Yhdenvertaisuus

Tältä sivulta löydät tietoa siitä, mitä Poliittisen historian opiskelijat ry tekee yhdenvertaisemman ainejärjestötoiminnan takaamiseksi.

Polho on yksi viidestä ainejärjestöstä Yhteiskunnallisen muutoksen opinto-ohjelmassa (Yhmussa). Olemme osaltamme sitoutuneet edistämään yhdenvertaisemman tilan ja toiminnan toteutumista Yhmussa. Yhdenvertaisempaan toimintaan sitoutuessa olemme osa laajempaa verkostoa, johon kuuluvat Valtiotieteellinen tiedekunta, HYY ja koko yliopisto. Yhdistyksen yhdenvertaisuussuunnitelmaa päivitetään vuosittain yhdistyksen toimintasuunnitelmaan, jonka sisältö ohjaa kulloisenkin hallituksen toimintaa läpi hallituskauden.

 

Toiminnan tavoitteet

Yhdenvertaisuuteen pyrittäessä tavoitteena on edistää toiminnan yhdenvertaisuutta ja parantaa sitä kautta opiskelijoiden hyvinvointia, viihtyvyyttä ja opetuksen laatua. Yhdenvertaisemmalla toiminnalla kehitetään opiskelijoiden ja laitoksen henkilökunnan välistä yhteistyötä sekä opiskelijoiden keskinäistä tasa-arvoa ja keskusteluyhteyksiä.

Käytännön tasolla yhdenvertaisuutta pyritään parantamaan järjestämällä tapahtumia ja toimintaa monipuolisesti. Yhdenvertaisuuden huomioiminen toiminnassa näkyy esimerkiksi tapahtumatilojen esteettömyytenä, alkoholittomien tapahtumien järjestämisenä ja viestinnän toteuttamisena useammalla kielellä. Lisäksi pyrimme takaamaan, että puhujiksi kutsutut vieraamme järjestämissämme keskustelutapahtumissa edustavat eri ihmisryhmiä ja vähemmistöjä.

 

Yhdenvertaisuustyö ja opiskelijat

Tasa-arvolain mukaan opiskelijat osallistuvat oppilaitostensa tasa-arvotyöhön. Tasa-arvotyössä huomiota tulee kiinnittää esimerkiksi tasa-arvon toteutumiseen opiskelijavalinnoissa, opetusta järjestettäessä ja opintosuorituksia arvioitaessa. Polho ry:ssä edellä mainittujen seikkojen toteutumista valvovat Poliittisen historian hallitukseen vuosittain valittavat opintovastaavat. Tärkeitä ovat myös toimenpiteet, joilla pyritään seksuaalisen häirinnän ja sukupuolen perusteella tapahtuvan häirinnän ehkäisemiseen ja poistamiseen, koko hallituksen ohella näistä huolista vastaa hallitukseen vuosittain valittava yhdenvertaisuusvastaava, johon voi ottaa luottamuksellisesti yhteyttä ongelmatilannelomakkeen kautta.

 

Yhdenvertaisuustyön kehitys ainejärjestön historiassa

Vuonna 2012 Polho ry:lle on yhdessä Taso ry:n kanssa myönnetty Maikki Fribergin nimeä kantava tasa-arvopalkinto. Palkitsemiseen johti kehitys, josta kerrotaan lisää alla.

 

Polho ry:n yhdenvertaisuustoiminnan synty ja ensimmäinen tasa-arvokysely

Ainejärjestöjen yhdenvertaisuustoiminta sai alkunsa kevään 2007 laitoskahveilla, jolloin laitoksen tasa-arvosuunnitelman esittelyn yhteydessä henkilökunnan puolelta esitettiin toive, että myös opiskelijat osallistuisivat omalta osaltaan laitoksen yhdenvertaisuustyöhön ja –suunnitteluun. Opiskelijoiden tasa-arvotyöryhmä perustettiin syksyllä 2007, ja työryhmän opiskelijoille tekemän tasa-arvokyselyn tulokset julkaistiin syksyllä 2009. Itse kysely sekä sen tuloksena syntynyt raportti löytyvät tämän sivun alalaidassa olevien linkkien takaa. Viimeisin järjestön tasa-arvokyselyistä eli nyttemmin yhdenvertaisuuskyselyistä toteutettiin vuonna 2019, jonka koonnin löydät täältä.

 

Polho ry:n yhdenvertaisuusvastaava

Hallitukseen on nimetty yhdenvertaisuusvastaava vuodesta 2008 lähtien. Tähän pestiin kuuluu huolehtiminen yhdenvertaisuuden toteutumisesta ainejärjestötoimintaan, opiskeluun sekä opetukseen liittyvissä asioissa, yhdenvertaisuutta koskevien toimenpiteiden toteutumisesta vastaaminen, toimiminen yhdyshenkilönä opiskelijoiden ja henkilökunnan välillä sekä toimiminen tukihenkilönä niille, jotka kokevat syrjintää tai epätasa-arvoa. Vuonna 2017 nimike muuttui tasa-arvovastaavasta laajemmin yhdenvertaisuusvastaavaksi.

 

Yhdenvertaisuustoiminta tiedekunnassa

Työhyvinvointi- ja tasa-arvotyöryhmän tehtävänä on suunnitella ja edistää työhyvinvointiin ja tasa-arvoon liittyviä toimenpiteitä tiedekunnassa. Työryhmä toimii yhteistyössä tiedekunnan johtoryhmän kanssa ja toimii valmistelevana ja toimeenpanevana elimenä työhyvinvointia ja tasa-arvoa koskevissa kehittämiskohteissa ja toimenpiteissä.

 

Jos olet kokenut häirintää tai epätasa-arvoista kohtelua

Mikäli koet epätasa-arvoista kohtelua etniseen tai kansalliseen alkuperään, kansalaisuuteen, kieleen, uskontoon, vakaumukseen, mielipiteeseen, terveydentilaan, seksuaaliseen suuntautumiseen tai mihin tahansa muuhun ominaisuuteen liittyen, sinun ei pidä jäädä tapahtuneen kanssa yksin. Alta löydät yhteystiedot, joihin olla yhteydessä mikäli olet kohdannut epätasa-arvoista kohtelua:

Polho ry:n yhdenvertaisuusvastaava: Jutta Tuhkanen, jutta.tuhkanen@helsinki.fi

HYY:n häirintäyhdyshenkilöihin voi ottaa yhteyttä myös osoitteella hairintayhdyshenkilo@hyy.fi. Lisää tietoa HYYn häirintäyhdyshenkilöistä löydät tästä osoitteesta.

Tasa-arvoasioissa voi olla yhteydessä sähköpostitse: tasa-arvovastaava@helsinki.fi

 

Palautelomake

Polho Ry pyrkii aktiivisesti ylläpitämään ja kehittämään yhdenvertaista toimintaansa. Pyrimme olemaan toiminnamme suhteen mahdollisimman avoimia ja toivommekin sen tekevän järjestöstämme helposti lähestyttävän. Erityisen tärkeää meille on saamamme palaute, jonka avulla pystymme kehittämään toimintaamme entistä paremmaksi. Anonyymin palautteen avulla yhdenvertaisuusvastaava pystyy herättämään hallituksen sisällä keskustelua ja puuttumaan mahdollisiin puutoksiin yhdenvertaisessa toiminnassa.

 

Hyödylliset linkit ja yhteydenottolomakkeet

Leave a Reply