Kestävän kehityksen strategia

Päivitetty: 10.1.2018

Kestävä kehitys on maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa jatkuvaa ja ohjattua yhteiskunnallista muutosta, jonka päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet. Tämä tarkoittaa myös, että ympäristö, ihminen ja talous otetaan tasavertaisesti huomioon päätöksenteossa ja toiminnassa.

Kestävä tulevaisuus on myös keskeinen osa laaja-alaisen osaamisen tavoitteita sekä kemian tavoitteita ja sisältöjä Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2014 ja Lukion opetussuunnitelman perusteissa 2015.

Kemian opettajankoulutusyksiköllä on kemian opettajien kouluttajana keskeinen rooli kestävän kehityksen periaatteiden edistäjänä. Ohessa on kuvattu kestävän kehityksen strategia, jota kehitetään jatkuvasti henkilökunnan, opiskelijoiden ja useiden sidosryhmien yhteistyönä syksystä 2012.

Strategian pohjana on käytetty OKKA-Säätiön laatimaa oppilaitosten kestävän kehitysen sertifiointia.

Kemian opettajankoulutusyksikkö on sitoutunut myös Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus 2050 -kampanjaan aiheella: Kestävä kehitys opetuksessa -kurssin tukeminen

1 Kestävän kehityksen yleisperiaatteet yksikössämme

  • Pidämme ekologisen, taloudellisen, sosiaalisen ja kulttuurisen kestävän kehityksen edistämistä  tärkeänä ja erottamattomana osana toimintaamme.
  • Koulutamme, opastamme ja kannustamme henkilöstöämme, opiskelijoita, täydennyskoulutettavia, ja yhteistyökumppaneita toimimaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.
  • Arvioimme kestävän kehityksen toimintaamme jatkuvasti  sekä sitoudumme toimintamme jatkuvaan parantamiseen.
  • Haemme rahoitusta ja toteutamme kemian opetuksen ja oppimisen tutkimusta, joka edistää ekologista, taloudellista, sosiaalista ja kulttuurista kestävää kehitystä (katso tutkimus-strategia).

2 Kestävän kehityksen painopistealueet ja toimenpidesuunnitelma lukuvuonna 2017-2018

2.1 Moniulotteinen kestävän kehityksen opetus

Kursseillamme korostetaan kestävän kehityksen moniulotteisuutta kouluttamalla opettajaopiskelijat opettamaan tuotteiden elinkaaresta, liittämällä ajankohtaisia uutisia kestävän kehityksen opettamiseen, sekä keskustelemalla yhteiskunnallisista ja taloudellisista haasteista, jotka liittyvät kestävän kehityksen edistämiseen. Myös opettajien täydennyskoulutuksessa huomioidaan samoja seikkoja. Opetuksessa ja yksikössä noudatetaan syrjinnästä vapaan alueen periaatteita.

2.2 Poikkitieteellinen kestävän kehityksen opetus

Järjestämme kursseja, jossa kestävän kehityksen teemoja käsitellään poikkitieteellisesti. Yksikkö järjestää esimerkiksi Kestävä kehitys opetuksessa -kurssia. Kurssilla eri tiedekunnista tulevat opettajaopiskelijat tarttuvat kestävän kehityksen poikkitieteellisiin haasteisiin ja analysoivat miten poikkitieteellistä kestävän kehityksen opetusta voisi tuoda paremmin kouluopetukseen. Tuodakseen opiskelijan äänen kuuluviin lisäten sosiaalista kestävyyttä, kyseisen kurssin suunnittelijoina ja toteuttajina toimivat maisteritason opiskelijat.

2.3 Vihreän kemian periaatteiden korostaminen

Kursseillamme pyritään korostamaan vihreän kemian periaatteita sekä opetuksessa, että käytännössä. Kursseilla suositaan vaarattomien kemikaalien käyttöä ja jätteen syntyä ehkäistään. Esimerkiksi molekyyligastronomia nähdään mahdollisuutena kehittää opiskelijoiden kemian tietotaitoa kestävän kehityksen periaatteista tinkimättä

2.4 Vastuulliset hankinnat ja kestävä kulutus

Sekä pienissä, että isoissa yksikön hankinnoissa pyritään suosimaan vastuullisia tuotteita, kuten luomu- ja reilun kaupan tuotteita ja kierrätystuotteita. Suosimme myös maksuttomia, avoimen lähdekoodin sovelluksia ja käyttöjärjesjestemiä, sekä pyrimme tarjoamaan yksikön tuotokset Creative Commons -lisenssillä opettajayhteisön käyttöön.

Työntekijöiden matkustamista pyritään vähentämään tarjoamalla kemian opetusta ja sen täydennyskoulutusta järjestämällä esim. verkkokursseja ja etäkursseja. Työntekijöitä myös kannustetaan kompensoimaan työmatkoista aiheutuvat päästöt.

Tutkimusjulkaisuja

Aksela, M. (2016). Kestävä kehitys ja kemia opettajankoulutuksessa. LUMAT-B, 1(2). [www]

Juntunen, M. (2015). Holistic and Inquiry-Based Education for Sustainable Development in Chemistry. Väitöskirja, Kemian opettajankoulutusyksikkö, Helsingin ylopisto. Helsinki: Unigrafia. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-1231-6

Tolppanen, S. (2015). Creating a Better World : Questions, Actions and Expectations of International Students on Sustainable Development and Its Education. Väitöskirja, Kemian opettajankoulutusyksikkö, Helsingin ylopisto. Helsinki: Unigrafia. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-1312-2