PH206 Poliittisen historian erikoisalat

PH206a Nationalismi ja kansakunta (5 op)


Osmo Jussila : Nationalismi ja vallankumous suomalais-venäläisissä suhteissa 1899–1914

– Voimaliitto?
– Punakaartien merkitys vallankumousvoimana?
– Mitä Jussila tarkoittaa joulukuun kuudennen päivän tirkistysaukolla?
– Miten Venäjä pyrki ehkäisemään uuden suurlakon Suomessa v. 1907 jälkeen?

Jussi Pakkasvirta ja Pasi Saukkonen (toim.): Nationalismit

– Soveltuuko mielestästi Andersonin teoria “kuvitelluista kansakunnista” Suomen 1800-luvun “kansalliseen heräämiseen” ja suomalaisuusaatteen kehitykseen?
– Juutalainen nationalismi Juusolan artikkelin mukaan?
-Mikä merkitys vasta- ja viholliskuvilla on ollut suomalaisuudelle?
-Miten kansallisen yhtenäisyyden ja kansanvallan suhde ymmärrettiin Suomessa 1800-l. jälkipuolella?

Benedict Anderson: Imagined Communities. Reflections on the Origins and Spread of Nationalism

– Kulttuuristen juurien merkitys nationalismin synnyssä?
– Mikä on rasismin ja nationalismin suhde Andersonin mukaan?
– Millainen oli kirjapainokapitalismin merkitys kansallisen tietoisuuden kehittymiselle Andersonin mukaan?

Anthony D. Smith: Nationalism and Modernism

Nira Yuval-Davis: Gender & Nation

Pauli Kettunen: Globalisaatio ja kansallinen me. Kansallisen katseen historiallinen kritiikki

– Miten Pauli Kettunen arvioi sosiaalisen kumppanuuden käsitettä?

PH206b Hyvinvointivaltion poliittinen historia (5 op)

Niels Finn Christiansen (ed.): The Nordic Model of Welfare – a Historical Reappraisal

Pauli Kettunen: Työjärjestys. Tutkielmia työn ja tiedon poliittisesta historiasta

Kees van Kersbergen, Social Capitalism: A Study of Christian Democracy and the Welfare State

Pirjo Markkola: Synti ja siveys. Naiset, uskonto ja sosiaalinen työ 1860–1920

Theda Skocpol and Dietrich Ruesschemeyer (eds.): States, Social Knowledge and the Origins of Modern Social Policies

Pauli Kettunen & Klaus Petersen (ed.): Beyond Welfare State Models. Transnational Historical Perspectives on Social Policy

PH206cHistorian poliittisuus ja historian käyttö (5 op)

Appleby et al., Telling the Truth About History:

– Miten postmodernismin haaste ja modernin kriisi ovat vaikuttanut yhdysvaltalaiseen historiantutkimukseen?

Selling, Ur det förflutnas skuggor:

– Berliinin Neue Wache-muistomerkki on ollut Saksassa erityisen ongelmallinen. Mikä Merkitys sillä oli DDR:ssä, entä mitä sille tapahtui muurin murtumisen jälkeen?
– Mistä kiisteltiin kun kiisteltiin holokausti-muistomerkistä Berliinissä? Yleisesti tai yhden erityisen esimerkin avulla.

Gildea, The Past in French History:

– Ranskalaisilla on taipumuksena saada tappionsa näyttämään voitoilta (Kysymyksessä Hentilä esitti tämän asian jonkun ranskalaiskenraalin samansisältöisellä sitaatilla vuodelta 1867). Miten tämä näkyy ranskalaisten menneisyyssuhteen rakentumisessa? Käytä esimerkkiä.
– Vallankumous ranskalaisessa menneisyyssuhteessa yleisesti

Karlsson, Historia som vapen:
– Millainen oli neuvstonationalismin menneisyysshuhde glasnostin ja perestroikan aikana?

John Torpey (ed.): Politics and the Past. On repairing Historical Injusteces

– Mitä yleistä voidaan sanoa latinalaisen Amerikan totuuskomissioiden tuloksista?

Seppo Hentilä : Jaettu Saksa, jaettu historia. Kylmä historiasota 1945-1990

– DDR:n historiankirjoituksen uudelleentulkinnat. Uudelleentulkintojen syyt ja sisältö, muutama esimerkki.

Malgorzata Pakier & Bo Stråth: A European Memory: contested histories and politics of remembrance

PH206d Politiikan käsitehistoria (5 op)

Matti Hyvärinen et al. (toim.): Käsitteet liikkeessä. Suomen poliittisen kulttuurin käsitehistoria

– Pohdi valtiollisen ja poliittisen suhdetta suomen kielessä 1800- ja 1900-luvuilla JA
Minkälaisia poliittisia merkityksiä kansa-sanalla oli Suomessa 1800-luvulla?

– Arvioi suomalaisen “kansa”-käsitteen 1800-luvulla saamia poliittisa merkityksiä niiden kansallisten erityispiireiden kannalta.

Melvin Richter : The History of Political and Social Concepts. A Critical Introduction

– Vertaile saksankielisiä ja englanninkielisiä käsitehistorioitsijoita.
– Reinhart Koselleck ja Quentin Skinner ovat käsitehistoriallisesen politiikantutkimuksen merkittäviä edustajia. Miten heidän lähestymistapansa Melvin Richterin mukaan eroavat toisistaan?

Albert O. Hirschman : The Rhetorics of Reaction

– Selvitä pääpiirtein Albert O. Hirschmanin käyttämän käsitteen “reaction” historiallista sisältöä. Millaisiin poliittisiin argumentointitapoihin hän tällä käsitteellä viittaa? Millaisten kysymysten yhteydessä nämä argumentointitavat kehittyivät 1800-luvulla?

Jussi Kurunmäki & Johan Strang (ed.): Rhetoric of Nordic Democracy

– Miksi Suomi on luettu pohjoismaisten demokratioiden joukkoon?

PH206e Imperialismi, integraatio ja globaalisaatio (5 op)

Juhana Aunesluoma: Vapaakaupan tiellä. Suomen kauppa- ja integraatiopolitiikka maailmansodista EU-aikaan

P.J. Cain  & Hopkins A.G. British Imperialism 1688-2000 (vastaa kahta kirjaa)

Alice Conklin: A Mission to Civilize. The Republican Idea of Empire in France and West Africa, 1895-1930

David Held & Anthony McGrew, David Goldblatt & Jonathan Perraton: Global Transformations. Politics, Economics and Culture (vastaa kahta kirjaa)

Alan Milward: The European Rescue of the Nation State TAI Andrew Moravcsik: The Choice for Europe. Social Purpose and State Power from Messina to Maastricht  

Marie Louise Pratt: Imperial Eyes. Travel Writing and Transculturation TAI Edward W. Said: Culture and Imperialism

PH206f Näkökulmia kylmään sotaan (5 op)

Juhana Aunesluoma: Britain, Sweden and the Cold War. Understanding Neutrality

Sari Autio-Sarasmo & Katalin Miklossy:  Reassessing Cold War Europe

Robert D. Dean: Imperial Brotherhood. Gender and the Making of Cold War Foreign Policy

Seppo Hentilä: Kaksi Saksaa ja Suomi. Saksan kysymys Suomen puolueettomuuspolitiikan haasteena

Walter L. Hixson: Parting the Curtain. Propaganda, Culture, and the Cold War

Melvyn Leffler: For the Soul of the Mankind. The United States, The Soviet Union and the Cold War (vastaa kahta kirjaa)

Kimmo Rentola: Niin kylmää että polttaa. Kommunistit, Kekkonen ja Kreml 1947–1958

Mary Elise Sarotte: 1989. The Struggle to Create Post-Cold War Europe

Suri:
– Erittele sisäpoliittisten muutosvoimien ja levottomuuksien vaikutuksia Saksan liittotasavallan ja Ranskan ulkopolitiikkaan 1960-luvun lopulla.

Westad:
– Miten ideologioiden merkitystä on arviotu uudessa kylmän sodan tutkimuksessa?

Vladislav M. Zubok:  A Failed Empire. The Soviet Union in the Cold War from Stalin to Gorbachev

PH206g Sukupuolen historia(5 op)

Anders Ahlbäck: Soldiering and the Making of Finnish Manhood. Conscription and Masculinity in Interwar Finland 1918-1939

Barbara Evans Clements: Bolshevik women

Raija Julkunen: Sukupuolen järjestykset ja tasa-arvon paradoksit

Johanna Kantola: Gender and the European Union

Suvi Keskinen, Salla Tuori, Sari Irni & Diana Mulinari (toim.): Complying with Colonialism.  Gender, Race and Ethnicity in the Nordic Region

Kari Melby, Anna-Birte Ravn, Christina Carlsson Wetterberg (toim.): Gender equality and welfare politics in Scandinavia. The limits of political ambition?

Anu Pylkkänen: Trapped in equality: women as legal persons in the modernisation of Finnish law

Irma Sulkunen, Seija-Leena Nevala-Nummi & Pirjo Markkola (toim.):  Suffarage, Gender and Citizenship. International Perspectives on Parliamentary Reforms

Anu Suoranta: Halvennettu työ. Pätkätyö ja sukupuoli sopimusyhteiskuntaa edeltävissä työmarkkinakäytännöissä