Osaamistavoitteet

Psykiatrian erikoislääkärikoulutuksen osaamistavoitteet

Näissä osaamistavoitteissa kuvataan niitä taitoja, joita jokaisen koulutettavan tulee aktiivisesti hallita (1A-taso). Taidot on ryhmitelty CANMEDS-mallin mukaisesti. Tiedollinen ydinainesanalyysi sisältää keskeistä tietoainesta, jonka soveltaminen on myös olennainen osa kliinisiä taitoja.

A. LÄÄKETIETEELLINEN OSAAMINEN
Psykiatrian erikoislääkärillä on alla kuvattujen keskeisten ammatillisten tehtävien edellyttämä taito hankkia, tulkita ja soveltaa yleistä ja potilaskohtaista lääketieteellistä tietoa:
A1. Potilaan tutkiminen ja diagnostiikka

1. Potilaan kuvaamien subjektiivisten kokemusten sekä hänen käytöksensä ja vuorovaikutuksensa ammatillinen käsitteellistäminen.

2. Psykiatrinen anamneesi ja status: psykiatrisen anamneesin
a. kokoaminen ja
b. jäsentäminen

3. Psykiatrisen statuksen arviointi: psykopatologian arvioiminen haastattelussa

4. Psykiatrisen diagnostisten menetelmien ja oiremittarien (Tiedollinen ydinainesanalyysi, kohta II.4.) käyttö ja tulkinta:
a. Strukturoidut diagnostiset haastattelut
b. Depression arviointi
c. Manian arviointi
d. Psykoosioireiden arviointi
e. Itsetuhokäyttäytymisen arviointi
f. Toimintakyvyn arviointi
g. Potilaan täyttämien oirekyselyjen tulkinta

5. Muiden tutkimusmenetelmien tulosten tulkinta:
a. Kuvantamistutkimukset
b. Laboratoriotutkimukset
c. Fysiologiset tutkimukset

A2. Mielenterveyden häiriöiden hoidon suunnittelu ja toteuttaminen

Mielenterveyden häiriöistä kärsivien potilaiden hoidon ja kuntoutuksen
a. suunnittelu,
b. toteuttaminen ja
c. johtaminen

A3. Psykiatrinen hoito

6. Psykofarmakologisen hoidon suunnittelu ja toteuttaminen

7. ECT-hoidon antaminen

8. Psykoterapeuttiset hoidon edellyttämät valmiudet
a. Valmiudet psykoterapeuttiseen vuorovaikutukseen
b. Hoitosuhteen vuorovaikutuksen ongelmien tunnistaminen, ymmärtäminen ja korjaaminen
c. Valmiudet psykoterapiatarpeen arvioon, hoitoonohjaukseen ja hoidon tuloksellisuuden arvioon
d. Psykoedukaation antaminen potilassuhteessa

9. Psykiatrian palvelujärjestelmien Suomessa tunteminen ja tiedon soveltaminen
a. Lakien ja asetusten tunteminen ja soveltaminen
i. Potilaan asema ja oikeudet
ii. Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä
iii. Erikoissairaanhoitolaki
iv. Mielenterveyslaki
v. Salassapitovelvollisuuden periaate ja poikkeudet
vi. Yhteistyö muiden viranomaisten kanssa
vii. Terveydenhuoltolaki
viii. Erikoislääkäriasetus
ix. Lastensuojelulaki
x. Päihdehuoltolaki
b. Toimiminen psykiatrisessa hoitojärjestelmässä
i. Hoidon ja kuntoutuksen organisaation tuntemus ja tiedon soveltaminen
ii. Resurssien ja talouden tunteminen ja hallinta
iii. Hoidon priorisoinnin toteuttaminen
iv. Psykiatrisen hoidon ja hoitojärjestelmän laadun arvioiminen
v. Lähijohtajana toimiminen
c. Psykiatriaan liittyvien kansallisten Käypä hoito-suositusten tunteminen ja soveltaminen

10. Asiantuntijatodistuksien ja lausuntojen laatiminen
a. Antamisvelvollisuuden ja esteellisyyden arvioiminen ja toteaminen
b. Todistusten ja lausuntojen muodon ja sisällön hallitseminen
c. A-todistus
d. B-lausunto
e. C-lausunto
f. Lausunnot soveltuvuudesta (ajokyky, asevelvollisuus, ampuma-aseen hankkiminen)
g. Lausunnot edunvalvonta-asioissa

B. VUOROVAIKUTUSTAIDOT

Psykiatrian erikoislääkäri
a. kykenee vuorovaikutuksen keinoin edesauttamaan potilaan tutkimista, hoidon arviota ja suunnittelua sekä toteutusta
b. käyttää ymmärrettävää ja selkeää kieltä huomioiden kielelliset ja kulttuuriset ja muut viestinnän esteet
c. käyttää potilaan tapaamisessa sanallista ja sanatonta viestintää jäsentyneesti, tarkoituksenmukaisesti, empaattisesti ja potilasta kunnioittaen
d. on tietoinen niistä psyykkisistä tekijöistä, jotka sekä potilaissa että itsessä vaikuttavat vuorovaikutuksen luonteeseen.
e. kykenee selkeään ja jäsentyneeseen kirjalliseen kommunikaatioon potilas- ja viranomaisasiakirjoissa

C. YHTEISTYÖTAIDOT

Psykiatrian erikoislääkäri
a. määrittelee roolinsa ja vastuunsa selvästi muille ammattilaisille ja toimii niiden mukaisesti
b. tuntee muiden ammattilaisten roolit, vastuut ja osaamisen ja kunnioittaa niitä
c. suhtautuu ammatillisesti työtovereihin ja muihin ammattilaisiin
d. pyrkii yhdessä muiden kanssa ehkäisemään ristiriitoja työyhteisössä ja osallistuu rakentavasti niiden ratkaisemiseen
e. osaa konsultoida tehokkaasti työtovereita, muita lääketieteen asiantuntijoita, mielenterveysammattilaisia ja yhteisön toimijoita
f. osaa johtaa moniammatillista tiimiä ja toimia siinä tehokkaasti
g. pyrkii löytämään yhteisen näkemyksen potilaiden ja muiden ammattilaisten kanssa hoitosuunnitelmien laatimisessa ja tarkistamisessa
h. osaa ottaa ja antaa palautetta

D. TOIMINNAN JOHTAMINEN

Psykiatrian erikoislääkäri kykenee
a. kohdentamaan terveydenhuollon rajallisia resursseja tarkoituksenmukaisesti
b. hallitsemaan omaa työtään
c. toimimaan esimiehenä osaten henkilöstöjohtamisen perusteet
d. työskentelemään terveydenhuollon eri organisaatioissa
e. käyttämään informaatioteknologiaa potilaiden hoidon optimoimiseksi sekä jatkuvaan itseoppimiseen ja muuhun toimintaan

E. TERVEYDEN EDISTÄMINEN

Psykiatrian erikoislääkäri
a. edistää tieteellisen näytön perusteella potilaiden myönteistä mielen ja ruumiin terveyttä
b. työskentelee muiden toimijoiden (esim. kolmas sektori) kanssa mielenterveyden edistämiseksi
c. tunnistaa ja käsittelee mielenterveyshäiriöihin ja niiden hoitoon liittyvät ennakkoluulot, leimat ja syrjinnän
d. tukee potilaan itsehallintaa ja itsenäisyyttä

F. TIEDONHALLINTA

Psykiatrian erikoislääkäri kykenee
a. jatkuvaan ammatilliseen oppimiseen
b. arvioimaan kriittisesti lääketieteellistä tietoa
c. edistää potilaiden, opiskelijoiden ja muiden ammattilaisten oppimista
d. antamaan panoksensa tieteellisen tiedon luomiseen ja hyödyntämiseen

G. AMMATILLISUUS

G1. Laadukas hoitaminen

Psykiatrian erikoislääkäri
a. toimii hyvänä roolimallina muille ja ylläpitää korkeaa kliinistä osaamistaan tieteelliseen näyttöön ja ammattikunnan arvoihin nojautuen
b. tunnistaa omat, potilaan, hoitojärjestelmän ja yhteiskunnan arvot ja ymmärtää niiden väliset mahdolliset ristiriidat
c. hoitaa potilaita hienotunteisesti ja empaattisesti huomioiden potilaan kulttuuritaustan
d. suhtautuu rehellisesti ja kunnioittavasti potilaisiin ja työtovereihin
e. huomioi ammatilliset rajat potilaiden, heidän läheistensä ja muiden hoitoon osallistuvien kanssa
f. kykenee säilyttämään ammatillisuuden hankalissa vuorovaikutussuhteissa
g. lääkäri ymmärtää potilas-lääkärisuhteen epäsymmetrisyyden; lääkärillä on tietoa, oikeuksia ja valtaa joita hän ei käytä väärin
h. lopettaa hoitosuhteet ajallaan ja käsittelee lopettamiseen liittyvät tunteet
i. tunnistaa omat osaamisen ja jaksamisen rajat ja etsii tarpeen mukaan neuvoja ja tukea

G2. Lääketieteen harjoittaminen eettisesti vastuullisesti lääketieteellisiä, laillisia ja ammatillisia velvoitteita noudattaen

Psykiatrian erikoislääkäri

a. noudattaa ammatin, säädösten ja lain velvoitteita kaikessa toiminnassa
b. kirjaa tarkasti merkinnät sairaskertomuksiin
c. noudattaa lääkärin eettisiä ohjeita
d. huolehtii läpinäkyvyydestä suhteessa sidonnaisuuksiin
e. huolehtii potilas-lääkärisuhteessa luottamuksellisuudesta
f. puuttuu asianmukaisesti työtovereiden epäammattimaiseen käytökseen
g. tarkastelee omaa toimintaansa ja korjaa mahdolliset virheet

Vastaa