Opinnnäytteitä selkokielestä

Selkokieleen liittyviä opinnäytteitä

koonnut Ella Airaksinen, päivitetty 16.5.2022.

Huomautuksia: Lisää AMK-opinnäytteitä ja esimerkiksi kehittämishankkeiden raportteja voi löytyä osoitteesta https://www.theseus.fi/ hakusanalla ”selkokieli”.  Jos huomaat tältä sivulta puuttuvan opinnäytteen, lähetä siitä tieto osoitteeseen ulla.vanhatalo(at)helsinki.fi . Opinnäytetöissä saattaa esiintyä selkokielen englanninkielisenä vastineena termi plain language. Nykytiedon valossa suositeltava termi on Easy Language.

***

Väitöskirjat

Kulkki-Nieminen, Auli 2010: Selkoistettu uutinen. Lingvistinen analyysi selkotekstin erityispiirteistä. Akateeminen väitöskirja. Tampereen yliopiston kieli- ja käännöstieteiden laitos. Tampere: Tampereen Yliopistopaino Oy. http://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/66618/978-951-44-8093-5.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Vinni, Irja 1998: Tekstistä selkoa. Kehitysvammaisten aikuisten selkokielisten ja yleiskielisten tekstien ymmärtäminen. Akateeminen väitöskirja. Valtakunnallisen tutkimus- ja kokeiluyksikön julkaisuja 76. Joensuun yliopiston erityspedagogiikan laitos. Helsinki: Kehitysvammaliitto ry.

 

Lisensiaatintutkimukset

Kulkki-Nieminen, Auli 2001: Merkitykset tekstissä ja kontekstissa. Selkotekstien ja niiden lähtötekstien merkitysprosesseista. Lisensiaatintutkimus. Tampereen yliopisto. http://tampub.uta.fi/handle/10024/76270

 

Pro gradu -tutkielmat, maisterintutkielmat, diplomityöt

Aaltonen, Pirta 1993: Adverbit selkokielessä. Pro gradu -tutkielma. Tampereen yliopiston suomen kielen ja yleisen kielitieteen laitos. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/149818?show=full

Airaksinen, Ella (2019): Puhuttelevaa selkokieltä. Vertaileva tekstianalyysi puhuttelun keinoista ja kohteliaisuudesta selko- ja yleiskielisessä oppaassa. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopiston suomalais-ugrilainen ja pohjoismainen osasto. https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/310535/Airaksinen_Ella_Pro_gradu_2019.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Alén, Jenni 2017: Relationen mellan Folkpensionsanstalten och läsaren. En systemisk-funktionell analys av relationen mellan FPA och läsaren i FPA:s broschyrer för arbetslösa från år 1986 och 2011. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopiston suomen kielen, suomalais-ugrilaisten kielten ja pohjoismaisten kielten laitos. https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/220937/Alen_Jenni_Progradu_2017.pdf?se-quence=2&isAllowed=y

Arle, Solveig 2018: Hur används primord för att skriva lättläst? En undersökning av tre återberättade romaner. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopiston humanistinen tiedekunta. https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/299607/Arle_Solveig_pro_gradu_2018.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Hatziantoniadis, Alexandra Maria 2018: Selkoviestintä matematiikan opetuksessa. Geometrian peruskäsitteiden kieli peruskoulun oppikirjoissa. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopiston matematiikan ja tilastotieteen laitos. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/299754

Heikkinen, Larisa 2014: Kuuntele ja ymmärrä. Selkokieliset piirteet ja ymmärrettävyyteen vaikuttavat seikat radiouutisissa. Pro gradu -tutkielma. Vaasan yliopiston filosofinen tiedekunta. https://osuva.uwasa.fi/bitstream/handle/10024/453/osuva_5997.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Heiskanen, Kirsi 1991: Selkokielen tekstilingvistinen analyysi ja luettavuus. Pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopiston viestintätieteiden laitos. https://www.finna.fi/Record/jykdok.359992

Janger, Hanna 1992: Adjektiivit Arto Paasilinnan romaanissa Isoisää etsimässä ja siitä mukautetussa selkokielisessä laitoksessa. Pro gradu -tutkielma. Tampereen yliopiston suomen kielen ja yleisen kielitieteen laitos. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/148249?show=full

Hyppönen, Annikki 2018: Selkokielinen kielimuoto suomi toisena kielenä -oppikirjassa. Pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopiston kielten laitos. https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/59549/URN%3ANBN%3Afi%3Ajyu-201809184150.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Jokipii, Pia-Maria 2017: Keskustelijoiden roolit kehitysvammaisten henkilöiden selkoryhmissä. Pro gradu -tutkielma. Vaasan yliopiston filosofinen tiedekunta. https://osuva.uwasa.fi/bitstream/handle/10024/1075/osuva_7658.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Karasjärvi, Pia 2021: Kelan etuuslomakkeiden kognitiivinen saavutettavuus autismikirjon näkökulmasta. Kontekstin esille tuominen selkoistamisen keinona. Pro gradu -tutkielma.  Vaasan yliopiston teknisen viestinnän maisteriohjelma. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021062139218

Järvinen, Marjukka 1998: Seitsemän selkokielistä veljestä. Käännöstiede kaunokirjallisuuden selkokielelle mukauttamisen apuna. Pro gradu -tutkielma. Oulun yliopiston suomen ja saamen kielen ja logopedian laitos. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/150394

Kallio, Heini 2012: Uutispuheesta selkoa. Foneettiset erot selkouutistoimittajien puheessa ja kuulijoiden kokemuksia ymmärrettävyydestä. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopiston käyttäytymistieteiden laitos. https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/34539/uutispuh.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Kananen, Laura & Sara Tuisku 2014: Tietoa antavan tekstin ymmärrettävyys aikuisten alkeistason S2-oppijoiden näkökulmasta. Pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopiston kielten laitos. https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/43658/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201406091969.pdf?sequence=1

Kausz, Nora 2015: Lain tekstistä viraston tekstiksi. Sivulausemuutokset mukauttamisen keinona. Pro gradu -tutkielma. Tampereen yliopiston kieli-, käännös ja kirjallisuustieteiden  yksikkö. http://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/98234/GRADU-1449490767.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Keinänen, Minna 1995: Selkolehdet kehitysvammaisten sosiaalisen todellisuuden konstruoijina. Pro gradu -tutkielma. Tampereen yliopiston sosiologian ja sosiaalipsykologian laitos. http://tampub.uta.fi/handle/10024/85657

Kervinen, Mari 2020: Digipalvelujen selkeä ja ymmärrettävä kieli. Sisällöntuottajien näkemyksiä kielellisestä saavutettavuudesta. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopiston suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos.  http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202011264610

Knuuttila, Sanna-Leena 2020: Vaikuttavaa ja samastuttavaa sotahistoriaa – Selkokielisen romaanin kirjoittaminen. Pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopiston Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos. https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/70096

Kokkala, Essi 2016: Lättlästa texter ur ett översättningsperspektiv. En systemisk-funktionell analys av lättlästa EU-broschyrer på finska och svenska. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopiston suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten laitos. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/161838

Kuikka, Nina 2001: ”Kuultelimme korvat pystyssä kuin jänikset”. Alkuperäisen ja selkokielisen Seitsemän veljeksen vertailua. Pro gradu -tutkielma. Tampereen yliopiston taideaineiden laitos.

Kuusela, Marjo 2014: Selkokielisten Internet-sivujen käytettävyys kehitysvammaisilla käyttäjillä. Diplomityö. Teknillisen korkeakoulun tietotekniikan osasto. http://papunet.net/fileadmin/muut/opinnaytteet/marjo_kuusela.pdf

Kuusisto, Annika 2012: Narratiivisuus ja referointi selkokielisissä tietokirjoissa. Pro gradu -tutkielma. Turun yliopiston kieli- ja käännöstieteiden laitos. https://www.utupub.fi/bitstream/handle/10024/79001/graduKuusisto2012.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Kyyhkynen, Kimmo 2005: Selkokielisen verkkosivuston käytettävyys. Diplomityö. Teknillisen korkeakoulun tietotekniikan osasto. http://papunet.net/fileadmin/muut/opinnaytteet/kimmo_kyyhkynen.pdf

Kääriä, Mira 2017: Näkökulmia vaativan erityisen tuen nuorten vahvuuskäsityksiin. Selkokielisen luonteenvahvuusmittarin kehittäminen. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopiston kasvatustieteellinen tiedekunta. https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/191228/N%C3%A4k%C3%B6kulmia%20vaativan%20erityisen%20tuen%20nuorten%20vahvuusk%C3%A4sityksiin%20%28pro%20gradu%20K%C3%A4%C3%A4ri%C3%A4%29%20.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Laine, Aino 2014: Selkoa säädöskielestä. Suomen vammaispoliittisen ohjelman ja selkoversion lingvistinen analyysi. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopiston suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos. https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/135223/selkoasa.pdf

Lehto, Topi 2015: Selkograafinen suunnittelu – saavutettavan viestin visuaalinen muotoilu. Median laitos, Aalto-yliopisto. https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/18037

Luokkanen, Päivi 2004: Huovismaisuutta ja konkretiaa. Selkokielistämisen periaatteet kaunokirjallisessa tekstissä: Veikko Huovisen ja Marja-Leena Avelan Hamstereiden vertailua. Pro gradu -tutkielma. Oulun yliopiston suomen kielen, informaatiotutkimuksen ja logopedian laitos.  https://helda.helsinki.fi/handle/10138/151518

Mikkonen, Seija 2020: Nominitaivutuksen periaatteiden toteutuminen selkokielisissä informoivissa teksteissä. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopiston humanistinen tiedekunta. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/316777

Naumova, Alina 2021: Maahanmuuttaja-aikuisopiskelijoiden kokemukset selkouutisten vaikutuksesta puhumiseen. Pro gradu -tutkielma. Turun yliopiston Kieli- ja käännöstieteiden laitos. https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021052731873

Nummi, Christina 2013: Sanastotason selkeys selkokielisessä tekstissä. Vertaileva tutkimus Selkosanomien ja Helsingin Sanomien uutisartikkeleista. Pro gradu -tutkielma. Vaasan yliopiston filosofinen tiedekunta. https://osuva.uwasa.fi/bitstream/handle/10024/3657/osuva_5229.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Oinas, Essi 2020: Selkokieliset kemian oppimateriaalit: Tarve, toteutus ja käyttö suomalaisessa perusopetuksessa. Pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopiston kemian laitos. https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/69908#

Pelkonen, Saila 2020: Vaikeiden sanojen käyttö ja selittäminen informoivissa selkoteksteissä: toteutuuko selkokielen ohjeistus? Pro gradu -tutkielma. Tampereen yliopiston informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta. https://trepo.tuni.fi/handle/10024/123984

Piira, Laura 2009: Läsbarheten hos de lagspråkiga, klarspråkiga och lättlästa versionerna av Finlands grundlag på finska och på svenska. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopiston käännöstieteen laitos, ruotsin kääntäminen.

Poikonen, Joona 2020: Kielitaitoa rakentamassa: tutkimus suomen kielen oppimisesta rakennustöissä kotoutumisen alkutaipaleella. Pro gradu -tutkielma. Tampereen yliopiston informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta. https://trepo.tuni.fi/handle/10024/121847

Porvari, Sari 2009: Vilken sju mans styrka! Återgivning av komiska element i intralingvala, interlingvala och intersemiotiska versioner av Aleksis Kivis Seitsemän veljestä. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto, ruotsin kääntäminen.

Pyrrö, Johanna 1994: Selko- ja yleiskielellä kirjoitetun tekstin ymmärtämisen tasosta afaattisilla henkilöillä. [mikä tutkielma?]. Oulun yliopiston logopedian ja fonetiikan laitos.

Reilä, Anni 2022: Saat itse määritellä, millainen olet. Selkokielisen seksivalistuksen retoriikka. Pro gradu -tutkielma. Turun yliopisto, kieli- ja käännöstieteiden laitos.  https://www.utupub.fi/handle/10024/153659

Rutanen, Kirsi 2020: Kahden selkokielisen työelämäsanaston vertailu – Fokuksessa verbikonstruktiot. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopiston suomalais-ugrilainen ja pohjoismainen osasto.  https://helda.helsinki.fi/handle/10138/316877

Salminen, Ella 2018: Vaikuttava tiedote. Selkokieli ja retoriikka Maahanmuuttoviraston asiakas- ja lehdistötiedotteissa. Pro gradu -tutkielma. Turun yliopisto. http://www.utupub.fi/handle/10024/144942

Sipilä, Leena 1995: Selkokieli ja kaunokirjallisuus. Pro gradu -tutkielma. Tampereen yliopiston taideaineiden laitos.

Sirén, Erika 2018: Kehitysvammaisten luetun ymmärtäminen tarinana selkokielen teoriakirjoissa: kriittinen diskurssianalyysi ekskluusiosta ja inkluusiosta. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopiston kasvatustieteellinen tiedekunta. https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/235758/gradu_Erika_Siren.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Stolt, Jenni 2021:  Selkolukijat selkouutisten testaajina: Laadullinen tutkimus Selkosanomien uutistekstien ymmärrettävyydestä. Pro gradu -tutkielma. Tampereen yliopisto.  https://trepo.tuni.fi/handle/10024/131464

Suuronen, Timo 2022: Sanoista saavutettaviksi – selkokielisten sanastojen laatiminen kognitiivisen saavutettavuuden näkökulmasta. Maisterintutkielma. Helsingin yliopisto. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/343540

Taneli, Mari 2005: Klassikkokirjan mukauttaminen selkokielelle. Tapausesimerkkinä Nummisuutarit: komedia viidessä näytöksessä. Pro gradu -tutkielma. Tampereen yliopiston taideaineiden laitos.

Toiviainen, Suvi 2002: Selkeästä vielä selkeämpi seikkailu suomen kieleen: äidinkielen ja kirjallisuuden oppi- ja tehtäväkirjan mukauttamisesta erityisoppilaille. Pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto.

Toivola, Eeva 2014: Tupakointi oppilaitoksen alueella on kielletty. Direktiivit Kiipulan ammattiopiston opiskelijan oppaassa. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopiston humanistinen tiedekunta. https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/153183/tupakoin.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Uotila, Eliisa 2012: Selkokieltä esitteillä – Kelan selko- ja yleiskielisten esitteiden tekstuaalinen analyysi. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopiston suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien  laitos. https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/38306/selkokie.pdf?sequence=1

Vasile, Sonja 2021. S2-aikuisopiskelijat selko- ja yleiskielisen oppikirjatekstin lukijoina. Maisterintutkielma. Helsingin yliopisto. https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/330464/Vasile_Sonja_tutkielma_2021.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Viljakainen, Kyllikki 2021: Selkokielen keinot saduissa Punahilkka, Ruusunen ja Tuhkimo. Pro gradu -tutkielma. Turun yliopiston Kieli- ja käännöstieteiden laitos. https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021052030948

Virkkunen, Elli-Noora 2015: Vuorovaikutus ja näkökulma kuntien maahanmuuttajille suunnatuissa verkkoteksteissä. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopiston suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos. https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/161185/vuorovai.pdf?sequence=2 

 

Kandidaatintutkielmat

Hieta, Anna 2020: Konditionaali tilanrakentajana selkokielisessä Leija-lehdessä. Kandidaatintutkielma. Helsingin yliopisto.

Hätinen, Tarja 2021: Hyvistä asioista pitäisi kirjoittaa enemmän. Konditionaalin käyttö selkokielisissä Selkosanomissa. Kandidaatintutkielma. Itä-Suomen yliopisto.

Knuuttila, Sanna-Leena 2019: Faktasta aineksia selkokirjailijan työpäiväkirjaan. Historiallisen miljöön ja henkilöhahmojen suunnittelu selkotarinaan. Kirjallisuuden kandidaatintutkielma. Jyväskylän yliopiston Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos. http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201905272817

Laitinen, Mikko 2017: ”Profeetan ennustus toteutui” – Lingvistinen analyysi kirkkovuoden adventtijakson neljän evankeliumikertomuksen mukautuksista selkokielelle. Kandidaatintutkielma. Helsingin yliopisto.

Niinistö-Samela, Seija 2016: Selkokielen erityispiirteet kirjoittajan näkökulmasta. Kandidaatintutkielma. Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto.  https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/54698

Niskakangas, Jenna 2020: Selkoa Kattilakoskien huumorista: Huumorin rakentuminen Heinähattu, Vilttitossu ja ärhäkkä koululainen -teoksessa ja sen selkomukautuksessa. Kandidaatintutkielma. Tampereen yliopiston Yhteiskuntatieteiden tiedekunta. https://trepo.tuni.fi/handle/10024/120848

Noronkoski, Sanni 2020: Syyssatoa kun katselee, tuumii, että ”ouhjee”. Nollasubjekti selkokielisessä Leija-lehdessä. Kandidaatintutkielma. Helsingin yliopiston suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos.

Nuutila, Salla-Maarit 2017: Selkoistettu Kalevala – Selkokielisen Kalevalan tunnelman luonti kielensisäisen kääntämisen kautta. Kandidaatintutkielma. Helsingin yliopisto.

Paavola, Riina 2017: Modaaliset verbit Juhani Ahon Rautatiessä ja sen selkokielisessä mukautuksessa. Kandidaatintutkielma. Helsingin yliopisto.

Ranta, Nelli 2017: Passiivi selkouutisissa. Kandidaatintutkielma. Helsingin yliopisto.

Siljander, Emilia 2021: Huora, rakas vai viaton. Sanatasolla rakentuvat vallan diskurssit yleiskielisessä ja selkokielisessä kaunokirjallisuudessa. Kandidaatintutkielma. Tampereen yliopiston Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta. https://urn.fi/URN:NBN:fi:tuni-202104273996

Timonen, Juhani 2017: ”Syy oli sairaus” Ylen selkokielisten uutisten erityispiirteitä kognitiivisen semantiikan valossa. Kandidaatintutkielma. Helsingin yliopisto.

Törmänen, Sanni 2017: Selkokieltä vuorovaikutuksessa: Tapaustutkimus Lukumummi ja -vaari -toiminnasta. Jyväskylän yliopiston Kieli- ja viestintätieteiden laitos. https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/53790/URN:NBN:fi:jyu-201705042199.pdf?sequence=1

Vasile, Sonja 2019: ”Luen vain kirjaimia” – Tapaustutkimus S2-oppijan tavasta ymmärtää selkotekstiä. Kandidaatintutkielma. Helsingin yliopiston suomalais-ugrilainen ja pohjoismainen osasto.

 

Yliopistojen sivuainetutkielmat

Hanhisalo, Anneli 2021: Etuustermit Kelan selkosivuilla. Analyysi hyvän termin kriteerien ja selkotekstissä käytetyn termistön välisestä yhteydestä. Kirjallinen työ. Helsingin yliopiston humanistinen tiedekunta.

Hanhisalo, Anneli 2021: Lättläst skönlitteratur som en källa till nya insikter i Finlands 1900-talshistoria. Beaktandet av den underförstådda läsarens förkunskaper i den återberättade versionen av Kjell Westös Där vi en gång gått. Skriftligt arbete. Helsingin yliopiston humanistinen tiedekunta.

Honko, Mari 2005: Taikurin hatun uusi kuosi – vertaileva analyysi kaunokirjallisen teoksen selkomukautuksesta. Sivuainetutkielma. Tampereen yliopiston taideaineiden laitos.

Riihimäki, Kaisa 2020: Sanastollista selkeyttä lastenkirjassa: Ekspressiiviset sanat Sinikka ja Tiina Nopolan lastenkirjassa Heinähattu, Vilttitossu ja ärhäkkä koululainen sekä sen selkoversiossa. Syventävien opintojen tutkielma. Tampereen yliopiston informaatioteknologian ja viestintätieteiden tiedekunta.  https://trepo.tuni.fi/handle/10024/120364

Turunen, Minna 1992: Näkökulma selkokieleen: tekstimuotoisen selkokielen tarkastelu psykolingvistiikan ja kognitiivisen psykologian näkökulmasta. Erityispedagogiikan syventävien opintojen tutkielma. Joensuun yliopisto.

 

 

Ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöt

Ahola, Tiina, Lähdesmäki-Cajan, Outi & Rehu, Anu 2018: Päiväkirurgisen potilaan tarkistuslista toipumisen tueksi. Apuväline päivittäin huomioon otettavien asioiden toteutumiseksi kotona. Opinnäytetyö. Oulun ammattikorkeakoulu. https://www.theseus.fi/handle/10024/158535

Aittokoski, Henriika & Pietilä, Anu 2012: Himoihku. Selkokielinen seksuaalivalistusopas.  Centria ammattikorkeakoulu (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu). https://www.theseus.fi/handle/10024/50819

Al-Musawi, Hiba 2021: Kelan työttömyysesitteen kääntäminen suomen kielestä arabian kielelle. Opinnäytetyö. Diakonia-ammattikorkeakoulu.
https://www.theseus.fi/handle/10024/510929

Alopaeus, Marianne 2016: MRSA-bakteeria ehkäisevä työ kodinomaisessa ympäristössä. Opas palveluasumisyksikön asukkaille. Opinnäytetyö. Diakonia-ammattikorkeakoulu. https://www.theseus.fi/handle/10024/105928

Arttijeff, Maria & Kettunen, Paula 2011: Kommunikointia monella tapaa. Selkokielinen opas maahanmuuttajaperheille Oulun kaupungin päiväkoteihin. Opinnäytetyö.  Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu. Lapin ammattikorkeakoulu.
https://www.theseus.fi/handle/10024/31212

Brandt, Marco 2013: Elämän matka. Selkokielinen hartauskirja ikähmisille seurakunnissa. Opinnäytetyö. Diakonia-ammattikorkeakoulu.
https://www.theseus.fi/handle/10024/59751

Castrén, Annamarie & Heikura, Jutta 2016: Kirkkokäsikirjan tekstejä tukiviittomin. Opinnäytetyö. Diakonia- ammattikorkeakoulu.  https://www.theseus.fi/handle/10024/110084

Eilola, Jenna, Ralli, Reetta & Vilkman-Kivekäs, Suvi 2019: Kerinkallion päiväkodin perehdytyskansio maahanmuuttajaperheille: Kuvatuen käyttö perheiden kohtaamisessa. Opinnäytetyö. Lahden ammattikorkeakoulu.
https://www.theseus.fi/handle/10024/263079

Gorski, Jutta & Lahtinen, Laura 2021: Kuvallinen potilasohje virtsarakon katetrointiin vieraskielisen potilaan ohjaukseen. Opinnäytetyö. Satakunnan ammattikorkeakoulu. https://www.theseus.fi/handle/10024/503117

Haapala, Janita & Ketonen, Anni 2019: Unified-koripallon säännöt selkokielellä ja kuvitettuna. Opinnäytetyö. Diakonia-ammattikorkeakoulu.
https://www.theseus.fi/handle/10024/220909

Haara, Susanna 2012: Diabeteshoitotyön selkokielinen ohjausmateriaali Palvelukodit Pomarkun Tilkkutäkki Oy:lle. Opinnäytetyö. Satakunnan ammattikorkeakoulu. https://www.theseus.fi/handle/10024/55645

Hallikainen, Oona & Hatunen, Minja 2019: Ensiapuohjeet selkokielellä kehitysvammaisille. Siun soten päivätoimintayksiköt. Opinnäytetyö. Karelia-ammattikorkeakoulu. https://www.theseus.fi/handle/10024/163633

Halme, Jaana 2022: Millainen on näyttöön perustuva ja käytettävyydeltään hyvä potilasohje hoitotyössä? Opinnäytetyö. Savonia AMK.
https://www.theseus.fi/handle/10024/704471

Hautala, Linda ja Päivi Juntti 2021: Selkokieliset siivoustekstiilien pesuohjeet Ammattiopisto Lappiaan. Opinnäytetyö. Tampereen ammattikorkeakoulun Palveluliiketoiminnan koulutusohjelma. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2021053012523

Heikkilä, Suvi & Laaksonen, Minna 2019: Ensiapuohjaus: maahanmuuttajanaisille. Opinnäytetyö. Turku AMK.
https://www.theseus.fi/handle/10024/261301

Hennous, Maryam, Jalava, Janina, Paavola, Pia, Salo, Anniina & Sorani, Soma 2021: Selkokielinen ohjemateriaali suun terveydenhoidon tueksi: suunnattu käytettäväksi StuDentalin maahanmuuttaja-asiakkaiden kanssa. Opinnäytetyö. Turku AMK. https://www.theseus.fi/handle/10024/503986

Hietala, Leena, Sirkko, Terhi & Taskinen, Riikka 2021: Opas muistisairaalle ja hänen läheisilleen. Opinnäytetyö.  Savonia-AMK. https://www.theseus.fi/handle/10024/589962

Hoikkala, Heidi 2012: Selkokieli 3D-keittiöympäristössä. Case 3D-keittiö Papunetille. Opinnäytetyö. Kymenlaakson ammattikorkeakoulu. https://www.theseus.fi/handle/10024/41508

Huusko, Mia, Huovinen, Minna & Matilainen, Noora 2017: Vauva tulee perheeseen. Selkokielinen opas raskaudesta ja synnytyksestä maahanmuuttajille. Opinnäytetyö. Savonia-AMK.
https://www.theseus.fi/handle/10024/136472

Hyvönen, Sanna-Mari 2021: Winpos-kassajärjestelmän käyttöohje Rajasotilaskodille. Opinnäytetyö. Karelia-ammattikorkeakoulu.
https://www.theseus.fi/handle/10024/511194

Ilottu, Ari, Jalvo, Tiina & Järvenpää, Raimo 2009: Ymmärrettävä opetus – selkokielisen opetusmateriaalin kehittäminen kehitysvammaisten aikuisten tarpeisiin traktori- ja työkoneopetusta varten. Opinnäytetyö. Tampereen ammattikorkeakoulu. https://www.theseus.fi/handle/10024/8014

Jaara, Jennika & Pikkarainen, Elli 2021: Selkokielinen vauvanhoito-opas maahanmuuttajaperheille. Opinnäytetyö. Lapin AMK.
https://www.theseus.fi/handle/10024/506333

Jalonen, Laura & Laaksonen, Janica 2018: Alle kouluikäisten lasten infektiotaudit ja niiden hoito. Opas maahanmuuttajataustaisille vanhemmille. Opinnäytetyö. Turku AMK. https://www.theseus.fi/handle/10024/158894

Jarnola, Markus 2012: Ensiavun alkeet -koulutus Keskuspuiston ammattiopiston opiskelijoille. Opinnäytetyö. Metropolia ammattikorkeakoulu. https://www.theseus.fi/handle/10024/51886

Jokinen, Emilia, Valo, Annemari & Miettinen, Noora 2019: Imetyksen onnistunut toteuttaminen: äidin ohjausmateriaalia selkokielellä. Opinnäytetyö.  Savonia AMK. https://www.theseus.fi/handle/10024/268143

Jolkkonen, Jenni 2015: Kuvituskriteeristön luominen oppimateriaalin selkokuvitusta varten Oppimis- ja ohjauskeskus Mäntykankaalle. Opinnäytetyö. Savonia-AMK. https://www.theseus.fi/handle/10024/95612

Juntunen, Juha 2021: Informoivan selkojulkaisun valmistaminen Nuorisoseurat ry:n verkkosivuille. Opinnäytetyö. Karelia ammattikorkeakoulun media-alan koulutus. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2021081216993

Juntunen, Piia 2007: Maahanmuuttajat huomioon työpaikalla. Selkokielinen perehdyttämisopas Kajaanin Mamsellille. Opinnäytetyö. Kajaanin ammattikorkeakoulu. https://www.theseus.fi/handle/10024/7610

Järvenpää, Iiris 2021: Maahanmuuttajaorganisaatioiden ja maahanmuuttajataustaisten nuorten tukeminen Erasmus+ -ohjelman nuorisovaihtojen hakuprosessissa. Opinnäytetyö. Humanistinen ammattikorkeakoulu. https://www.theseus.fi/handle/10024/521923

Kanninen, Tiia, Kaase, Riikka-Maria & Niemelä, Johanna 2021: Murrosiän monet muutokset. Selkokielinen opas erityisnuorelle murrosiästä ja hyvinvoinnista. Opinnäytetyö.  Hämeen ammattikorkeakoulu.
https://www.theseus.fi/handle/10024/493607

Karppinen, Paula & Säkkinen, Miia 2019: Opas puheeksioton tueksi maahanmuuttajamiesten kulttuurisensitiivisessä seksuaalikasvatuksessa: VastuulliSEX-opas sosiaali- ja terveysalan asiantuntijoiden työvälineeksi. Opinnäytetyö. Oulun ammattikorkeakoulu. https://www.theseus.fi/handle/10024/260905

Kaurila, Saija & Tarkiainen, Matias 2018: Selkokielinen opas sosiaalisen median käyttöön. Erityistä tukea tarvitseville nuorille, joilla on laaja-alainen tuen tarve. Opinnäytetyö. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. https://www.theseus.fi/handle/10024/153479

Kimpimäki, Iida 2019: Korvien omahoito-ohje. Toiminnallinen opinnäytetyö.  Laurea AMK. https://www.theseus.fi/handle/10024/161756

Kivimäki, Eeva-Liisa & Peltola, Marja 2010: Taloustietoa maahanmuuttajille. Opinnäytetyö. Jyväskylän ammattikorkeakoulu. https://www.theseus.fi/handle/10024/16273

Koskela, Nea & Rauma, Nina 2017: ”Seksuaalisuus on sitä mitä me olemme”. Selkokielinen opas kehitysvammaisen nuoren seksuaalisuudesta. Opinnäytetyö. Tampereen ammattikorkeakoulu.
https://www.theseus.fi/handle/10024/122361

Kuha, Pertti & Siira, Pekka 2007: Visuaalista logistiikkaa verkossa. Opinnäytetyö.  Jyväskylän ammattikorkeakoulu. https://www.theseus.fi/handle/10024/19402

Kuittinen, Päivi 2020: Muistisairaan ikäihmisen kommunikaation tukeminen – selkokielikö avuksi? Kuvaileva kirjallisuuskatsaus. Opinnäytetyö. Jyväskylän ammattikorkeakoulu. https://www.theseus.fi/handle/10024/343361

Kujala, Lotta 2015: Selkokielellä föliin. Selkokielinen mukautus Turun seudun joukkoliikenteen Bussikortit-oppaasta. Opinnäytetyö. Diakonia-ammattikorkeakoulu. https://www.theseus.fi/handle/10024/91315

Kumpulainen, Anu 2015: Selkokielinen palvelusuunnitelma. Opinnäytetyö.  Diakonia-ammattikorkeakoulu. https://www.theseus.fi/handle/10024/94762

Kumpulainen, Minna-Marika 2019: Kohti saavutettavaa journalismia. Opinnäytetyö. Oulun ammattikorkeakoulu. https://www.theseus.fi/handle/10024/263778

Kupiainen, Päivi, Niskanen, Jenni & Taavitsainen, Emma 2019: Kohtaamisia ja kommunikaatiota – Jatkokoulutus Mannerheimin Lastensuojeluliiton Järvi-Suomen piirin vapaaehtoisille. Opinnäytetyö. Diakonia-ammattikorkeakoulu.
https://www.theseus.fi/handle/10024/265197

Kytökangas, Iida, Korpinen, Miisa & Laakkonen, Sanni 2021: Lasten yleisimpien infektiotautien itsehoito: Selkokielinen opas lapsiperheille. Opinnäytetyö. Diakonia-ammattikorkeakoulu. https://www.theseus.fi/handle/10024/495554

Kärki, Maritta 2010: Kuvallisen kasvun portfolio. Opinnäytetyö. Hämeen ammattikorkeakoulu. https://www.theseus.fi/handle/10024/14358

Laakso, Tiina, Nolvi, Nelli & Virtaala, Lotta 2021: Tuettu viestintä potilasohjauksessa : opas kommunikoinnin tueksi. Opinnäytetyö. Turku AMK.
https://www.theseus.fi/handle/10024/499393

Laukkanen, Tuomas 2011: Selkoryhmä terveyskasvatuksen oppimisympäristönä nuorille ja aikuisille kehitysvammaisille.  Opinnäytetyö. Humanistinen ammattikorkeakoulu. https://www.theseus.fi/handle/10024/33827

Lehmusvuori, Heli & Keränen, Seija 2018: Yhdessä onnistumme – opas kehitysvammaisten kuntouttavaan mielenterveystyöhön. Opinnäytetyö. Diakonia-ammattikorkeakoulu. https://www.theseus.fi/handle/10024/154216

Leinonen, Sonja 2021: Kotitalousopetusta kehitysvammaisille – Ohjaajan opas. Opinnäytetyö.  Savonia AMK. https://www.theseus.fi/handle/10024/511828

Leppänen, Anni, Nieminen, Hanna & Perämäki, Sanna 2021: Linssit selkeiksi: Selkokielinen opas piilolinssien käyttöön. Opinnäytetyö. Metropolia AMK.
https://www.theseus.fi/handle/10024/508159

Lindeman, Sari & Niittyvuopio, Iiris 2010: Punkalaitumen palvelut selkokielellä. Maahanmuuttajille suunnatun palveluoppaan suunnittelu ja toteutus. Opinnäytetyö.  Diakonia-ammattikorkeakoulu.
https://www.theseus.fi/handle/10024/24778

Läylönen, Marika, Kettunen, Saija & Tanskanen, Hanna 2017: Opas vauvan motorisen kehityksen tukemiseen Lahden ensikodin asiakkaille. Opinnäytetyö.  Lahden ammattikorkeakoulu. https://www.theseus.fi/handle/10024/140917

Malinen, Marjut 2019: Jyväskylän asuinalueiden lähikävelyreittejä: Selkokielinen reittiopas. Opinnäytetyö. Humanistinen ammattikorkeakoulu.
https://www.theseus.fi/handle/10024/260625

Maliniemi, Raita 2018: Tietopaketti turvapaikanhakijan työllistymisestä kuvin ja selkosuomella. Opinnäytetyö.  Humanistinen ammattikorkeakoulu. https://www.theseus.fi/handle/10024/144725

Maniscalco, Anna, Marenkova, Elisaveta & Mäkinen, Niina 2017: Unen tukeminen. Selkokielinen verkkoesite maahanmuuttajille. Opinnäytetyö. Turku AMK. https://www.theseus.fi/handle/10024/138852

Marjomäki, Venla & Pirinen, Minna 2012: Välipalaa hetkessä. Selkokielinen opas nuorille terveelliseen välipalaan. Opinnäytetyö. Diakonia-ammattikorkeakoulu. https://www.theseus.fi/handle/10024/39748

Mikkolainen, Tuomas & Boman, Anna 2014: Palvelua, ole hyvä. Palveluopas ikääntyneille maahanmuuttajille. Opinnäytetyö.  Jyväskylän ammattikorkeakoulu. https://www.theseus.fi/handle/10024/79702

Moilanen, Marjut 2020: Selkokirjavinkit maahanmuuttajille. Selkokirjallisuus Oulun kaupunginkirjaston maahanmuuttaja-asiakkaiden suomen kielen opiskelun tukena. Opinnäytetyö. Oulun ammattikorkeakoulu. https://www.theseus.fi/handle/10024/352810

Mottisenkangas, Soile 2007: Vernerin chatti. Reaaliaikainen kommunikointipalvelu kehitysvammaisille henkilöille: käytettävyystestauksesta osallistavaan suunnitteluun. Opinnäytetyö. Tampereen ammattikorkeakoulu. https://www.theseus.fi/handle/10024/10537

Munne, Mari 2012: Pyhät päivät. Selkokielinen hartauskirja vanhustyöhön. Opinnäytetyö. Diakonia-ammattikorkeakoulu. https://www.theseus.fi/handle/10024/39749

Myllylä, Sini 2021: Selkokuvat seksuaalisuudesta ja ihmiskehosta: selkokuvien suunnittelu ja toteutus SelkoSeks-selkokuvapankkiin. Opinnäytetyö. LAB-Ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutti. https://www.theseus.fi/handle/10024/496741

Myyryläinen, Mirva 2006: Selkokieliset internetsivut : kohderyhmänä afaattiset ja hahmotushäiriöiset henkilöt. Tutkintotyöraportti. Tampereen ammattikorkeakoulu. https://www.theseus.fi/handle/10024/10119

Mäki-Tikkala, Anna-Liisa 2006: Sika hyvää siististi – opetusmateriaali hygieniaosaamisesta. Opinnäytetyö. Jyväskylän ammattikorkeakoulu.
https://www.theseus.fi/handle/10024/19394

Määttä, Kaija 2022: Selkokielinen vuorovaikutus: opas Satasairaalan terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön. Opinnäytetyö. Diakonia-ammattikorkeakoulu. https://www.theseus.fi/handle/10024/744083

Niemi, Jenni & Alatalja, Linda 2017: Ihana kamala sää: Esteetön seikkailutarina nuorille. Opinnäytetyö. Diakonia-ammattikorkeakoulu. https://www.theseus.fi/handle/10024/127646

Nieminen, Saara 2012: Jeesuksen jalanjäljissä. Raamattupiirimateriaali kehitysvammaisille aikuisille. Opinnäytetyö. Diakonia-ammattikorkeakoulu.
https://www.theseus.fi/handle/10024/53046

Nisula, Emmi-Reeta & Soittila, Silja 2019: Saavutettavuutta erityisperheille tukiviittomin. Eläinsatuja ja selkoteksti Lastu-hankkeessa. Opinnäytetyö. Humanistinen ammattikorkeakoulu. https://www.theseus.fi/handle/10024/169028

Näpärä, Maija 2013: ”Tervetuloa kirjastoon” : Selkokielinen kirjastoesite Huittisten kaupunginkirjastolle. Opinnäytetyö. Oulun seudun ammattikorkeakoulu.
https://www.theseus.fi/handle/10024/66984

Oja, Karoliina 2015: Selkokielinen opas ikääntyneille kotona asuville diabeetikoille verensokerin mittaamisesta. Opinnäytetyö. Oulun ammattikorkeakoulu. https://www.theseus.fi/handle/10024/94753

Olli, Marja & Minna Rautiainen 2012: Kuvallinen keittokirja Älykotiin. Selkokielisin ohjein. Opinnäytetyö. Jyväskylän Ammattikorkeakoulu. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/39477/Olli_Marja_Rautiainen_Minna.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Oubamouh, Brahim & Al Khatib, Mania 2021: Lapsiperheet -esitteen käännöstyö: suomi–arabia. Opinnäytetyö. Diakonia-ammattikorkeakoulu.
https://www.theseus.fi/handle/10024/509238

Palomäki, Saara, Koivisto, Ella, Puolitaival, Selja & Sorjonen, Veera 2016: Saa puhua: selkokielistä tietoa maahanmuuttajille seksuaali- ja lisääntymisterveydestä. Opinnäytetyö. Savoinia-AMK. https://www.theseus.fi/handle/10024/122512

Peuhkuri, Veera, Koskela, Iida & Pyykkinen, Rosanna 2020: Asiakastyytyväisyyslomakkeen kehittäminen kognitiiviselta toimintakyvyltä heikommille ikäihmisille. Opinnäytetyö. Laurea-ammattikorkeakoulu.
https://www.theseus.fi/handle/10024/345985

Pihlaja, Lenita 2008: Maahanmuuttajan tie työhön ja ammattiin – miten ohjaan, opetan ja kannustanartikkelikirja ja sen tekemisen prosessi. Opinnäytetyö. Jyväskylän ammattikorkeakoulu. https://www.theseus.fi/handle/10024/20374

Pirinen, Tiina 2007: Selkeäkielinen oppimateriaali oppimisen tukena : yhteiskunnallisia palveluita selkeäkielisesti. Opinnäytetyö. Jyväskylän ammattikorkeakoulu. https://www.theseus.fi/handle/10024/19450

Pirinen, Tiina 2013: Rakennustekniikan oppimateriaalin laatiminen erityisopiskelijoille. Opinnäytetyö. Karelia-ammattikorkeakoulu.
https://www.theseus.fi/handle/10024/61410

Puoliväli, Essi & Uusi-Jaakkola, Annika 2012: Kokataan kotona – keittokirja selkeäksi. Keittokirjan kehittäminen toimintaterapeuttien käyttöön. Opinnäytetyö.  Jyväskylän ammattikorkeakoulu.
https://www.theseus.fi/handle/10024/48928

Puro, Salla-Maria & Pulkkinen, Viivi 2014: Maahanmuuttajille suunnatun terveyskasvatusmateriaalin kehittäminen: uusi työväline synnytyksen jälkeisen masennuksen puheeksi ottamiseen. Opinnäytetyö. Turun ammattikorkeakoulu. https://www.theseus.fi/handle/10024/81176

Pykäri, Jenni & Pöntynen, Suvi 2018: Palvelukartta – helpotusta mielenterveyskuntoutujan työhön paluuseen. Opinnäytetyö. Laurea-ammattikorkeakoulu. https://www.theseus.fi/handle/10024/140991

Pylkkänen, Riikka 2012: Synnytys elekielellä? Kätilöiden kokemuksia vuorovaikutustilanteista ulkomaalaisten synnyttäjien kanssa. Opinnäytetyö. Tampereen ammattikorkeakoulu. https://www.theseus.fi/handle/10024/41111

Päivärinta, Maiju 2020: ”Selkokielellä on vähän semmonen tylsä leima” : Aikuisten selkokielisen kirjastokokoelman kehittäminen ja käyttö kuudessa yleisessä kirjastossa. Opinnäytetyö. Seinäjoen ammattikorkeakoulu. https://www.theseus.fi/handle/10024/346534

Pöllänen, Terhi 2015: Turvallisesti netissä. Opas nettirikollisuudesta ja turvataidoista selkokielellä. Opinnäytetyö.  Karelia-ammattikorkeakoulu.
https://www.theseus.fi/handle/10024/87056

Rantanen, Kristiina & Petas, Camilla 2021: Selkokielinen opas varhaiskasvatuksen aloitukseen Loviisassa. Opinnäytetyö. Laurea-ammattikorkeakoulu. https://www.theseus.fi/handle/10024/496216

Roschier, Minna 2021: Kehitysvammaisten terveyden edistäminen osallisuutta vahvistamalla. Opinnäytetyö.  Savonia-ammattikorkeakoulu. https://www.theseus.fi/handle/10024/494207

Räsänen, Kirsi, Kettunen, Leena & Otronen, Sanna 2017: Lukuhetki-toimintamalli yhteisöllisyyden lisääjänä. Orimattilan Toimintakeskus ja Orimattilan palvelutalo Marttila. Opinnäytetyö. Lahden ammattikorkeakoulu. https://www.theseus.fi/handle/10024/123935

Saarto, Kai 2021: Saavuttavampaa ja yhdenvertaisempaa paikallisuutisointia kehittämässä. Opinnäytetyö. Humanistinen ammattikorkeakoulu.
https://www.theseus.fi/handle/10024/508038

Sadik, Tiia 2013: Kelan painetut esitteet – miten selkokieli palvelee niitä, jotka eivät puhu suomea äidinkielenään. Opinnäytetyö. Haaga-Helia ammattikorkeakoulu.
https://www.theseus.fi/handle/10024/62007

Salovuori, Tuija & Vilhunen, Katja 2010: Selkokielisen vammaispalveluoppaan laatiminen. Opinnäytetyö. Diakonia ammattikorkeakoulu. https://www.theseus.fi/handle/10024/22589

Savolainen, Kirsi 2016: Kun yhteinen kieli puuttuu. Puhetta tukevat ja korvaavat menetelmät kirjaston kirjaleikissä. Opinnäytetyö. Turku AMK.
https://www.theseus.fi/handle/10024/120746

Siukola, Kaija 2013: Kehitysvammaisille lapsille suunnatun kuvakirjan taitto ja typografia. Layers-lastenkirjaprojekti. Opinnäytetyö. Seinäjoen ammattikorkeakoulu. https://www.theseus.fi/handle/10024/58792

Suominen, Eini 2012: Selkokielisen tekstin kuvitus. Opinnäytetyö. Kymenlaakson ammattikorkeakoulu. https://www.theseus.fi/handle/10024/42389

Tarvainen, Heini & Saarela, Satu 2020: Selkokielinen opas neuvolapalveluista: opas maahanmuuttajaperheille Suomen neuvolapalveluista, kasvatuksesta ja parisuhteista. Opinnäytetyö. Turku AMK.
https://www.theseus.fi/handle/10024/349600 

Toppila, Elina & Viljanen, Sanni 2019: Selkokieliset kuvakortit hoitotyön apuvälineenä. Opinnäytetyö. Lahden ammattikorkeakoulu.
https://www.theseus.fi/handle/10024/226520

Tuominen, Klaudia & Karttunen, Henna 2020: Maahanmuuttajaäidit ja selkokielisyys : opas ja menetelmiä kommunikoinnin tueksi. Opinnäytetyö. Laurea-ammattikorkeakoulu. https://www.theseus.fi/handle/10024/337830

Törnroos, Riikka 2010: Asiakkaasta asiantuntijaksi – tarina Arantilankodon selkokoulutuksesta. Selkokielinen opinnäytetyö. Seinäjoen AMK. https://www.theseus.fi/handle/10024/13285

Urjanheimo, Elina 2020. Selkokieli ja selkokirjallisuus Kaarinan pääkirjastossa. Opinnäytetyö. Turku AMK. https://www.theseus.fi/handle/10024/348075

Uusitalo, Minna 2012: Kuvalliset siivouskoneohjeet, kohdekansion laadinta Aitoon koulutuskeskukselle. Opinnäytetyö. Tampereen ammattikorkeakoulu.
https://www.theseus.fi/handle/10024/43018

Vierikko, Ilona 2021: Vuorovaikutustilanteet pararatsastuksessa. Opinnäytetyö. Humanistinen ammattikorkeakoulu.
https://www.theseus.fi/handle/10024/499394

Viinanen, Riku & Al-Mosawi, Sabrine 2021: Varhaiskasvatuspalvelujen selkokielinen opas maahanmuuttajaperheille. Opinnäytetyö. Laurea-ammattikorkeakoulu.
https://www.theseus.fi/handle/10024/503423

Vikman, Kati 2019: Vertaistoiminnan opas selkokielellä ja sen käyttökokemukset. Opinnäytetyö. Hämeen ammattikorkeakoulu.
https://www.theseus.fi/handle/10024/168890

Villanen, Mari 2020: Graafista suunnittelua selkokielen käyttäjille: taideyhdistys Kettukin visuaalinen ilme. Opinnäytetyö. Turku amk:n media-alan koulutus. https://www.theseus.fi/handle/10024/343453?show=full

Villikka, Oona & Väisänen, Sanni 2020: ”Mä oon siinä se salapoliisi”: Hiljainen tieto ja tulkkaus, kun puhevammaisten tulkin asiakkaana on afasiaan sairastunut henkilö. Opinnäytetyö. Humanistinen ammattikorkeakoulu. https://www.theseus.fi/handle/10024/336953

Virkki, Janne 2012: Pelisuunnittelu selkokieltä ja selkokuvitusta tarvitseville. Opinnäytetyö. Kymenlaakson ammattikorkeakoulu. https://www.theseus.fi/handle/10024/50460

Voutilainen, Annina & Hannula, Tuija 2017: MoniNainen-verkkolehti maahanmuuttajaäideille. Opinnäytetyö. Haaga-Helia AMK. https://www.theseus.fi/handle/10024/137779

Välikorpi, Jenni & Pieskä, Noora 2019: Selkokielinen imetysopas Helsingin kaupungin neuvoloiden asiakkaille. Opinnäytetyö. Laurea-ammattikorkeakoulu. https://www.theseus.fi/handle/10024/262999

Ylä-Jussila, Anu 2020: Tiedon visualisoinnin ohjeistus Helsingin seurakuntayhtymälle. Ylempi amk-opinnäytetyö. Haaga-Helian journalismin koulutusohjelma. https://www.theseus.fi/handle/10024/334637?show=full