Säännöt

Poliittisen historian opiskelijat Polho ry, Ämnesförening för studerande i politisk historia Polho rf

Yhdistyksen säännöt (käsittää kohdat 1-11)

Hyväksytty yhdistyksen ylimääräisessä kokouksessa 11.3.2020.

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Poliittisen historian opiskelijat Polho ry, Ämnesförening för studerande i politisk historia Polho rf, ja sen kotipaikka on Helsinki.

Epävirallisissa kansainvälisissä yhteyksissä käytetään yhdistyksen epävirallista englanninkielistä nimeä Political History Students Association Polho.

Yhdistyksen jäsen on oikeutettu esittämään asiansa suomen, ruotsin tai englannin kielellä. Pöytäkirjakieli on suomi.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on saada aikaan yhteistoimintaa Helsingin yliopiston poliittisen historian opiskelijoiden keskuudessa, edistää ja tukea heidän opintojaan sekä auttaa heitä harjoittelupaikkojen ja tutkimusavun saamisessa. Yhdistys pyrkii myös edistämään yhteiskuntahistorian opiskelijoiden alumnitoimintaa.

Päämääriensä toteuttamiseksi yhdistys järjestää opinto-ohjausta, esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia, tutustumiskäyntejä, matkoja ja illanviettoja sekä muuta vastaavaa toimintaa. Yhteistoimintaa harjoitetaan tiedekunta- ja ainejärjestöjen, ylioppilasyhdistysten sekä erityisesti muiden historianopiskelijoiden kanssa. Yhdistys tiedottaa toiminnastaan jäsenistölle pääasiallisesti yhteiskuntahistorian opiskelijoiden sähköpostilistalla. Yhdistys julkaisee Poleemi-lehteä.

Toimintansa tukemiseksi yhdistyksellä on oikeus ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja apurahoja.

3. Jäsenet

Yhdistyksen jäseniksi voivat liittyä sekä Helsingin yliopistossa kirjoilla olevat poliittisen historian pääaineopiskelijat että ne, jotka ovat suorittaneet poliittisen historian pääaineopiskelijoilta vaadittavat perusopinnot. Tämän lisäksi jäseniksi voivat liittyä Helsingin yliopistossa kirjoilla olevat yhteiskunnallisen muutoksen koulutusohjelman pääaineopiskelijat sekä ne, jotka ovat suorittaneet yhteiskunnallisen muutoksen pääaineopiskelijoilta vaadittavat perusopinnot. Aikaisempien sääntöjen nojalla saavutetut jäsenoikeudet kuitenkin säilyvät. Hakemuksesta hallitus voi myöntää jäsenyyden myös muille.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Yhdistyksestä erottaminen tapahtuu yhdistyslain 14§:ssä mainituin ehdoin.

Yhdistyksen jäsenyys on voimassa 8 vuotta sen alkamisesta, mikäli sitä ei olla kyseisenä aikana uusittu. Jäsenyyden voi uusia henkilön ollessa kirjoilla Helsingin yliopistossa 8 vuoden jälkeen jäsenyyden alkamisesta. Aiempien sääntöjen nojalla saavutetut jäsenoikeudet ovat voimassa 8 vuotta tämän sääntömuutoksen astuttua voimaan. (16.6.2020)

4. Jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun määrästä päättää vuosikokous.

5. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vaalikokouksessa valitut puheenjohtaja ja opintovastaava sekä 4-10 muuta varsinaista jäsentä.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitukseen voidaan valita jäseniä ylimääräisessä yhdistyksen kokouksessa, mikäli hallituksessa on vapaita paikkoja.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun koollekutsuja katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna, on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

6. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai sihteeri, kaksi yhdessä.

7. Tilikausi ja toiminnantarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

8. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.

Yhdistyksen vuosikokous pidetään tammikuun puolenvälin ja helmikuun puolenvälin välisenä aikana, ja vaalikokous marraskuun puolenvälin ja joulukuun puolenvälin välisenä aikana.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen päivän kuluessa siitä, kun vaatimus on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokous on laillinen, kun se on sääntöjen mukaan kutsuttu koolle.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se esitys, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

9. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus ilmoittamalla kokouksesta yhdistyksen käyttämällä sähköpostilistalla ja internet-sivuilla viimeistään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta.

10. Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen vaalikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, opintovastaava sekä 4-10 hallituksen jäsentä

6. Valitaan yhdistyksen lehden päätoimittaja(t)

7. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat

8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut ja esille tulevat asiat

9. Kokouksen päättäminen

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio seuraavalle vuodelle

8. Vahvistetaan jäsenmaksun suuruus kuluvalle kalenterivuodelle

9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut ja esille tulevat asiat

10. Kokouksen päättäminen

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

11. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokousten välillä on oltava vähintään 30 päivää. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Leave a Reply