svar på mina frågor intervjuade jag elever i årskurs åtta och därtill även finsklärare som undervisar dessa. Samplet kom att bestå av åtta elever och fyra finsklärare. Intervjuerna gjordes under åren 2005 och 2018 med lärarna och 2019 med eleverna 

Den teoretiska referensramen i min forskning utgörs av Självbestämmandeteorin av Deci och Ryan (2002) och  Eccles ocWigfields (2000) teoretiska modell för Förväntan-värdeteorin. Jag har med kvalitativa metoder försökt förstå lärarna och eleverna utgående från deras respektive perspektiv. Min analysmetod är tematisk, vilket innebär att jag plockat fram återkommande teman som både lärarna och eleverna berättar om i intervjuerna. Jag ville att frågorna skulle vara så öppna och intressanta för informanterna som möjligt för att ge rum åt varje enskild lärares och elevs tankar. Detta var ett koncept jag följde vid samtliga intervjutillfällena. 

och svaren. 

Ord som “svårt”, “frustrerande”, “måste”, “behöver finskan i framtiden”, “grammatik lösryckt från talandet” är sådant som kom fram i både lärarnas och elevernas svar. Det visade sig dock att eleverna vill lära sig finska. Både lärarna och eleverna var enade denna åsikt. Problematiken ligger närmast i hur inlärningen av finska kan förverkligas. Det är sällan eller aldrig som man i de svenska delarna av Österbotten kommer i naturlig kontakt med finskan. Tandempedagogiken kan vara en fungerande lösning på detta. Genom e-klasstandemundervisning kan elever från finskspråkiga och svenskspråkiga skolor mötas digitalt över nätet och en naturlig språkinlärning kan ske mellan eleverna. 

Resultaten… 

Eleverna tycker att det är svårt att förstå och tala finska, men de flesta känner att det är viktigt att i framtiden behärska båda inhemska språken. Eleverna var väl medvetna om att man behöver kunna finska för att jobba i Finland. Lärarna hade utvecklat sina undervisningsmetoder en hel del från år 2005 fram till år 2018. Det hade blivit mera viktigt för lärarna att beakta elevernas intressen i undervisningen när jag intervjuade dem år 2018. Under de senaste åren hade drama och olika former av finsk populärkultur tagits in i undervisningen för att motivera eleverna. Lärarna ansåg inte längre att motivationen är något som eleverna själva ansvarar för. Jag upplever att läroplanen har stor påverkan på hur undervisningen förverkligas i skolan. Både lärarna och eleverna ansåg att det är bristen på autentiska språkmiljöer som gör att finskan känns svår och obekant.  

…och framtidsplanerna.

Som följande tema skulle det vara intressant att undersöka hur tandemundervisningen kunde utvecklas så att den blir en fast del av språkundervisningen i våra skolor. Jag hoppas att språkundervisningen kan göras intressant och motiverande för alla elever. Det har visat sig i min studie att samarbete mellan skolor med olika språk är lönsamt och att eleverna uppskattar det. Det här behöver vi absolut jobba vidare på! 

Lotta Yliaho-Lehtonen 

Finska – att inte behärska det man känner att man måste kunna. Elevers och finsklärares tankar kring enspråkigt svenska elevers motivation för att lära sig finska. 

  

RYHMÄMME (neljä) VIIMEINEN BLOGIPOSTAUS

“Kello on 09.14. Pahin pelkomme on tapahtumassa: ryhmämme johtava voima Iida on ruuhkassa Länsiväylällä ja nimikkotutkijamme istuu edessämme odottava ilme kasvoillaan. Kätemme hikoavat ja Ninan valmiiksi tulostetut suunnitelmat seisovat edessämme. Nyt se alkaa.”

Alun perin epämääräiseltä tuntunut tutkijatentti alkoi lähestyessään innostaa kaikkia. Tenttiin jännitystä toi pelko siitä, että olemme ymmärtäneet jotain väärin – entä jos tutkijamme toteaa kysymyksiemme olevan täysin typeriä? Tämä motivoi tutustumaan artikkeliin niin hyvin kuin mahdollista, haluamme vakuuttaa tutkijan – me todella otamme tämän artikkelin haltuun! Varsinaisen kritiikin keksiminen tuntuu vaikealta, sillä tutkijamme on perustellut väitteensä tutkimuksessaan todella hyvin ja käyttänyt tutkimuksessaan eri näkökulmia. Lisäksi koko tutkimuksen ote on itsessään kriittinen.

Päädymme jakamaan tutkijatenttimme kahteen osaan: aineistoon liittyviin kysymyksiin sekä tutkimuksen lähtökohtiin ja tuloksiin. Koska kritiikin keksiminen tutkimuksen tuloksista tuntui vaikealta, päätimme haastaa tutkijaa erityisesti aineistonkeruumenetelmiin liittyvin kysymyksin. Olimme tutustuneen menetelmiin kurssikirjan avulla, jonka kautta niitä oli helpompi hahmottaa. Nimikkotutkimuksemme oli osa laajempaa kokonaisuutta, vain yksi artikkeli Ikävalkon väitöskirjasta.

Tutkijatentti tilanteena oli ehkä formaalimpi kuin odotimme. Hannan sanoin: “Tentin sisältö oli kyllä 5/5, mutta tunnelma ja vuorovaikutus eivät yltäneet sen tasolle.” Olimme optimistisesti olettaneet, että jokaisesta kysymyksestä lähtisi käyntiin keskustelua, mutta tutkijan vastauksiin tuntui aluksi haastavalta tarttua. Tilanne kuitenkin etenee. Emma pyrkii esittämään jatkokysymyksiä ja Tommi komppaa luottavaisin silmin. Tunnelma rentoutuu vähitellen ja ryhmämme uskaltautuu heittäytyä keskusteluun. Sofia pamauttaa etukäteen jännittämänsä kysymyksen Foucaultin valta-teoriasta, Juuso jatkaa hiillostaen tutkijaa kyseenalaistamalla ryhmähaastattelun toimivuuden kyseisessä kontekstissa. Saara seuraa keskustelua intensiivisesti. Tutkijatenttiimme vaikutti selvästi Minervatorin tila. Se on akustisesti haastava ison kokonsa vuoksi ja tämä vaikeutti keskustelun seuraamista – myös varjoryhmämme totesi samaa. Tila vaikutti ryhmäämme. Se aiheutti ylimääräistä jäykkyyttä ja turvattomuuden tunnetta. Pinja lopettaa puheenjohtajan ominaisuudessaan keskustelun täydellisesti ajallaan loppu puheenvuoroonsa. Meitä jännittää. Kuitenkin selviää, että tutkijamme oli oikein tyytyväinen suoritukseemme. Olimme helpottuneita. Paneutuminen kannatti.

Nimikkotutkimusta ei pystynyt lukemaan kerta vilkaisulla, eikä se auennut ilman perusteellisempaa käsittelyä. Käsiteltävän asian kompleksisuuden vuoksi on pystyttävä käsittämään Ikävalkon valitsema teoreettinen viitekehys, käsitteistö sekä sen käyttö tutkimuksessa. Ymmärrystä helpotti huomattavasti Ikävalkon vinkkaama artikkeli, jonka lukeminen syvensi ryhmämme osaamista selvästi. Kun kurssin alussa valikoiduimme samaan ryhmään, meitä kaikkia kiinnosti provosoiva, tasa-arvoon liittyvän otsikko – mitä tällä oikein tarkoitetaan? Ryhmätöiden alkaessa artikkeli ahdisti meitä kollektiivisesti, sen haasteellisuus löi päin naamaa ja tuntui vaikealta saada käsitystä yhtään mistään. Kuitenkin ajan kanssa ja yhdessä keskustellen, ymmärsimme vähitellen tutkimustulosten yhteyden koko yhteiskuntaan ja myös omaan rooliin työelämässä. Ja sitten palaset alkoivat loksahdella paikoilleen! Oli avaavaa ymmärtää, miten managerialistinen ote näkyy yhteiskuntamme eri osa-alueilla, politiikasta koulumaailmaan.

Vähitellen selvisi myös, mitä alkuperäinen otsikkomme tarkoitti oikeasti: tasa-arvon käsitteen voidaan sanoa typistyvän nykyisen kaltaista tasa-arvotyötä tehdessä. Otsikosta tuli mielikuva, että sen kirjoittaja toteaa koko tasa-arvotyön turhaksi, ehkä siksi, että systeemi on jo tasa-arvoinen. Oikeasti Ikävalko kritisoi tasa-arvotyön laatua – hän haluaisi tukea tasa-arvotyötä tekevien aktiivista toimijuutta. Ylhäältä päin annetut säännöt ja työpaikkojen hierarkiat rajaavat tasa-arvotyötä ja asettavat sille kyseenalaiset raamit.

            Mitä opimme tutkimuksen teosta yleisesti? Tulevina kasvatusalan ammattilaisina meidän tulisi osata suhtautua kriittisen tarkastelevasti ympärillä vaikuttavaan tutkimukseen. Myös roolimme tulevina tutkijoina ei voi onnistua, mikäli emme ymmärrä tutkimuksen prosessia ja kaikkea sitä mikä tutkimusta ympäröi – validiteetti, reliabiliteetti, eettiset kysymykset, käytettävät metodit…. Mielestämme oli mielenkiintoista kuulla tutkijan kertovan itse tutkimuksestaan käytännössä. Ikävalko kertoi rehellisesti prosessin eri vaiheista – välillä aineisto tuntui tylsältä ja työläältä, ja sen käsitteleminen vaati todella pitkäjänteistä työtä. Nyt ehkä osaamme suhtautua omaan tulevaan tutkimustyöhömme armollisemmin ja ymmärrämme, että hetkellinen tylsistyminen on vain inhimillistä, mutta sen voi voittaa ja löytää uusia piirteitä aineistostaan, niin kuin Ikävalkon kohdalla kävi. Ikävalkoa on mielenkiintoista kuunnella. Hänen asiantuntijuutensa näkyy harkituissa ja perustelluissa vastauksissa, sekä haastattelussa että tutkijatentissä.

Viime blogipostauksessamme lupasimme teille myös tutkimuksemme tuloksia. Seuraava kappale on lainaus tiivistelmästämme, jonka voit lukea, mikäli todella haluat vielä tietää lisää managerialistisen hallintatavan vaikutuksista tasa-arvosuunnittelussa. Jos et halua enää lukea aiheesta, voit myös hypätä seuraavan kappaleeseen, jossa käsittelemme tätä kurssia ja ryhmätyöskentelyämme. Valinta on sinun.

”Analyysin perusteella tasa-arvosuunnittelun vaikuttavuus ja toiminnan mielekkyys ovat kyseenalaisia: suunnitelmia laaditaan ja projekteja perustetaan, mutta niillä ei välttämättä uskota olevan vaikutusta itse toimintaan. Tasa-arvosuunnittelun vaikutusten kyseenalaistaminen ja ironisen etäisyyden ottaminen voidaan nähdä vastarintana hallinnon tuottamia velvoitteita ja yhä uusia suunnittelutarpeita kohtaan. Se voi auttaa näkemään organisaatioiden kehittämisen uudessa valossa ja tunnistamaan tapoja, joilla esimerkiksi opettajien työn edellytykset ovat muuttumassa. Se voi kuitenkin myös toimia tasa-arvon edistämisen tavoitetta vastaan, jos sinänsä hyväksyttäviin tavoitteisiin ei haluta sitoutua vastalauseena lisääntyvää byrokratiaa kohtaan. Tasa-arvosuunnitelmatyö on jatkuvaa neuvottelua toiminnan ehdoista ja oikeutuksesta. Tasa-arvon lineaariseen edistymiseen uskova tasa-arvodiskurssi edellyttää hitaan matkanteon hyväksymistä. Artikkelissa kuitenkin todetaan, että useita eurooppalaisia tasa-arvokoulutuksia tarkastellessa, organisaatiot joissa tasa-arvotilanteen tarkastelu keskittyy vain erilaisten resurssien tarkasteluun, lopputulos organisaatiossa saattaa olla entistä sukupuolijakautuneempi.

Voidaan siis todeta, että pelkän tasa-arvosuunnitelman laatiminen tai dokumentin olemassaolo voi antaa käsityksen siitä, että tasa-arvoasiat on hoidettu, ja ettei niihin tarvitse enää kiinnittää sen suurempaa huomiota. Managerialistinen tasa-arvosuunnittelu rajaa ja ohjaa kokonaisuutta johtaen mahdollisesti siihen, ettei siitä poikkeaville tavoille edistää tasa-arvoa jää mahdollisuutta. Tasa-arvon käsitteen poliittinen painoarvo vähenee, kun sitä käytetään hyödyntämään markkinoita.”    

Mielestämme kurssi oli kokonaisuudessaan työläs, mutta palkitseva. Se vaati jokaiselta omistautumista ja itsenäistä perehtymistä. Ryhmämme onnistui löytämään sopivan työtavan ja siksi työläästä kurssista syntyi hedelmällistä oppimista. Mikäli emme olisi löytäneet yhteisiä pelisääntöjä, emme olisi onnistuneet innostumaan aiheesta ja tutkimuksesta.  Tehtäviä tuli nopealla tahdilla, opimme toimimaan tehokkaasti ja priorisoimaan ajan käyttöämme. Keskustellessamme totesimme olevamme kaikki samaa mieltä siitä, että kurssi on ollut kohdallamme ehdottomasti positiivinen esimerkki ryhmätyöstä. Kurssihan toimi lähes pelkästään ryhmäkurin voimalla, mikä voi helposti aiheuttaa ongelmia. Meiltä kaikilta löytyi kuitenkin joustavuutta ja ymmärrystä toisten opiskelu- ja elämäntilanteisiin. Poissaolijat ovat aina halunneet korvata poissaolonsa jotenkin, ja jokainen on tuonut ryhmään oman panoksensa. Oli hauskaa, että ryhmäämme päätyi opiskelijoita eri linjoilta ja vuosikursseilta.

Mitä kurssin aikana on tapahtunut? Käsitys tutkijan työstä on tullut selvemmäksi ja tutkijuus puhuttelee aivan uudella tavalla. Ratkaiseva ajattelutavan muutos on ollut se, että on tullut tietoiseksi tutkimustiedon luonteesta –  tieteellinen tietokin on vain ihmisen tuottamaa ja näin ollen kyseenalaistettavissa.

”Juuri ennen alkukuulutusta Iida purjehtii Minervatorille harmaa takki päällään ja istuutuu paikalleen. Saaran kynää puristava käsi hellittää. Katsomme toisiamme ja tiedämme: tästä se lähtee.”

 

 

Miten meni noin omasta mielestä

Arvoisat akateemiset kanssabloggaajat.

Ensimmäinen blogipostauksemme käsitteli kriittisesti inkluusiota Linda J. Grahamin ja Markku Jahnukaisen tutkimuksen pohjalta. Kirjoituksemme herätti teissä mielenkiintoisia ajatuksia sekä kysymyksiä, joihin haluaisimme näin aluksi ottaa kantaa.

Erityisesti keskustelua syntyi arvojen merkityksestä niin yhteiskunnan kuin yksittäisen opettajan toiminnassa. Inkluusion toimivuuden kannalta on tärkeää siirtää vastuu yksittäisiltä toimijoilta koko yhteiskunnalle. Päättäjien tulisi tehdä sellaisia linjauksia, joiden pohjalta koulujen olisi helpompaa lähteä liikkeelle. Tällä hetkellä linjaukset ovat liian pinnallista sanahelinää, joiden pohjalta konkreettisiin toimiin on vaikea lähteä. Yksittäisen opettajan on puolestaan tärkeätä erottaa toiminnassaan omat henkilökohtaiset arvonsa koulun yhteisesti sovituista arvoperiaatteista.  

Ajatuksia herätti myös luokan suvaitsevuus ja avoimuus erityisoppilaita kohtaan, joka tietenkin on tavoiteltava lähtökohta. Täytyy kuitenkin ottaa huomioon erityisoppilaan oma kokemus ryhmässä olemisesta, sillä kaikista ideaaleinkaan luokka inkluusion kannalta ei välttämättä ole yksilön itsensä mielestä mieluisa. Esimerkiksi autistiselle lapselle iso ryhmäkoko saattaa aiheuttaa ahdistusta, vaikka kyseisen luokan ilmapiiri on avoin.

Kurssin aikana suoritetut tehtävät auttoivat syventymään tutkimuksen tekemiseen ja avasivat uudenlaista näkökulmaa tutkimusten tarkasteluun.  On paljon eri alueita, jotka tulee ottaa huomioon tutkimusta tehdessä. Tutkimuksen alussa on tärkeää, että aiheen valinta lähtee tutkijoiden omasta mielenkiinnosta ja tutkimus tuottaa uutta tietoa. On valittava tutkimuskohde ja rajattava aihealue. Tutkimusmenetelmien tulee tukea tutkittavaa aihetta ja kohderyhmä tulee myös huomioida. Tutkimuksen validiteettia ja reliabiliteettia, sekä muita laatukriteereitä on arvioitava kriittisesti. Esimerkiksi Jahnukaisen ja Grahamin tutkimus vertailee kolmea eri aluetta inkluusion toteutumisessa, joten se ei ole globaalisti yleistettävissä. Tämä ei kuitenkaan ollut nimikkotutkimuksemme tarkoitus.  

Kurssin alussa koimme nimikkotutkimuksemme todella laajaksi ja haastavaksi. Englanninkielisen tieteellisen tekstin sisäistäminen ja analysoiminen tuntui lähes mahdottomalta, näin ensimmäisen vuoden opiskelijana. Menimme tutkijahaastatteluun huulet pyöreinä, tietämättä mitä tuleman pitää. Saimme nimikkotutkijaltamme kattavat vastaukset tutkimuksesta, joiden pohjalta oli helpompi lähteä työstämään tehtäviä kohti tutkijatenttiä. Tutkijatenttiin valmistautuessamme koimme haastattelun äänityksen erittäin hyödylliseksi, koska pystyimme palaamaan tutkijan vastauksiin ja samalla huomasimme oman kehityksemme kurssin aikana. Äänitteen ja opetustehtävien avulla tutkimus aukesi kaikille ryhmämme jäsenille paljon paremmin.

Tutkijatentin aikana pääsimme mukavasti syventymään tutkimuksen aiheisiin ja nimikkotutkijamme usein itsekin häkeltyi meidän kysymyksistämme. Mielestämme suoriuduimme tutkijatentistämme hyvin. Saimme varjoryhmältäkin positiivista palautetta tutkimukseen ja laajemminkin aiheeseen perehtymisestä. Kaksisuuntainen kommunikointi oli hieman hankalaa tutkijan pitkien ja laajojen vastausten takia. Tutkija toi esiin vastauksissaan kattavasti erilaisia näkökulmia ja huomioita.

Jatkossa ammennamme kurssilta ja nimikkotutkijaltamme saatuja oppeja. Koimme että olisimme saaneet kurssista vielä enemmän irti, mikäli tehtävänannot olisivat olleet vähän tarkempia ja yhteistä opetusta olisi voinut olla enemmän tai jos kurssi olisi järjestetty myöhemmässä vaiheessa opintoja. Myös esimerkiksi väitöstilaisuuteen osallistuminen olisi voinut olla osa kurssia tutkijatenttiin valmistautuessa. Tutkijatentin aikana huomasimme, että mikäli olisimme koko kurssin ajan seuranneet observoimaamme ryhmää, olisi tentin seuraaminen ja palautteenanto ollut antoisampaa, sillä meillä olisi ollut syvempi tietämys tutkimuksesta.

Pisamainen tutkimustiimi,

Mariina       Olivia         Sanni         Iida         Anni       Salla        Tiina      Emma

 

Virhe – paras opettaja (ryhmä 9)

Istumme Minervatorin akvaariotilassa numero 4. Kello on 10.04. Tunnelma on innostavan jännittynyt. Puheenjohtajaamme ei näy missään.

Näin alkoi tutkijatenttimme nimikkotutkijamme Jaakko Hilpön kanssa. Kasvatuspsykologiaa pääaineena lukenut Hilppö valmistui luokanopettajaksi Helsingin yliopistosta vuonna 2011. Saman alan opiskelijoina koimme, että olemme samalla aaltopituudella heti ensimmäisestä tapaamisesta lähtien.

Meidän on pakko aloittaa tutkijatenttimme ilman puheenjohtajaa. Varapuheenjohtaja ottaa tilanteen haltuun ja aloitamme tentin. Esitämme ensimmäisen kysymyksemme: “Tiivistä tutkimuksesi pariin lauseeseen”. Hilppö alkaa kertoa tutkimuksestaan perusteellisesti, jolloin luomme toisiimme pelokkaita katseita: “Kuinka aika riittäisi kaikkeen?”. Samassa puheenjohtajamme astuu sisään pelastamaan ajanhallinnan haasteen. Tämän jälkeen etenemme tentissä tarkasti aikataulutetun suunnitelman mukaan.

Tentin päätyttyä Hilppö kehuu onnistuneita kysymyksiämme. Ennen tutkijatenttiä olimme olleet epävarmoja kysymystemme laadusta. Positiivisen palautteen saamisen myötä varmistuimme siitä, että olimme kurssin aikana oppineet hyödyntämään kriittistä ajattelua kysymysten laatimisessa. Kokonaisuudessaan tutkijatentti oli monipuolinen oppimismuoto, jossa jokainen ryhmäläinen pääsi hyödyntämään omia vahvuuksiaan.

Moka on lahja. Kaikki tuntevat sanonnan “virheistä oppii”, mutta siitä huolimatta moni näkee erityisesti omat virheet yksinomaan epäonnistumisena ja negatiivisena asiana. Hilpön tutkimus lisäsi syvyyttä ajatteluumme: ymmärsimme, että vahvan tuloskeskeisyyden sijaan tulisi keskittyä erityisesti oppimisprosessiin. Arvioinnissa on harvoin tarkoituksenmukaista formaali, numeroihin ja tuloskeskeisyyteen perustuva tyyli. Se ohjaa oppilaita pintasuuntautuneeseen opiskeluun ja ulkoaopetteluun ja tällainen on harvoin oppimisen kannalta ideaalia.

FUSE Studiossa oppilaat saivat itse valita, mihin tehtävään tarttuvat. He myös itse päättivät, milloin tuotos on valmis. Oppilaan kuunteleminen ja vahvuuksien huomioiminen opetuksessa vahvistaa heidän motivaatiotaan ja uskoa itseen. Oppilaan aktiivinen osallistuminen oppimisprosessiin kannustaa itseohjautuvuuteen ja vastuunottoon omasta oppimisesta.

Jotta urheilijasta kehittyy lajinsa huippu, täytyy hänen harjoitella. Mitään lahjakkuutta ei pidetä harjoittelun veroisena. Lahjakkainkaan yksilö ei pärjää vuosien jälkeen uutteralle harjoittelijalle, joka määrällisesti on harjoitellut moninkertaisesti. Sanotaan, että huipulle pääsemiseksi vaaditaan vähintään 10000 tuntia harjoittelua. Tämä tarkoittaa 3 tunnin päivittäistä harjoittelua 10 vuoden ajan. Mitä harjoittelu sitten pitää sisällään? Todennäköisesti ainakin läjäpäin virheitä. Jos harjoittelu tapahtuisi vain mukavuusalueella, jossa ei epäonnistumisen pelossa uskallettaisi tavoitella parempaa, virheitä tulisi tavoitteisiin nähden varmasti kovin vähän. Kehittyminen sen sijaan vaatii uskalluksen kokeilla omia rajojaan. Aina niitä ei saavuteta, mutta vain kokeilemalla ja yrittämällä voi niihin päästä.

Tutkimuksen tekeminen on pitkä, aikaa vievä ja monivaiheinen prosessi. On huomioitava realiteetit: ilman rahoitusta paraskaan tutkimusidea ei toteudu. Tutkimuksella on korkeat laatukriteerit, jotka tutkimusmenetelmistä riippuen vaihtelevat. On kuitenkin noudatettava hyvän tutkimuksen periaatteita, kuten validiteettia ja eettisyyttä, jotka tiedeyhteisö on hyväksynyt. Tieteellinen tutkimus on itsekorjautuvaa, pitää kuitenkin ottaa huomioon lähdekriittisyys. Jatkotutkimus voi aina tuoda uusia näkökulmia tutkittavaan aiheeseen, eikä tieto ole pysyvää. Tutkimuskysymykset asetetaan aiempaan tutkimukseen nojaten. Tutkijoiden on suhtauduttava tutkimuskysymyksiin kriittisesti koko tutkimuksen ajan ja muutettava niitä tarpeen tullen.

Tämä kurssi, tutkimuksen tekemiseen tutustuminen on hyvin paljolti ollut tasapainoilua mukavuus ja epämukavuusalueella. Mutta myös sen takia, koemme kehittyneemme kovasti monella osa-alueella, niin tiedollisesti tutkimuksen tekemisestä kuin tällaisen oma-aloitteisen projektin ja ryhmätyöskentelyn hallitsemisen kannalta. Koska polku ei ole ollut kaikista tasaisin, se on ollut kovin opettavainen. Näistä tiedoista ja taidoista on varmasti paljon hyötyä tulevissa opinnoissa. Virheet, joita olemme tehneet, ovat todennäköisesti toimineet parhaimpina opettajinamme.

/ Sonja Haverinen, Ida Heinonen, Tuija Hyvättinen, Sanni Korhonen, Noora Peräniemi, Susanna Pyrhönen, Nette Salonen, Tinja Tikkanen, Juuli Vainikka

Kuvalähteet:

-http://www.gocomics.com/calvinandhobbes/2009/03/11

-http://www.lentavaporo.fi/koulutus.html

-https://miltonjiro.wordpress.com/the-importance-of-group-work/

KTT – Mitä käteen jäi?

Kohti tutkivaa työtapaa-kurssi oli erilainen kuin kurssit, joille olemme aiemmin osallistuneet. Odotimme tekevämme kurssilla esimerkiksi oman pienen tutkimuksen, ja harjoittelevamme tutkimuksen tekemistä tällä tavalla. Kurssilla oli kuitenkin erilainen lähestymistapa tutkimuksen tekemisen harjoitteluun.

 

Kurssi edellytti hyviä ryhmätyötaitoja. Onneksi ryhmämme toimi yhteen todella hyvin. Tämä olisi voinut olla myös haaste, sillä ryhmäkoon ollessa näin iso (9 hlö), olisivat asiat voineet mennä myös toisin. Pääsimme tarkastelemaan tutkimuksen tekemiseen liittyviä asioita nimikkotutkimuksemme kautta, ja oli hyödyllistä, että tehtävät olivat samasta tutkimuksesta. Vaikka tehtävät hieman toistivat itseään, herätti jokainen niistä keskustelua välillämme. Monesti silti koimme yhdessä tuumin, että olemme kurssilla, jolla olisi edellytetty jo enemmän pohjatietoja tutkimuksen tekemisestä.

Mitä opimme tutkimisesta?

Tutkimukset ovat laajoja, aikaa vieviä ja resursseja vaativia, joten tutkimusaihe on hyvä rajata tarkasti. Tutkimus voi myös olla osa isompaa tutkimushanketta. Tutkimusmenetelmät tulee pohtia tarkasti ja useasta näkökulmasta, jotta mitataan oikeita asioita mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti. Tutkimuksen onnistumiseksi perusteellinen taustatyö ja suunnittelu on tärkeää.

 

Myös aiheen käsitteistöön tutustuminen on tarpeen. On useita toisiinsa liittyviä käsitteitä, joiden välillä tutkijan on tehtävä valinta, tai keksiä kokonaan uusia. Jo ennen kun tutkimusta lähdetään suunnittelemaan teknisesti – on pohdittava – onko tutkimus millään tavalla hyödyllistä ja merkittävää ja voiko se saada tarvittavan rahoituksen.

 

Kuitenkaan, tutkimuksen tavoitteena ei aina tarvitse olla suuri tieteellinen läpimurto, vaan se voi olla hyödyllistä tieteellisenä taustatyönä esimerkiksi uusien mittareiden tai mittausmenetelmien kehittämisessä. Tutkimus voi olla myös kirjallisuuskatsaus, tai aiempaa tutkimusta vahvistavaa tutkimusta. Tällaisella tutkimuksella varmistetaan ettei aiemmat tulokset ole vääriä tai vanhentuneita.

 

Mitä muuta opimme?

Nimikkotutkijamme Ritva Ketosen tutkimuksesta “Dysleksiariski oppimisen haasteena” opimme uusia asioita lukihäiriöstä ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Tutkimuksessa selvisi, että lukihäiriö on erittäin periytyvää. Esimerkiksi fonologisen tietoisuuden harjoittaminen jo varhain leikki-iässä on tärkeää ennaltaehkäisyn kannalta. Opimme myös, että on olemassa lapsia, jotka eivät hyödy intensiivisestäkään tuesta juurikaan. Kuitenkin suurin osa lukivaikeudesta kärsivistä lapsista hyötyy tuesta. Huolestuttavaa on, että lukivaikeuksista kärsivät lapset eivät saavuta muita lapsia lukemisen eri osa-alueilla koulutien aikana.

 

Tutkijatentin anti

Olimme todella etuoikeutettuja saadessamme haastatella juuri kyseistä tutkijaa. Keskustelu sujui vaivattomasti ja keskustelunomaisesti. Ajatuksia jaettiin spontaanisti ja ilmapiiri oli oikein miellyttävä. Kysymysten taustatietoihin olisimme joissain kohdissa voineet paneutua paremmin. Toisaalta olimme löytäneet myös muita tutkimuksia, jotka olivat yhteydessä omaan nimikkotutkimukseemme.  Tutkijatenttiin valmistautuessamme löysimme yhteyden musiikin ja fonologisen tietoisuuden välillä. Musiikilliset harjoitteet voivat vaikuttaa yhtä positiivisesti lukihäiriöiden kehityksen hillitsemiseen kuin kielelliset harjoitukset.

 

Varjoryhmän läsnäolo tutkijatentissä oli huippua. Saimme heiltä rutkasti rakentavaa palautetta ja hyviä vinkkejä. Omaa olemista, tai ryhmän dynamiikkaa kun ei sisältä päin samalla tavalla pysty seuraamaan, ulkopuolisen näkökulma auttoi pohtimaan haastattelun jäsentelyä.

 

Lopuksi

Kokonaisuudessaan saimme tästä kurssista paljon irti. Oman työskentelymme lisäksi oli hienoa tutustua myös muiden ryhmien tutkimuksiin esitysten muodossa. Oli hauskaa nähdä erilaisia lähestymistapoja ja seurata muiden ryhmien dynamiikkaa, sekä tutkimusten eroavaisuuksia. Tutkimuksen maailman kirjo on laajempi ja mielenkiintoisempi kuin osasimme odottaa. Otamme kuitenkin kurssilla opittuja asioita mukaamme, ja varmasti opintojen edetessä saamme moniin auki jääneisiin kysymyksiin myöhemmin vastauksen.

 

XOXO, Ryhmä15,

Minja Mäkinen, Pauliina Suominen, Hanna Malmivaara, Emma Karjalainen, Maria Saarentola, Kai Somervuori, Altti Klemetti, Jaakko Hallikainen, Iman Daher

Gadamerilainen Hermeneu – mikä? Matka kohti tutkivaa työtapaa

 

 

 

“Accipe librum, et devora illum.”                                                                                                                         -Ota kirja ja syö se.                                     (Ilm. 10:9)

”Tutkija murtaa myyttejä! Luonnontiede ei olekaan objektiivista: ”Opetuksessa sijaa tulkinnoille”. Kurssin ensimmäisellä kerralla ympäri Minervatoria oli ripoteltu erilaisia lööppejä, mukaan lukien edellä mainittu otsake koskien luonnontieteiden objektiivisuuden puutteellisuutta. Lööpin otsikko vaikutti heti mielenkiintoiselta ja se herätti meissä kaikissa paljon mielipiteitä, sillä mieleemme muistui heti omat luonnontieteiden oppituntimme peruskoulusta. Mietimme, millaisia oppimiskokonaisuuksia –ja metodeja siellä käytettiin ja miten omat kokemuksemme korreloivat otsikkomme kanssa. Keskusteluidemme pohjalta tulimme siihen tulokseen, että meitä on opetettu siten, että luonnontieteissä asiat on tuotu ilmi faktoina, eikä niissä ole juurikaan ollut sijaa tulkinnoille. Koska omat mielipiteemme olivat ristiriidassa lööpin kanssa, olikin jännittävää saada tietää, minkälaisia argumentteja lööpin väittämän takaa paljastuisikaan.

Saimme tehtäväksemme tutustua nimikkotutkijamme Anniina Leiviskän kirjallisuuskatsaukseen: ”Finitude, Fallibilism and Education towards Non-dogmatism: Gadamer’s hermeneutics in science education”. Jo pelkän otsikon lukemisen jälkeen monilla ryhmäläisillämme meni sormi suuhun, ja pieni epätoivon tunne valtasi joukkomme. Eihän tää ollut yhtään sitä mitä luultiin?

Paneuduttuamme tekstiin ns. punaista lankaa oli todella vaikea löytää tekstin vaikean kielen ja teoreettisuuden takia. Lööppimme otsikko oli erittäin harhaanjohtava, eikä mielestämme liittynyt juurikaan meille annetun tekstin sisältöön. Aluksi tuntui siltä että, lööpistä saatua mielikuvaa oli vaikea liittää Leiviskän tekstiin sen teoreettisen luonteen, konkreettisten esimerkkien puutteen ja koulumaailmaan soveltumattomuuden takia. Saimme sovittua tapaamisen Leiviskän kanssa ja jokainen meistä valmisteli pari kysymystä kirjallisuuskatsaukseen liittyen. Ajatuksena oli, että nimikkotutkijamme pystyisi avaamaan tekstiään ymmärrettävämpään muotoon. Treffit olivat antoisat, mutta punainen lanka oli edelleen hukassa. Asiantuntijakieli ja täysin tuntematon aihe saivat meidät vielä hämilleen. Tästä oli hyvä jatka kohti uusia pettymyksiä!

 

Kirjallisuuskatsaus pohjautui saksalaisen filosofi Hans-Georg Gadamerin ajatuksiin. Keskeistä artikkelissamme oli kiista postmodernin ja modernin kasvatusfilosofian välillä, johon Gadamerin hermeneutiikka pyrkii tarjoamaan paremman ratkaisun. Modernismi pyrkii löytämään kasvatuksenteorialle ja käytännölle universaalisti pätevän rationaalisen perustan. Postmodernismi puolestaan painottaa tiedon ja rationaalisuuden kontekstuaalisuutta. Yksinkertaisesti sanottuna kiista koskee kysymystä: “Päteekö kaikkialla samat kasvatusperiaatteet kulttuurista ja kielestä riippumatta?”  Gadamerin hermeneutiikka pyrkii nousemaan kiistan yläpuolelle ja  ottaa huomioon kulttuurin, historian ja keneltä tieto on peräisin. Ajatuksena kriittinen tarkastelu tietoa kohtaan ja ymmärrys sen epävarmasta luonteesta.

“Tieto on hyvin perusteltu tosi uskomus” – Platon

Hermeneutiikka on nimetty kreikkalaisen Hermes-jumalhahmon mukaan, joka toimi muiden jumalien viestinviejänä. Hermeen hahmoon kuului kreikkalaisen jumaltaruston mukaisesti hyvin inhimillisiä piirteitä, joista tärkein oli ilkikurisuus, joka muutti jopa yksinkertaiset viestit vaikeastitulkittavaan muotoon. Ajatelkaa Tylypahkan räyhähenki Riesua.

Anniina Leiviskä ottaa kantaa Gadamerin filosofian merkittävyyteen koulumaailmassa ja luonnontieteiden opetuksessa.                                                           “I argue that adopting a Gadamerian philosophy of science can have significant consequences for science education.” – Anniina Leiviskä

“Acu tetigisti!” -Osuit naulan kantaan!                                                                                 Aluksi koimme väitteen itsestäänselvyytenä. Tottakai opetus ottaa huomioon kriittisen ajattelut ja tiedon erehtyväisyyden. Mutta, kun lähdimme pohtimaan asiaa oman koulukokemuksemme kautta, ymmärsimme, että Gadamerin filosofian käyttö koulussa on kuitenkin puutteellista. Yleensä tieto esitetään kiveenhakattuina faktoina.

Havainnollistaen,

Aikoinaan ajateltiin maailman olevan litteä ja opetus ei suonut näkemyksen kriittistä tarkastelua tai tutkimista. Tieto esitettiin faktana ja se jo itsessään rajoitti asian käsittelemistä. Aika ei mahdollistanut kriittistä ajattelua yksilölle, ja esitettyjen faktojen haastaminen oli lähes mahdotonta; vaihtoehtoisille teorioille ei annettu tilaa.

Kurssin edetessä sivistyssanojen vyyhdistä kuoriutui viimein se kaivattu punainen lanka. Kun pääsimme paremmin sisään aiheeseen, pystyimme liittämään sen meille tutumpaan kontekstiin, koulumaailmaan. Lähdimme heittelemään ajatuksia aiheen liittämisestä koulumaailmaan käytännön esimerkkien avulla mm. koulukirjojen ja opetusmetodian kautta. Miten kriittiseen ajatteluun voitaisiin kannustaa jo ala-asteella?

Tutkijatentissä huomasimme ajattelumme ja ymmärryksemme tutkimusta kohtaan kehittyneen aivan uudelle tasolle alun hysterian jälkeen. “Sehän puhuu nykyään suomea!!” saimme kiinni Leiviskän vastauksista ja pystyimme muodostamaan keskustelua.  Oli mahtavaa huomata, että minäpystyvyytemme koki suuren harppauksen kurssin aikana ja tutkijatentti toi sille viimeisen silauksen!

Emme pelkää enää kuolemaa, vai pelkäämmekö..?

Akateemisin terveisin, ryhmä 13

xoxo

Riku Hotti, Ville Dahlbacka, Saara Salo, Julia Pesonen, Marja-Kristina Frolova, Hanna Laine, Joel Hämäläinen, Santeri Konu ja Kaisa Koskenkorva

 

Virhe – uhka vai mahdollisuus? (ryhmä 9)

”Täydellisyyden tavoittelu koulujen perussynti: koulussa tulisi oppia tekemään enemmän virheitä”. Näin väitettiin lööpissämme. Virheellä on sanana negatiivinen kaiku. Miten ihmeessä käännämme sen tavoiteltavaksi asiaksi?

Tutkimusartikkelin esittelyosiossa todetaan, että viime vuosien aikana on alettu ymmärtää epäonnistumisen hyödyllisyyttä oppimisen kannalta. Samaan aikaan virallisen kouluttamisen maailmassa käsitykset epäonnistumisesta eivät kuitenkaan ole muuttuneet. Toisin sanoen ristiriita ajatusten ja     toiminnan välillä on suuri. Lisäksi koulutyön luonne tehtävineen on usein suuntautunut saavuttamisen ja tehokkaan ongelmien ratkaisun ideologiaan. Tämän seurauksena luokkahuonekulttuuri ei helposti salli ongelmien läpikäymistä uudelleen tai vaihtoehtoisten ratkaisujen miettimistä. Oppilaiden näkökulmasta tällainen toimintatapa muotoilee virheiden teon hidasteeksi, joka jarruttaa heidän vauhtiaan ja edistymistä. Näin virheiden tekemisen pelko kouluissa laajenee helposti myös koulun ulkopuoliseen maailmaan ja virheiden teko stigmatisoituu oppilaiden silmissä.

Herne Varenne ja Ray McDermott toteavat teoksessaan Successful Failure, että koulut ovat lähtökohtaisesti rakentuneet onnistumisen ja epäonnistumisen käsitteiden pohjalle. Kirjoittajat toteavat, että kouluissa epäonnistuminen ja menestyminen ovat usein käytettyjä käsitteitä luokittelemaan yksittäisen oppilaan synnynnäistä luonnetta. Samalla todetaan, että kyseiset oletukset kuitenkin murtuvat, kun tarkastellaan erilaisten oppilaiden sitoutumista erilaisiin tehtäviin koulun kulttuurisen kontekstin ulkopuolella. Koulu on siis vain yksi kulttuurinen konteksti omine periaatteineen. Koulumaailma ei aina ole vastaanottavainen kehittäville näkökulmille virheiden teon suhteen, sillä monen oppilaan tapauksessa epäonnistuminen ei lyhyellä tai pitkällä aikavälillä tuo kehittäviä lopputuloksia. Niinpä joillekin oppilaille epäonnistuminen tarkoittaa epäonnistujaa, myös koulumaailman ulkopuolella.

Varenne ja McDermott ehdottavat, että kehitetään uusi ”kieli” jolla puhutaan oppilaista, koulusta ja oppimisesta. Tutkijat eivät kokonaan halua eroon epäonnistumisen ja menestyksen käsitteistä. Sen sijaan he haluavat muotoilla ne uudelleen tavalla, joka ei määrittäisi näitä termejä yksilöllisiksi luonteenpiirteiksi. Keskeiseksi kysymykseksi nousee, kuinka kouluissa voidaan ymmärtää epäonnistumisen käsite niin, että sen kehittävät aspektit ovat tärkeimmässä roolissa. Tähän kysymykseen haetaan ratkaisua FUSE Studio –mallilla.

FUSElla tarkoitetaan uudenlaista oppimisympäristöä, joka perustuu oppilaslähtöiseen ongelmanratkaisuun LUMAT-oppiaineissa (matematiikka, luonnontieteet, tiede, teknologia sekä taide). FUSE on tietokoneohjelma, jonka voi ostaa kouluun ja johon FUSE tunteja pitävät opettajat koulutetaan. Sen työtavat tukevat 2000-luvun taitojen, kuten yhteistyön, luovuuden ja kriittisen ajattelun, kehitystä. Oppilaan itsenäinen toimijuus korostuu FUSEn tarjoamien 25 haasteen parissa, jotka vaikeutuvat asteittain. Tehtävien perustana on se, että ne ovat oppilaiden itse valitsemia, tekeekö tehtävän yksin vai ryhmässä ja suorittaako tehtävän loppuun vai ei. Konkreettisena erona normaaliopetukseen on formaalin arvosanan puuttuminen. Muutoin FUSE tunnit pidetään samoissa puitteissa muiden tuntien kanssa.

Tutkijamme Jaakko Hilppö oli tutkijaryhmineen lähestynyt virheiden hyötyä oppimisessa Amerikassa tehdyssä tutkimuksessa. Tutkimuksessa oli keskeisenä oppimisympäristö FUSE Studio, jossa virhe pyrittiin näkemään positiivisena osana oppimista. Tutkimusta tehtiin vuoden ajan seitsemässä FUSE Studiossa, joissa virhe ilmeni kahdessa muodossa; ollen luonnollinen osa prosessia, mutka tiessä, vain yksi uusi yritys muiden rinnalla. Toisaalta virhe nähtiin mahdollisuutena kehittää uusi strategia ongelman ratkaisemiseksi. Kummassakin tapauksessa virheet nähtiin oleellisena osana oppimisprosessia. Lisäksi tutkimuksella pyrittiin selvittämään, pystyttäisiinkö kouluun järjestämään tiloja, joissa oppilaat voisivat kokea tuottavaa epäonnistumista ja sen kautta löytää uusia tapoja ratkaista ongelmia.

Moka on lahja. Näin nimikkotutkijamme tiivisti tutkimuksen sanoman. Tapaamisessa Jaakko Hilppö kertoi tarkemmin kyseisestä tutkimuksesta, jolloin aluksi paperilta luettuna melko abstraktin tuntuinen teksti muuttui huomattavasti selkeämmäksi. Tutkimusraportissa esiteltiin kaksi epäonnistumista koskevaa tapausta, joiden videotallenteet Hilppö näytti ryhmällemme. Kuvailtujen tapausten konkreettinen näkeminen teki ymmärtämisestä helpompaa. Videot ja haastattelut tuntuivat olevan toimivia tutkimusmenetelmiä tällaisessa laadullisessa, oppilaiden reaktioita ja toimintaa seuraavassa tutkimuksessa.

Hilpön tutkimuksessa on käytetty taustatutkimuksena  Manu Kapurin (2016) julkaisua. Kapur luokittelee onnistumisen ja epäonnistumisen käsitteet neljään kategoriaan: productive success, productive failure, unproductive success, ja unproductive failure. Hilpön tutkimus ja FUSE studio -malli perustuvat käsitteelle productive failure eli tuottava epäonnistuminen. Ideana on siis, että virheistä voi oppia ja niistä tulee hyödyllisiä oppimisen kannalta. Olisi mielenkiintoista, jos tutkimuksessa olisi otettu huomioon myös virheen mahdollinen negatiivinen vaikutus eli unproductive failure. Kaikki epäonnistumiset eivät kuitenkaan ole mielekkäitä tai hyödyllisiä oppimisenkannalta lyhyellä tai pitkällä aikavälillä, ja sitä ei pitäisi sivuuttaa.

Muuttuvassa maailmassa tarvittavat tiedot ja taidot ovat aivan muuta kuin ennen. Enää ei ole mieltä ulkoa opettelussa. Ei ole arvokasta muistaa tietoa, kun tieto on kaikkien saatavilla kaikkialla. Sitäkin tärkeämpää on kyky osata etsiä tietoa ja soveltaa sitä. Ehkäpä suhtautuminen virheisiin negatiivisesti onkin peruja siitä, että tiedon ollessa muistin varassa, on ollut tärkeää pitää faktoista huolta. Mielestämme FUSE Studio edustaa 2000-luvun taitojen maailmaa, jossa pyritään rikkomaan vanhat tottumukset kärjistetystä opettajajohtoisesta ulkoa opettelua korostavasta maailmasta. FUSEssa on tavoitteena haastaa oppilaat keksimään itse ratkaisuja, jotka löytyvät parhaiten tekemällä ensin joukon virheitä. Jokainen virhe on askel kohti haluttua lopputulosta. Näin ollen virheistä tulee tuottavia ja niillä on itseisarvoa oppimisprosessissa. Virheen muuttuessa positiivissävytteiseksi, on sillä välillisiä vaikutuksia uskallukseen yrittää ja sitä kautta myös itsetuntoon ja minäpystyvyyteen.

Pitäisikö koulut sitten muuttaa täysin oppilaslähtöisiksi? Pohdimme tätä myös tutkijan kanssa ja tulimme yhdessä lopputulokseen, että tässäkin asiassa kultainen keskitie olisi ehkä paras ratkaisu. Esimerkiksi oppiaineen luonne vaikuttaa siihen, kuinka hyvin FUSEn kaltainen oppimisympäristö olisi sovellettavissa käytäntöön. Oppilaslähtöinen opiskelu tuo kuitenkin varmasti lisäarvoa 2000-luvun taitoja opiskellessa. Mielestämme koulun onkin tärkeää pystyä reagoimaan maailman muutokseen ja perustelemaan oman olemassaolonsa merkitys. Onko teidän mielestänne virheet oppimisen uhka vai mahdollisuus?

 

Lähteet:

Haastattelu: Jaakko Hilppö, 28.9.2017, Helsingin Yliopisto

Hilppö, J. (2018). “Failure is just another try”: Re-framing failure in school through the FUSE Studio approach (LEHDEN NIMI: THINKING SKILLS AND CREATIVITY)

Kapur, M. (2016). Examining productive failure, productive success, unproductive failure, and unproductive success in learning. Educational Psychologist, 51(2), 289-299

McDermott, R., & Varenne, H. (1999). Successful Failure: The School America Builds. Boulder, CO, Westview Press.

Kuvien lähteet:

https://fi.pinterest.com/pin/457256168387848971/?lp=true

https://www.fusestudio.net/

https://www.linkedin.com/pulse/when-school-kids-commit-suicide-because-fear-failure-critical-jordan

https://www.linkedin.com/pulse/from-failure-fortune-pawan-kumar

https://betterhumans.coach.me/make-2017-a-year-of-failure-4aa0529137a7

https://sites.google.com/a/ausdk12.org/ams-8th-grade-math/home/math-learning-and-love/we-learn-best-from-mistakes

Ikävalkon tutkimuksen matkassa – tasa-arvosuunnittelun haasteet (ryhmä 4)

Hei kanssaopiskelijat, tiedeyhteisön tutkijat ja opettajat!

Olemme ryhmä neljä! Tässä blogitekstissä käsittelemme  yhtä artikkelia Elina Ikävalkon väitöskirjasta Vaikenemisia ja vastarintaa: Valtasuhteet ja toiminnan  mahdollisuudet oppilaitosten tasa-arvosuunnittelussa. Artikkeli on nimeltään Tasa-arvosuunnittelu managerialistisen hallinnan tekniikkana ja se käsittelee tasa-arvosuunnittelun haasteita tästä näkökulmasta. Artikkelin toisena      tekijänä on Kristiina Brunila, joka on myös tuottanut materiaalia.

Kohti tutkivaa työtapaa -kurssin alussa jokainen osallistuja valitsi ajatuksia herättävän otsikon, jonka perusteella löysimme toisemme saman pöydän äärestä ja muodostimme tiimin. Otsikko kuului: “Tutkija huolissaan; koulujen tasa-arvotyö lisää eriarvoisuutta.” Voitte siis kuvitella, kuinka häkellyimme, kun edessämme olikin sosiologian väitöskirja managerialismista.

Ensimmäisenä onkin varmasti tarpeellista määritellä managerialismin käsite – uskokaa tai älkää, se oli meillekin vieras. Tutkijahaastattelussa Ikävalko määrittelee managerialismin seuraavasti: käsite tulee laajemmasta sosiopoliittisesta yhteiskuntakeskustelusta ja viittaa vahvasti uuteen julkishallintoajatteluun (new public management). Liiketalouden periaatteet ovat alkaneet vaikuttaa myös julkisen sektorin toimintaan, jolla on pyritty kustannustehokkuuteen ja tulosvastuullisuuden lisäämiseen.  Menetelmää on esitetty ratkaisuna  julkisen sektorin tehokkuusongelmiin. Käsitteellä managerialismi viitataan myös usein käytäntöihin, joissa korostuvat johtajien toimintaedellytykset ja muodollinen valta, tai joissa yleisesti vahvistetaan organisaation johtamisen edellytyksiä (Koikkalainen 2012, 42).

Seuraavaksi avaamme käsitettä tasa-arvosuunnittelu ja kuinka se liittyy tähän tutkimukseen. Tasa-arvosuunnittelun velvoite henkilöstöpolitiikassa on koskenut vuodesta 1995 yli 30 työntekijän oppilaitoksia, kertoo Ikävalko. Velvoite toiminnallisista tasa-arvosuunnitelmista tuli peruskouluihin vuonna 2015. Ikävalkon aineisto on tuotettu toisen asteen oppilaitoksissa sekä muutamassa yrityksessä.

Ikävalko kuvaa tasa-arvosuunnitelmatyön olevan jatkuvaa neuvottelua toiminnan ehdoista ja oikeutuksesta. Esimerkkinä voisi olla suunnitelma, jossa on laadittu tavoitteet työtehtävien jakautumiselle tai häirinnän ja kiusaamisen poistamiselle. Hän innostui tutkimaan aihetta toimittuaan teknologia-alan tasa-arvohankkeessa, jossa yritysten kanssa tehtiin tasa-arvosuunnitelmia. Projektin aikana käytyjen keskusteluiden myötä Ikävalkon mielestä tasa-arvon käsite typistyi. “Olisi syytä tuoda lisää kriittistä ajattelua aiheesta”, Ikävalko toteaa. Turhautuminen tuottavuusdiskurssissa toimimiseen johti haluun tutkia aihetta syvemmin.

Ikävalko suositteli meille muutamia teoksia, joihin haluamme paneutua vielä ennen tutkijatenttiä. Artikkeli itsessään on myös erittäin mielenkiintoinen ja esitettäviä tuloksia ja ajatuksia on vielä paljon. Nyt pyydämmekin teiltä kärsivällisyyttä – palaamme mainittuihin yksityiskohtiin seuraavan blogikirjoituksemme tiimoilta!

Haluamme kuitenkin pohtia jo heränneitä tunnelmiamme ja kirjoitamme niistä nyt. Paneuduttuamme tutkimukseen tulimme kaikki kollektiivisesti siihen tulokseen, että artikkeli avasi uusia ajatuksia ja käynnisti uudenlaisen kyseenalaistamisprojektin ajoittain itsestäänselvyydeltä tuntuvaan aiheeseen: onko tasa-arvo todellakin saavutettu? Tajusimme myös tieteenalojen välisen kytköksen ja kuinka laaja-alaisesti on hahmotettava asioita, jotta niitä voitaisiin ymmärtää kokonaisvaltaisesti.  Luettavaa materiaalia olisi loputtomiin, mikäli haluaisimme hallita aiheen täysin aukottomasti. Tietenkään emme voi vetää vertoja Ikävalkon kaltaiselle asiantuntijalle, vaikka se onkin tavoitteemme.  Osaamme tutkia tätä aihetta kasvatustieteen valossa ja olemme onnellisia saamastamme haasteesta.

Nyt heitämmekin teitä tällä sosiologian pallolla, miten TE lähtisitte kehittämään tätä haasteellista tasa-arvosuunnittelun vyyhtiä? Millaisia ratkaisuja te näette tulevaisuuteen? Onko koulujen tasa-arvosuunnittelu tarpeellista?

Lähteet:

Brunila, Kristiina & Ikävalko, Elina 2011. Tasa-arvosuunnittelu managerialistisen hallinnan tekniikkana. Julkaisussa Sosiologia 4/11.

Ikävalko, Elina 2017. Haastattelu 4.10.2017. Helsingin yliopisto.

Koikkalainen, Petri 2012. Managerialismi ideologiana. Julkaisussa Niin & Näin 4/12.

Kulttuuri-ryhmä viikko 37-38

Saimme ohjeistuksen ensimmäistä oppimistehtävää varten 13.9. Tehtävänantona oli ideoida, miten voisi lähteä tutkimaan valitsemassamme lööpissä esitettyä asiaa. Lööppi, jonka pohjalta teimme tehtävän, on seuraavanlainen: ”Nyt puhuu naistutkija: ’Meillä on oltava keinoja tutkia kulttuuria!’ – Pitääkö meidän vaieta kulttuurien välisistä eroista?”

Aluksi tehtävä tuntui aika hankalalta ja vaikealta aloittaa, sillä aihe oli mielestämme niin laaja. Lööpistä löytyi myös monta eri kulmaa, kun sitä alkoi pilkkomaan pienempiin osiin. Lähdimme oikeastaan nollasta liikkeelle ja ohjeistus tuntui hieman suppealta. Tämä varmaankin osin siksi, että ”Tutkimuksen voimasanat” oli vielä ensimmäisellä tapaamiskerralla suurimmalla osalla lukematta. Jälkikäteen ajateltuna, olisimme päässeet alkuun helpommin, jos olisimme tehneet selkeän suunnitelman siitä, kuka tekee mitäkin. Olisimme esimerkiksi voineet hetkeksi jakaantua pienempiin ryhmiin ideoimaan heti alussa. Yhdentoista hengen ryhmäkoko on melko suuri, mutta toisaalta toisella tapaamiskerralla totesimme, että tässä samalla oppii uudenlaisesta tavasta opiskella. Toisella kerralla myös jakaannuimme lopulta kahteen ryhmään, joista toinen oli vastuussa diaesityksestä ja toinen blogista.

Aloitimme ensimmäisellä kerralla keskustelemalla aiheesta yleisesti, ja pilkkomalla lööppiä pienempiin osiin. Jokainen sai tuoda esille omia mietintöjään, sekä kulttuurista ja sen tutkimismahdollisuuksista, että muista lööpin herättämistä ajatuksista. Keskustelimme esimerkiksi siitä, mitä kulttuuri pitää sisällään – muun muassa, yhteisöllisyys, kieli, tavat, uskonto/uskomukset sekä lait, säännöt ja normit.

Pohdimme, että kulttuurin tutkimisessa objektiivisena pysyminen on erityisen vaikeaa; kukaan ei ole kulttuurista irrallaan. On vaikeaa tiedostaa, ja päästää irti oman taustan mukanaan tuomista arvoista ja ennakkoluuloista tutkimusta tehdessä. Tämä voi luoda monenlaisia jännitteitä. Kuten vallitsevasta yhteiskunnallisesta keskustelustakin huomaa, jännitteitä aiheuttaa tai jännitteistä voi seurata esimerkiksi rasismia, seksismiä, syyttelyä ja/tai leimautumista kun annetaan tunteiden ja ennakkoluulojen ohjata keskustelua. Tämä näkyy hyvin selkeästi etenkin sosiaalisessa mediassa.

Keskustelumme myös rönsyili moniin suuntiin varsinkin ensimmäisellä tapaamiskerralla, jolloin emme olleet vielä kunnolla perehtyneet tehtävänantoon ja annettuun materiaaliin. Tartuimme esimerkiksi siihen, miksi lööpissä mainittiin juuri ”naistutkija”. Halusiko toimittaja korostaa tutkijan olevan nainen? Jos halusi niin miksi? Keskustelimme tämän aiheen ajankohtaisuudesta. Sukupuolten tasa-arvo on ollut pinnalla niin Finlaysonin alekampanjan, kuin myös ammattinimikkeiden sukupuolittuneisuudesta virinneen keskustelun myötä. Toinen rönsyily vei meidät pohtimaan, olisiko kyseinen tutkija sukupuolentutkimuksen tutkija.. Näistäkin näkökulmista olisi voinut tehdä ihan oman esitelmänsä!