Tag Archives: hållbar utveckling

Smarta städer blir nutid genom en innovation och ett område i taget: “Vi kommer inte att gå tillbaka till det gamla, utan gå mot det nya”.

Enligt Helsingfors ”Agendasta teoksi”-rapporten för FN är digitalisering en av de lösningar som kan ta städerna närmare de globala målen för hållbar utveckling. Även om vi fortfarande inte lever i den futuristiska teknikvärlden av sci-fi-filmer, används smarta, innovativa lösningar och funktionella e-tjänster redan i stor utsträckning runt om i världen. Begreppet “smart city” eller “smart stad” börjar så småningom att vara vardagsspråk.

Det statsägda företaget Forum Virium Helsinki, som är ett icke-vinstdrivande aktiebolag, ansvarar för Helsingfors innovationsutvecklingsarbete. I vår intervju diskuterade jag med företagets projektledare Maija Bergström om den smarta framtiden i Helsingfors. Fiskehamnen är det mest kända smarta området i Helsingfors, men snart kommer de att vara flera när smarta lösningar sprids till förorter.

 

Vad är en smart lösning?

”Smart city-lösningar betraktas som lösningar som använder digitalitet och data. Jag ser dock att de också bör inkludera innovativa tillvägagångssätt. Ibland är en innovation inte själva lösningen utan ett visst sätt att göra något”- Maija Bergström

Bergström berättar att Forum Viriums mål är att förstå hur olika områden kan fungera som en test- och utvecklingsmiljö för olika digitala lösningar och andra innovationer. ”Vi strävar efter att förstå vad invånarna behöver för att leva bekvämt och i enlighet med sina egna mål, men också vad staden behöver, till exempel genom digitalisering och miljömål”, säger Bergström. Enligt Bergström måste en intelligent lösning vara en som ger resursvishet inte bara när get gäller miljön utan också i fråga om invånarnas vardag. ”Smart city-lösningar betraktas som lösningar som använder digitalitet och data. Jag ser dock att de också bör inkludera innovativa tillvägagångssätt. Ibland är en innovation inte själva lösningen utan ett visst sätt att göra det”, reflekterar Bergström.

 

Bild 1. En vision av Fiskehamnen-projektet. Forum Virium Helsinki.

 

Är det lättare att bygga helt nya eller renovera gamla stadsdelar?

Det mest mediakända innovationsprojektet i Helsingfors är verkligen Smarta Fiskehamnen (”Fiksu Kalasatama”), där Bergström har gjort mycket arbete, särskilt med områdets invånare. Smarta Fiskehamns vision är att ge sina invånare “en timme mer på dagen” bland annat genom att erbjuda alla nödvändiga tjänster och arbetsplatser.

Fiskehamnen fungerar som ett modellområde för Helsingfors klimatmål där investeringar görs i hållbar utveckling, energibeteende och avfallshantering. Exempel på innovationer där är sensorer för soptunnor, som övervakar graden av sopfyllning och berättar när tunnorna behöver tömmas, eller avloppsrörssugning, genom vilket soporna sugs till avfallsstationen via underjordiska rör. Enligt Bergström satsar Forum Virium också i grön infrastruktur, såsom innovationer inom gröna väggar. En grön vägg är en byggd struktur som ökar ytan för växter i städer och på detta sätt ökar biodiversiteten och samtidigt gör staden mer grön. Samarbete med byggarna är mycket viktigt, säger Bergström.

”Det är intressant att se hur olika lösningar på blocknivå bildar en helhet”.

Bergström säger att nästa steg skulle vara att börja arbeta i Helsingfors förorter, bl.a. Malmgård, Malm och Böleområdet. Här är tillvägagångssättet annorlunda eftersom det är “snarare en partiell lösning än ett helt nytt övergripande system” enligt Bergström. Detta har inte gjorts i så stor skala tidigare och det innebär unika utmaningar för företaget. Om Smarta Fiskehamnen-projektet har kunnat skapa något nytt från början, måste renoveringsprojekten börja med befintliga strukturer. Det kan därför till exempel gälla renovering av en specifik byggnad som är av central betydelse. Bergström betonar att lösningarna är unika beroende på region och befolkningens och stadens behov.

Även ur ekonomisk synvinkel är de första stegen i ett innovationsprojekt de svåraste: ”Innovationer är ofta inte genast ekonomiskt lönsamma. Första gången är sällan lönande utan tvärtom. Lönsamheten kommer av att lära sig att upprepa och när processerna blir snabbare”, säger Bergström. Vad innovationer i förorter kommer att kosta är ännu inte känt.

 

Smart City Index 2020

”Helsingfors är precis av rätt storlek för att utveckla och testa innovationer” – Maija Bergström

Förra året rankades Helsingfors på andra plats i Smart City-indexet (Forum Virium 2020) över städer baserat på ekonomiska och tekniska data och invånarnas uppfattning om hur smart deras stad är.

På frågan vad som har bidragit till en så bra ranking i den globala jämförelsen svarar Bergström att Helsingfors är precis av rätt storlek för att utveckla och testa innovationer. Till exempel är nätverken och dialogen mellan staden, olika organisationer och invånare väl utvecklade. De nordiska länderna är också bra partner, eftersom vi har liknande behov och innovationerna kan utvecklas tillsammans.

 

Globala målen för hållbar utveckling och samarbete

Bild 2. Globala målen för hållbar utveckling. Valtiokonttori.

”Samarbete mellan städer är på ett sätt mer praktiskt än till exempel samarbete mellan stater. På detta sätt kan utmaningarna lösas konkret. ”- Maija Bergström

Av alla FN:s globala mål för hållbar utveckling sticker nr 9, 11, 13 och 17 (bild 2) mest ut i arbetet på Forum Virium. Bergström kommenterade det senare målet: ”Samarbete mellan städer är viktigt till exempel för att uppnå klimatmålet. På ett sätt är det mer praktiskt än till exempel samarbete mellan stater. På detta sätt kan utmaningarna lösas konkret. ” Bergström säger att samarbete mellan städer är intressant och givande eftersom lösningarna verkligen kan överföras från en stad till en annan. ”Jag vet att människor från utlandet anser att Finland har lyckats bra i samarbetet mellan städer. Det är ingen mening i att samma lösning uppfinns i olika städer, utan just så att alla kan fortsätta arbetet som andra redan har gjort ”, säger Bergström.

“Vi kommer inte att gå tillbaka till det gamla, utan gå mot det nya” – Maija Bergström

Bergström anser att förändringar i människans livsstil under coronapandemin är den största händelsen i digitalisering under en lång tid, kanske någonsin. Människor fick se sitt dagliga liv i ett nytt ljus: distansarbete, distansundervisning och behovet att lita på teknologi.  “Vi kommer inte att gå tillbaka till det gamla, utan gå mot det nya”, säger Bergström.

Bergström betonar den enorma betydelsen av saker som vi inte är medvetna om. “De senaste två åren har visat att det finns mycket vi inte kan förutsäga”. Det är viktigt att förstå vilken typ av potentiella framtider det finns. Därför kommer Forum Virium att börja göra mer framförhållningsarbete nu på våren. ”Vi utforskar vilka olika vägar som kan finnas. Det kunde vara mycket viktigt att jämföra dem”, säger Bergström.

 

Hur ser framtiden ut?

Forum Viriums vision är Helsingfors som den mest funktionella staden i världen. Detta är dock en komplex process som tar tid. ”Naturligtvis tror vi inte att ett projekt kommer att göra en revolution på stadsnivå”, skrattar Bergström. Här måste man ta ett steg i taget, och det är viktigt att lära sig på vägen.

Bergström hoppas att det kommer att finnas företag i Helsingfors som vågar utveckla såväl boendeorienterade lösningar som lösningar vilka också fungerar utanför Helsingfors. Klimatförändringen utgör ett stort behov av innovationer internationellt, och Helsingfors har alla förutsättningar för en sådan utveckling – utmärkta forskare, ansvarsfulla företag och motiverade studenter.

 

 

KÄLLOR:

BILD 1: https://fiksukalasatama.fi/en/kalasatama-becomes-the-smart-city-district-of-helsinki/

BILD 2: https://www.valtiokonttori.fi/sv/foreskrifter-och-instruktioner/forberedelse-till-statsforvaltningens-enhetliga-ansvarsrapportering/

Hållbar utveckling som ett begrepp – synvinklar från tre olika aktörer

Tre olika miljöaktörer ger sin syn på hållbar utveckling. Vera Kauppinen är kampanjkoordinator på kampanjen för ett kolfritt Finland, ”Hiilivapaa Suomi”. Annika Lindblom är generalsekreterare på Finlands kommission för hållbar utveckling vid Miljöministeriet. Den tredje personen är en anonym miljöaktivist, som har både organiserat och deltagit i klimataktivism.

 

 

 

 

 

  1. Hur förstår ni, eller hur förstår den aktör som ni representerar ’hållbar utveckling’ som ett begrepp?

 

Vera Kauppinen anser att det är en komplicerad fråga. Hon säger att det här begrepp är inte ens så klart, hållbar utveckling är en av de begrepp eller termer vilka är bestämd på så olika sätt, tycker hon. Kauppinen förstår att hållbar utveckling är verksamhet vilken tar i beaktande de gränserna av miljöbarkraft, men också de sociala och de ekonomiska synvinklarna så att de alla tre aspekter är hållbara. Men hon fortsätter att kanske så att miljö och dessa gränser ska bestämma gränser för all aktion och alla andra ska anpassa sig i de gränserna. Kauppinen tycker att eftersom hon inte har intensivt deltagit på Finlands Jordens Vänners verksamhet (Hiilivapaa Suomi-kampanj är en autonomisk del av Finlands Jordens Vänners verksamhet), är hon inte så säkert på organisationens linje. Ändå tror hon att organisationens synvinkel kan vara lika som hennes synvinkel eller mer kritisk. Att vara kritisk betyder här att om man bara dryftar begreppet lite noggrannare kan man märka att de verksamheter under hållbar utvecklings paraply, är inte alla äkta hållbara.

 Annika Lindblom anser att hållbar utveckling är en av de centrala samhällspolitiska mål och en process. Hon anser att även om man har tragglat om det begrepp eller term, är det inte tillräckligt förstått. Lindblom tycker att när man diskuterar om hållbar utveckling måste man lägga märke till en balans av ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet och deras bindande verkan. Hon tycker att det betyder att man måste kolla dessa saker ihop och hitta synergier. Hon också anser att även om det inte har varit så alltid, alla de aspekter funktioner parallell mot ett mål. Istället att skilja ekonomiskpolitisk, socialpolitisk och miljöpolitik måste synergier upptäckas, påstår Lindblom. Men hon också framhäver att det finns intressekollisioner eller ’trade-offs’ mellan dessa aspekter. Lindblom påpekar också att där finns en annan central aspekt av hållbar utveckling; dess global karaktär vilken betyder att hållbar utveckling inte kan hända utan att man alltid tänker om verksamheters globala inverkan. Hon förklarar att någon verksamhet kan vara hållbart på nationell nivå men att dess externa effekter kan vara negativa antingen på miljös eller social nivå, även på ekonomisk synvinkel. Då tycker Lindblom att man inte talar om ’hållbar utveckling’ utan om något helt annat.

 

Miljöaktivist säger att han ser begreppet komma igen från nutidens kontext och att det anknyter i hållbar ekonomisk utveckling, och general i hur ekonomi kan operera hållbart vid nutidens föränderliga strukturer, särskilt när man tänker på miljöbarkraft. Han anser att hållbarhet är först och främst ett tal om ekologiskt hållbar kapitalism och sociala verksamheter, vilket försöker att ingripa dess orättvisa så att hålla kapitalismens basstruktur förvarad.

  1. Vad tycker ni att är det allmänsätt att förstå ’hållbar utveckling’?

 Kauppinen finner att när man talar om hållbar utveckling, menar man att tre dimensioner (ekologiska, ekonomiska, sociala) ska vara passad ihop. Men hon tycker att även om man talar om det, förstår människor inte tillräckligt vad det betyder att passa in alla verksamheter vid gränser av miljön och att det skulle kräva   ganska stora och breda förändringar i den här samhällsystem.

Lindblom anser att det finns två platser av feltolkningar. En av dem är traditionellt i vilken man förstår hållbar utveckling som en miljöpolitik (dvs. att hållbarhet ligger vid sidan om utveckling). Hon påstår att i engelska är det mera fyndig, eftersom man talar om ’sustainability’ och ’sustainable development’ som är förstått mera vidsträckta. Hon anser att även om man har jobbat hårt att befrämja vidsträckt förståelse om hållbar utveckling, det finns människor som inte alldeles förstår det. Men hon lägger till att efter den godkännande i 2015 av Agenda 2030 märkte hon att hållbar utveckling var uppfattad en del av utvecklingspolitik. Lindblom tycker att särskilt för de som kommer från utvecklingsbransch har haft utmaningar att förstå att man måste därtill fattigdom behandla ekologiska och ekonomiska frågor.

 Miljöaktivisten undrar vilka aktörer har makt att bestämma ’hållbar utveckling’ som begreppet. Han spekulerar att kanske det just återgår till att hur den saken har behandlat inom ramen för internationella institutioner, offentlig förvaltning och sambandade organisationer. Dessa aktörer har intresse för att konservera och fortsätta existens av nutidens strukturer, dvs. de har makt att bestämma begrepp, förklarar han. Miljöaktivisten tycker att hållbar utveckling [som begreppet] kunde ha varit mera radikal eller mera   sökande av olika världar, om de radikala förståelse hade möjligheter att spridas. Men i nutidens bestämningskampår det dominerande sätt att förstå termen har uppnått en dominerande ställning, tycker han.

  1. Hur hoppas ni att begreppet ska vara förstått och varför?

 

Kauppinen anser att det är omöjligt att uppnå ett samförstånd om ett begrepp så abstrakta som det här är.  Det är svårt eftersom olika aktörer förstår det på olikt sätt. Men man kan se att begreppet har varit nödvändigt eftersom man har börjat att tänka på hållbarhet genom olika dimensioner, tycker hon. Kauppinen önskar att miljön ska vara den vilken sätter gränser till allt, sociala och ekonomiska aspekter hållbart kommer sedan, eftersom utan miljö finns det ingen social och ekonomisk hållbarhet.

 Lindblom hoppas att begreppet ska vara förstått att vara en överlevnadsstrategi av finländare, européer och generellt världens folk. Lindblom tycker att på sätt och vis kan agenda 2030 aktionsprogram vara förstått att vara en kompas för världens stater och andra aktörer. Hon anser att det ska vara viktig om man förstått hållbar utveckling att betyda, på mellanlånga eller långa tidperioden, att möjliggöra livet för människor i stabilt och ekonomiskt förmöget samhälle i gränser av den här planeten. Lindblom anser att förutnämnd ska behöva några uppoffringar, men till sist är det en överlevnadsstrategi och därför ett centralt samhällspolitiskt mål.

 Miljöaktivist önskar att termen skulle vara förstått mycket bredare än bara i ramen av nutidens ekonomisk-politisk systemen. Han menar att inte liksom bara hur i nutidens samhällsystem man kan finjustera några saker mera hållbara. Aktivisten anser att det inte skulle vara centralt hur det har varit hittills, utan att börja med hurdana äkta behov folk har och hurdant är miljöns härdighet i verklighet. Grund av det skulle man börja tänka på dessa sociala lösningar och sedan kunde man förverkliga dessa behov, tycker han. Miljöaktivisten tycker att för tillfället är den tänk av grön (ekonomisk) tillväxt på dominerande position i miljörörelse och allmänt i samhälle. Han tillägger att även politiska partier försöker lösningar från ’grön socialdemokrati’ eller de talar om ’grön återuppbyggning’. Det problemet med detta tal är att de är anpassad i den ursprungligt sätt att förstå hållbar utveckling, vilken inte ska frigör sig från den grundande ekonomisk struktur, förklarar han. Han anser att den dominerande sätt att förstå begreppet har inte varit riktig utmanad även om man kan se att det tal om ekonomiskt system har förändrat förra decennium.  Förre har det inte varit så vanlig att prata om kapitalism eller socialism eller någon annan ideologi så rakt än nu. Men han understryker att även om olika kritik kommer igen mot hållbar utveckling som ett begrepp, är den kritiken likadant som det var mot globalisering på 2000-talet och ska inte framhäva nödvändiga strukturella förändringar.

 

 

Artikeln baserar sig på telefonintervjuer vilka har varit översätt från finska till svenska.

  • Jara Kollei, samhälle i förändring-program, Helsingfors universitet