Välitapaamisessa pohdittiin mentorin roolia ja hyviä käytänteitä

mentorit ryhmäkuvassa zoomissa

Mentorit kokoontuivat Zoomissa yhteen jakamaan kokemuksiaan.

Ryhmämentoroinnin välitapaaminen kokosi helmikuun lopussa mentorit yhteen jakamaan kokemuksiaan marraskuussa käynnistyneestä ohjelmasta. Helmi-maaliskuu merkitsee usein valtaosalle ryhmistä yhteisen taipaleen puoliväliä, jolloin on hyvä hetki jakaa toimivia käytänteitä muiden kanssa.

Välitapaaminen järjestettiin marraskuun tilaisuuksien tapaan Zoomissa ja paikalle saapuikin virtuaalisesti ohjelman mentoreita eri puolilta Suomea – ja maailmaa. Ennen varsinaisia ryhmäkeskusteluja mentorit pääsivät kuulemaan urasuunnittelu- ja työnhakuasioista yliopistolla. Anna Storgårds urapalveluista kertoi miten urasuunnittelua tuetaan yliopistolla nyt ja tulevaisuudessa ja mitä uutta tällä rintamalla on tekeillä.

– Meillä urapalveluissa ollaan siirtymässä uuteen teoreettiseen viitekehitykseen, jossa uravalmiuksia hahmotetaan opintoaikana karttuvien viiden eri pääoman avulla. Pääomien alle linkittyvät muun muassa verkostoituminen, alan toimijoihin tutustuminen, erilaisten organisaatioiden kulttuurikoodien hahmottaminen ja urasuunnittelu. Mentoroinnilla on näissä kaikissa keskeinen rooli, Storgårds kertoi.

Erilaisia kokemuksia ryhmien dynamiikasta ja etäajasta

Tälle kaudelle on ollut korona-ajasta johtuen erityistä se, että kaikki tapaamiset on järjestetty etäyhteyksin. Osalle tämä on toiminut hyvin, sillä aikataulujen järjestäminen on ollut helpompaa. Osa aiemmilla kausilla ohjelmaan osallistuneista mentoreista kuitenkin koki, ettei ryhmädynamiikka ole välttämättä päässyt muodostumaan yhtä tiiviiksi, kuin kasvokkaisissa tapaamisissa.

Tapaamisissa jaettiin myös kokemuksia hyvistä toimitatavoista. Osa mentoreista kertoi aktoreiden ottaneen aktiivisen roolin tapaamisten järjestämisessä. Myös työkirjasta oli ollut apua tapaamisten suunnittelussa, sekä aktoreilta heräävien kysymysten teemoittelussa eri tapaamisten aiheiksi.

– Opiskelijat ovat omassa ryhmässäni melko eri vaiheissa elämäänsä, mutta kaikki yhdistää jollain tapaa lähestyvä siirtymävaihe työelämään, kommentoi yksi mentoreista.

Dia urasuunnittelun merkityksestä yliopistossa.

Anna Storgårds puhui välitapaamisessa urasuunnittelun merkityksestä.

Tärkeitä havaintoja keskusteluissa tehtiin myös siinä, mikä on mentorin rooli koko prosessissa. Mentorointi on vapaaehtoistoimintaa perustuva prosessi, jossa mentori voi jakaa vain sitä tietoa ja kokemusta, jota hänellä itsellään on.

– On tärkeää muistaa, että mentorin ei odoteta toimivan terapeuttina, opintojen ohjaajana tai työnvälittäjänä. Mentoroinin on tarkoitus olla prosessina vastavuoroinen kokemus, jossa mentori voi toimia esimerkiksi kuuntelijana ja oman tiedon ja kokemustensa jakajana. Rooli voi vaihdella ja muodostua ryhmän dynamiikan mukaan, muistutettiin tapaamisessa.

Ohjelman koordinointitiimi aikoo kerätä tästä kaudesta palautetta erityisesti etäjärjestämiseen ja -tapaamisten hyviin ja huonoihin puoliin liittyen.

– Tilanne on uusi kaikille, joten tulevia kausia ajatellen on tärkeää kerätä tästä vuodesta arvokkaat opit mentorointiohjelman kehittämiseen. Palautetta ja kysymyksiä voi tietysti lähettää myös milloin vain jo kauden aikana suorana koordinointitiimille, kommentoi Salla Wilén urapalveluista.

Ryhmämentoroinnin kymmenes kausi jatkuu vielä toukokuuhun saakka, jolloin vietetään yhteistä päätöstilaisuutta. Vallitsevasta koronatilanteesta johtuen kausi jatkuu kokonaisuudessaan etänä.

Urapalveluiden muut sisällöt ja palvelut (mentoroinnin lisäksi) työnhaun ja urasuunnittelun tueksi opiskelijoille ja vastavalmistuneille on koottu Harjoittelu ja Työ ja Ura –osioihin Opiskelijan ohjeet -sivustolla.

Mentorit ja aktorit voivat olla yhteydessä koordinointiiimin milloin vain kauden aikana osoitteeseen careerservices(at)helsinki.fi

Ryhmämentorointia Helsingin yliopistossa jo kymmenen vuotta!

Mentorointiryhmät 2017

Kuva ryhmämentoroinnin aloituksesta 2017. Mentori Leena Korppoo aktoreineen.

Yli 900 opiskelijaa, 250 mentoria ja lukemattomia tunteja tärkeiden urakeskustelujen parissa vuosien varrella. Ryhmämentorointi yliopistolla on jo perinne.

Helsingin yliopiston ryhmämentorointiohjelma käynnistyi marraskuun lopulla juhlakauden merkeissä. Kyseessä on 10. yliopistotason kausi ja ensimmäisestä, maatalous-metsätieteelliselle tiedekunnalle toteutetusta pilotista, tulee kuluneeksi 10 vuotta. Matkan varrella ohjelman konsepti on saanut tunnustusta muun muassa Sitralta korkeasti koulutettujen työelämävalmiuksien ja työllisyyden edistämisessä.

Ohjelma on ensimmäisten vuosien muutamasta ryhmästään laajentunut vuosittain lähes kaikki yliopiston tiedekunnat kattavaksi kokonaisuudeksi. Ydinajatus on kuitenkin säilynyt samana – tarjota opiskelijoille tukea urasuunnitteluun niin työelämässä kokemusta kerryttäneen alumnimentorin, kuin muiden opiskelijoiden vertaistuenkin kautta.

”Eräs suurimmista syistä, miksi halusin mukaan mentorointiohjelmaan, oli tietynlainen epävarmuus ja itseluottamuksen puute mitä omiin ammatillisiin kykyihini tuli, ja voin ehdottomasti sanoa mentoroinnin valaneen minuun uskoa tämän asian suhteen”, kommentoi ohjelmaan vuonna 2016–2017 osallistunut opiskelija.

Mentorointiryhmiä Tiedekulmassa.

Ryhmämentoroinnin kick-off vuonna 2018 Tiedekulmassa.

Tausta opiskelijajärjestön minimentoroinnissa

Helsingin yliopiston ryhmämentorointiohjelma kehitettiin alkujaan sosiaalipsykologian ainejärjestön, Statuksen, alumnineuvoston luoman minimentoroinnin pohjalta.

– Opiskelijoiden maisterivaiheen urasuunnitteluun haluttiin tuoda uusia tukitoimia. Parimentoria oli joissain muotoa ollut jo aiemmin, mutta ryhmämuotoisella ohjelmalla haluttiin tarjota tukea suuremmille opiskelijamäärille yliopistossa, kertoo urapalveluissa tuolloin työskennellyt Eric Carver (nykyisin opetuksen strategiset palvelut).

Ensimmäinen ryhmämentorointiohjelma pilotoitiin maatalous-metsätieteelliselle tiedekunnalle vuonna 2010. Rohkaisevien kokemusten jälkeen ohjelmaa päätettiin jatkokehittää urapalveluiden, alumnisuhteiden ja VALOA-hankkeen yhteistyönä*.

Vuonna 2012 ryhmämentorointiohjelma lanseerattiin yhteistyössä valtiotieteellisen tiedekunnan ja Aleksanteri-instituutin kanssa. Kyseinen malli oli jo melko lähellä nykymuotoaan mentoroinnista, jossa kokenut alumni mentoroi muutaman hengen opiskelijaryhmää.

A group at the kick-off.

Ryhmämentorointia vuodelta 2016.

”Mentorina voin auttaa opiskelijoita juuri niissä käytännön kysymyksissä, joihin yliopisto-opinnot eivät anna vastausta: Mitä asioita arvostetaan työelämässä? Miten haen ja hakeudun erilaisiin työtehtäviin? Miten kerron omasta osaamisestani työnantajille”, kommentoi ohjelmaan useammalla kaudella mentorina osallistunut Otto Mattsson vuonna 2017.

Muutamasta ryhmästä monitieteiseksi, koko yliopiston kattavaksi ohjelmaksi

Keväällä 2012 järjestetystä ohjelmasta ryhmämentorointi on kasvanut ja muotoutunut nykymuotoonsa pienin askelin. Heti toisella kaudella mukaan liittyivät käyttäytymistieteellinen tiedekunta ja humanistisen tiedekunnan FHKT-laitos. Nykyisin mentorointiohjelmaa koordinoidaan keskitetysti urapalveluiden ja yliopiston alumnitoimijoiden yhteistyönä.

– Joka vuosi pyrimme mentorihaussa siihen, että mahdollisimman monen tiedekunnan opiskelijoille olisi kiinnostavia mentorointiryhmiä tarjolla. Tämä tarkoittaa sitä, että mentoreiksi haetaan alumneja mahdollisiman monelta eri työelämän alueelta ja mahdollisimman monelta eri koulutustaustalta, kertovat uraohjaaja Salla Wilén urapalveluista ja yhteyspäällikkö Marja Peltomäki alumnipalveluista.

Monitieteisyys antaa ohjelmalle myös oman erityispiirteensä, sillä ryhmiä ei muodosteta pelkän opintoalan perusteella. Samassa ryhmässä saattaa olla mukana niin humanisteja, bio- ja ympäristötietelijöitä, kuin matemaattisluonnontieteellisten alojen opiskelijoita.

– Monitieteisyys tuli mukaan ohjelmaan vuonna 2016 ja palaute tästä on vuosittain positiivista. Työelämässä koulutustaustat sekoittuvat sulavasti, joten tämän aspektin huomioiminen on luontevaa myös mentoroinnissa, kommentoidaan ryhmämentorointiohjelmasta.

Mentorina saat ja joudut pohtimaan aika syvällisesti omaa työuraasi ja omia elämänvalintojasi opiskeluvuosista lähtien. Sikäli tämä on itsekkäästäkin näkökulmasta erittäin antoisaa, kommentoi ohjelmaan kahdesti osallistunut mentori Päivi Vuorinen vuonna 2016.

Kehitysaskelia kansainvälistymisen, mentorointioppaan  ja ohjevideoiden myötä

Ryhmämentorointiohjelmaan on olennaisesti kuulunut myös kansainvälisyys vuodesta 2014 alkaen, jolloin ohjelma muutettiin kolmikieliseksi. Muutos oli tuolloin linjassa yliopiston kansainvälistymisstrategian kanssa. Vuonna 2019 ohjelma osallistui Kansainväliset osaajat yritysten kasvun vauhdittajina –hankkeeseen, minkä myötä englanniksi toimivien ryhmien määrää kasvatettiin.

– Tällä kaudella englanninkielisiä ryhmiä on 8 kappaletta. Ryhmissä on sekä kotimaisia, että kansainvälisiä opiskeljoita, mikä tukee heidän keskinäistä verkostoitumistaan, kommentoi hankkeessa työskentelevä uraohjaaja Anna Storgårds.

Ohjelmaan on alusta alkaen kuulunut mukaan myös mentoreiden ja aktoreiden valmentaminen prosessia varten. Ensimmäinen mentorointiopas ohjelmassa lanseerattiin jo 2012. Nykyisin käytössä oleva urapalveluiden, henkilöstönkehittämisyksikön ja Tevere Oy:n kansa yhteistyössä kehitetty Mentoroinnin työkirja (2017) kerää vuosittain kiitosta niin ohjelman sisällä, kuin sen ulkopuolellakin.

– Annamme jokaiselle ohjelmaan osallistuvalle oppaan omana kappaleena, mutta se on saatavilla myös vapaasti verkossa. Ryhmämme hyödyntävätkin opasta aktiivisestii, mutta saamme siitä vuosittain positiviista palautetta ja viittauspyyntöjä myös muiden organisaatioiden mentorointiohjelmista, kerrotaan urapalveluista.

Oppaan ohella mentorit ja aktorit saavat käyttöönsä myös Tevere Oy:n ohjevideot, joissa heidät perehdytetään lyhyesti mentorointiprosessiin.

– Ryhmä oli mainio. Ajattelin ensin, että mentorointi toimii parhaiten parina, mutta taisinkin olla väärässä – ryhmästä oli viisinkertainen ilo! Kuuli enemmän kokemuksia ja ajatuksia ja sai vertaistukea, kommentoi ohjelmaan kaudella 2013–2014 osallistunut opiskelija ryhmämuotoista toteutustapaa.

Mentorointi tukee urasuunnittelua – myös etäyhteyksin

Ohjelmaa koordinoivassa urapalvelut-yksikössä ollaan parhaillaan siirtymässä uuteen teoreettiseen graduate capital –malliin. Mallissa opiskelijan opiskelijan asiantuntijuus nähdään erilaisten pääomien kautta muodostuvana: inhimillisen, sosiaalisen, kulttuurisen, identiteettipääoman ja psykologisen pääoman. Ryhmämentorointi tukee näitä kaikkia osa-alueita.

– Pääomilla tarkoitetaan siis omaan itseen, toimintaympäristöihin ja osaamiseen liittyviä ura- ja työllistymisvalmiuksia, jotka yhdessä muodostavat sen, mitä kutsumme asiantuntijuudeksi, kommentoi uraohjaaja Wilén.

Juhlavuosi käynnistyi mentorointiohjelmassa marraskuun lopussa poikkeuksellisissa oloissa, kun koronavirustilanne vie ohjelman kokonaisuudessaan verkkoon. Tällä on kuitenkin myös positiivisia vaikutuksia: mentorointitarjonta on tällä kaudella laajentunut myös pääkaupunkiseudun ulkopuolelle. Näin yliopiston alumnit myös muualla Suomessa ja maailmalla ovat päässeet antamaan korvaamattoman arvokkaan panoksensa opiskelijoiden tueksi.

– Etänä järjestettävä mentointiohjelma tuo meille kaikille varmasti uusia oppimiskokemuksia paitsi erilaisten teknisten välineiden hyödyntämisessä, myös ryhmääntymisen rakentamisessa verkossa. Odotamme tulevaa kautta innolla, kommentoidaan ryhmämentorointiohjelmasta.

Ryhmämentoroinnin kick-off Zoomissa 2020

Ryhmämentorointiohjelman 10. kauden kick-off pidettiin Zoomissa.

* Ensimmäinen ryhmämentorointiohjelma pilotoitiin maatalous-metsätieteelliselle tiedekunnalle vuonna 2010. Rohkaisevien kokemusten jälkeen ohjelmaa päätettiin jatkokehittää urapalveluiden (Eric Carver, Leena Itkonen), alumnisuhteiden (Anni Siitonen/ Riitta-Ilona Hurmerinta), VALOA-hankkeen (Heidi Layne) yhteistyönä. Suomessa ainutlaatuisen ryhmämentorointimallin kehittämiseen osallistuivat myös alusta asti kehittämispäällikkö Aino-Maija Evers ja yliopistopedagogiikan yliopistonlehtorit Kirsi Pyhältö ja Erika Löfström sekä tiedekuntien ja Aleksanteri-instituutin edustajat (etenkin Taru Kivelä valt.tdk, Niina Tenhio Aleksanteri-instituutti).

Opiskelijahaku ryhmämentorointiin 2020–2021 on nyt auki!

Jo kymmenen vuotta toimineen ryhmämentorointiohjelman kausi 2020–2021 käynnistyy marraskuussa. Monitieteisen ohjelman viimeinen hakupäivä opiskelijoille on sunnuntaina 11.10. Ryhmät täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä, joten kannattaa toimia nopeasti!

Ryhmämentoroinnissa opiskelijat, eli aktorit,  pääsevät pohtimaan mentorinsa johdolla esimerkiksi uramahdollisuuksiin, työnhakuun ja omiin vahvuuksiinsa liittyviä asioita. Lisäarvona ryhmämuotoisessa mentoroinnissa on se, että se tarjoaa mahdollisuuden saada vertaistukea myös muilta opiskelijoilta.

Palaute aiemmilta vuosilta on ollut erittäin myönteistä: joka vuosi liki 100 % ohjelmaan osallistuneista mentoreista ja opiskelija-aktoreista suosittelee kokemusta muillekin!

Mentorointi antoi minulle parempaa tietämystä omista vahvuuksistani ja monia uusia ideoita töiden hakemiseen ja työelämätaitoihin, kommentoi viime kaudella ohjelmaan osallistunut aktori.

TÄNÄ VUONNA VERKOSSA JA VALITTAVANA 40 MENTORIA

Jo kymmenettä kertaa käynnistyvän ryhmämentorointiohjelmaan viimeinen hakupäivä on 11.10.2020. Ryhmät täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä, ja samassa yhteydessä tulee palauttaa ennakkotehtävä. Tänä vuonna ohjelma järjestetään pääsääntöisesti etänä, joten voit osallistua ohjelmaan mistä vain.

Ohjelma sisältää seuraavat tapahtumat:

 • Mentoreiden ja aktoreiden kyselytunnit 18.11.2020 (aktorit klo 16–17)
 • Ohjelman käynnistystilaisuus 25.11.2020 kello 17.00–19.00.
 • Ryhmän kanssa sovitut tapaamiset n. kerran kuukaudessa (5–6 kertaa).
 • Ohjelman päätöstilaisuus toukokuussa 2020.

Kauden 2020–2021 ryhmämentorointiohjelmassa on tarjolla ennätykselliset 40 mentoria. He ovat yhteiskunnan eri aloilla vaikuttavia yliopistomme alumneja, joita yhdistää opintotausta Helsingin yliopistossa ja halu jakaa osaamistaan opiskelijoille. Ryhmämentoroinnin blogisivustolta löydät lisätietoa mentoroinnista ja mentoreiden esittelyt.

Ohjelma tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden pohtia omia työhön liittyviä toiveitasi ja saada sparrausta alumnimentoreiltahae siis mukaan ryhmämentorointiin!

Katso aiempina vuosina osallistuneiden kokemuksia:

Ryhmämentoroinnin toteuttaa urapalvelut yhteistyössä Helsinki Alumni -verkoston kanssa.

Ryhmämentorointiohjelma tulee taas – jatkoimme mentoreiden hakuaikaa 20.9. saakka!

ryhmätyöskentelyä

Kauden 2020–2021 ryhmämentorointiohjelma pyörähtää käyntiin jälleen marraskuussa, ja haemme nyt mukaan mentoreita opiskelijaryhmille. Kyseessä on juhlavuosi: ohjelma järjestetään jo 10. kerran!

Helsingin yliopiston opiskelijat kaipaavat opintojensa tueksi esimerkkejä oman alansa alumneista. Sinulla on nyt hyvä mahdollisuus auttaa opiskelijoita kohti valmistumista ja työelämää!

Mikä ryhmämentorointiohjelma?

Ryhmämentorointi tarkoittaa oman osaamisen ja elämänkokemuksen jakamista pienryhmälle, joka koostuu eri opintovaiheissa olevista opiskelijoista. Ryhmään valitaan 2–4 opiskelijaa, ja suurin osa ryhmistä on poikkitieteellisiä. Monet mentoreistamme ovat osallistuneet ohjelmaan useammin kuin kerran pidettyään kokemusta antoisana.

Ryhmämentorointiohjelman kausi 2020–2021 starttaa 25.11.2020 mentoreiden ja aktoreiden yhteisellä kick-off -tilaisuudella. Tätä ennen ohjelmaan valituille aktoreille ja mentoreille järjestetään myös kyselytunnit Zoomissa 18.11. Yhteistä päätöstilaisuutta vietetään toukokuussa 2020. Tilaisuuksien välillä ryhmät tapaavat itsenäisesti noin kerran kuussa.

Tänä vuonna koko ohjelma etänä – hae mukaan!

Koko ohjelma järjestetään tänä vuonna kokonaan etänä. Yhteisiin etätapahtumiin voit osallistua Zoom-palvelun kautta (tietokoneella, puhelimella tai tabletille).

Jos haluat mukaan, ilmoittaudu vapaaehtoiseksi mentoriksi tällä lomakkeella:

https://www.lyyti.fi/reg/RyhmamentorointiMentorihaku2020_1599

Viimeinen hakupäivä on 20.9. (HUOM! Jatkoimme hakuaikaa). Mentorit valitaan ohjelmaan ja kaikkiin hakijoihin otetaan yhteyttä syyskuun lopussa yliopistolta.

Katso tarkempia tietoja Mukaan ohjelmaan –sivulta

https://blogs.helsinki.fi/mentorointi/mukaanohjelmaan/

Ryhmämentorointikausi sai päätöksensä etänä

Ryhmämentorointiohjelman kausi päättyi 18. toukokuuta, kun ryhmät kokoontuivat yhteen reflektoimaan kulunutta puolta vuotta. Poikkeukselliseen kevääseen sopivasti kokemuksia jaettiin tällä kertaa etäyhteyksien välityksellä Zoomissa. Aktorit ja mentorit saivat ohjelmaan osallistumisestaan myös virtuaalisesti diplomit, jotka tilaisuudessa luovutti vararehtori Sari Lindblom.

Ryhmäkuva päätöstilaisuudesta

Päätöstilaisuudessa mentorit ja aktorit tervehtivät tosiaan etäyhteyksin Zoomissa.

Mentoroinnista uskoa tulevaisuuden pohdintaan ja käytännöllisiä vinkkejä työnhakuun

Marraskuun lopulla alkaneeseen ohjelmaan lähti mukaan 105 aktoria yliopiston eri tiedekunnista. Päätöstilaisuuden Flinga-työskentelyn aikana he kommentoivat vievänsä mentoroinnista mukanaan muun muassa uskoa omaan tulevaisuuteensa.

 • Sain itsevarmuutta ja uskoa siihen, että vaikkei kaikki aina tunnu olevan hallussa, kyllä ne ura-asiatkin siitä sutviutuu.
 • Luottoa omaan osaamiseen ja tulevaisuuteen.
 • Mielenrauhaa oman uran rakentamisen suhteen: hiljaa hyvä tulee!

Monelle mentorointi selkeytti ajattelua paitsi oman uran, myös opintojen pohtimisessa.

 • Sain parempaa tietämystä omista vahvuuksistani ja monia uusia ideoita töiden hakemiseen ja työelämätaitoihin.
 • Itsevarmuutta, CV- ja työhakemusvinkkejä, päivitetty LinkedIn, tietoa minua kiinnostavien työpaikkojen työskentelykulttuurista ja joustavuutta.
 • Toisaalta sain irti paljonkin, mutta en sitä mitä etsin.
 • Lähestyn urasuunnittelua järjestelmällisemmin ja paremmilla työkaluilla.

Mentorointiohjelmassa on ollut vuosittain yleistä, että ryhmissä on opittu myös hyvin käytännönläheisiä taitoja, kuten CV:n laatimista, ja jaettu vinkkejä työnhakuun. Näitä oli käyty ryhmissä läpi myös tänä vuonna, kun taas osassa oli keskitytty laajemmin tulevaisuuden pohdintaan ja urasuunnittelun teemoihin.

Aktorit kertoivat Flinga-kommenteissaan myös seuraavista askeleistaan, joita he aikoivat ottaa mentoroinnin jälkeen.

 • Tavoitteenani on löytää työ, joka on merkityksellistä.
 • Jatkan opintojani itsevarmempana ja alan suunnitella työnharjoitteluhakua kandityön aikana.

Mentorit kiittelivät aktoreiden aktiivisuutta ja kokivat itsekin saaneensa paljon

Tällä kaudella ohjelmassa oli mukana 28 mentoria yhteiskunnan eri aloilta: osa jo mentoroinnin konkareita, osa mukana ensimmäistä kertaa. Mukaan mahtui muun muassa yritysjohdon, opetusalan, juridiikan, markkinointi- ja viestintäalan sekä farmasian alalla työskenteleviä alumneja. Päätöstilaisuudessa mentorit jättivät rohkaisevia terveisiä aktoreille .

 • Kiitos, kun olette olleet läsnä omina itsenänne ja antaneet itsestänne prosessiin, jossa ollaan saatu oppia toisiltamme monia asioita!
 • Hienoja keskusteluja, upeat aktorit! Olkaa uskaliaita, uskokaa itseenne ja tarttukaa haasteisiin!
Sari Lindblom

Vararehtori Sari Lindblom luovutti tilaisuudessa virtuaalisesti diplomit mentorointiin osallistumisesta.

Mentorit kommentoivat kokemusten jakamisen olleen ohjelman parhaimpia puolia. He kokivat oppineensa myös itse paljon.

 • Sain teiltä oman työurani reflektointiin varmaankin yhtä paljon, mitä tekin.
 • Kanssanne oli ihan mahtavaa työskennellä! Paitsi uusia näkökulmia, opin myös ihan konkreettisia taitoja.

Koronavirustilanteen vuoksi ryhmät siirtyivät maaliskuussa pikavauhdilla etätapaamisiin.  Monet ryhmistä kommentoivat loppupalautteessa, että tapaamiset sujuivat etänä pääosin hyvin, ja että uusi tilanne opetti samalla uusia toimintatapoja työelämää varten.

 • Kiitos aktiiviselle aktoritiimille! Panostitte itsenne kehittämiseen, ja olitte ennakkoluulottomasti etätyöskentelyvälineitä haltuun. Käänsitte myös poikkeustilanteen eduksi. Oli antoisaa työskennellä kanssanne.

Kuva ryhmätyöstä.

Ohjelmaa kehitetään tulevalla kaudella – mentoreiden haku alkaa elo-syyskuussa, aktoreiden lokakuussa

Ryhmämentoroinnista kerätään joka kaudella palautetta osallistujilta. Näiden pohjalta ohjelmaa on kehitetty vuosittain ja samaan pyritään myös seuraavalla kaudella. Esimerkiksi ohjelman kielijärjestelyitä pyritään muokkaamaan niin, että suomi, englanti ja ruotsi toimivat rinnakkain entistä sujuvammin. Lisäksi selvitetään mahdollisuutta järjestää aktoreille ja mentoreille omat orientaatiotapaamiset ennen kaikille yhteistä aloitustilaisuutta. Näistä tiedotetaan tarkemmin syksyllä.

Kun ryhmämentorointi jatkuu ensi syksynä, on luvassa jo ohjelman kymmenes kausi. Mentoreiden haku aukeaa elo-syyskuussa, ja mukaan haetaan jälleen monialaisesti eri tiedekuntien kasvatteja, jotka vaikuttavat yhteiskunnan eri osa-alueilla. Mentorihausta tiedotetaan yliopiston alumnikanavissa ja tällä sivulla.

Opiskelijat pääsevät hakemaan mukaan myöhemmin syksyllä, ja hausta tiedotetaan ryhmämentorointiblogin lisäksi urapalveluiden kanavissa. Mahdollisista etäjärjestelyistä kerrotaan haun yhteydessä

Urapalvelut ja HelsinkiAlumni kiittävät kaikkia alumnimentoreita ja opiskelija-aktoreita hienosta kaudesta ja toivottavat aurinkoista kesää!

Lisätietoja ryhmämentoroinnista antaa:

Alumneille: HelsinkiAlumni, marja.peltomaki(at)helsinki.fi
Opiskelijoille: Urapalvelut, careerservices(at)helsinki.fi

Teksti ja kuvat: Miika Mertanen

Välitapaamisessa jaettiin kokemuksia ja pohdittiin mentoroinnin vastuullisuutta

Ryhmät välitapaamisessa

Mentorit kokoontuivat pöytäryhmiin välitapaamisessa Tiedekulmassa.

Ryhmämentorointiohjelman mentoreiden välitapaamisen myötä kausi 2019–20 tuli puoliväliinsä.

Helmikuun lopulla mentorit kokoontuivat Tiedekulmaan keskustelemaan kuluneesta kaudesta. Ohjelmassa oli kokemusten vaihtoa ensimmäisistä ryhmätapaamisista sekä hyvien käytäntöjen jakamista.

Tapaamisen alussa kuultiin urapalveluissa työskentelevän uraohjauksen asiantuntijan Leena Itkosen puheenvuoro siitä, miten yliopistossa tuetaan opiskelijoiden urasuunnittelua nyt ja tulevaisuudessa. Itkonen valotti muun muassa työelämäkurssien, harjoitteluiden, portfoliotyöskentelyn ja uratapahtumien merkitystä opiskelijoiden urasuunnittelulle. Yksi tärkeä työkalu tähän on myös ryhmämentorointi.

– Meillä urapalveluissa ollaan siirtymässä uuteen teoreettiseen viitekehitykseen, jossa uravalmiuksia hahmotetaan opintoaikana karttuvien viiden eri pääoman avulla. Pääomien alle linkittyvät muun muassa verkostoituminen, alan toimijoihin tutustuminen, erilaisten organisaatioiden kulttuurikoodien hahmottaminen ja urasuunnittelu, joissa kaikissa mentoroinnilla voi olla ihan keskeinen rooli, totesi Itkonen

Leena Itkosen puheenvuoro.

Välitapaamisessa kuultiin uraohjauksen asiantuntija Leena Itkosen puheenvuoro.

ENSIMMÄISISSÄ TAPAAMISISSA MONENLAISIA KÄYTÄNTEITÄ

Yleinen tunnelma ryhmien tapaamisista oli hyvä. Mentorit kiittelivät aktoreiden aktiivista ja innokasta asennetta mentorointiin. Toisaalta keskusteltiin myös siitä, että mentoroinnin pariin saattavat ylipäätään hakeutua kaikkein aktiivisimmat opiskelijat – haasteena on saada innostettua mukaan myös heidät, jotka eivät hakeudu omatoimisesti mentoroinnin kaltaisen toiminnan pariin.

Moni mentori koki roolinsa lähinnä keskustelun luotsaajaksi, sillä ryhmissä on ollut opinnoissaan tai urallaan pitkälle edenneitä opiskelijoita. Näissä tapauksissa ryhmämuotoisen mentoroinnin vahvuus, aktoreiden keskinäinen vertaistuki, on korostunut.

Nyt kolmatta kautta käytössä ollut mentoroinnin työkirja on myös koettu toimivaksi.

– Työkirja on toiminut hyvänä tukilinkkinä tapaamisten suunnitteluun, eräs mentoreista kiitteli.

Ryhmäkuvaa lisää.

Aiempien vuosien tapaan käytännön toteutustavat mentorointitapaamisissa ovat vaihdelleet. Osa ryhmistä oli vieraillut esimerkiksi mentorin työpaikalla, kun osassa oli keskitytty keskusteluihin urasta ja työnhausta. Sisällöt perinteikkäästi vaihtelevat ryhmien itseasettamien tavoitteiden perusteella.

TEEMOJA TYÖNHAUSTA URAPOHDINTOIHIN JA MENTOROINNIN MERKITYKSEEN

Useiden ryhmien tapaamisissa keskustelut ovat liikkuneet tärkeissä perusteemoissa: mikä on ura ja miten sellaiselle pääsee? Miten verkostoja voi luoda? Miten työnhakuun kannattaa suhtautua?

– Aktoreita kiinnostaa, kuinka niin sanotusti saadaan jalka oven väliin työelämässä, pohti yksi mentoreista.

Urapalveluiden Johanna Ruhanen muistutti tapaamisessa, ettei kaikki työnhakuun liittyvä opastus ole suinkaan mentorin harteilla.

– Opiskelijoille on tarjolla esimerkiksi urapalveluissa tuotettu Työnhaun opas ja useita työnhaku- ja LinkedIn-teemaisia työpajoja. Näistä myös pyrimme viestimään opiskelijoille aktiivisesti, hän totesi.

Mentorit ovat kokeneet saavansa tapaamisista itsekin paljon.

–  Olen saanut suoraan aktoreiltani palautetta oman työnkuvani vaikuttavuudesta, jota ei ehkä itse osannut aiemmin ajatella samalla tavalla, kommentoi yksi tapaamiseen osallistuneista mentoreista.

Ymmärrys on lisääntynyt myös siitä, mitä mentorointi käytännössä on, ja toisaalta oma mukana olo on inspiroinut myös mentoreiden omia kontakteja lähtemään mukaan vastaavaan toimintaan.

– Tärkeänä oivalluksena on tullut se, ettei mentorointi ole pelkkää vapaa-ajan toimintaa, vaan siihen liittyy myös vastuuta siitä, millaisen kuvan työelämästä antaa. Siihen on syytä suhtautua vakavasti, eräässä pöydässä pohdittiin.

Panorama-kuva ryhmistä.

KEVÄÄN TAPAAMISET JA OHJELMAN PÄÄTÖSTILAISUUS SIIRTYVÄT VERKKOON

Ryhmämentorointiohjelma jatkuu keväällä ryhmien omilla etätapaamisilla. Ohjelma päättyy 18.5.  yhteiseen päätöstilaisuuteen, joka pidetään epidemiatilanteen vuoksi verkon välityksellä. Ohjelmaan haetaan uusia mentoreita taas alkusyksystä, ja opiskelijat pääsevät hakemaan aktoreiksi viimeistään lokakuussa 2020. Pysy kuulolla!

Teksti ja kuvat: Miika Mertanen

Ryhmämentorointiohjelma 2019–2020 pyöräytettiin käyntiin Minervatorilla

Kuvassa ryhmiä Minervatorilla.

Kauden 2019–2020 ryhmät aloittivat työskentelynsä marraskuun lopussa.

Helsingin yliopiston ryhmämentorointiohjelma tuo alumneja ja opiskelijoita yhteen jo yhdeksättä kertaa. 28 innokasta ryhmää aloitti yhteisen mentorointimatkansa Siltavuorenpenkereen Minervatorilla 20. marraskuuta.

Ryhmämentorointiohjelman yhdeksännen kauden kick-off-tilaisuutta vietettiin perinteikkäästi marraskuun lopussa. Tilaisuus järjestettiin tällä kertaa Minervatorilla, jonne ryhmät kokoontuivat suunnittelemaan noin puolen vuoden mittaista yhteistä taivaltaan.

Mukana on kaikkiaan 107 opiskelijaa ja 28 mentoria. Jokaista 2–4 opiskelija-aktorin ryhmää mentoroi yksi Helsingin yliopiston alumni. Ohjelma on tällä kaudella osa Kansainväliset osaajat yritysten kasvun vauhdittajina -hanketta, minkä vuoksi englanninkielisten ryhmien määrää kasvatettiin neljään. Lisäksi yksi ryhmistä toimii ruotsiksi.

Ryhmätyöskentelyä Minervalla.

Ryhmille uudenlaista perehdytystä

Mentorointiryhmille tarjottavaa tukimateriaalia uudistettiin tänä syksynä aiempien vuosien palautteiden perusteella. Edellisvuosien tapaan osallistujat pääsivät tutustumaan Helsingin yliopistossa tuotettuun Mentoroinnin työkirjaan jo ennen kick-offia. Uutena ennakkomateriaalina aktorit ja mentorit saivat katsottavakseen myös Tevere Oy:n tuottamat mentorointiaiheiset perehdytysvideot.

– Tavoitteenamme oli tarjota osallistujille mahdollisimman kattavat eväät jo etukäteen, sillä tämän tyyppisille asioille on hyvä antaa hautumisaikaa, sanoo Johanna Ruhanen urapalveluista.

Kuva Minna-Rosa Kanniaisen esityksestä.

Minna-Rosa Kanniainen kertoi omassa puheenvuorossaan vuorovaikutuksen merkityksestä mentoroinnissa.

Kick-off-tilaisuuden ohjelma rakentui tänä vuonna paitsi käytännön vinkeille, myös Minna-Rosa Kanniaisen (Lifedesign) asiantuntijapuheenvuorolle. Ryhmämentorointiohjelmaa vuosien ajan aiemmin luotsannut Kanniainen syventyi esityksessään erityisesti ryhmämuotoisen mentoroinnin vuorovaikutusnäkökulmiin. Hän korosti muun muassa kuuntelemisen ja keskinäisen kunnioituksen keskeistä merkitystä ryhmätapaamisissa ja rohkaisi aktoreita olemaan aktiivisia prosessin kaikissa vaiheissa.

Yhtenä konkreettisena vinkkinä Kanniainen muistutti siitä, että kielen päältä helposti karkaavat ”ei, mutta…”-kommentit kannattaa pyrkiä tietoisesti korvaamaan ”kyllä, ja…”-ilmaisuilla. Ne kun vievät keskusteluita lähes itsestään myönteiseen suuntaan.Kuva ryhmien tutustumisesta.

Kick-off-illan aikana ryhmät pääsivät tietenkin myös tutustumaan toisiinsa ja luomaan yhteiset suuntaviivat mentoroinnille. Ryhmien tehtävänä olikin tehdä kirjallinen mentorointisopimus, jossa he sopivat odotuksistaan ja tavoitteistaan koko prosessille.

Yleiskuvaa mentorointisopimuksen tekemisestä.

Matka jatkuu kesän kynnykselle

Ryhmät jatkavat työskentelyään itsenäisesti noin puolen vuoden ajan. Suosituksena on tavata noin kerran kuukaudessa.

– Järjestämme mentoreille kauden puolivälissä oman välitapaamisen, jossa he pääsevät jakamaan kokemuksiaan mentoroinnin ensimmäisistä kuukausista. Perinteisesti välitapaaminen on ollut myös hyvä paikka saada uusia ideoita oman ryhmän toimintaan, Ruhanen valottaa.

ryhmätyöskentelyä

Toukokuussa kaikki ryhmät palaavat lähtöpaikalle Minervatorille yhteiseen päätöstilaisuuteen. Silloin niillä on myös vähintään 28 ainutlaatuista mentorointitarinaa kerrottavanaan.

Seuraavasta mentorointikaudesta tiedotetaan tällä sivulla syksyn 2020 alussa. Mentorihaku ohjelmaan käynnistyy syyskuussa.

ryhmätyöskentelyä2

Teksti ja kuvat: Miika Mertanen

Opiskelijoiden hakuaikaa jatkettu 20.10. saakka!

Opiskelijoiden hakuaikaa kauden 2019–2020 ryhmämentorointiin on jatkettu sunnuntaihin 20.10. saakka. Lähes puolet ryhmistä on jo täynnä, mutta monissa mentorointiryhmissä on vielä hajapaikkoja jäljellä. Lisähakemuksia toivotaan erityisesti ryhmiin, joiden mentoreilla on humanistinen tai matemaattisluonnontieteellinen koulutustausta. Nyt on siis viimeinen mahdollisuus:

Tutustu mentoritarjontaan ja hae mukaan!

Kuva: Riitta-Ilona Hurmerinta

Opiskelija, hae mukaan ryhmämentorointiin nyt!

Kauden 2019–2020 ryhmämentorointiohjelma käynnistyy marraskuussa. Monitieteisen ohjelman viimeinen hakupäivä Helsingin yliopiston opiskelijoille on 14.10. Ryhmät täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä, joten kannattaa toimia nopeasti!

Ryhmämentoroinnissa opiskelijat pääsevät pohtimaan mentorinsa johdolla esimerkiksi uramahdollisuuksiin, työnhakuun ja omiin vahvuuksiinsa liittyviä asioita. Erityisen hienoa ryhmämuotoisessa mentoroinnissa on se, että se tarjoaa mahdollisuuden saada vertaistukea myös muilta opiskelijoilta.

Palaute aiemmilta vuosilta on ollut erittäin myönteistä: viime kaudella täydet 100 % palautekyselyn täyttäneistä mentoreista ja aktoreista suosittelee kokemusta muillekin!

– Mentorointi antoi minulle itseluottamusta, itsereflektiota ja toivoa tulevaan, kommentoi opiskelija, joka osallistui ohjelmaan kaudella 2018–2019.

HAETTAVANA KAIKKIAAN 36 MENTOROINTIRYHMÄÄ

Jo yhdeksättä kertaa käynnistyvään ryhmämentorointiohjelmaan viimeinen hakupäivä on 14.10. Ryhmät täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä, ja samassa yhteydessä tulee palauttaa ennakkotehtävä.

Ohjelma sisältää seuraavat tapahtumat:

 • Ohjelman käynnistystilaisuus 20.11.2019 kello 17.00–19.00.
 • Ryhmän kanssa sovitut tapaamiset n. kerran kuukaudessa (5–6 kertaa).
 • Ohjelman päätöstilaisuus 18.5.2020

Kauden 2019–2020 ryhmämentorointiohjelmassa on mukana 36 mentoria. He ovat yhteiskunnan eri aloilla vaikuttavia yliopistomme alumneja, joita yhdistää opintotausta Helsingin yliopistossa ja halu jakaa osaamistaan opiskelijoille. Lue ohjelman mentoreiden esittelyt.

Ohjelma on ainutlaatuinen mahdollisuus pohtia omia työhön liittyviä toiveitasi ja saada sparrausta alumnimentoreilta – hae siis mukaan ryhmämentorointiin!

Ryhmämentorointi mentoreiden kertomana,
Löydä mahdollisuutesi – ryhmämentorointi.

Mentoroinnin toteuttaa urapalvelut yhteistyössä Helsinki Alumni -verkoston kanssa.