Johtamisopinnot

Johtamisopintojen yleiskuvaus
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus (56/2015, muutettu 55/2020 ja 1240/2022)erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksesta määrittelee yhdeksi koulutuksen tavoitteeksi antaa valmiudet terveydenhuollon johtamiseen, hallintoon, suunnitteluun, moniammatilliseen yhteistyöhön sekä oppimisen ohjaamiseen ja osaamisen arviointiin työyhteisössä. Tämän tavoitteen toteuttamiseksi, kaikille erikoislääkäri- tai erikoishammaslääkärikoulutukseen kuuluu pakollisena kymmenen opintopisteen (10 op) laajuiset johtamisopinnot, jotka voi suorittaa missä koulutuksen vaiheessa tahansa.
Valtakunnallisesti on määritelty yhteiset ydinopetusteemat ja koulutuksen rakenne, joka muodostuu lähiopetusjaksoista, portfoliotyöskentelystä sekä valinnaisista opinnoista. Opintojen aihealueita ovat henkilöstöjohtaminen, vuorovaikutus ja viestintä, sosiaali- ja terveydenhuollon rakenne, toiminta ja juridiikka, sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä sekä terveydenhuollon rahoitus.

 

Johtamisopintojen osaamistavoitteet
Johtamisopintojen suorittamisen jälkeen erikoistuva:
− omaa hyvät vuorovaikutustaidot ja riittävät oman työn hallinnan taidot
− omaa perusvalmiudet itsensä ja moniammatillisen tiimin johtamiseen
− osaa toimia lähiesimiehenä ja alaisena
− osaa toimia lääkäriasiantuntijana
− osaa määritellä tehtäviinsä liittyvät juridiset vastuut, velvollisuudet ja oikeudet
− osaa kuvata palvelujärjestelmän eri osien tehtävät
− osaa vertailla eri diagnostiikka- ja hoitomuotojen kustannuksia ja vaikuttavuutta
− osaa kehittää oman erikoisalansa ja työyhteisönsä toimintaa
− osaa vertailla eri toimintasektoreiden työskentelytapoja

Johtamisopintojen suorittaminen Helsingin yliopistossa ->

https://studies.helsinki.fi/ohjeet/artikkeli/johtamisopinnot-erikoislaakari-ja-erikoishammaslaakarikoulutuksessa

 

Vastaa