Poliittinen ajattelu ja politiikan merkitykset

Tenttikirjallisuus:

 

John Schwarzmantel: The Age of Ideologies. Political Ideologies from the American Revolution to Postmodern Times

 • Mitä Schwarzmantel tarkoittaa modernilla kriisillä?
 • Millaisia ristiriitoja sisältyi Ranskan vallankumouksen yhteydessä esiin nousseeseen kansalaisen käsitteeseen?
 • Valistuksen ideologioiden kritiikki postmodernistien mukaan?
 • John Schwartzmantel puhuu ”modernistisesta agendasta”, jonka kaikki ”valistuksen ideologiat” jakoivat. Mitä olivat tämän agendan keskeiset piirteet?
 • ”Kansalaisen” käsitteen ongelmat ja ristiriidat Ranskan vallankumouksen aikana.
 • John Schwarzmantel pohdiskelee aatehistoriallisesti ”liberalismin dilemmoja” suhteessa moderniuteen. Arvioi näitä dilemmoja Schwarzmantelin analyysin pohjalta.
 • Näkeekö S. ideologioilla tulevaisuutta? Jos, niin millaisen?
 • Ranskan suuren vallankumouksen ’kansalaisen’ idean sisältö?
 • J. Schwarzmantel kirjoittaa ”modernistisesta agendasta”, joka oli yhteinen Amerikan vallankumouksen ja Ranskan vallankumouksen suurille
  ideologioille. Mitä tähän yhteiseen agendaan sisältyi?
 • Ranskan ja Yhdysvaltojen vallankumousten erot kansalaisuuden, edustuksen ja kansalaisoikeuksien käsitteissä
 • Millä tavalla ”moderni” yhteiskunta oli kansalaisyhteiskunta (civil society) silloin, kun teki läpimurtoaan?
 • Mitä modernin (Modernity) piirteitä marxismi toi 1800-luvun puolivälin yhteiskuntapoliittiseen keskusteluun?
 • Konservatismin suhde modernisuuteen
 • Vertaa konservatismia ja radikaalia oikeistoa
 • Millaisena S. näkee ideologioiden tulevaisuuden?
 • Miten S. luonnehtii marxismin ja modernin suhdetta?
 • Miten S. kritisoi valistusideologioita?
 • Mitä S. tarkoittaa nationalismin paradoksilla?
 • Nationalismin asema postmodernissa maailmassa
 • Mikä on S. mukaan liberalismin ja modernin suhde?

The Cambridge History of Twentieth-Century Political Thought

 • Kuvaile aasialaista marxismia
 • Mikä oli Freudin vaikutus poliittisiin aatteisiin 1900-luvulla?
 • Mihin suuntiin marxismia kehitettiin Euroopassa maailmansotien välillä ja 2. ms:n jälkeen?
 • Millaisia aatteellisia erimielisyyksiä Toisen Internationaalin (1889-1914) piirissä kehittyi?
 • Sigmund Freudin psykoanalyysin vaikutus poliittiseen ajatteluun.
 • Millaiset erilaiset poliittiset ajattelutavat suuntasivat eurooppalaisten hyvinvointivaltioiden syntyä?
 • Islam ja modernismi?
 • Kristillisdemokraattisen ajattelun historia, sisältö ja asema Euroopassa?
 • Rauhanliike ja pasifismi aatteellisena ilmiönä?
 • V. I. Lenin poliittisena teoreetikkona
 • Selvitä vihreän poliittisen ajattelun historiaa
 • Utilitaristisen ajattelun kehitys ja pääpiirteet
 • Selvitä pääpiirtein, mitä on ns. läntinen marxismi
  a) suhde ”alku-Marxiin”
  b) suhde neuvostomarxismiin (marxismi-leninismiin)
  c) esittele lyhyesti yksi ns. länsimarxismin teoreetikko
 • tenttikirja päättyy 20. vuosisadan ”suurdikotomian”, oikeiston ja vasemmiston vastakohdan käsittelyyn. Selvitä pääpiirtein, miten tuo dikotomia kyseisen vuosisadan kuluessa kehittyi ja millaisia muutoksia siinä tapahtui.
 • Marxismi ennen ensimmäistä maailmansotaa
 • Utilitarismin vaikutus poliittiseen ajatteluun. Miten utilitarismia täydennettiin ja kritisoitiin?
 • Miten joukkoja (masses) käsitellään moderneissa demokratiateorioissa?
 • Mitä on ortodoksinen marxismi?
 • Millaisia historiallisia päälinjoja voidaan nähdä ei-länsimaisen (non-Western) poliittisen ajattelun suhtautumisessa moderniuteen ja modernisaatioon?
 • Eliittiteorioiden merkitys 1900-luvun poliittisessa ajattelussa.
 • Ortodoksisen marxismin ja revisionismin erot
  a) Millainen on joukkojen merkitys moderneissa demokratiateorioissa? b) Vertaa Durkheimin ja Weberin käsityksiä valtiosta.
 • Joukkojen (masses) merkitys moderneissa demokratiateorioissa
 • Luonnehdi vihreää poliittista teoriaa
 • Miten totalitarismia kritisoitiin 1900-luvulla?
 • Kuvaile poliittisen islamin aatetta 1900-luvulla?
 • Vertaile konservatismia ja fasismia?
 • Rauhanaate 1800- ja 1900-luvuilla?
 • Mikä oli rodun merkitys poliittiselle ajattelulle 1900-luvulla?
 • Mikä oli 1900-luvun suuri dikotomia ja miten se kehittyi?

 

Lisäksi toinen seuraavista:

 

Rogers Brubaker: Citizenship and Nationhood in France and Germany [uusi painos]

 • Saksan ja Ranskan kansalaisuuspolitiikan erot. Esittele keskeinen historiallinen kehitys tms.
 • Millä tavoin väestölliset intressit vaikuttivat Saksan ja Ranskan kansalaisuuden määritelmään?

Edward W. Said: Orientalismi

 • Kuvaile, miten amerikkalaiset ovat käsitelleet islameja ja muslimeja
 • Francois-Rene de Chateubriandin merkitys ranskalaisen orienttikäsityksen muovautumiselle
 • Miten gustave Flaubert vaikutti orientin käsitykseen?
 • Miten ranskalaiset matkailijat kuvasivat orienttia 1800-luvulla?

 


(Vanha kirjallisuus)


 

Irma Sulkunen, Raittius kansalaisuskontona

 • Millä perusteilla raittiutta voidaan kutsua kansalaisuskonnoksi?
 • A.A Granfeltin merkitys raittiusliikkeen kehitykselle.
 • Kielen ja uskonnon aiheuttamien ristiriitojen vaikutus raittiusliikkeen kehitykseen?
 • Raittiusliike kansallisen mobilisaation ilmentäjänä
 • Miten raittiusliikkeen ja työväenliikkeen toiminta lomittuivat keskenään?
 • Juomalakkoliike ja sen vaikutukset raittiusliikkeeseen?
 • Raittiusliike mobilisaation ilmentäjänä
 • Fennomaanit ja raittiusliike
 • Millä perusteella Sulkunen kutsuu raittiusliikettä työväenliikkeen varhaismuodoksi?
 • Millainen oli alkoholikysymyksen luonne Suomessa 1830-1870?
 • Miksi fennomaaninen sivistyneistö pyrki luomaan valtakunnallisen raittiusliikkeen?
 • Juomalakkoliikkeen vaikutus Raittiusliikkeeseen
 • Miten raittiusliike sai kannatusta eri puolilla maata vuosina 1890-1913?
 • Minkälainen oli Raittiuden Ystävien ohjelma?
 • Mitä Sulkunen tarkoittaa kuvatessaan raittiutta “kansalaisuskontona”?