Information om Klaara

Klaaras bakgrund
Lättläst (selkokieli, Easy Language, easy-to-read, EtR, Leichte Sprache) har utvecklats sedan 1980-talet i Finland som ett praktiskt hjälpmedel för personer som har svårt att läsa eller förstå standardspråk. Antalet personer som behöver lättläst språk har gradvis ökat. År 2019 gjorde Selkokeskus en uppskattning att upp till 750 000 personer riskerar att marginaliseras på grund av språkliga problem.

Samhällets utveckling och den ökade mängden personer som behöver lättläst har lyft fram behovet av att öka forskningen i lättläst och utbildningen av sakkunniga. Forskningen i lättläst i Finland har hittills bedrivits av enskilda forskare. Nu har man emellertid blivit medveten om behovet av både teoretisk och tillämpad systematisk forskning. Förutom forskning krävs även samarbete och diskussion mellan forskarna. Nätverket Klaara grundades år 2018 för att stödja dessa ambitioner.

Klaaras mål
Nätverket Klaara är ett låghierarkiskt ekosystem som vill skapa länkar mellan forskare i lättläst, användare av lättläst material och samhälleliga aktörer som de två finländska centren för lättläst, Selkokeskus och LL-Center. Klaara strävar efter att befrämja forskning i lättläst och samarbete mellan forskare inom olika discipliner. I detta utgår man från den lättlästa finska (selkokieli) och svenska (lättläst) som utvecklats i Finland som definieras så här: Lättläst är ett lättare språk än standardspråket. Det är en språkform där innehållet, vokabulären och uppbyggnaden är anpassat till läsaren så att språket blir lättare att läsa och förstå. Lättläst riktar sig till personer som har svårt att läsa eller förstå standardspråk. (Kotus / Selkokeskus)

Med Klaara-nätverket vill vi främja kontakten mellan forskningen och de människor som behöver lättläst. Lättläst kan till exempel behövas av invandrare som lär sig ett nytt språk, personer med en intellektuell funktionsnedsättning eller äldre och minnessvaga personer. Oavsett vilken orsak som ligger bakom, välkomnar vi alla att vara med och understödja forskningen i lättläst.

Det ideologiska målet för vår verksamhet är att göra världen till en bättre plats för alla dem som inte har något annat alternativ än lättläst.

Klaaras verskamhet
Klaaras verksamhet koordineras år 2020–2022 av projektet Selkokielen ytimessä som inletts vid humanistiska fakulteten vid Helsingfors universitet. Projektet finansieras av Konestiftelsen.

Klaara erbjuder stöd till forskare i lättläst för att utveckla forskningsidéer och formulera det samhälleliga budskapet för en större publik och för medierna. Inom nätverket Klaara definierar forskarna sina egna mål och ansöker om sin egen finansiering.

Styrgruppen
Nätverket Klaaras verksamhet stöds av en styrgrupp. Styrgruppen har bred kompetens inom områden som angränsar till forskningen i lättläst. Valet av styrgrupp avgörs på ett fritt möte (på finska) för Klaara-nätverket till vilket deltagarna sammankallas via nätverkets e-postlista. Under den första perioden 2020–2022 ingår följande personer i styrgruppen: Henna Kara, Johanna Komppa, Soilimaria Korhonen, Auli Kulkki-Nieminen, Camilla Lindholm, Leealaura Leskelä och Liisa Raevaara. Som sekreterare för styrgruppen fungerar nätverkets koordinator Ulla Vanhatalo.