Tietosuojaseloste

Tämä tietosuojaseloste koskee henkilötietoja, joita kerätään KUMAKKA – Kumppanuusmaataloudella kestävyyttä, kilpailukykyä ja maatalouden arvostusta -hankkeessa.
eri yhteyksissä ja eri tavoin.

Rekisterinpitäjä:  Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti ja Kumppanuusmaataloudella kestävyyttä, kilpailukykyä ja maatalouden arvostusta (KUMAKKA) -hanke 2019–2021

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa: Eeva Uusitalo, eeva.uusitalo(et)helsinki.fi, Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti, Lönnrotinkatu 7, 50100 Mikkeli

Rekisterin nimi: KUMAKKA-hankkeen osallistuja- ja yhteystietorekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Kumppanuusmaataloudella kestävyyttä, kilpailukykyä ja maatalouden arvostusta (KUMAKKA) -hankkeessa selvitetään kumppanuusmaatalouden nykytilaa ja mahdollisuuksia Suomessa, käydään läpi aiheesta tehtyä tutkimusta, rakennetaan aiheesta kiinnostuneiden verkostoa, kirjoitetaan esitys kumppanuusmaatalouden edistämiseksi Suomessa sekä tiedotetaan.

Rekisterin tietoja käsitellään soveltuvin osin hankkeen sisällön ja toiminnan suunnitteluun, toteutukseen, seurantaan ja toiminnan kehittämiseen sekä tehtäessä selvitystä kumppanuusmaataloudesta. Tietoja käytetään tilanteen mukaan hankkeen viestintään, kuten tapahtumista ilmoittamiseen, kutsujen lähettämiseen työpajoihin, mahdollisiin muihin hankkeen tilaisuuksiin, verkkokokouksiin ja verkkokeskusteluihin sekä tutkimushaastattelujen ja kyselyjen tekemiseen liittyviin yhteydenottoihin. Voidaan tiedottaa myös kumppanuusmaataloudesta yleensä sekä muiden järjestämästä toiminnasta aiheeseen liittyen.

Rekisterin tietoja hyödynnetään lisäksi rahoittajalle tehtävissä hankeraportoinneissa. Hanketta rahoittaa Hämeen ELY-keskus Manner-Suomen maaseudun kehittämisrahastosta.

Yhteystietoja voidaan myös antaa muille hankkeen tilaisuuksiin osallistujille mm. yhteiskyytien järjestämiseksi. Tälle pyydetään kuitenkin erikseen lupa.

Rekisterin tietosisältö: Rekisteri voi sisältää seuraavat tiedot:
– nimi, postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, paikkakunta
– organisaatio, jossa henkilö toimii (esim. kumppanuusmaatalousyhteisö) ja tehtävä siinä
– ilmoittautumis-, osallistumis- ja seurantatiedot
– henkilön tausta ja kiinnostus kumppanuusmaatalouteen liittyen
– kanavat, joiden kautta henkilö on saanut tietoa hankkeesta ja sen toiminnasta

Säännönmukaiset tietolähteet: Tiedot saadaan hankkeen toimenpiteisiin osallistuvilta:
– hankkeen järjestämiin tilaisuuksiin ilmoittauduttaessa
– palautteenkeruun ja selvityksen aineistonkeruun yhteydessä
– tilaisuuksien ja muun toiminnan aikana tietoja kerättäessä
– kumppanuusmaatalousverkostoon ja KUMAKKA-hankkeen tiedotuslistalle liityttäessä
– otettaessa yhteyttä hankkeeseen esimerkiksi kumppanuusmaatalouden verkkosivun lomakkeiden avulla tai muilla tavoin

Tietoja saadaan verkkolomakkeilla, sähköpostilla, osallistujalistoilta, suullisesti tai muilla soveltuvin tavoin.  Lisäksi tietoja kerätään muun muassa eri toimijoiden omilta, julkisilta verkkosivuilta ja sidosryhmien välityksellä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset: Tiedot ovat KUMAKKA-hankkeen henkilöstön käytettävissä. Yksittäisiä tietoja ei luovuteta ulkopuolisille muutoin kuin hankeseurantaan liittyviä tietoja rahoittajalle. Hankkeesta viestittäessä voidaan kertoa yhteenvedonomaisesti esimerkiksi osallistuneiden määrät ja maakuntia.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle: Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet: Manuaalista aineistoa säilytetään lukitussa tilassa. Manuaalista aineistoa on vain vähän. Tietojärjestelmässä säilytettävät tiedot on suojattu normaalisti käytössä olevilla, tarkoituksenmukaisilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttö edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa. Verkkoyhteydet ovat suojattuja. Rekisteriin on pääsy vain hankkeen henkilöstöllä.

Tarkastusoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus tutustua häntä koskeviin tietoihin ja tarkastaa ne pyytämällä tätä rekisterin yhteyshenkilöltä.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista: Rekisteröidyllä on oikeus pyytää häntä koskevien tietojen korjaamista ottamalla yhteyttä rekisterin yhteyshenkilöön.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet: Rekisteröidyllä on oikeus kieltää käyttämästä häntä koskevia tietoja ylempänä kuvatussa tarkoituksessa ottamalla yhteyttä rekisterin yhteyshenkilöön.