Opinnnäytteitä selkokielestä

Selkokieleen liittyviä opinnäytteitä

koonnut Ella Airaksinen, päivitetty 14.5.2024.

Huomautuksia:

  • Sivuston tavoite on kerätä kaikki selkokieleen liittyvät opinnäytetyöt. Jos huomaat tältä sivulta puuttuvan opinnäytteen, lähetä siitä tieto osoitteeseen ulla.vanhatalo(at)helsinki.fi . Lisää AMK-opinnäytteitä ja esimerkiksi kehittämishankkeiden raportteja voi löytyä osoitteesta https://www.theseus.fi/ hakusanalla ”selkokieli”.
  • Opinnäytetöissä saattaa esiintyä erilaisia epätarkkuuksia. Esimerkiksi selkokieli ja selkeä kieli ovat joskus voineet mennä sekaisin tai selkokielen englanninkielisenä vastineena voi olla termi plain language, vaikka nykytiedon valossa suositeltava termi on Easy Language. Opinnäytetöissä selkokielisiksi nimetyillä teksteillä ei aina ole Selkokeskuksen myöntämää selkotunnusta.

 

Väitöskirjat

Kulkki-Nieminen, Auli 2010: Selkoistettu uutinen. Lingvistinen analyysi selkotekstin erityispiirteistä. Akateeminen väitöskirja. Tampereen yliopiston kieli- ja käännöstieteiden laitos. Tampere: Tampereen Yliopistopaino Oy. http://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/66618/978-951-44-8093-5.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Leskelä, Leealaura 2022: Selkopuhetta! Puhuttu selkokieli kehitysvammaisten henkilöiden ja ammattilaisten vuorovaikutuksessa. Helsingin yliopisto. https://helda.helsinki.fi/items/344533fe-dc16-48d1-a7c7-5336e56dc2fe

Vinni, Irja 1998: Tekstistä selkoa. Kehitysvammaisten aikuisten selkokielisten ja yleiskielisten tekstien ymmärtäminen. Akateeminen väitöskirja. Valtakunnallisen tutkimus- ja kokeiluyksikön julkaisuja 76. Joensuun yliopiston erityspedagogiikan laitos. Helsinki: Kehitysvammaliitto ry.

 

Lisensiaatintutkimukset

Kulkki-Nieminen, Auli 2001: Merkitykset tekstissä ja kontekstissa. Selkotekstien ja niiden lähtötekstien merkitysprosesseista. Lisensiaatintutkimus. Tampereen yliopisto. http://tampub.uta.fi/handle/10024/76270

 

Pro gradu -tutkielmat, maisterintutkielmat, diplomityöt

Aaltonen, Pirta 1993: Adverbit selkokielessä. Pro gradu -tutkielma. Tampereen yliopiston suomen kielen ja yleisen kielitieteen laitos. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/149818?show=full

Airaksinen, Ella (2019): Puhuttelevaa selkokieltä. Vertaileva tekstianalyysi puhuttelun keinoista ja kohteliaisuudesta selko- ja yleiskielisessä oppaassa. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopiston suomalais-ugrilainen ja pohjoismainen osasto. https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/310535/Airaksinen_Ella_Pro_gradu_2019.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Alén, Jenni 2017: Relationen mellan Folkpensionsanstalten och läsaren. En systemisk-funktionell analys av relationen mellan FPA och läsaren i FPA:s broschyrer för arbetslösa från år 1986 och 2011. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopiston suomen kielen, suomalais-ugrilaisten kielten ja pohjoismaisten kielten laitos. https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/220937/Alen_Jenni_Progradu_2017.pdf?se-quence=2&isAllowed=y

Arle, Solveig 2018: Hur används primord för att skriva lättläst? En undersökning av tre återberättade romaner. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopiston humanistinen tiedekunta. https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/299607/Arle_Solveig_pro_gradu_2018.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Hatziantoniadis, Alexandra Maria 2018: Selkoviestintä matematiikan opetuksessa. Geometrian peruskäsitteiden kieli peruskoulun oppikirjoissa. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopiston matematiikan ja tilastotieteen laitos. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/299754

Heikkinen, Larisa 2014: Kuuntele ja ymmärrä. Selkokieliset piirteet ja ymmärrettävyyteen vaikuttavat seikat radiouutisissa. Pro gradu -tutkielma. Vaasan yliopiston filosofinen tiedekunta. https://osuva.uwasa.fi/bitstream/handle/10024/453/osuva_5997.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Heiskanen, Kirsi 1991: Selkokielen tekstilingvistinen analyysi ja luettavuus. Pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopiston viestintätieteiden laitos. https://www.finna.fi/Record/jykdok.359992

Janger, Hanna 1992: Adjektiivit Arto Paasilinnan romaanissa Isoisää etsimässä ja siitä mukautetussa selkokielisessä laitoksessa. Pro gradu -tutkielma. Tampereen yliopiston suomen kielen ja yleisen kielitieteen laitos. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/148249?show=full

Hyppönen, Annikki 2018: Selkokielinen kielimuoto suomi toisena kielenä -oppikirjassa. Pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopiston kielten laitos. https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/59549/URN%3ANBN%3Afi%3Ajyu-201809184150.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Jokipii, Pia-Maria 2017: Keskustelijoiden roolit kehitysvammaisten henkilöiden selkoryhmissä. Pro gradu -tutkielma. Vaasan yliopiston filosofinen tiedekunta. https://osuva.uwasa.fi/bitstream/handle/10024/1075/osuva_7658.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Karasjärvi, Pia 2021: Kelan etuuslomakkeiden kognitiivinen saavutettavuus autismikirjon näkökulmasta. Kontekstin esille tuominen selkoistamisen keinona. Pro gradu -tutkielma.  Vaasan yliopiston teknisen viestinnän maisteriohjelma. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021062139218

Järvinen, Marjukka 1998: Seitsemän selkokielistä veljestä. Käännöstiede kaunokirjallisuuden selkokielelle mukauttamisen apuna. Pro gradu -tutkielma. Oulun yliopiston suomen ja saamen kielen ja logopedian laitos. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/150394

Kakko, Miina 2022: ”Minä haluan lukee, koska teksti on helppoo ja ymmärtää” – Aikuisten S2-oppijoiden kokemuksia selkokielisen kaunokirjallisuuden lukemisesta. Maisterintutkielma. Jyväskylän yliopiston kieli- ja viestintätieteiden laitos. http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202206063100

Kallio, Heini 2012: Uutispuheesta selkoa. Foneettiset erot selkouutistoimittajien puheessa ja kuulijoiden kokemuksia ymmärrettävyydestä. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopiston käyttäytymistieteiden laitos. https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/34539/uutispuh.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Kananen, Laura & Sara Tuisku 2014: Tietoa antavan tekstin ymmärrettävyys aikuisten alkeistason S2-oppijoiden näkökulmasta. Pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopiston kielten laitos. https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/43658/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201406091969.pdf?sequence=1

Kausz, Nora 2015: Lain tekstistä viraston tekstiksi. Sivulausemuutokset mukauttamisen keinona. Pro gradu -tutkielma. Tampereen yliopiston kieli-, käännös ja kirjallisuustieteiden  yksikkö. http://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/98234/GRADU-1449490767.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Keinänen, Minna 1995: Selkolehdet kehitysvammaisten sosiaalisen todellisuuden konstruoijina. Pro gradu -tutkielma. Tampereen yliopiston sosiologian ja sosiaalipsykologian laitos. http://tampub.uta.fi/handle/10024/85657

Kervinen, Mari 2020: Digipalvelujen selkeä ja ymmärrettävä kieli. Sisällöntuottajien näkemyksiä kielellisestä saavutettavuudesta. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopiston suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos.  http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202011264610

Knuuttila, Sanna-Leena 2020: Vaikuttavaa ja samastuttavaa sotahistoriaa – Selkokielisen romaanin kirjoittaminen. Pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopiston Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos. https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/70096

Kokkala, Essi 2016: Lättlästa texter ur ett översättningsperspektiv. En systemisk-funktionell analys av lättlästa EU-broschyrer på finska och svenska. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopiston suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten laitos. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/161838

Kontturi, Tarja 2022: Kohti selkeämpää viittomista. Miten viittomista muutetaan, kun keskustelukumppanina on vain vähän tai jollakin tapaa rajatusti suomalaista viittomakieltä osaava viittomakielinen henkilö? Maisterintutkielma. Jyväskylän yliopiston kieli- ja viestintätieteiden laitos. https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/81401

Kuikka, Nina 2001: ”Kuultelimme korvat pystyssä kuin jänikset”. Alkuperäisen ja selkokielisen Seitsemän veljeksen vertailua. Pro gradu -tutkielma. Tampereen yliopiston taideaineiden laitos.

Kuusela, Marjo 2014: Selkokielisten Internet-sivujen käytettävyys kehitysvammaisilla käyttäjillä. Diplomityö. Teknillisen korkeakoulun tietotekniikan osasto. http://papunet.net/fileadmin/muut/opinnaytteet/marjo_kuusela.pdf

Kuusisto, Annika 2012: Narratiivisuus ja referointi selkokielisissä tietokirjoissa. Pro gradu -tutkielma. Turun yliopiston kieli- ja käännöstieteiden laitos. https://www.utupub.fi/bitstream/handle/10024/79001/graduKuusisto2012.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Kyyhkynen, Kimmo 2005: Selkokielisen verkkosivuston käytettävyys. Diplomityö. Teknillisen korkeakoulun tietotekniikan osasto. http://papunet.net/fileadmin/muut/opinnaytteet/kimmo_kyyhkynen.pdf

Kääriä, Mira 2017: Näkökulmia vaativan erityisen tuen nuorten vahvuuskäsityksiin. Selkokielisen luonteenvahvuusmittarin kehittäminen. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopiston kasvatustieteellinen tiedekunta. https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/191228/N%C3%A4k%C3%B6kulmia%20vaativan%20erityisen%20tuen%20nuorten%20vahvuusk%C3%A4sityksiin%20%28pro%20gradu%20K%C3%A4%C3%A4ri%C3%A4%29%20.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Laine, Aino 2014: Selkoa säädöskielestä. Suomen vammaispoliittisen ohjelman ja selkoversion lingvistinen analyysi. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopiston suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos. https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/135223/selkoasa.pdf

Lehto, Topi 2015: Selkograafinen suunnittelu – saavutettavan viestin visuaalinen muotoilu. Median laitos, Aalto-yliopisto. https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/18037

Luokkanen, Päivi 2004: Huovismaisuutta ja konkretiaa. Selkokielistämisen periaatteet kaunokirjallisessa tekstissä: Veikko Huovisen ja Marja-Leena Avelan Hamstereiden vertailua. Pro gradu -tutkielma. Oulun yliopiston suomen kielen, informaatiotutkimuksen ja logopedian laitos.  https://helda.helsinki.fi/handle/10138/151518

Mikkonen, Seija 2020: Nominitaivutuksen periaatteiden toteutuminen selkokielisissä informoivissa teksteissä. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopiston humanistinen tiedekunta. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/316777

Mäkilä, Sini 2023. Selkoa selkokielen tutkimuksesta: Selkokielen tutkijoiden näkemyksiä selkokielen tutkimuksesta ja sen suhteesta selkokielen käyttäjiin. Pro gradu -tutkielma. Tampereen yliopiston informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta. https://urn.fi/URN:NBN:fi:tuni-202303273186

Naumova, Alina 2021: Maahanmuuttaja-aikuisopiskelijoiden kokemukset selkouutisten vaikutuksesta puhumiseen. Pro gradu -tutkielma. Turun yliopiston Kieli- ja käännöstieteiden laitos. https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021052731873

Nummi, Christina 2013: Sanastotason selkeys selkokielisessä tekstissä. Vertaileva tutkimus Selkosanomien ja Helsingin Sanomien uutisartikkeleista. Pro gradu -tutkielma. Vaasan yliopiston filosofinen tiedekunta. https://osuva.uwasa.fi/bitstream/handle/10024/3657/osuva_5229.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Oinas, Essi 2020: Selkokieliset kemian oppimateriaalit: Tarve, toteutus ja käyttö suomalaisessa perusopetuksessa. Pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopiston kemian laitos. https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/69908#

Pelkonen, Saila 2020: Vaikeiden sanojen käyttö ja selittäminen informoivissa selkoteksteissä: toteutuuko selkokielen ohjeistus? Pro gradu -tutkielma. Tampereen yliopiston informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta. https://trepo.tuni.fi/handle/10024/123984

Piira, Laura 2009: Läsbarheten hos de lagspråkiga, klarspråkiga och lättlästa versionerna av Finlands grundlag på finska och på svenska. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopiston käännöstieteen laitos, ruotsin kääntäminen.

Poikonen, Joona 2020: Kielitaitoa rakentamassa: tutkimus suomen kielen oppimisesta rakennustöissä kotoutumisen alkutaipaleella. Pro gradu -tutkielma. Tampereen yliopiston informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta. https://trepo.tuni.fi/handle/10024/121847

Porvari, Sari 2009: Vilken sju mans styrka! Återgivning av komiska element i intralingvala, interlingvala och intersemiotiska versioner av Aleksis Kivis Seitsemän veljestä. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto, ruotsin kääntäminen.

Põder, Janika 2023: Selkokielisen potilasviestinnän ulottuvuuksia : Kyselytutkimus Satasairaalan työntekijöille. https://helda.helsinki.fi/items/d9405f6e-845e-43df-a3e4-78e43a3beb15

Pyrrö, Johanna 1994: Selko- ja yleiskielellä kirjoitetun tekstin ymmärtämisen tasosta afaattisilla henkilöillä. [mikä tutkielma?]. Oulun yliopiston logopedian ja fonetiikan laitos.

Reilä, Anni 2022: Saat itse määritellä, millainen olet. Selkokielisen seksivalistuksen retoriikka. Pro gradu -tutkielma. Turun yliopisto, kieli- ja käännöstieteiden laitos.  https://www.utupub.fi/handle/10024/153659

Rutanen, Kirsi 2020: Kahden selkokielisen työelämäsanaston vertailu – Fokuksessa verbikonstruktiot. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopiston suomalais-ugrilainen ja pohjoismainen osasto.  https://helda.helsinki.fi/handle/10138/316877

Salminen, Ella 2018: Vaikuttava tiedote. Selkokieli ja retoriikka Maahanmuuttoviraston asiakas- ja lehdistötiedotteissa. Pro gradu -tutkielma. Turun yliopisto. http://www.utupub.fi/handle/10024/144942

Satosuo, Sanni 2023: Selkokielinen viestintä terveydenhuollossa : Asiantuntijoiden kokemuksia selkokielen käyttöönottoprosessista Satasairaalassa. Maisterintutkielma. Helsingin yliopisto. https://helda.helsinki.fi/items/707af36d-1538-4f09-b731-3e7291a4700e

Sipilä, Leena 1995: Selkokieli ja kaunokirjallisuus. Pro gradu -tutkielma. Tampereen yliopiston taideaineiden laitos.

Sirén, Erika 2018: Kehitysvammaisten luetun ymmärtäminen tarinana selkokielen teoriakirjoissa: kriittinen diskurssianalyysi ekskluusiosta ja inkluusiosta. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopiston kasvatustieteellinen tiedekunta. https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/235758/gradu_Erika_Siren.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Stolt, Jenni 2021:  Selkolukijat selkouutisten testaajina: Laadullinen tutkimus Selkosanomien uutistekstien ymmärrettävyydestä. Pro gradu -tutkielma. Tampereen yliopisto.  https://trepo.tuni.fi/handle/10024/131464

Suuronen, Timo 2022: Sanoista saavutettaviksi – selkokielisten sanastojen laatiminen kognitiivisen saavutettavuuden näkökulmasta. Maisterintutkielma. Helsingin yliopisto. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/343540

Taneli, Mari 2005: Klassikkokirjan mukauttaminen selkokielelle. Tapausesimerkkinä Nummisuutarit: komedia viidessä näytöksessä. Pro gradu -tutkielma. Tampereen yliopiston taideaineiden laitos.

Toiviainen, Suvi 2002: Selkeästä vielä selkeämpi seikkailu suomen kieleen: äidinkielen ja kirjallisuuden oppi- ja tehtäväkirjan mukauttamisesta erityisoppilaille. Pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto.

Toivola, Eeva 2014: Tupakointi oppilaitoksen alueella on kielletty. Direktiivit Kiipulan ammattiopiston opiskelijan oppaassa. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopiston humanistinen tiedekunta. https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/153183/tupakoin.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Uotila, Eliisa 2012: Selkokieltä esitteillä – Kelan selko- ja yleiskielisten esitteiden tekstuaalinen analyysi. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopiston suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien  laitos. https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/38306/selkokie.pdf?sequence=1

Vasile, Sonja 2021. S2-aikuisopiskelijat selko- ja yleiskielisen oppikirjatekstin lukijoina. Maisterintutkielma. Helsingin yliopisto. https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/330464/Vasile_Sonja_tutkielma_2021.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Viljakainen, Kyllikki 2021: Selkokielen keinot saduissa Punahilkka, Ruusunen ja Tuhkimo. Pro gradu -tutkielma. Turun yliopiston Kieli- ja käännöstieteiden laitos. https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021052030948

Virkkunen, Elli-Noora 2015: Vuorovaikutus ja näkökulma kuntien maahanmuuttajille suunnatuissa verkkoteksteissä. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopiston suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos. https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/161185/vuorovai.pdf?sequence=2 

 

Kandidaatintutkielmat

Hieta, Anna 2020: Konditionaali tilanrakentajana selkokielisessä Leija-lehdessä. Kandidaatintutkielma. Helsingin yliopisto.

Hätinen, Tarja 2021: Hyvistä asioista pitäisi kirjoittaa enemmän. Konditionaalin käyttö selkokielisissä Selkosanomissa. Kandidaatintutkielma. Itä-Suomen yliopisto.

Junnila, Sanna 2022: Yleiskielen partisiippirakenteet ja lauseenvastikkeet selkokielisessä tekstissä. Kandidaatintutkielma.  Tampereen yliopisto. https://trepo.tuni.fi/handle/10024/144307

Knuuttila, Sanna-Leena 2019: Faktasta aineksia selkokirjailijan työpäiväkirjaan. Historiallisen miljöön ja henkilöhahmojen suunnittelu selkotarinaan. Kirjallisuuden kandidaatintutkielma. Jyväskylän yliopiston Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos. http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201905272817

Laitinen, Mikko 2017: ”Profeetan ennustus toteutui” – Lingvistinen analyysi kirkkovuoden adventtijakson neljän evankeliumikertomuksen mukautuksista selkokielelle. Kandidaatintutkielma. Helsingin yliopisto.

Niinistö-Samela, Seija 2016: Selkokielen erityispiirteet kirjoittajan näkökulmasta. Kandidaatintutkielma. Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto.  https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/54698

Niskakangas, Jenna 2020: Selkoa Kattilakoskien huumorista: Huumorin rakentuminen Heinähattu, Vilttitossu ja ärhäkkä koululainen -teoksessa ja sen selkomukautuksessa. Kandidaatintutkielma. Tampereen yliopiston Yhteiskuntatieteiden tiedekunta. https://trepo.tuni.fi/handle/10024/120848

Noronkoski, Sanni 2020: Syyssatoa kun katselee, tuumii, että ”ouhjee”. Nollasubjekti selkokielisessä Leija-lehdessä. Kandidaatintutkielma. Helsingin yliopiston suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos.

Nuutila, Salla-Maarit 2017: Selkoistettu Kalevala – Selkokielisen Kalevalan tunnelman luonti kielensisäisen kääntämisen kautta. Kandidaatintutkielma. Helsingin yliopisto.

Paavola, Riina 2017: Modaaliset verbit Juhani Ahon Rautatiessä ja sen selkokielisessä mukautuksessa. Kandidaatintutkielma. Helsingin yliopisto.

Ranta, Nelli 2017: Passiivi selkouutisissa. Kandidaatintutkielma. Helsingin yliopisto.

Siljander, Emilia 2021: Huora, rakas vai viaton. Sanatasolla rakentuvat vallan diskurssit yleiskielisessä ja selkokielisessä kaunokirjallisuudessa. Kandidaatintutkielma. Tampereen yliopiston Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta. https://urn.fi/URN:NBN:fi:tuni-202104273996

Timonen, Juhani 2017: ”Syy oli sairaus” Ylen selkokielisten uutisten erityispiirteitä kognitiivisen semantiikan valossa. Kandidaatintutkielma. Helsingin yliopisto.

Törmänen, Sanni 2017: Selkokieltä vuorovaikutuksessa: Tapaustutkimus Lukumummi ja -vaari -toiminnasta. Jyväskylän yliopiston Kieli- ja viestintätieteiden laitos. https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/53790/URN:NBN:fi:jyu-201705042199.pdf?sequence=1

Vasile, Sonja 2019: ”Luen vain kirjaimia” – Tapaustutkimus S2-oppijan tavasta ymmärtää selkotekstiä. Kandidaatintutkielma. Helsingin yliopiston suomalais-ugrilainen ja pohjoismainen osasto.

 

Yliopistojen sivuainetutkielmat

Hanhisalo, Anneli 2021: Etuustermit Kelan selkosivuilla. Analyysi hyvän termin kriteerien ja selkotekstissä käytetyn termistön välisestä yhteydestä. Kirjallinen työ. Helsingin yliopiston humanistinen tiedekunta.

Hanhisalo, Anneli 2021: Lättläst skönlitteratur som en källa till nya insikter i Finlands 1900-talshistoria. Beaktandet av den underförstådda läsarens förkunskaper i den återberättade versionen av Kjell Westös Där vi en gång gått. Skriftligt arbete. Helsingin yliopiston humanistinen tiedekunta.

Honko, Mari 2005: Taikurin hatun uusi kuosi – vertaileva analyysi kaunokirjallisen teoksen selkomukautuksesta. Sivuainetutkielma. Tampereen yliopiston taideaineiden laitos.

Riihimäki, Kaisa 2020: Sanastollista selkeyttä lastenkirjassa: Ekspressiiviset sanat Sinikka ja Tiina Nopolan lastenkirjassa Heinähattu, Vilttitossu ja ärhäkkä koululainen sekä sen selkoversiossa. Syventävien opintojen tutkielma. Tampereen yliopiston informaatioteknologian ja viestintätieteiden tiedekunta.  https://trepo.tuni.fi/handle/10024/120364

Turunen, Minna 1992: Näkökulma selkokieleen: tekstimuotoisen selkokielen tarkastelu psykolingvistiikan ja kognitiivisen psykologian näkökulmasta. Erityispedagogiikan syventävien opintojen tutkielma. Joensuun yliopisto.

 

 

Ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöt

Ahola, Tiina, Lähdesmäki-Cajan, Outi & Rehu, Anu 2018: Päiväkirurgisen potilaan tarkistuslista toipumisen tueksi. Apuväline päivittäin huomioon otettavien asioiden toteutumiseksi kotona. Opinnäytetyö. Oulun ammattikorkeakoulu. https://www.theseus.fi/handle/10024/158535

Aittokoski, Henriika & Pietilä, Anu 2012: Himoihku. Selkokielinen seksuaalivalistusopas.  Centria ammattikorkeakoulu (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu). https://www.theseus.fi/handle/10024/50819

Al-Musawi, Hiba 2021: Kelan työttömyysesitteen kääntäminen suomen kielestä arabian kielelle. Opinnäytetyö. Diakonia-ammattikorkeakoulu.
https://www.theseus.fi/handle/10024/510929

Alopaeus, Marianne 2016: MRSA-bakteeria ehkäisevä työ kodinomaisessa ympäristössä. Opas palveluasumisyksikön asukkaille. Opinnäytetyö. Diakonia-ammattikorkeakoulu. https://www.theseus.fi/handle/10024/105928

Arttijeff, Maria & Kettunen, Paula 2011: Kommunikointia monella tapaa. Selkokielinen opas maahanmuuttajaperheille Oulun kaupungin päiväkoteihin. Opinnäytetyö.  Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu. Lapin ammattikorkeakoulu.
https://www.theseus.fi/handle/10024/31212

Brandt, Marco 2013: Elämän matka. Selkokielinen hartauskirja ikähmisille seurakunnissa. Opinnäytetyö. Diakonia-ammattikorkeakoulu.
https://www.theseus.fi/handle/10024/59751

Castrén, Annamarie & Heikura, Jutta 2016: Kirkkokäsikirjan tekstejä tukiviittomin. Opinnäytetyö. Diakonia- ammattikorkeakoulu.  https://www.theseus.fi/handle/10024/110084

Eilola, Jenna, Ralli, Reetta & Vilkman-Kivekäs, Suvi 2019: Kerinkallion päiväkodin perehdytyskansio maahanmuuttajaperheille: Kuvatuen käyttö perheiden kohtaamisessa. Opinnäytetyö. Lahden ammattikorkeakoulu.
https://www.theseus.fi/handle/10024/263079

Gorski, Jutta & Lahtinen, Laura 2021: Kuvallinen potilasohje virtsarakon katetrointiin vieraskielisen potilaan ohjaukseen. Opinnäytetyö. Satakunnan ammattikorkeakoulu. https://www.theseus.fi/handle/10024/503117

Haapala, Janita & Ketonen, Anni 2019: Unified-koripallon säännöt selkokielellä ja kuvitettuna. Opinnäytetyö. Diakonia-ammattikorkeakoulu.
https://www.theseus.fi/handle/10024/220909

Haara, Susanna 2012: Diabeteshoitotyön selkokielinen ohjausmateriaali Palvelukodit Pomarkun Tilkkutäkki Oy:lle. Opinnäytetyö. Satakunnan ammattikorkeakoulu. https://www.theseus.fi/handle/10024/55645

Hallikainen, Oona & Hatunen, Minja 2019: Ensiapuohjeet selkokielellä kehitysvammaisille. Siun soten päivätoimintayksiköt. Opinnäytetyö. Karelia-ammattikorkeakoulu. https://www.theseus.fi/handle/10024/163633

Halme, Jaana 2022: Millainen on näyttöön perustuva ja käytettävyydeltään hyvä potilasohje hoitotyössä? Opinnäytetyö. Savonia AMK.
https://www.theseus.fi/handle/10024/704471

Hautala, Linda ja Päivi Juntti 2021: Selkokieliset siivoustekstiilien pesuohjeet Ammattiopisto Lappiaan. Opinnäytetyö. Tampereen ammattikorkeakoulun Palveluliiketoiminnan koulutusohjelma. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2021053012523

Heikkilä, Suvi & Laaksonen, Minna 2019: Ensiapuohjaus: maahanmuuttajanaisille. Opinnäytetyö. Turku AMK.
https://www.theseus.fi/handle/10024/261301

Hennous, Maryam, Jalava, Janina, Paavola, Pia, Salo, Anniina & Sorani, Soma 2021: Selkokielinen ohjemateriaali suun terveydenhoidon tueksi: suunnattu käytettäväksi StuDentalin maahanmuuttaja-asiakkaiden kanssa. Opinnäytetyö. Turku AMK. https://www.theseus.fi/handle/10024/503986

Hietala, Leena, Sirkko, Terhi & Taskinen, Riikka 2021: Opas muistisairaalle ja hänen läheisilleen. Opinnäytetyö.  Savonia-AMK. https://www.theseus.fi/handle/10024/589962

Hoikkala, Heidi 2012: Selkokieli 3D-keittiöympäristössä. Case 3D-keittiö Papunetille. Opinnäytetyö. Kymenlaakson ammattikorkeakoulu. https://www.theseus.fi/handle/10024/41508

Huusko, Mia, Huovinen, Minna & Matilainen, Noora 2017: Vauva tulee perheeseen. Selkokielinen opas raskaudesta ja synnytyksestä maahanmuuttajille. Opinnäytetyö. Savonia-AMK.
https://www.theseus.fi/handle/10024/136472

Hyvönen, Sanna-Mari 2021: Winpos-kassajärjestelmän käyttöohje Rajasotilaskodille. Opinnäytetyö. Karelia-ammattikorkeakoulu.
https://www.theseus.fi/handle/10024/511194

Ilottu, Ari, Jalvo, Tiina & Järvenpää, Raimo 2009: Ymmärrettävä opetus – selkokielisen opetusmateriaalin kehittäminen kehitysvammaisten aikuisten tarpeisiin traktori- ja työkoneopetusta varten. Opinnäytetyö. Tampereen ammattikorkeakoulu. https://www.theseus.fi/handle/10024/8014

Jaara, Jennika & Pikkarainen, Elli 2021: Selkokielinen vauvanhoito-opas maahanmuuttajaperheille. Opinnäytetyö. Lapin AMK.
https://www.theseus.fi/handle/10024/506333

Jalonen, Laura & Laaksonen, Janica 2018: Alle kouluikäisten lasten infektiotaudit ja niiden hoito. Opas maahanmuuttajataustaisille vanhemmille. Opinnäytetyö. Turku AMK. https://www.theseus.fi/handle/10024/158894

Jarnola, Markus 2012: Ensiavun alkeet -koulutus Keskuspuiston ammattiopiston opiskelijoille. Opinnäytetyö. Metropolia ammattikorkeakoulu. https://www.theseus.fi/handle/10024/51886

Jokinen, Emilia, Valo, Annemari & Miettinen, Noora 2019: Imetyksen onnistunut toteuttaminen: äidin ohjausmateriaalia selkokielellä. Opinnäytetyö.  Savonia AMK. https://www.theseus.fi/handle/10024/268143

Jolkkonen, Jenni 2015: Kuvituskriteeristön luominen oppimateriaalin selkokuvitusta varten Oppimis- ja ohjauskeskus Mäntykankaalle. Opinnäytetyö. Savonia-AMK. https://www.theseus.fi/handle/10024/95612

Juntunen, Juha 2021: Informoivan selkojulkaisun valmistaminen Nuorisoseurat ry:n verkkosivuille. Opinnäytetyö. Karelia ammattikorkeakoulun media-alan koulutus. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2021081216993

Juntunen, Piia 2007: Maahanmuuttajat huomioon työpaikalla. Selkokielinen perehdyttämisopas Kajaanin Mamsellille. Opinnäytetyö. Kajaanin ammattikorkeakoulu. https://www.theseus.fi/handle/10024/7610

Järvenpää, Iiris 2021: Maahanmuuttajaorganisaatioiden ja maahanmuuttajataustaisten nuorten tukeminen Erasmus+ -ohjelman nuorisovaihtojen hakuprosessissa. Opinnäytetyö. Humanistinen ammattikorkeakoulu. https://www.theseus.fi/handle/10024/521923

Kanninen, Tiia, Kaase, Riikka-Maria & Niemelä, Johanna 2021: Murrosiän monet muutokset. Selkokielinen opas erityisnuorelle murrosiästä ja hyvinvoinnista. Opinnäytetyö.  Hämeen ammattikorkeakoulu.
https://www.theseus.fi/handle/10024/493607

Karppinen, Paula & Säkkinen, Miia 2019: Opas puheeksioton tueksi maahanmuuttajamiesten kulttuurisensitiivisessä seksuaalikasvatuksessa: VastuulliSEX-opas sosiaali- ja terveysalan asiantuntijoiden työvälineeksi. Opinnäytetyö. Oulun ammattikorkeakoulu. https://www.theseus.fi/handle/10024/260905

Kaurila, Saija & Tarkiainen, Matias 2018: Selkokielinen opas sosiaalisen median käyttöön. Erityistä tukea tarvitseville nuorille, joilla on laaja-alainen tuen tarve. Opinnäytetyö. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. https://www.theseus.fi/handle/10024/153479

Kimpimäki, Iida 2019: Korvien omahoito-ohje. Toiminnallinen opinnäytetyö.  Laurea AMK. https://www.theseus.fi/handle/10024/161756

Kivimäki, Eeva-Liisa & Peltola, Marja 2010: Taloustietoa maahanmuuttajille. Opinnäytetyö. Jyväskylän ammattikorkeakoulu. https://www.theseus.fi/handle/10024/16273

Koskela, Nea & Rauma, Nina 2017: ”Seksuaalisuus on sitä mitä me olemme”. Selkokielinen opas kehitysvammaisen nuoren seksuaalisuudesta. Opinnäytetyö. Tampereen ammattikorkeakoulu.
https://www.theseus.fi/handle/10024/122361

Kuha, Pertti & Siira, Pekka 2007: Visuaalista logistiikkaa verkossa. Opinnäytetyö.  Jyväskylän ammattikorkeakoulu. https://www.theseus.fi/handle/10024/19402

Kuittinen, Päivi 2020: Muistisairaan ikäihmisen kommunikaation tukeminen – selkokielikö avuksi? Kuvaileva kirjallisuuskatsaus. Opinnäytetyö. Jyväskylän ammattikorkeakoulu. https://www.theseus.fi/handle/10024/343361

Kujala, Lotta 2015: Selkokielellä föliin. Selkokielinen mukautus Turun seudun joukkoliikenteen Bussikortit-oppaasta. Opinnäytetyö. Diakonia-ammattikorkeakoulu. https://www.theseus.fi/handle/10024/91315

Kumpulainen, Anu 2015: Selkokielinen palvelusuunnitelma. Opinnäytetyö.  Diakonia-ammattikorkeakoulu. https://www.theseus.fi/handle/10024/94762

Kumpulainen, Minna-Marika 2019: Kohti saavutettavaa journalismia. Opinnäytetyö. Oulun ammattikorkeakoulu. https://www.theseus.fi/handle/10024/263778

Kupiainen, Päivi, Niskanen, Jenni & Taavitsainen, Emma 2019: Kohtaamisia ja kommunikaatiota – Jatkokoulutus Mannerheimin Lastensuojeluliiton Järvi-Suomen piirin vapaaehtoisille. Opinnäytetyö. Diakonia-ammattikorkeakoulu.
https://www.theseus.fi/handle/10024/265197

Kytökangas, Iida, Korpinen, Miisa & Laakkonen, Sanni 2021: Lasten yleisimpien infektiotautien itsehoito: Selkokielinen opas lapsiperheille. Opinnäytetyö. Diakonia-ammattikorkeakoulu. https://www.theseus.fi/handle/10024/495554

Kärki, Maritta 2010: Kuvallisen kasvun portfolio. Opinnäytetyö. Hämeen ammattikorkeakoulu. https://www.theseus.fi/handle/10024/14358

Laakso, Tiina, Nolvi, Nelli & Virtaala, Lotta 2021: Tuettu viestintä potilasohjauksessa : opas kommunikoinnin tueksi. Opinnäytetyö. Turku AMK.
https://www.theseus.fi/handle/10024/499393

Laukkanen, Tuomas 2011: Selkoryhmä terveyskasvatuksen oppimisympäristönä nuorille ja aikuisille kehitysvammaisille.  Opinnäytetyö. Humanistinen ammattikorkeakoulu. https://www.theseus.fi/handle/10024/33827

Lehmusvuori, Heli & Keränen, Seija 2018: Yhdessä onnistumme – opas kehitysvammaisten kuntouttavaan mielenterveystyöhön. Opinnäytetyö. Diakonia-ammattikorkeakoulu. https://www.theseus.fi/handle/10024/154216

Leinonen, Sonja 2021: Kotitalousopetusta kehitysvammaisille – Ohjaajan opas. Opinnäytetyö.  Savonia AMK. https://www.theseus.fi/handle/10024/511828

Leppänen, Anni, Nieminen, Hanna & Perämäki, Sanna 2021: Linssit selkeiksi: Selkokielinen opas piilolinssien käyttöön. Opinnäytetyö. Metropolia AMK.
https://www.theseus.fi/handle/10024/508159

Lindeman, Sari & Niittyvuopio, Iiris 2010: Punkalaitumen palvelut selkokielellä. Maahanmuuttajille suunnatun palveluoppaan suunnittelu ja toteutus. Opinnäytetyö.  Diakonia-ammattikorkeakoulu.
https://www.theseus.fi/handle/10024/24778

Läylönen, Marika, Kettunen, Saija & Tanskanen, Hanna 2017: Opas vauvan motorisen kehityksen tukemiseen Lahden ensikodin asiakkaille. Opinnäytetyö.  Lahden ammattikorkeakoulu. https://www.theseus.fi/handle/10024/140917

Malinen, Marjut 2019: Jyväskylän asuinalueiden lähikävelyreittejä: Selkokielinen reittiopas. Opinnäytetyö. Humanistinen ammattikorkeakoulu.
https://www.theseus.fi/handle/10024/260625

Maliniemi, Raita 2018: Tietopaketti turvapaikanhakijan työllistymisestä kuvin ja selkosuomella. Opinnäytetyö.  Humanistinen ammattikorkeakoulu. https://www.theseus.fi/handle/10024/144725

Maniscalco, Anna, Marenkova, Elisaveta & Mäkinen, Niina 2017: Unen tukeminen. Selkokielinen verkkoesite maahanmuuttajille. Opinnäytetyö. Turku AMK. https://www.theseus.fi/handle/10024/138852

Marjomäki, Venla & Pirinen, Minna 2012: Välipalaa hetkessä. Selkokielinen opas nuorille terveelliseen välipalaan. Opinnäytetyö. Diakonia-ammattikorkeakoulu. https://www.theseus.fi/handle/10024/39748

Mikkolainen, Tuomas & Boman, Anna 2014: Palvelua, ole hyvä. Palveluopas ikääntyneille maahanmuuttajille. Opinnäytetyö.  Jyväskylän ammattikorkeakoulu. https://www.theseus.fi/handle/10024/79702

Minkkinen, Sari & Randelin, Karoliina 2024: Selkokielinen  potilasohje suukirurgisen toimenpiteen jälkihoitoon. Opinnäytetyö. Savonia-ammattikorkeakoulu. https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202405079661

Moilanen, Marjut 2020: Selkokirjavinkit maahanmuuttajille. Selkokirjallisuus Oulun kaupunginkirjaston maahanmuuttaja-asiakkaiden suomen kielen opiskelun tukena. Opinnäytetyö. Oulun ammattikorkeakoulu. https://www.theseus.fi/handle/10024/352810

Mottisenkangas, Soile 2007: Vernerin chatti. Reaaliaikainen kommunikointipalvelu kehitysvammaisille henkilöille: käytettävyystestauksesta osallistavaan suunnitteluun. Opinnäytetyö. Tampereen ammattikorkeakoulu. https://www.theseus.fi/handle/10024/10537

Munne, Mari 2012: Pyhät päivät. Selkokielinen hartauskirja vanhustyöhön. Opinnäytetyö. Diakonia-ammattikorkeakoulu. https://www.theseus.fi/handle/10024/39749

Myllylä, Sini 2021: Selkokuvat seksuaalisuudesta ja ihmiskehosta: selkokuvien suunnittelu ja toteutus SelkoSeks-selkokuvapankkiin. Opinnäytetyö. LAB-Ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutti. https://www.theseus.fi/handle/10024/496741

Myyryläinen, Mirva 2006: Selkokieliset internetsivut : kohderyhmänä afaattiset ja hahmotushäiriöiset henkilöt. Tutkintotyöraportti. Tampereen ammattikorkeakoulu. https://www.theseus.fi/handle/10024/10119

Mäki-Tikkala, Anna-Liisa 2006: Sika hyvää siististi – opetusmateriaali hygieniaosaamisesta. Opinnäytetyö. Jyväskylän ammattikorkeakoulu.
https://www.theseus.fi/handle/10024/19394

Määttä, Kaija 2022: Selkokielinen vuorovaikutus: opas Satasairaalan terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön. Opinnäytetyö. Diakonia-ammattikorkeakoulu. https://www.theseus.fi/handle/10024/744083

Niemi, Jenni & Alatalja, Linda 2017: Ihana kamala sää: Esteetön seikkailutarina nuorille. Opinnäytetyö. Diakonia-ammattikorkeakoulu. https://www.theseus.fi/handle/10024/127646

Nieminen, Saara 2012: Jeesuksen jalanjäljissä. Raamattupiirimateriaali kehitysvammaisille aikuisille. Opinnäytetyö. Diakonia-ammattikorkeakoulu.
https://www.theseus.fi/handle/10024/53046

Nisula, Emmi-Reeta & Soittila, Silja 2019: Saavutettavuutta erityisperheille tukiviittomin. Eläinsatuja ja selkoteksti Lastu-hankkeessa. Opinnäytetyö. Humanistinen ammattikorkeakoulu. https://www.theseus.fi/handle/10024/169028

Näpärä, Maija 2013: ”Tervetuloa kirjastoon” : Selkokielinen kirjastoesite Huittisten kaupunginkirjastolle. Opinnäytetyö. Oulun seudun ammattikorkeakoulu.
https://www.theseus.fi/handle/10024/66984

Oja, Karoliina 2015: Selkokielinen opas ikääntyneille kotona asuville diabeetikoille verensokerin mittaamisesta. Opinnäytetyö. Oulun ammattikorkeakoulu. https://www.theseus.fi/handle/10024/94753

Olli, Marja & Minna Rautiainen 2012: Kuvallinen keittokirja Älykotiin. Selkokielisin ohjein. Opinnäytetyö. Jyväskylän Ammattikorkeakoulu. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/39477/Olli_Marja_Rautiainen_Minna.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Oubamouh, Brahim & Al Khatib, Mania 2021: Lapsiperheet -esitteen käännöstyö: suomi–arabia. Opinnäytetyö. Diakonia-ammattikorkeakoulu.
https://www.theseus.fi/handle/10024/509238

Palomäki, Saara, Koivisto, Ella, Puolitaival, Selja & Sorjonen, Veera 2016: Saa puhua: selkokielistä tietoa maahanmuuttajille seksuaali- ja lisääntymisterveydestä. Opinnäytetyö. Savoinia-AMK. https://www.theseus.fi/handle/10024/122512

Peuhkuri, Veera, Koskela, Iida & Pyykkinen, Rosanna 2020: Asiakastyytyväisyyslomakkeen kehittäminen kognitiiviselta toimintakyvyltä heikommille ikäihmisille. Opinnäytetyö. Laurea-ammattikorkeakoulu.
https://www.theseus.fi/handle/10024/345985

Pihlaja, Lenita 2008: Maahanmuuttajan tie työhön ja ammattiin – miten ohjaan, opetan ja kannustanartikkelikirja ja sen tekemisen prosessi. Opinnäytetyö. Jyväskylän ammattikorkeakoulu. https://www.theseus.fi/handle/10024/20374

Pirinen, Tiina 2007: Selkeäkielinen oppimateriaali oppimisen tukena : yhteiskunnallisia palveluita selkeäkielisesti. Opinnäytetyö. Jyväskylän ammattikorkeakoulu. https://www.theseus.fi/handle/10024/19450

Pirinen, Tiina 2013: Rakennustekniikan oppimateriaalin laatiminen erityisopiskelijoille. Opinnäytetyö. Karelia-ammattikorkeakoulu.
https://www.theseus.fi/handle/10024/61410

Puoliväli, Essi & Uusi-Jaakkola, Annika 2012: Kokataan kotona – keittokirja selkeäksi. Keittokirjan kehittäminen toimintaterapeuttien käyttöön. Opinnäytetyö.  Jyväskylän ammattikorkeakoulu.
https://www.theseus.fi/handle/10024/48928

Puro, Salla-Maria & Pulkkinen, Viivi 2014: Maahanmuuttajille suunnatun terveyskasvatusmateriaalin kehittäminen: uusi työväline synnytyksen jälkeisen masennuksen puheeksi ottamiseen. Opinnäytetyö. Turun ammattikorkeakoulu. https://www.theseus.fi/handle/10024/81176

Pykäri, Jenni & Pöntynen, Suvi 2018: Palvelukartta – helpotusta mielenterveyskuntoutujan työhön paluuseen. Opinnäytetyö. Laurea-ammattikorkeakoulu. https://www.theseus.fi/handle/10024/140991

Pylkkänen, Riikka 2012: Synnytys elekielellä? Kätilöiden kokemuksia vuorovaikutustilanteista ulkomaalaisten synnyttäjien kanssa. Opinnäytetyö. Tampereen ammattikorkeakoulu. https://www.theseus.fi/handle/10024/41111

Päivärinta, Maiju 2020: ”Selkokielellä on vähän semmonen tylsä leima” : Aikuisten selkokielisen kirjastokokoelman kehittäminen ja käyttö kuudessa yleisessä kirjastossa. Opinnäytetyö. Seinäjoen ammattikorkeakoulu. https://www.theseus.fi/handle/10024/346534

Pöllänen, Terhi 2015: Turvallisesti netissä. Opas nettirikollisuudesta ja turvataidoista selkokielellä. Opinnäytetyö.  Karelia-ammattikorkeakoulu.
https://www.theseus.fi/handle/10024/87056

Rantanen, Kristiina & Petas, Camilla 2021: Selkokielinen opas varhaiskasvatuksen aloitukseen Loviisassa. Opinnäytetyö. Laurea-ammattikorkeakoulu. https://www.theseus.fi/handle/10024/496216

Roschier, Minna 2021: Kehitysvammaisten terveyden edistäminen osallisuutta vahvistamalla. Opinnäytetyö.  Savonia-ammattikorkeakoulu. https://www.theseus.fi/handle/10024/494207

Räsänen, Kirsi, Kettunen, Leena & Otronen, Sanna 2017: Lukuhetki-toimintamalli yhteisöllisyyden lisääjänä. Orimattilan Toimintakeskus ja Orimattilan palvelutalo Marttila. Opinnäytetyö. Lahden ammattikorkeakoulu. https://www.theseus.fi/handle/10024/123935

Saarto, Kai 2021: Saavuttavampaa ja yhdenvertaisempaa paikallisuutisointia kehittämässä. Opinnäytetyö. Humanistinen ammattikorkeakoulu.
https://www.theseus.fi/handle/10024/508038

Sadik, Tiia 2013: Kelan painetut esitteet – miten selkokieli palvelee niitä, jotka eivät puhu suomea äidinkielenään. Opinnäytetyö. Haaga-Helia ammattikorkeakoulu.
https://www.theseus.fi/handle/10024/62007

Salovuori, Tuija & Vilhunen, Katja 2010: Selkokielisen vammaispalveluoppaan laatiminen. Opinnäytetyö. Diakonia ammattikorkeakoulu. https://www.theseus.fi/handle/10024/22589

Savolainen, Kirsi 2016: Kun yhteinen kieli puuttuu. Puhetta tukevat ja korvaavat menetelmät kirjaston kirjaleikissä. Opinnäytetyö. Turku AMK.
https://www.theseus.fi/handle/10024/120746

Siukola, Kaija 2013: Kehitysvammaisille lapsille suunnatun kuvakirjan taitto ja typografia. Layers-lastenkirjaprojekti. Opinnäytetyö. Seinäjoen ammattikorkeakoulu. https://www.theseus.fi/handle/10024/58792

Suominen, Eini 2012: Selkokielisen tekstin kuvitus. Opinnäytetyö. Kymenlaakson ammattikorkeakoulu. https://www.theseus.fi/handle/10024/42389

Tarvainen, Heini & Saarela, Satu 2020: Selkokielinen opas neuvolapalveluista: opas maahanmuuttajaperheille Suomen neuvolapalveluista, kasvatuksesta ja parisuhteista. Opinnäytetyö. Turku AMK.
https://www.theseus.fi/handle/10024/349600 

Toppila, Elina & Viljanen, Sanni 2019: Selkokieliset kuvakortit hoitotyön apuvälineenä. Opinnäytetyö. Lahden ammattikorkeakoulu.
https://www.theseus.fi/handle/10024/226520

Tuominen, Klaudia & Karttunen, Henna 2020: Maahanmuuttajaäidit ja selkokielisyys : opas ja menetelmiä kommunikoinnin tueksi. Opinnäytetyö. Laurea-ammattikorkeakoulu. https://www.theseus.fi/handle/10024/337830

Törnroos, Riikka 2010: Asiakkaasta asiantuntijaksi – tarina Arantilankodon selkokoulutuksesta. Selkokielinen opinnäytetyö. Seinäjoen AMK. https://www.theseus.fi/handle/10024/13285

Urjanheimo, Elina 2020. Selkokieli ja selkokirjallisuus Kaarinan pääkirjastossa. Opinnäytetyö. Turku AMK. https://www.theseus.fi/handle/10024/348075

Uusitalo, Minna 2012: Kuvalliset siivouskoneohjeet, kohdekansion laadinta Aitoon koulutuskeskukselle. Opinnäytetyö. Tampereen ammattikorkeakoulu.
https://www.theseus.fi/handle/10024/43018

Vierikko, Ilona 2021: Vuorovaikutustilanteet pararatsastuksessa. Opinnäytetyö. Humanistinen ammattikorkeakoulu.
https://www.theseus.fi/handle/10024/499394

Viinanen, Riku & Al-Mosawi, Sabrine 2021: Varhaiskasvatuspalvelujen selkokielinen opas maahanmuuttajaperheille. Opinnäytetyö. Laurea-ammattikorkeakoulu.
https://www.theseus.fi/handle/10024/503423

Vikman, Kati 2019: Vertaistoiminnan opas selkokielellä ja sen käyttökokemukset. Opinnäytetyö. Hämeen ammattikorkeakoulu.
https://www.theseus.fi/handle/10024/168890

Villanen, Mari 2020: Graafista suunnittelua selkokielen käyttäjille: taideyhdistys Kettukin visuaalinen ilme. Opinnäytetyö. Turku amk:n media-alan koulutus. https://www.theseus.fi/handle/10024/343453?show=full

Villikka, Oona & Väisänen, Sanni 2020: ”Mä oon siinä se salapoliisi”: Hiljainen tieto ja tulkkaus, kun puhevammaisten tulkin asiakkaana on afasiaan sairastunut henkilö. Opinnäytetyö. Humanistinen ammattikorkeakoulu. https://www.theseus.fi/handle/10024/336953

Virkki, Janne 2012: Pelisuunnittelu selkokieltä ja selkokuvitusta tarvitseville. Opinnäytetyö. Kymenlaakson ammattikorkeakoulu. https://www.theseus.fi/handle/10024/50460

Voutilainen, Annina & Hannula, Tuija 2017: MoniNainen-verkkolehti maahanmuuttajaäideille. Opinnäytetyö. Haaga-Helia AMK. https://www.theseus.fi/handle/10024/137779

Välikorpi, Jenni & Pieskä, Noora 2019: Selkokielinen imetysopas Helsingin kaupungin neuvoloiden asiakkaille. Opinnäytetyö. Laurea-ammattikorkeakoulu. https://www.theseus.fi/handle/10024/262999

Ylä-Jussila, Anu 2020: Tiedon visualisoinnin ohjeistus Helsingin seurakuntayhtymälle. Ylempi amk-opinnäytetyö. Haaga-Helian journalismin koulutusohjelma. https://www.theseus.fi/handle/10024/334637?show=full