Kehitysvammaiset henkilöt selkokielen käyttäjäryhmänä

Saavutettava selkokieli: Kehitysvammaiset henkilöt selkokielen käyttäjäryhmänä

Tarkastelen väitöskirjassani kehitysvammaisten aikuisten kielellistä osaamista ja selvitän, ovatko selkokielellä kirjoitetut tekstit heille saavutettavia. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millaiset selkotekstit ovat helposti ymmärrettäviä mahdollisimman laajalle lukijajoukolle.

Lähestyn saavutettavuutta kolmesta eri näkökulmasta: saavutettavuus muodostuu selkokielen ominaisuuksista, lukijoiden kielenhallinnasta ja heidän selkokieleen ja -teksteihin liittyvistä kokemuksistaan. Tutkimukseni pohjaa uudempaan psykolingvistiseen ja kehitykselliseen kielentutkimukseen, jossa on arvioitu eri-ikäisten kielenkäyttäjien kielellistä tasoa. Keskeisessä roolissa ovat myös korpuksiin pohjaavat frekvenssitiedot, sillä selkokielessä on järkevää käyttää vain kielen yleisiä sanoja. Tutkimukseni kuuluu suomen kielen alaan.

Väitöskirjatutkija Idastiina Valtasalmi
Tampereen yliopisto