Opinnnäytteitä selkokielestä

Selkokieleen liittyviä opinnäytteitä

koonnut Ella Airaksinen, päivitetty 20.8.2021

Aaltonen, Pirta 1993: Adverbit selkokielessä. Pro gradu -tutkielma. Tampereen yliopiston suomen kielen ja yleisen kielitieteen laitos. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/149818?show=full

Airaksinen, Ella (2019): Puhuttelevaa selkokieltä. Vertaileva tekstianalyysi puhuttelun keinoista ja kohteliaisuudesta selko- ja yleiskielisessä oppaassa. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopiston suomalais-ugrilainen ja pohjoismainen osasto. https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/310535/Airaksinen_Ella_Pro_gradu_2019.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Alén, Jenni 2017: Relationen mellan Folkpensionsanstalten och läsaren. En systemisk-funktionell analys av relationen mellan FPA och läsaren i FPA:s broschyrer för arbetslösa från år 1986 och 2011. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopiston suomen kielen, suomalais-ugrilaisten kielten ja pohjoismaisten kielten laitos. https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/220937/Alen_Jenni_Progradu_2017.pdf?se-quence=2&isAllowed=y

Arle, Solveig 2018: Hur används primord för att skriva lättläst? En undersökning av tre återberättade romaner. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopiston humanistinen tiedekunta. https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/299607/Arle_Solveig_pro_gradu_2018.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Hatziantoniadis, Alexandra Maria 2018: Selkoviestintä matematiikan opetuksessa. Geometrian peruskäsitteiden kieli peruskoulun oppikirjoissa. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopiston matematiikan ja tilastotieteen laitos. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/299754

Hautala, Linda ja Päivi Juntti 2021: Selkokieliset siivoustekstiilien pesuohjeet Ammattiopisto Lappiaan. Tampereen ammattikorkeakoulun Palveluliiketoiminnan koulutusohjelma. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2021053012523

Heikkinen, Larisa 2014: Kuuntele ja ymmärrä. Selkokieliset piirteet ja ymmärrettävyyteen vaikuttavat seikat radiouutisissa. Pro gradu -tutkielma. Vaasan yliopiston filosofinen tiedekunta. https://osuva.uwasa.fi/bitstream/handle/10024/453/osuva_5997.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Heiskanen, Kirsi 1991: Selkokielen tekstilingvistinen analyysi ja luettavuus. Pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopiston viestintätieteiden laitos. https://www.finna.fi/Record/jykdok.359992

Honko, Mari 2005: Taikurin hatun uusi kuosi – vertaileva analyysi kaunokirjallisen teoksen selkomukautuksesta. Sivuainetutkielma. Tampereen yliopiston taideaineiden laitos.

Hyppönen, Annikki 2018: Selkokielinen kielimuoto suomi toisena kielenä -oppikirjassa. Pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopiston kielten laitos. https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/59549/URN%3ANBN%3Afi%3Ajyu-201809184150.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Janger, Hanna 1992: Adjektiivit Arto Paasilinnan romaanissa Isoisää etsimässä ja siitä mukautetussa selkokielisessä laitoksessa. Pro gradu -tutkielma. Tampereen yliopiston suomen kielen ja yleisen kielitieteen laitos. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/148249?show=full

Jokipii, Pia-Maria 2017: Keskustelijoiden roolit kehitysvammaisten henkilöiden selkoryhmissä. Pro gradu -tutkielma. Vaasan yliopiston filosofinen tiedekunta. https://osuva.uwasa.fi/bitstream/handle/10024/1075/osuva_7658.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Juntunen, Juha 2021: Informoivan selkojulkaisun valmistaminen Nuorisoseurat ry:n verkkosivuille. Karelia ammattikorkeakoulun media-alan koulutus. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2021081216993

Järvinen, Marjukka 1998: Seitsemän selkokielistä veljestä. Käännöstiede kaunokirjallisuuden selkokielelle mukauttamisen apuna. Pro gradu -tutkielma. Oulun yliopiston suomen ja saamen kielen ja logopedian laitos. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/150394

Kallio, Heini 2012: Uutispuheesta selkoa. Foneettiset erot selkouutistoimittajien puheessa ja kuulijoiden kokemuksia ymmärrettävyydestä. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopiston käyttäytymistieteiden laitos. https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/34539/uutispuh.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Kananen, Laura & Sara Tuisku 2014: Tietoa antavan tekstin ymmärrettävyys aikuisten alkeistason S2-oppijoiden näkökulmasta. Pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopiston kielten laitos. https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/43658/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201406091969.pdf?sequence=1

Karasjärvi, Pia 2021: Kelan etuuslomakkeiden kognitiivinen saavutettavuus autismikirjon näkökulmasta. Kontekstin esille tuominen selkoistamisen keinona. Pro gradu -tutkielma.  Vaasan yliopiston teknisen viestinnän maisteriohjelma. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021062139218

Kausz, Nora 2015: Lain tekstistä viraston tekstiksi. Sivulausemuutokset mukauttamisen keinona. Pro gradu -tutkielma. Tampereen yliopiston kieli-, käännös ja kirjallisuustieteiden yksikkö. http://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/98234/GRADU-1449490767.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Keinänen, Minna 1995: Selkolehdet kehitysvammaisten sosiaalisen todellisuuden konstruoijina. Pro gradu -tutkielma. Tampereen yliopiston sosiologian ja sosiaalipsykologian laitos. http://tampub.uta.fi/handle/10024/85657

Kervinen, Mari 2020: Digipalvelujen selkeä ja ymmärrettävä kieli. Sisällöntuottajien näkemyksiä kielellisestä saavutettavuudesta. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopiston suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos.  http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202011264610

Knuuttila, Sanna-Leena 2020: Vaikuttavaa ja samastuttavaa sotahistoriaa – Selkokielisen romaanin kirjoittaminen. Pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopiston Musiikin, taiteen ja kulttuurin
tutkimuksen laitos. https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/70096

Kokkala, Essi 2016: Lättlästa texter ur ett översättningsperspektiv. En systemisk-funktionell analys av lättlästa EU-broschyrer på finska och svenska. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopiston suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten laitos. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/161838

Kuikka, Nina 2001: ”Kuultelimme korvat pystyssä kuin jänikset”. Alkuperäisen ja selkokielisen Seitsemän veljeksen vertailua. Pro gradu -tutkielma. Tampereen yliopiston taideaineiden laitos.

Kulkki-Nieminen, Auli 2001: Merkitykset tekstissä ja kontekstissa. Selkotekstien ja niiden lähtötekstien merkitysprosesseista. Lisensiaatintutkimus. Tampereen yliopisto. http://tampub.uta.fi/handle/10024/76270

Kulkki-Nieminen, Auli 2010: Selkoistettu uutinen. Lingvistinen analyysi selkotekstin erityispiirteistä. Akateeminen väitöskirja. Tampereen yliopiston kieli- ja käännöstieteiden laitos. Tampere: Tampereen Yliopistopaino Oy. http://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/66618/978-951-44-8093-5.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Kuusela, Marjo 2014: Selkokielisten Internet-sivujen käytettävyys kehitysvammaisilla käyttäjillä. Diplomityö. Teknillisen korkeakoulun tietotekniikan osasto. http://papunet.net/fileadmin/muut/opinnaytteet/marjo_kuusela.pdf 

Kuusisto, Annika 2012: Narratiivisuus ja referointi selkokielisissä tietokirjoissa. Pro gradu -tutkielma. Turun yliopiston kieli- ja käännöstieteiden laitos. https://www.utupub.fi/bitstream/handle/10024/79001/graduKuusisto2012.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Kyyhkynen, Kimmo 2005: Selkokielisen verkkosivuston käytettävyys. Diplomityö. Teknillisen korkeakoulun tietotekniikan osasto. http://papunet.net/fileadmin/muut/opinnaytteet/kimmo_kyyhkynen.pdf

Kääriä, Mira 2017: Näkökulmia vaativan erityisen tuen nuorten vahvuuskäsityksiin. Selkokielisen luonteenvahvuusmittarin kehittäminen. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopiston kasvatustieteellinen tiedekunta. https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/191228/N%C3%A4k%C3%B6kulmia%20vaativan%20erityisen%20tuen%20nuorten%20vahvuusk%C3%A4sityksiin%20%28pro%20gradu%20K%C3%A4%C3%A4ri%C3%A4%29%20.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Laine, Aino 2014: Selkoa säädöskielestä. Suomen vammaispoliittisen ohjelman ja selkoversion lingvistinen analyysi. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopiston suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos. https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/135223/selkoasa.pdf

Luokkanen, Päivi 2004: Huovismaisuutta ja konkretiaa. Selkokielistämisen periaatteet kaunokirjallisessa tekstissä: Veikko Huovisen ja Marja-Leena Avelan Hamstereiden vertailua. Pro gradu -tutkielma. Oulun yliopiston suomen kielen, informaatiotutkimuksen ja logopedian laitos.  https://helda.helsinki.fi/handle/10138/151518

Mikkonen, Seija 2020: Nominitaivutuksen periaatteiden toteutuminen selkokielisissä informoivissa teksteissä. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopiston humanistinen tiedekunta. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/316777

Myllylä, Sini 2021: Selkokuvat seksuaalisuudesta ja ihmiskehosta: selkokuvien suunnittelu ja toteutus SelkoSeks-selkokuvapankkiin. LAB-Ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutti. https://www.theseus.fi/handle/10024/496741

Niskakangas, Jenna 2020: Selkoa Kattilakoskien huumorista: Huumorin rakentuminen Heinähattu, Vilttitossu ja ärhäkkä koululainen -teoksessa ja sen selkomukautuksessa. Kandidaatintutkielma. Tampereen yliopiston Yhteiskuntatieteiden tiedekunta. https://trepo.tuni.fi/handle/10024/120848

Noronkoski, Sanni 2020: Syyssatoa kun katselee, tuumii, että ”ouhjee”. Nollasubjekti selkokielisessä Leija-lehdessä. Kandidaatintutkielma. Helsingin yliopiston suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos. Noronkoski kandidaatintutkielma

Nummi, Christina 2013: Sanastotason selkeys selkokielisessä tekstissä. Vertaileva tutkimus Selkosanomien ja Helsingin Sanomien uutisartikkeleista. Pro gradu -tutkielma. Vaasan yliopiston filosofinen tiedekunta. https://osuva.uwasa.fi/bitstream/handle/10024/3657/osuva_5229.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Oinas, Essi 2020: Selkokieliset kemian oppimateriaalit: Tarve, toteutus ja käyttö suomalaisessa perusopetuksessa. Pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopiston kemian laitos. https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/69908#

Olli, Marja & Minna Rautiainen 2012: Kuvallinen keittokirja Älykotiin. Selkokielisin ohjein. Opinnäytetyö. Jyväskylän Ammattikorkeakoulu. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/39477/Olli_Marja_Rautiainen_Minna.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Pelkonen, Saila 2020: Vaikeiden sanojen käyttö ja selittäminen informoivissa selkoteksteissä: toteutuuko selkokielen ohjeistus? Pro gradu -tutkielma. Tampereen yliopiston informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta. https://trepo.tuni.fi/handle/10024/123984

Piira, Laura 2009: Läsbarheten hos de lagspråkiga, klarspråkiga och lättlästa versionerna av Finlands grundlag på finska och på svenska. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopiston käännöstieteen laitos, ruotsin kääntäminen.

Poikonen, Joona 2020: Kielitaitoa rakentamassa: tutkimus suomen kielen oppimisesta rakennustöissä kotoutumisen alkutaipaleella. Pro gradu -tutkielma. Tampereen yliopiston informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta. https://trepo.tuni.fi/handle/10024/121847

Porvari, Sari 2009: Vilken sju mans styrka! Återgivning av komiska element i intralingvala, interlingvala och intersemiotiska versioner av Aleksis Kivis Seitsemän veljestä. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto, ruotsin kääntäminen.

Pyrrö, Johanna 1994: Selko- ja yleiskielellä kirjoitetun tekstin ymmärtämisen tasosta afaattisilla henkilöillä. Oulun yliopiston logopedian ja fonetiikan laitos.

Riihimäki, Kaisa 2020: Sanastollista selkeyttä lastenkirjassa: Ekspressiiviset sanat Sinikka ja Tiina Nopolan lastenkirjassa Heinähattu, Vilttitossu ja ärhäkkä koululainen sekä sen selkoversiossa. Syventävien opintojen tutkielma. Tampereen yliopiston informaatioteknologian ja viestintätieteiden tiedekunta.  https://trepo.tuni.fi/handle/10024/120364

Rutanen, Kirsi 2020: Kahden selkokielisen työelämäsanaston vertailu – Fokuksessa verbikonstruktiot. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopiston suomalais-ugrilainen ja pohjoismainen osasto.  https://helda.helsinki.fi/handle/10138/316877

Salminen, Ella 2018: Vaikuttava tiedote. Selkokieli ja retoriikka Maahanmuuttoviraston asiakas- ja lehdistötiedotteissa. Pro gradu -tutkielma. Turun yliopisto. http://www.utupub.fi/handle/10024/144942

Sipilä, Leena 1995: Selkokieli ja kaunokirjallisuus. Pro gradu -tutkielma. Tampereen yliopiston taideaineiden laitos.

Sirén, Erika 2018: Kehitysvammaisten luetun ymmärtäminen tarinana selkokielen teoriakirjoissa: kriittinen diskurssianalyysi ekskluusiosta ja inkluusiosta. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopiston kasvatustieteellinen tiedekunta. https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/235758/gradu_Erika_Siren.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Stolt, Jenni 2021:  Selkolukijat selkouutisten testaajina: Laadullinen tutkimus Selkosanomien uutistekstien ymmärrettävyydestä. Pro gradu -tutkielma. Tampereen yliopisto.  https://trepo.tuni.fi/handle/10024/131464

Taneli, Mari 2005: Klassikkokirjan mukauttaminen selkokielelle. Tapausesimerkkinä Nummisuutarit: komedia viidessä näytöksessä. Pro gradu -tutkielma. Tampereen yliopiston taideaineiden laitos.

Toiviainen, Suvi 2002: Selkeästä vielä selkeämpi seikkailu suomen kieleen: äidinkielen ja kirjallisuuden oppi- ja tehtäväkirjan mukauttamisesta erityisoppilaille. Pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto.

Toivola, Eeva 2014: Tupakointi oppilaitoksen alueella on kielletty. Direktiivit Kiipulan ammattiopiston opiskelijan oppaassa. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopiston humanistinen tiedekunta. https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/153183/tupakoin.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Turunen, Minna 1992: Näkökulma selkokieleen: tekstimuotoisen selkokielen tarkastelu psykolingvistiikan ja kognitiivisen psykologian näkökulmasta. Erityispedagogiikan syventävien opintojen tutkielma. Joensuun yliopisto.

Uotila, Eliisa 2012: Selkokieltä esitteillä – Kelan selko- ja yleiskielisten esitteiden tekstuaalinen analyysi. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopiston suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos. https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/38306/selkokie.pdf?sequence=1

Vasile, Sonja 2019: ”Luen vain kirjaimia” – Tapaustutkimus S2-oppijan tavasta ymmärtää selkotekstiä. Kandidaatintutkielma. Helsingin yliopiston suomalais-ugrilainen ja pohjoismainen osasto.

Vasile, Sonja 2021. S2-aikuisopiskelijat selko- ja yleiskielisen oppikirjatekstin lukijoina. Maisterintutkielma. Helsingin yliopisto. https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/330464/Vasile_Sonja_tutkielma_2021.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Villanen, Mari 2020: Graafista suunnittelua selkokielen käyttäjille: taideyhdistys Kettukin visuaalinen ilme. Opinnäytetyö. Turku amk:n media-alan koulutus. https://www.theseus.fi/handle/10024/343453?show=full

Vinni, Irja 1998: Tekstistä selkoa. Kehitysvammaisten aikuisten selkokielisten ja yleiskielisten tekstien ymmärtäminen. Akateeminen väitöskirja. Valtakunnallisen tutkimus- ja kokeiluyksikön julkaisuja 76. Joensuun yliopiston erityspedagogiikan laitos. Helsinki: Kehitysvammaliitto ry.

Virkkunen, Elli-Noora 2015: Vuorovaikutus ja näkökulma kuntien maahanmuuttajille suunnatuissa verkkoteksteissä. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopiston suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos. https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/161185/vuorovai.pdf?sequence=2 

Ylä-Jussila, Anu 2020: Tiedon visualisoinnin ohjeistus Helsingin seurakuntayhtymälle. Ylempi amk-opinnäytetyö. Haaga-Helian journalismin koulutusohjelma. https://www.theseus.fi/handle/10024/334637?show=full