Löytösampo/Fyndsampo/FindSampo

Löytösampo

Design: Pejam Hassanzadeh/SuALT project

SuALT-projektin kehittämällä tietokannalla on nyt nimi, Löytösampo. Työn alla oleva nettiportaali mahdollistaa uudella tavalla kansalaisten osallistumisen yhteisen kulttuuriperinnön tutkimiseen. Tulevaisuudessa se toimii kansalaisten tekemien löytöjen, kuten esimerkiksi metallinetsinlöytöjen ilmoittamiskanavana. Tavoitteena on, että jatkossa löytöjen ilmoittaminen, esimerkiksi mobiililaitteella olisi mahdollisimman vaivatonta. Löytösammossa kaikkien – kansalaisten ja tutkijoiden – on mahdollista seurata löytöjen karttumista ympäri Suomea. Löytöjä ja niitä koskevia tietoja on mahdollista tarkastella hakutyökalun avulla. Kokonaisuutena niitä on helppo tarkastella karttanäkymästä.

Löytösammon ensimmäistä versiota on tarkoitus testata alkusyksystä. Tietokannan kehittämistä jatketaan testaamisen jälkeen. Helsingin yliopiston, Aalto-yliopiston ja Museoviraston kehittämä Löytösampo siirtyy Museoviraston käyttöön projektin päätyttyä syksyllä 2021. Nyt kansalaisten tekemät löydöt pyydetään ilmoittamaan edelleen Museoviraston ilmoituspalvelu Ilppariin.

 

Fyndsampo

Design: Pejam Hassanzadeh/SuALT project

Databasen som utvecklats av SuALT-projektet har nu ett namn, FyndSampo. Den nya webbportalen som projektet utvecklar ger allmänheten en möjlighet att delta på ett aktivt och nytt sätt i vårt gemensamma kulturarv. I framtiden kommer den att fungera som en kanal för att rapportera in nya arkeologiska fynd som gjorts av allmänheten, till exempel av hobby metalldetektorister. Ett av målen med Fyndsampo är att det ska vara så enkelt som möjligt att rapportera i ett fynd via sin mobiltelefon. I FyndSampo har alla en möjlighet, både allmänheten och forskare, att titta på arkeologiska fynd som hittats i Finland. Dessutom ä det möjligt att använda ett sökverktyg för att studera fynd. Sammantaget kommer fynden att vara lätta att se på en kartvy.
Den första versionen av FyndSampo kommer att testas i praktiken första gången i början av hösten. Utvecklingen av databasen fortsätter ännu efter den första testfasen. I slutet av projektet år 2021 kommer databasen, som utvecklats i samarbete av Helsingfors universitet, Aalto-universitetet och Museiverket, att upprätthållas och drivas av Museiverket. Nu uppmanas fynden från allmänheten fortfarande att rapporteras in till Museiverket via tjänsten Ilppari.

 

 

FindSampo

Design: Pejam Hassanzadeh/SuALT project

The database developed by the SuALT project now has a name, FindSampo. The new online portal that the project is developing will enable the public to participate with cultural heritage in a new way. In the future, it will serve as a channel to collect information of archaeological finds made by the public, especially by hobbyist metal detectorists. One of the goals is that reporting a find on a mobile device should be as easy as possible. In the FindSampo, it is possible for all, public and researchers, to observe archaeological finds discovered in Finland. It is also possible to use a search tool to make different find studies. Overall, the finds are easy to see from the map view.
The first version of FindSampo is to be tested initially in practice in the beginning of autumn. The development of the database will still continue after the first test phase. In the end of the project in 2021, the database developed by the University of Helsinki, Aalto University and the Finnish Heritage Agency (FHA), will be undertaken by FHA to maintain and run it. Now the finds made by the public are requested to inform to FHA’s reporting service Ilppari.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *