Luova yhteisö – Tiukkaa faktaa #aineisto ’sta

Moikkamoi,

 

täällä Luova yhteisö! Kiitokset vielä kaikille, jotka tulivat seuraamaan ensimmäisen vlogimme julkaisua. Valitettavasti kaikkia oppimistehtäviä emme voi tehdä videon muodossa, joten tässä olisi nyt tarjolla harvinaisen faktapitoista tekstiä nimikkotutkimuksemme yksityiskohdista.

Tutkimuksemme, Line by line, part by part: collaborative sketching for designing (2016), aineisto hankittiin videoimalla Helsingin yliopiston ensimmäisen vuoden käsityönopettajaopiskelijoiden ryhmätyöskentelyä, ja ryhmätilanteissa tuotettuja 2D-piirroksia. Tutkimukseen valittiin kaksitoista 20-48-vuotiasta opiskelijaa 36 opiskelijan joukosta. Valintaan vaikuttivat opiskelijoiden oma halukkuus ja mahdollisuudet osallistua ompelutekniikan kurssille. Opiskelijoiden tehtävänä oli suunnitella 3D-tekstiilipalapeli näkövammaisille lapsille. Luonnosteluprosessin ja palapelien valmistumisen jälkeen videoita ja tuotoksia analysoitiin. Tutkimusaineiston keruuajankohta ei tule esille raportissa, mutta aiomme selvittää sen nimikkotutkijaltamme, Pirita Seitamaa-Hakkaraiselta.

kuva 1: tehtävänanto

Tutkimuksen aineisto koostuu kahdesta kolmen tunnin mittaisesta videosta, jotka on kuvattu suunnitteluistuntojen aikana, sekä neljän ja puolen tunnin ryhmähaastatteluvideosta ja 26 tuntia kestävästä 3D-palapelin työstämisvaiheen videosta. Tutkimusaineistona käytettiin videoaineiston lisäksi opiskelijoiden laatimia kymmenen kysymyksen listoja siitä, miten 3D-palapeli tulisi suunnitella näkövammaisille lapsille. Tutkimuksessa analysoitiin myös opiskelijoiden tekemien palapelien luonnostelmia ja ajatuskarttoja rajoitteista, jotka mahdollisesti ilmenevät suunnitteluprosessissa.

Tutkimuksessamme halutaan selvittää, kuinka yhteistyössä tehtyä luonnostelua (collaborative sketching) hyödynnetään suunnitteluprosessissa. Tutkimuskysymyksiä on kolme:

1) Kuinka yhteistyössä tehty/ kollaboratiivinen työskentely näkyy luonnostelussa?

2) Kuinka yhteistyössä toteutetun/ kollaboratiivisen luonnostelun jaksot vaikuttavat suunnitteluun?

3) Minkälaiset luonnostelun yhteistyöjaksot (collaborative sequence) edistävät suunnittelua?

Tutkimusasetelmassa oli kolme istuntoa, joista jokaisessa annettiin uusi tehtävä (Kuva 1). Jokaisen koeryhmän kaikki kolme istuntoa videoitiin sekä ylhäällä (kuva 2) että sivussa (kuva 3) olevilla kameroilla. Ryhmien jäsenet oli merkattu erivärisillä rannekkeilla (kuvat 2 ja 3) tunnistamisen ja materiaalin analysoinnin helpottamiseksi. Tämän lisäksi kaikki ryhmien tuottamat dokumentit kerättiin yhteen ja jälkeenpäin tehdyt ryhmien haastattelut videoitiin.

Kuva 2: yläkamera
kuva 3: sivukamera

Kuvat: Line by line, part by part: collaborative sketching for designing (2016, Tellervo Härkki, Kai Hakkarainen ja Pirita Seitamaa-Hakkarainen) https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10798-016-9379-7 (17.10.2017)

Luova yhteisö/ Sara ja Saga

Salaseura #aineisto n jäljillä…

Tutkijamme on kerännyt aineiston itse. Aineisto on kerätty vuosina 2003-2005 kolmesta Helsinkiläisestä koulusta. Tutkittavia opettajia oli neljä. Tutkija seurasi ensin opettajien luokkien toimintaa. Hän oli jokaisessa luokassa seuraamassa kahden viikon ajan. Näin hän havainnoi luokan normaalia toimintaa, jotta pystyi perehtymään aiheeseen ja löytämään varsinaisesta aineistosta tutkittavat pedagogiset hetket. Havainnoinnin jälkeen tutkija kuvasi jokaisessa luokassa useita tunteja ja jakoi ne erilaisiin hetkiin (rauhallisiin, opetukseen, varsinaisiin tutkittaviin pedagogisiin hetkiin). Videot purettiin opettajien kanssa yhdessä opettajaa haastatellen. Haastattelut äänitettiin. Varsinainen tutkimusaineisto olivat siis videot ja niihin liittyvät haastatteluiden äänitallenteet. Aineisto keskittyi opettajaan ja hänen toimintaansa. Oppilaiden toiminta videolla ei varsinaisesti ollut materiaalia.
Tutkimuskysymyksiä ilmoitetaan kaksi:
• Miten hiljainen pedagoginen tieto ilmenee opettajan toiminnassa?
• Millaisia sisältöjä luokanopettajan hiljaiseen pedagogiseen tietämiseen sisältyy?
Tutkimus on laadullinen ja kysymyslomakkeita ei ole käytetty. Haastattelutilanteessa keskityttiin videoiden avulla tutkijan määrittämiin pedagogisiin hetkiin ja opettajilta kysyttiin avoimia kysymyksiä, kuten: ”Mitä tässä tilanteessa tapahtui?”, ”Miksi päätit toimia näin?” Menetelmää kutsutaan STR -Stimulated recall interview- haastatteluksi. Kysymykset eivät kannustaneet dialogiin, eivätkä ohjailleet vastauksia. Tutkija saattoi kysyä myös tarkentavia kysymyksiä, jos ne olivat tarpeen. Havainnointia, videointia ja haastattelua varten piti hankkia tutkimuslupa Helsingin kaupungilta sekä kuvauslupa oppilaiden vanhemmilta. Tutkija myös pikahaastatteli (Initial interview) tutkittavat opettajat ennen varsinaisen tutkimuksen aloittamista.
Tällainen aineistonkeruu oli mielestämme hyvä, ellei ainoa, tapa kerätä haluttua tietoa. Opettajat eivät tutkittaessa tietäneet, mitä itseasiassa tutkittiin. Tutkittavaa aihetta ei myöskään voi tutkia suoraan kysymällä hiljaisesta tiedosta. Se ei tällä tavoin ole selvitettävissä. Videoiden avulla voidaan palata pedagogiseen hetkeen, joka toimii rajatulla alueella ja kysyä mitä siinä tilanteessa tapahtui ja mikä vaikutti päätöksentekoon tuolla hetkellä.
Tutkija oli mukana tutkittavassa todelllisuudessa, mikä saattoi osaltaan vaikuttaa sekä oppilaiden että opettajien käytökseen tai toimintaa. Tutkija kertoi tunteneensä jotkin tutkittavat opettajat. Tämä saattoi vaikuttaa vuorovaikutukseen tutkimuksen aikana. Nämä seikat ovat saattaneet vaikuttaa tutkimuksen tuloksiin.

Sukelluksista, niiden tieteellisyydestä ja yliopiston kursseista / Seikkailijat

Tämän päivän kirjoituksemme idea tuli erääseen kirjoitukseemme tulleesta kommentista.

Jäin itse jälkeenpäin miettimään luokan ulkopuolella tapahtuvaa oppimista ja sen hyötyjä/haittoja. Ootteko itse ryhmässä pohtineet osallistumista kyseiseen kokeiluun? Luulisitteko, että siitä voisi olla jotakin kulttuurista hyötyä muillekin kuin vaihto-oppilaille? Ajatuksen tasolla “kulttuurisukellus” on mielestäni loistava, mutta minun on vaikea uskoa sen toimimiseen käytännössä.” – Saga/Luova yhteisö

Hei Saga,

Mietimme kommenttiasi ryhmänä ja tulimme siihen tulokseen, että tutkimuksessa olleelle kurssille olisi ollut erittäin mielenkiintoista osallistua. Meidän mielestä siitä olisi ollut hyötyä kaikille kurssilla olleille, ei vain vaihto-opiskelijoille. Tekiväthän suomalaisetkin opiskelijat kulttuurisukelluksia kurssin aikana. Suomalainenkin henkilö voi sukelluksen avulla oppia runsaasti eri kulttuureista Suomessa, sillä Suomessa ei ole olemassa vain yhtä kulttuuria vaan yhdistelmiä kymmenistä ja taas kymmenistä eri kulttuureista. Lisäksi mielestämme muut opettajat kouluasteesta välittämättä voisivat ottaa mallia Posti-Ahokkaan kurssista, ja käyttää kulttuurisukelluksia ja luokkahuoneen ulkopuolista opetusta laajemminkin hyödykseen.

Kulttuurisukellushan perustuu kokemusoppimiseen, jolle on olemassa tieteellinen perusta. Bakerin (1989) mukaan kokemusoppimisen hyödyt tulevat esiin, kun ajattelu, tunteet ja tekeminen yhdistetään kokonaisuudeksi. Ja näinhän tutkimuksessa toimittiin. Oppimispäiväkirjojen avulla opiskelija pääsi tekemisen jälkeen reflektoimaan omia tunteitaan samalla kehittäen ajatteluaan. Luokkahuoneen ulkopuolella oppimista tukee muun muassa USA:ssa tehty tutkimus (Riggio, Sapolis ja Chen, 2011), jossa ”oikean maailman oppiminen” paransi opiskelijoiden kriittistä ajattelua ja ongelmanratkaisukykyä. Olet kuitenkin oikeassa siinä, että luokkahuoneen ulkopuolista oppimista on tutkittu vähän, ja sitä tulisi tutkia vielä lisää. Mitä tulee kulttuurisukelluksiin, Nieton (2006) tutkimuksen mukaan sukellusten merkitys kokemukseen ja oppimiseen olivat väliltä suuri ja erittäin suuri, joten viitteitä sukellusten toimivuudesta oppimisen taustalla on jo olemassa. Kulttuurisukelluksen ideahan ei ole uusi, vaan saman tyyppistä opetustapaa/tutustumistapaa on käytetty muuallakin. Esimerkiksi oma äitini kertoi tehneensä saman tyyppisiä harjoituksia teininä eräällä leirillä.

Kulttuurisukelluksen ajatus on hieno, ja vaikka myöhemmin tulisi tutkimuksissa selville, että sukellukset eivät toimi kulttuurisen sukelluksen välineenä toisin kuin Posti-Ahokas ehdottaa, oppii niiden avulla varmasti muitakin taitoja.

(Viittaamani tutkimukset löytyvät laajemmin Posti-Ahokkaan tutkimuksesta, suosittelen kaikkia lämpimästi tutustumaan Get Out! -tutkimukseen!)

Terveisin,

Seikkailijat

Luonnonväri #aineisto

Luettuamme Tutkimuksen voimasanoja törmäsimme haasteeseen koskien tutkimuksemme aineistoa. Tutkimuksen voimasanoissa puhutaan mm. haastatteluista, omaelämäkerrallisista teksteistä, kyselylomakkeista ja muista aineistonkeruumenetelmistä, jotka eivät sisälly meidän tutkimusartikkeliimme millään tavoin. Tutkimuksemme on aiheeltaan mielenkiintoinen, mutta on luonteeltaan hyvin erilainen kuin muut kurssilla olevat artikkelit. Olemme kokeneet tämän asian turhauttavaksi ja välillä jopa ylitsepääsemättömän vaikeaksi.
Tutkimuksessa käytetty aineisto on vaikeasti hahmotettavissa, joten päädyimme ottamaan yhteyttä nimikkotutkijaamme Riikka Räisäseen varmistaaksemme omien pohdintojemme oikean suunnan.  Räisäseltä saimme vahvistusta aikaisemmin pohtimiimme asioihin, että artikkelissa käytetty tutkimusaineisto sisältää ensisijaisesti laadullista ja aineistollista kirjallisuusanalyysiä.
Artikkelissa käytetään pohjana Räisäsen gradua ja hänen omaa tietämystään aiheesta. Gradussa on käytetty tekstiilin tutkimuksen standardin mukaisia menetelmiä tutkittaessa väriaineita ja niiden ominaisuuksia ja soveltuvuutta teollisessa tuotannossa. Gradun tekemisessä Riikka Räisänen teki yhteistyötä kemian laitoksen kanssa, josta myös hänen graduohjaajansa oli. Käsityötiede alana on melko uusi ja tehdessään gradua yhteistyössä kemian laitoksen kanssa hän törmäsi ongelmiin. Gradun aihe oli niin lähellä kemiaa, että gradusta meinasi muodostua kemian alan gradu käsityötieteiden sijaan. Riikka Räisänen kuitenkin halusi tutkimuksessa nimen omaan ottaa huomioon värjäykseen liittyvän prosessin kokonaisuudessaan aina valmista työtä ja sen käytettävyyttä myöten.  

Luonnonvärien vaikutuksien ja käytettävyyden tutkiminen, kuten tämän kaltaisten asioiden yleensä, tapahtuu kokeilemalla ja testeistä saatuja tuloksia analysoimalla. Tällaisella testauksella on omat riskinsä, kun kyseessä on mahdollisesti terveyteen negatiivisesti vaikuttavista asioista. Kuitenkaan ilman testejä ei saada tietoa siitä, miten eri luonnonvärien ominaisuudet sopivat tekstiiliteollisuuteen. Ihmiset haluavat pysyviä ja kauniita värjäystuloksia.  

Tässä artikkelissa tutkimustulokset on saatu keräämällä tietoa jo olemassa olevista tietolähteistä ja itse testaamalla. Ainestolla on pyritty selvittämään luonnonvärjäyksen mahdollisuuksia ympäristömyönteisessä tuotesuunnittelussa ja tuotannossa teollisuuden alalla. Tämän lisäksi on myös pyritty vastaamaan, miten tuotteesta saadaan laadukas, kestävä ja esteettinen. Kyseisellä aineiston hankintamenetelmällä on mielestämme päästy hyvin käsiksi tähän ilmiöön. Tässä auttavat laaja-alainen tietopohja sekä selkeä jäsentely.  

 Luonnonväri-tiimi

Aineisto – Juánittelijat

Nimikkotutkimuksemme otsikko on Educating Home Economics Professionals for Sustainable Jobs: Views Through Cultural Sustainability eli Kotitalousammattilaisten kouluttaminen kestävään työntekoon: näkemyksiä kulttuurisesta kestävyydestä. Tutkimus on toteutettu Stadin ammattiopistossa, joka valikoitui kohteeksi yhden tutkijan, Jenni Toppin, toimiessa siellä päätoimisena opettajana. Tutkimus on verrattain uusi ja se on toteutettu kokonaan syksyllä 2016.

Tutkimuksen ovat tehneet yhteistoimin Hille Janhunen-Abruquah, Jenni Topp sekä Hanna Posti-Ahokas. Itse materiaalin, eli opettajien haastattelut, keräsi Jenni Topp. Kolmen Stadin ammattiopiston opettajan ryhmähaastattelun lisäksi aineistona toimi kaksi opetussuunnitelmaa: 2015 vocational education curriculum;  curricula for general studies sekä Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto. Tutkinnon perusteet, kokin osaamisala (2015).

Keskeisiä tutkimuskysymyksiä on kaksi: miten kulttuurinen kestävyys näkyy ammatillisen kotitalouden opetuksessa ja millainen näkemys opettajilla on kulttuurisen kestävyyden teemoista opetuksessa? Nämä kysymykset liittyvät yhteen läheisesti ja kummankin lähtökohtana on Stadin ammattiopiston vuoden 2015 opetussuunnitelma. Lisäksi jatkokysymyksenä oli konkreettisempi miten saatuja tietoja voitaisiin hyödyntää jatkossa ammatillisen koulutuksen parantamisessa.

Ryhmäkeskustelussa keskusteltiin yhteisesti kuinka seuraavat teemat näkyvät, tulevat esille ja ovat osana todellista opetusta sekä millaisia opetusmateriaaleja opettajilla on aiheeseen liittyen.

 

 • 1. Perinteiden elinvoimaisuus: Kuinka opetuksessa on huomioitu aineellisen sekä aineettoman perinnön näkökulmat. Esimerkiksi kansainvälisesti, kansallisesti ja alueellisesti merkittävät rakennukset tai luonnonsuojelualueet ja niihin liittyvät tavat ja perinteet, sekä tieto. Hyödynnetäänkö opetuksessa kulttuuritapahtumia, -palveluita ja erilaisten toimijoiden, kuten järjestöjen ja yhteisöjen tarjoamaa materiaalia? Näkyvätkö kansalliset ja/tai kansainväliset juhlat ja perinteet käytännön opetuksessa?

 

 • 2. Taloudelliset lähtökohdat: Opetetaanko paikallisten nähtävyyksien, ruokakulttuurin ja historian tukemisen merkitystä? Puhutaanko opetuksessa turismin merkittävästä roolista taloudellisen kasvun tekijänä? Puhutaanko yleisesti rahan merkityksestä tai taloudellisesta puolesta kulttuurin vaalimisessa?

 

 • 3. Paikallisen kulttuurin moninaisuus ja sen ylläpitäminen: Kuinka kulttuurista moninaisuutta ja sen tärkeyttä tuodaan esille opetuksessa? Miten paikallisuus näkyy ja millä tavoin sitä voidaan hyödyntää opetuksessa? Onko nuorison oma kulttuuri näkyvillä opetuksessa? Miten monikulttuurisuus näkyy: onko meidän oppilaitos monikulttuurinen? Miten suvaitsevaisuudesta ja tasa-arvosta puhutaan? Pitäisikö opetuksen muuttua jollain tavalla vastaamaan nykyisiä tarpeita? Puhutaanko kokin / tarjoilijan ammatista / roolista kulttuurin vaalijana?

 

 • 4. Vaikutusmahdollisuudet ihmisen ja ympäristön väliseen tasapainoon: Miten lähiympäristön ja luonnon tarjoamat mahdollisuudet on hyödynnetty opetuksessa? Eikä vain konkreettinen metsään tai luontoon meneminen, vaan myös muut asiat. Miten opiskelijoista kasvatetaan vastuullisia ja ympäristön, sekä muiden ihmisten hyvinvoinnista välittäviä aktiivisia kansalaisia?

 

Mielestämme tutkimuksessa ei ole merkittäviä ongelmakohtia ja käsiteltävät asiat sopivan suppeita vaikkakin juuri suppeus saattaa aiheuttaa vinouman näkökulmaan. Stadin ammattiopisto on tavallaan erikoisuus Suomen ammattikoulujen joukossa suuren kokonsa sekä pääkaupunkikeskeisyytensä johdosta.Tutkimus on suoritettu vain yhden ammattiopiston tietyn linjan valikoitujen opettajien joukossa. Ryhmähaastattelussa opettajat saattoivat myös jättää kertomatta sellaisia asioita, jotka olisivat käyneet ilmi todellista opetusta seuraamalla tai oppilaiden haastatteluiden kautta. Toki tutkimuksen näkökulmana oli opetussuunnitelman käytäntöönpano opettajien toimesta. Mielestämme on positiivista, että aiemmista tutkimuksista poiketen oma nimikkotutkimuksemme päättyy kehitysehdotuksiin. Kirjoittajat ovatkin luoneet kysymyssarjan, jonka avulla opettajat voivat itse tarkastella näkyykö kulttuurinen kestävyys heidän opetuksessaan.

Suunnannäyttäjät #aineisto

Aineistolla pyrittiin vastaamaan tutkimuskysymyksiin kuten: “Minkälaisen ammatillisen suunnan yhdeksäsluokkalaiset ottavat?” Ja “Mitkä tekijät vaikuttavat suunnan muodostamiseen?”

Aineisto koottiin yhteensä kahdeksasta peruskoulusta Turusta ja pääkaupunkiseudulta keväällä 2015. Tutkimuskoulut valittiin tutustumalla kouluihin ja asuinalueisiin sekä kouluja koskeviin tilastotietoihin. Harkinnanvaraisuudella turvattiin maahanmuuttaja- ja suomalaistaustaisten nuorten tasapainoinen edustus. Perusteet mukana olevien koulujen valikoitumiseen olivat mm. että kyseisissä kouluissa oli paljon maahanmuuttajataustaisia oppilaita ja kansainvälisyys oli keskiössä koulun toiminnassa. Kaikki oppilaat kahdeksasta koulusta eivät vastanneet kyselylomakkeeseen, vain ne joilla oli lupa vanhemmilta. Kyselyt järjestettiin tyypillisesti oppilaanohjaustunnin aikana, haastattelut koulupäivän päätteeksi koululla.

445 nuorta täytti kyselylomakkeen, heistä noin sataa haastateltiin. Näistä sadasta nuoresta 11 valikoitui tutkimusaineistoon. Nuoret olivat haastatteluhetkellä kaikki suurten kaupunkimaisten kuntien peruskoulun yhdeksännellä luokalla, 6 tyttöä ja 5 poikaa. Toisen asteen koulutuksen ulkopuolelle ei jäänyt muita kuin nämä 11 nuorta,  joiden haastattelut otettiin lähempään tarkasteluun.

Haastattelurunko laadittiin yhteistyössä kaikkien tutkijoiden kesken. Haastattelut tekivät tutkijat, Helsingissä neljä tutkijaa ja kolme tutkijaa Turussa. Tutkimusavustajan työnkuvaan kuului mm. haastatteluajankohtien sopimista oppilaiden kanssa, aineiston hallintaa eli mp3-tiedostojen lähettämistä ja valmiiden litteraattien vastaanottamista ja arkistointia.

Kyselylomakkeiden ja haastatteluiden ohella käytettiin aineistona asiantuntijahaastatteluita, joita on käytetty Kasvatus-lehden artikkelissa. Haastattelut nauhoitettiin mutta ei kuvattu.

Tutkija ei voinut antaa koko kyselylomaketta tai edes laittaa sitä näytille, sillä he ovat saaneet käyttöönsä sellaisia mittareita (esim. motivaatiomittarit), joita alkuperäiset kehittäjät eivät ole julkaisseet kokonaan. Tutkija oli kuitenkin valmis tarvittaessa jakamaan rajatun kohdan, mikäli ryhmämme sitä tarvitsee. Saimme kuitenkin luettavaksi haastattelurungon, joka löytyy tämän tekstin lopusta.

Ryhmämme mielestä hankitulla aineistolla on päästy käsiksi tutkittavaan ilmiöön hyvin. Haastattelujärjestys oli looginen ja tutkittavat elivät siirtymävaiheessa samalla kun ilmiötä tutkittiin. Haastattelu oli hyvä tehdä ensin, sillä haastateltavien käsitykset voisivat jälkikäteen muuttua. Syyt päätöksentekoon ovat luotettavammat kun kysytään ennen päätöksentekoa, eikä muistelemalla menneisyyttä.

Ryhmäämme mietitytti, miksi tutkimukseen oli valikoitunut  juuri nämä yksitoista nuorta. Saimme tutkijalta kuitenkin vastauksessa tarkennuksen, että vain nämä nuoret jäivät ammatillisen- ja lukiokoulutuksen ulkopuolelle.

Syksyisin terveisin Suunnannäyttäjät

 

Haastattelurunko:

 1. Yhteisvalinta ja muu peruskoulun jälkeinen koulutus

1a Mikä oli yhteisvalinnan ensimmäinen hakukohteesi?

1b Miksi? (kuinka tietoinen valinta on, tutustumisvierailut?)

1c. Aiotko jatkaa opintojasi vielä toisen asteen jälkeen?

1d Mikä on suunnitelma B, jollet pääse?

1d Miten luulet lukion/ammattikoulun eroavan peruskoulusta? (erityisesti vaatimustaso ja tuki)

1e Jollei tule esille edellä: Oletko tietoinen yhteisvalinnan ulkopuolisista koulutusvaihtoehdoista? (10. luokka, valmentavat, talouskoulu, ammattistartti jne.) Onko näitä vaihtoehtoja esitelty/markkinoitu sinulle?

1f Mitkä tekijät/tahot vaikuttivat eniten koulutusvalintaasi?

1g Mihin koulutukseen vanhempasi sinua kannustivat?

HUOM! Jos oppimisvaikeuksia: millaista apua sait?

HUOM! Myös kielitaidon merkitys ja oppimiseen liittyvät vaikeudet

 1. Kaverit, perhe, maahanmuuttajuus, syrjintä

Tässä voi sillata edelliseen tilanteesta riippuen kavereiden tai perheen kautta.

2a Kaveripiiri ja kavereiden merkitys (Kenen kanssa vietät aikaa koulussa/ koulun ulkopuolella?)

2b Perhetilanne ja perheen merkitys

2c Perheen Suomeen muuton ajankohta ja lyhyt historia

2d Mitä mieltä olet termistä ’maahanmuuttaja’ tai mamu?

2e Jollei tule esille edellä: mikä (muu) termi kuvaa parhaiten itseäsi?

2 f Oletko kokenut syrjintää/rasismia? Missä, miten, milloin, kuka?

 1. Tulevaisuus

3a Millaisena näet tulevaisuutesi? Millaisia ovat tulevaisuuden unelmasi? Millaisia unelmia sinulla on ollut aiemmin, ovatko ne täyttyneet?

3b Millaiset asiat sinua huolettavat? (esim. uudessa opiskelupaikassa tms.)

 1. Kehittämisehdotuksia

4a Jos saisit muuttaa jotain peruskoulussa, niin mitä se olisi?

4b Mitä opettajat/koulu olisi voinut tehdä toisin?

Digijengin #aineisto’katsaus

Nimikkotutkimuksemme on nimeltään ”Crossing the boundaries: Swedish teachers’ interplay with Finnish curriculum materials”.

 

Lukemamme tutkimus on alustava versio ja osa laajempaa kansainvälisessä lehdessä julkaistavaa versiota. Tutkimus on esitelty konferenssissa, minkä vuoksi tutkimuksemme aineistoa ja sisältöä on rajattu.

 

Tutkimuksen aineisto on kerätty useana eri ajankohtana, vuosien 2009-2014 aikana. Tutkimuksen on rahoittanut Ruotsin Opetusvirasto ja kunnat. Tutkimukseen on osallistunut 12 opettajaa, joiden työkokemus on 1-40 vuotta. Lisäksi tutkimuksessa on aineistoa kahdesta eri kollegiaalisesta tapaamisesta, joista toinen on nauhoitettu 2012 ja siihen osallistui 16 opettajaa. Vuonna 2013 toisessa tapaamisessa 17 opettajaa vastasi kyselylomakkeeseen.

 

Tähän tutkimukseen valitut kahdeksan opettajaa valikoituivat siksi, että heidät oli analysoitu ja kyseiset teemat nostettiin esille meidän tutkimuksessamme. Vuonna 2010 opettajilta 1, 2, ja 3 kerättiin tutkimusaineistoa kyselyillä, luokkahuonehavainnoinneilla, neljällä teemahaastattelulla ja kahdella matematiikan kollegiaalisella (aineryhmä?) tapaamiskerralla. Vuonna 2011 aineistoa kerättiin opettajilta 1, 2, 3, 4 ja 5. Se kerättiin luokkahuonehavainnoinneilla, jonka jälkeen pidettiin teemahaastattelut ja kollegiaalinen (aineryhmä?) tapaaminen. Vuonna 2012 aineistoa kerättiin tutkimusta varten ainoastaan opettajalta 8. Se kerättiin kollegiaalisissa (aineryhmä?) tapaamisissa, yhteenvetokeskustelussa, haastattelussa ja videoituina oppitunteina. Vuonna 2013 aineistoa kerättiin opettajilta 1, 2, 6 ja 7. Aineisto kerättiin ryhmähaastatteluna.

 

Tutkimukseen valitut opettajat olivat myös mukana kehittämässä opetustaan ja aloittivat sen aikaisintaan vuonna 2009. Suomalaista opetusmateriaalia ei oltu aiemmin käännetty ruotsinkielelle. Aineisto on kerätty ruotsalaisilta alaluokkien opettajilta, jotka ovat ottaneet vapaaehtoisesti käyttöönsä suomalaiset oppimateriaalit, jotka on käännetty ruotsiksi. Aineiston ovat keränneet Kirsti Hemmi ja aluksi mukana ollut ruotsalainen kollega. Aineiston keräämiseen tarvittuja kyselyitä ja haastatteluteemoja ei ole vielä julkaistu, vaan ne julkaistaan myöhemmin tulevassa lehtiartikkelissa liitteenä.

 

Tutkimuksen aineisto koostuu kyselomakkeiden vastauksista, opettajien teema-, ryhmä- ja yksilöhaastatteluista, videomateriaaleista, luokkahuonehavainnoinneista sekä opettajankokousten ja aineryhmien dokumentoinneista.

 

Tutkimuksessa pyritään selvittämään opettajan ja oppimateriaalin välistä vuorovaikutusta. Tarkastelussa on oppimateriaalin vaikutus opettajan näkemyksiin, käytäntöihin ja toimintaan.

Tutkijoilla on ollut vaikeuksia saada kuvattua koko tutkimus yhtenäisenä pakettina.

 

Tutkimuksen aineiston puuttuessa, on vaikea miettiä miten tutkimuskysymykset ja muu aineisto on koottu. Kyselomakkeiden sisältöä emme pysty tarkastelemaan ollenkaan ja teemahaastatteluissa toistuu sama asia. Ainoastaan tutkimuksen keräämiseen käytettyä aikaa ja tapoja voi tarkastella. Ensimmäinen kysymys tutkimukseen osallistuneiden opettajien haastatteluissa on se, että miksi kaikkia opettajia ei haastateltu samalla tavalla? Oliko kyseessä tietoinen valinta vai aikatauluista tms. johtuva asia. Miksi toisilla opettajilla ei täytätetty kyselylomakkeita ollenkaan ja joitakin opettajia haastateltiin ainoastaan ryhmässä. Miksi kaikkia opettajia ei videoitu luokkahuonetyöskentelyssä ollenkaan? Olisiko tutkimusaineisto tullut liian raskaaksi vai onko tässäkin syynä aikataulutukseen liittyvä ongelma? Miten tutkijat arvottavat tutkimukseen osallistuneiden opettajien vastaukset vai pitääkö niitä ylipäänsä arvottaa? Toisaalta kaksi tutkimukseen osallistunutta opettajaa oli mukana ainoastaan yhdessä ryhmähaastattelussa, voiko heidän panoksensa olla samalla tasolla kuin kolmeen tutkimuskertaan osallistuneiden opettajien? Olisiko tutkimustulokset luotettavampia, jos kaikki opettajat olisivat täyttäneet identtiset kyselylomakkeet, vastanneet samoihin teemahaastatteluihin ja jokaisesta opettajasta olisi videomateriaalia saatavilla?

Digijengi

Luonnonväri-tiimi sienimetsässä

Syksy on parasta sienestyskautta ja haluamme jakaa teille vinkkejä, miten sieniä voi hyödyntää luonnonystävälliseen värjäykseen.

Sienillä saadaan siniharmaita, vihreitä, ruskeata, keltaisia ja oransseja sävyjä. Sienillä saa jopa punaista väriä!

Sienivärjäykseen sopii hyvin syömäkelvottomat sienet, eli myös paleltuneet, mädäntyneet ja toukkaiset sienet. Tuoreet, kuivatut ja pakastetut käyvät tietenkin myös, mikäli niitä ei halua käyttää hyvään sienikastikkeeseen.

Värjäykseen tarvitaan noin kilo tuoretta sieniä / 100 g värjättävää materiaalia. Kuivattuja sieniä tarvitaan pienempi määrä.

Alla on ohje jolla saa punaista väriä. Ohje on Anna-Karoliina Tetrin kirjasta Luonnonvärjäys.

Tarvikkeet:
50 g kuivattuja verihelttaseitikin lakkeja (käyttämällä sienen jalat saat oranssia väriä)
100 g lankaa tai kangasta
10 g alunaa
5 g viinikiveä
Etikkaa

Laita kuivatut ja murskatut sienet kattilaan ja lisää vettä niin että sienet peittyvät. Anna liota yön yli. Keitä liemi tunnin ajan. Siivilöi ja jäähdytä liemi 30 asteeseen. Kastele langat tai kangas lämpimässä vedessä ja laske ne liemeen. Nosta lämpötila 40 asteeseen, nosta langat pois ja lisää alunaa ja viinikivi. Sekoita. Laske langat takaisin ja nosta liemen lämpötila 80 asteeseen. Pidä 80 asteen lämpötila tunnin ajan. Huuhtele langat etikkavedellä ja lopuksi haalealla vedellä, kunnes huuhteluvesi on kirkasta.

Väriliemen voi säilyttää muovipullossa tai pakastaa jos sitä haluaa käyttää myöhemmin jälkivärjäykseen.

Hyvää syksyä toivottaa Luonnonvärit

Menestyksen hinta pohtimassa aineistoa

Heippa kaikki!

Materiaalimme “Mikä meitä liikuttaa – motivaatiopsykologian perusteet” (Katriina Salmela-Aro ja Jari-Erik Nurmi, 2017) kirjan artikkeli “Tavoiteorientaatiot, oppiminen ja hyvinvointi” (Heta Tuominen, Antti-Tuomas Pulkka, Anna Tapola, Markku Niemivirta) käsittelee tavoiteorientaatioteorian avulla koulumenestyksen ja motivaation laadun vaikutusta nuorten hyvinvointiin. Pohjaamme aineistoanalyysimme kuitenkin nimikkotutkijamme Heta Tuomisen samaa aihetta käsittelevään väitöskirjaan “Student motivation and well-being” (2012). Heta Tuominen on ollut mukana tutkimuksen aineiston keräämisessä jo kyselylomakkeen laadinnasta alkaen, ja hänellä olikin paljon tietoa koko tutkimusprosessista aivan alkuvaiheista lähtien. Oli mielenkiintoista kuulla kyselytutkimuksen materiaalin keräämisen työteliäisyydestä, sillä aineisto kerättiin paperisena ja jokainen vastaus kirjattiin tilastoihin erikseen.

Aineisto on hankittu vuonna 2003 Kuopiossa kyselytutkimuksella. Kohderyhmänä oli kaikki Kuopion 9. luokkalaiset sekä lukion 2. luokkalaiset, yhteensä 1321 koehenkilöä. Aineisto kerättiin Kuopiosta nimikkotutkijamme Heta Tuomisen gradun myötä luomiensa kontaktien kautta. Aineistolla pyritään vastaamaan neljään tutkimuskysymykseen, jotka olemme vapaasti suomentaneet seuraavaan muotoon:

 1. Mitä tavoiteorientaatioprofiileja voidaan tunnistaa oppilaiden siirtyessä toisen asteen tutkintoon?
 2. Kuinka pysyviä tavoiteorientaatioprofiilit ovat ja kuinka ne muuttuvat opintoihin liittyvän siirtymän aikana?
 3. Kuinka eri tavoiteorientaatioprofiilin omaavat oppilaat eroavat suhteessa akateemiseen hyvinvointiin (esim. koulun arvostus, loppuunpalaminen, sitoutuminen koulutyöhön, sekä tyytyväisyys koulutuksen valintaan)
 4. Kuinka tavoiteorientaatioprofiilin muutokset ovat suhteessa muutoksiin akateemisessa hyvinvoinnissa?

Tutkimuksen aineisto koostuu kyselytutkimukseen saaduista vastauksista. Aineisto on osa Finnish Educational Transitions Studies (FinEdu) tutkimusprojektia, joka on Jyväskylän yliopiston ja yhden Helsingin yliopiston tutkijakollegiumin (Advanced Studies) yhteistyöprojekti. Kyseinen projekti on edelleen käynnissä, ja vielä näin 14 vuoden jälkeenkin seurataan ensimmäisiä tutkimukseen osallistuneita.

Tutkimuksemme kysely sisältää väittämiä ja kysymyksiä liittyen esimerkiksi koulutyöhön, minäpystyvyyteen, hyvinvointiin ja henkilökohtaisiin tavoitteisiin. Emme liitä tähän mukaan sen tarkempia esimerkkejä Hetan pyynnöstä. Tärkeää kyselytutkimuksessa on kyselyn kysymyksien osuvuus ja kontrollikysymykset, joilla varmistetaan vastaajan vastauksien johdonmukaisuutta ja luotettavuutta. Tutkimuksessa on käytetty henkilösuuntautunutta lähestymistapaa. Koehenkilöt on ryhmitelty motivaation perusteella erilaisiin ryhmiin, ja näin voidaan tutkia ryhmien välisiä eroja esimerkiksi koulumenestyksessä.

Pohdimme, onko Kuopio ainoana tutkimuskaupunkina tarpeeksi laaja otos tuomaan riittävän luotettavan tutkimustuloksen. Kysyimme asiasta Tuomiselta, joka osasi kertoa, että Kuopio tutkimusotoksena riittää. Samanlaisia tuloksia saadaan nimittäin paikkakunnasta riippumatta. Aineisto oli laaja ja selkeä. Monen muun kurssilla kuulemamme esityksen perusteella Tuomisen tutkimus ja sen tulokset ovat helposti ymmärrettäviä. Hankitulla aineistolla on päästy tutkittavaan ilmiöön käsiksi mielestämme hyvin, sillä sen avulla on pystytty löytämään selkeitä eroja ryhmien välillä niin koulumenestyksessä kuin hyvinvoinnissakin. Toisaalta kyselytutkimuksella pystytään selvittämään vain asioita, jotka tutkija jo tietää: hän määrittelee kysymykset oman ennakkotietonsa ja oletustensa perusteella. Tämän takia esimerkiksi havainnointi luokissa olisi mielestämme voinut täydentää aineistoa.

Pohdiskellen,

Menestyksen hinta

Pedagogit #aineiston kimpussa

Hei kaikki!

Meidän nimikkotutkijamme Anne Nevgi on yhdessä Erika Löfströmin kanssa tehnyt vuonna 2015 julkaistun tutkimuksen “The development of academics’ teacher identity: Enhancing reflection and task perception through a university teacher development programme”, johon olemme kurssilla ryhmämme kanssa perehtyneet. Tutkimuksen keskiössä on opettajaidentiteetti ja sen kehittyminen.

Tutkimuskysymyksiksi muodustuivat “Kuinka opettajaidentiteetti rakentuu opettajan pedagogisiin opintoihin osallistuneilla henkilöillä?” ja “Mikä rooli reflektiolla on yliopisto-opettajan identiteetin kehittymisessä?”, joista ensimmäinen oli tutkimuksen alkuperäinen tutkimuskysymys ja jälkimmäinen muodostui tutkimuksen edetessä. Olemme kääntäneet kysymykset vapaamuotoisesti suomeksi alkuperäisistä englanninkielisistä kysymyksistä.

Tutkimusaineistoa kerättiin 2000-luvun alussa 11 henkilöltä, jotka kaikki osallistuivat yliopistopedagogiseen koulutukseen ja saivat laajentavaan opetusharjoitteluun osallistuttuaan opettajan pätevyyden. Tutkittavat olivat Nevgille entuudestaan tuttuja ja siksi hän otti tutkimukseen mukaan toisen tutkijan, Erika Löfströmin, joka ei tuntenut tutkimukseen osallistuvia henkilöitä.

Tutkimuksen aineisto koostuu haastatteluista, kyselyistä, hops-suunnitelmista ja opetusharjoitteluraporteista sekä narratiiveista. Tutkittavia haastateltiin vain kerran ja haastatteluja tekivät Nevgin lisäksi myös muut tutkijat ja ne kerättiin tutkimukseen osallistuneiden pedagogisten opintojen alkuvaiheessa vuosina 2003-2004. Tutkittavat vastasivat Nevgin luomiin kyselylomakkeisiin haastattelujen yhteydessä. Kyselylomake sisälsi 20 kysymystä (viisiportainen asteikko) ja se tehtiin kahteen kertaan tarkastellen asiaa kahdesta eri näkökulmasta. Kysymyksistä 16 kuului ATI-kyselyyn (opettajalähtöisyys/opiskelijalähtöisyys) ja loput neljä liittyivät “opettajapystyvyyteen”. Hops-suunnitelmat ja opetusharjoitteluraportit kirjoitettiin opetusharjoittelujen ohessa. Haastattelujen ja kyselylomakkeiden pohjalta Nevgi loi jokaisesta tutkittavasta narratiivin eli kuvauksen siitä, miten hän kehittyy opettajana.

Tutkimus on osoittautunut yllättävän hankalaksi ja moniulotteiseksi, joten sovimme tutkijamme kanssa uuden tapaamisen selvittääksemme mieltämme painavia kysymyksiä. Keskusteltuamme Nevgin kanssa ilmeni yhä enemmän asioita tutkimuksen takaa, joita ei artikkelissa tuoda ilmi. Kuten tutkijakin meille totesi, tutkimus ei ole perinteinen. Tutkimus pohjautui osittain valmiiseen luonnolliseen materiaaliin ja sen rinnalla tehtiin väitöskirjatutkimusta, joka käytti aineistonaan yhteisiä tutkimusmateriaaleja tämän tutkimuksen kanssa.

Kuinka hyvin näin hankitulla aineistolla on päästy tutkittavaan ilmiöön?     Vaikka tutkimukseen osallistui vain 11 henkilöä, narratiivit loivat tutkimukseen sen vaatiman syvyyden, jolloin ilmiöön käsiksi pääseminen oli ylipäätään mahdollista. Tutkimus muuttui reflektion noustessa esiin ja myös se loi mahdollisuutta ilmiön tavoittamiseen. Tulee kuitenkin ottaa huomioon, että Nevgi oli tutkimukseen osallistuneiden henkilöiden ohjaaja ja tunsi heidät hyvin. Voiko tällöin tutkimustulos olla validi? Pystyykö tutkimus tällöin vastaamaan luotettavasti opettajaidentiteetin kehittymiseen liittyviin kysymyksiin? Pohdittuaan itsekin tätä ongelmakohtaa Nevgi otti työparikseen Löfströmin, joka ei tuntenut tutkimukseen osallistuneita.

Mitä mieltä te olette siitä, että tutkija tunsi tutkittavat henkilöt entuudestaan hyvin ja pitkältä aikaväliltä? Pystyisitkö itse tekemään tutkimusta jo tuntemistasi henkilöistä ja suhtautumaan heihin silti neutraalisti ja objektiivisesti tutkimuksen edetessä?

#aineisto

Pohdinnan täyteistä keskiviikkoa,

Pedagogit