Kemian opettajaopinnot erillisopintoina

Kemististä kemian opettajaksi

Sinulla on jo kemian alan korkeakoulututkinto (FM, FL, FT, DI, TT) ja kemian opettaminen perusopetuksessa tai lukiossa kiinnostaa uutena ammattina. Voit pätevöityä kemian opettajaksi opiskelemalla erillisopintoina ensin kurssit: MFK-K204 Tutkimuksellinen kemian opetus (5 op) ja MFK-K203 Kemian käsitteet ja ilmiöt (5 op). Nämä kurssit suoritettuasi voit pyytää vastaavuustodistusta 60 op laajuisille opinnoille, joka vaaditaan pedagogisten opintojen aloittamiseen.

Riippuen tutkintosi kemian opintojen laajuudesta, 120 opintopisteen vastaavuuden saamiseksi sinun täytyy todennäköisesti opiskella lisäksi kemian ja kemian opetuksen kursseja, kuten Kestävä kehitys opetuksessa (5 op) ja Kemian mallintaminen ja visualisointi (5 op). Vaadittavien opintojen määrät arvioidaan hakuprosessin yhteydessä.

Kemian opetuksen erillisopintoja voi hakea kaksi kertaa vuodessa. Katso lisätietoja täältä.

Pedagogiset opinnot

Saatuasi vastaavuustodistuksen, voit anoa erillisten pedagogisten opintojen suoritusoikeutta. Pedagogiset opinnot kestävät yhden lukuvuoden.

Jos olet epävarma, vastaavatko tutkintosi kemian opinnot kemian opettajan tutkintoon vaadittuja kemian opintoja, lähetä kemiaan liittyvät tutkintotodistuksesi ja opintosuoritukset tarkistettavaksi Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opiskelijapalveluihin: (kumpula-student@helsinki.fi).

Kemiasta sittenkin toinen opetettava aine

Toimit jo pätevänä opettajana ja olet lukenut aikoinaan kemiaa muutamia kursseja. Haluat päivittää kemian osaamisesi sellaiselle tasolle, että saat kelpoisuuden kemian opettamiseen. Kemian opettajan kelpoisuus edellyttää sekä perusopintojen (25 op) että aineopintojen suorittamista (35 op).

Lähetä opintosuoritusote suorittamistasi kemian kursseista sekä lyhyet kuvaukset kurssien sisällöistä opintoneuvojalle. Näin pystytään katsomaan, voidaanko nämä kurssit hyväksilukea tulevista opinnoistasi. Tarkistuksen jälkeen saat tiedon, mitkä kurssit sinun tulee opiskella.

Tiedon saatuasi voit anoa erillistä opinto-oikeutta joko yksittäisille kursseille, perusopintoihin tai aineopintoihin.