MCS workshop in Goldschmidt 2018 in Boston / MKS-työpaja Goldschmidt 2018 -kokouksessa Bostonissa

We welcome you to join our Magma Chamber Simulator workshop to be organized August 11-12 before the Goldschmidt 2018 conference in Boston! More information here: https://goldschmidt.info/2018/eventTypeView?type=310. Abstract submission deadline for the meeting is March 30.

Toivotamme kaikki tervetulleeksi Magmakammiosimulaattori-työpajaan, joka järjestetään 11-12. elokuuta ennen Goldshcmidt 2018 -kokousta Bostonissa! Lisätietoa täällä: https://goldschmidt.info/2018/eventTypeView?type=310. Kokousabstraktin viimeinen jättöpäivä on 30. maaliskuuta.

Oxygen isotopes into MCS / Hapen isotoopit Magmakammiosimulaattoriin

PI has been fortunate to have been able to participate in the development of the Magma Chamber Simulator. The equations for oxygen isotopes are currently being written down and the full trace element and radiogenic + oxygen isotope extension should be available for users late summer this year. We are also planning to publish two articles on this extension and the new user-friendly MCS version that is already downloadable. Some testing to follow still before this stuff is public!

PI on ollut onnekas päästessään kehittämään Magmakammiosimulaattoria eteenpäin. Tällä hetkellä käsittelyssä ovat happi-isotooppien laskukaavat ja hivenalkuaineiden ja radiogeenisten + hapen isotooppien ohjelmistolaajennus pitäisi suunnitelmien mukaan olla valmis käyttäjille myöhään kesällä tänä vuonna. Olemme myös kirjoittamassa kahta artikkelia tästä laajennuksesta ja uudesta käyttäjäystävällisestä simulaattorista, jonka voi jo ladata itselleen. Testiajo tulee kuitenkin olemaan armotonta, ennen kuin nämä sävellykset ovat julkisia!

 

 

MCS introduced to Nordic geoscientists in Copenhagen / MKS esitelty pohjoismaisille geotieteilijöille Kööpenhaminassa

PI participated to the 33rd Nordic Geological Winter Meeting that was held in Copenhagen, Denmark, from 10th to 12th of January 2018. In addition to a keynote talk that was related to his earlier flood basalt research, PI gave a presentation about Magma Chamber Simulator and its utilization in petrological research. There was interest in the program and the meeting was a success in many respects. Let’s see, where MCS will find its way in the future: Skaergaard intrusion in Greenland – or even Krakatau in Indonesia… (lower image by Sanni Turunen)

PI osallistui 33. pohjoismaisille geologian talvipäiville Kööpenhaminassa 10.-12.1.2018. Aikaisempiin laakiobasalttitutkimuksiin liittyneen keynote-esitelmän lisäksi, PI esitelmöi Magmakammiosimulaattorista ja sen soveltamisesta petrologisessa tutkimuksessa. Kiinnostusta ohjelmaan ja sen hyödyntämiseen löytyi mukavasti ja kokous oli kaikin puolin hyvin onnistunut. Katsotaan, minne MKS:n tie vie tulevaisuudessa: Skaergaardin intruusiolle Grönlannissa – tai vaikka Krakataulle Indonesiassa… (alemman kuvan on ottanut Sanni Turunen)

 

Trace element models being implemented in MCS interface / Lisäämässä hivenalkuainemalleja Magmakammiosimulaattorin käyttöliittymään

PI is again in sunny Santa Barbara CA sitting inside with two friends (Guy Brown and Frank Spera, the former of whom has been responsible of developing the brilliant and user-friendly interface for Magma Chamber Simulator with VisualBasic). We have been implementing trace element formulas in MCS so that they would be easy to model for everyone. After some theorizing and double-checks on paper, envelopes, and napkins, we had the first success today! The current version with more than 20 Mb of formulas can run 48 elements at once and, e.g., provide fluid phase and individual mineral trace element concentrations in magma and wallrock each step. Stoked!

PI on jälleen aurinkoisessa Santa Barbarassa, CA, istumassa sisätiloissa kahden kaverin kanssa (Guy Brown jad Frank Spera, joista ensimmäinen on kehittänyt Magmakammiosimulaattorin VisualBasic-käyttöliittymän). Olemme täällä lisäämässä hivenalkuaineiden laskentakaavoja simulaattoriin siten, että jokainen simulaattorin käyttäjä voisi jatkossa mallintaa niitä itsenäisesti. Kun ensin kävimme läpi teorian ja teimme tarkistuksia paperille, kirjekuoriin ja lautasliinoihin, saimme tänään ensimmäisen onnistuneen testiajon! Tämänhetkinen malli, johon sisältyy yli 20 miljoonaa tavua laskentakaavoja, voi ajaa 48 hivenalkuainetta samanaikaisesti ja kertoa esim. fluidifaasin ja jokaisen mineraalin hivenalkuainekoostumuksen millä tahansa hetkellä magmasäiliössä ja sivukivessä. Kyllä lähtee!

 

 

Magma Chamber Simulator workshop at GSA Annual Meeting 2017 / Magmakammiosimulaattori-työpaja GSA:n vuosikokouksessa

MCS team held the second MCS workshop at GSA Annual Meeting 2017 in Seattle, Washington, from 20th to 21st of October. About 20 participants attended. The meeting itself (22nd to 25th of October) was also historical in terms of the project, because the PI presented the first international talk on the Antarctic intrusions with some preliminary MCS results. There’s more to come!

Magmakammiosimulaattori-tiimi piti toisen työpajan aiheen tiimoilta GSA:n (Geological Society of America) vuosikokouksessa Seattlessa, Washingtonissa, 20.-21. lokakuuta. Työpajassa oli noin 20 osallistujaa. Kokous itsessään (22.-25.10.) oli projektin kannalta historiallinen myös siinä mielessä, että PI piti ensimmäisen kansainvälisen esitelmän Antarktiksen intruusioista niin, että mukana oli alustavia tuloksia Simulaattorista. Lisää tulossa!

Magma Chamber Simulator is online / Magmakammiosimulaattori on verkossa

Magma Chamber Simulator is online at http://mcs.geol.ucsb.edu/about! Includes download and detailed instructions on how to prepare the input file, use the program, and read the output. In terms of geochemistry, the current version models major elements and mineral chemistry. A version including trace elements and radiogenic isotopes is upcoming!

Magmakammiosimulaattori on nyt verkossa: http://mcs.geol.ucsb.edu/about. Mukana lataustiedosto ja yksityiskohtaiset ohjeet input-tiedoston valmistamiseen, ohjelman käyttöön ja output-tiedoston lukemiseen. Nykyinen versio käsittelee pääalkuaineita ja mineraalikemiaa. Versio, johon kuuluvat hivenalkuaineet ja radiogeeniset isotoopit on tekeillä!

First Magma Chamber Simulator workshop / Ensimmäinen Magmakammiosimulaattori-työpaja

The first ever Magma Chamber Simulator workshop was organized in association with the IAVCEI 2017 conference in Portland, Oregon, 12.-13.8.2017. About 20  igneous petrologists and/or volcanologists attended. Macbooks were blazing and many of the people found the program applicable in their research. Thanks to everybody involved!

Maailmanhistorian ensimmäinen Magmakammiosimulaattori-työpaja järjestettiin IAVCEI 2017 -kokouksen yhteydessä Portlandissa, Oregonissa, 12.-13.8.2017. Kurssille osallistui reilut 20 magmapetrologian ja/tai vulkanologian tutkijaa. Macbookit kävivät kuumina ja moni löysikin jo ohjelmasta sovellusmahdollisuuksia omaan tutkimukseensa. Kiitos kaikille osallistujille!

Magma Chamber Simulator running in Helsinki / Magmakammiosimulaattori käynnistetty Helsingissä

Put on your thermal protection suits! First Magma Chamber Simulator runs in Helsinki have been completed on a brand new Macbook Pro. This marks the beginning of new era of geochemical and thermodynamical modeling at the University of Helsinki. In a couple of years, we will hopefully have multiple Macs running the program at the department. Rock on!

Laittakaa lämpösuojavaatteet päälle! Ensimmäiset Magmakammiosimulaattorin testiajot on onnistuneesti suoritettu uudella Macbook Prolla Helsingissä. Tästä alkaa uusi aikakausi geokemian ja termodynamiikan mallinnuksessa Helsingin yliopistossa. Parin vuoden sisällä meillä on toivottavasti useampikin Mac mallin käyttämiseen. Tästä lähtee!

Working with models every day / Mallien kanssa töissä joka päivä

One run on Magma Chamber Simulator takes about 30 to 45 minutes and the results are printed on multiple worksheets as megabytes of numerical data. My mission is to find the most important markers of compositional changes in the magma system in the midst of all this and identify initial variables that have the most effect on the results. Before diving into the intrusions, I have tested the program with basalts that have erupted from these magma chambers. Fractional crystallization (FC), fractional crystallization + assimilation (AFC), and fractional crystallization + assimilation + recharge (RAFC) models all result in considerably different compositional evolution for the residual melt. What processes would you think provide the best-fitting results for the geochemical composition (in this case, cerium, Ce, and magnesium as an oxide, MgO) of the basalts in the diagrams below?

Yksi Magmakammiosimulaattorin ajo kestää noin 30–45 minuuttia ja tulokset tallentuvat numeerisessa muodossa useiden megatavujen kokoisiin tiedostoihin. Tehtävänäni on löytää tämän kaiken keskeltä kaikkein merkittävimmät koostumuksellisten muutoksien indikaattorit ja tunnistaa alkumuuttujat, jotka vaikuttavat eniten tuloksiin. Ennen intruusioiden maailmaan sukeltamista olen testannut mallien toimivuutta minulle tuttujen, näistä magmakammioista purkautuneiden, basalttilaavojen kanssa. Pelkän kiteytymisen (FC), kiteytymisen ja sivukiven assimilaation (AFC) sekä kiteytymisen, sivukiven assimilaation ja uusien magmapulssien (RAFC) mallit kaikki tuottavat selkeästi erilaisen koostumuksellisen kehityksen kivisulalle. Mitkä prosessit sinun mielestäsi johtavat tuloksiin, jotka eniten muistuttavat alla esitettyjen basalttien kemiallista koostumusta (tässä tapauksessa cerium, Ce, ja magnesium oksidimuodossa, MgO)?