Tieteenalakohtaisten kestävyyskurssien uudet kehittämishankkeet esittelyssä / Introducing new projects to develop discipline-specific sustainability courses

Helsingin yliopiston koulutusohjelmissa kehitetään opetusta tukemaan opiskelijoiden tieteenalakohtaista kestävyysosaamista, kestävyysasiantuntijaksi oppimista sekä kestävyystaitoja osana geneeristen asiantuntijataitojen oppimista.  Kaikkiaan 13 opetuksen kehittämishankkeelle on myönnetty siemenrahaa kestävyysopintojaksojen ja opetusmateriaalien kehittämiseen. Lue lisää hankkeista alla!

The University of Helsinki’s degree programmes are currently developing their teaching to better support students’ discipline-specific sustainability knowledge, learning to become sustainability experts and learning sustainability skills as part of generic academic competences. In total, 13 teaching development projects have been awarded seed money to develop sustainability courses and teaching materials. Read more about the projects below!

Kestävä terveys  -kurssin jatkokehityshanke
Yhteyshenkilö: Ilkka Miettinen
Kestävä terveys / Sustainable Health on tällä hetkellä pilotoitavana farmasian tiedekunnassa, ja opiskelijakokemuksia kurssin ensimmäisestä versiosta odotetaan keväällä 2023.  

Opintojakso on verkkokurssi, joka tutustuttaa kestävän kehityksen tavoitteisiin terveyden ja elämätieteiden näkökulmista. Sen omatahtiseen portfoliotyöskentelyyn pohjaava lähestymistapa pyrkii 1) sisällyttämään lisää kestävyyssisältöjä opetussuunnitelmaan, 2) auttamaan opiskelijoita aktivoimaan aiemmissa opinnoissa kartuttamaansa kestävyysosaamista, 3) edistämään holistista kestävyysnäkökulmaa tieteenalakohtaisen substanssiosaamisen soveltamisessa sekä 4) tarjoamaan opiskelijalähtöisen ja joustavan opintojakson. Kurssin oppimateriaali rakentuu YK:n 17 kestävän kehityksen tavoitteelle tarkastellen niitä ihmisten, eläinten ja ympäristön yhteisen terveyden viitekehyksessä. Kuhunkin tavoitteeseen liittyy yksi tai useampi portfolion rakentamista edistävä oppimistehtävä. 

Kehitystyö jatkuu pilotista kertyvien kokemusten pohjalta painottaen monitieteistä, entistä kokonaisvaltaisempaa kestävyyskäsitystä. Opintojaksoa on jatkossa tarkoitus tarjota yhä useammille koulutusohjelmille ja rakentaa sille entistä monipuolisempia sisältöjä sekä moniammatilliseen yhteistyöhön kannustavia vertaisoppimisaktiviteetteja. Siitä ollaan myös luomassa soveltuvalle MOOC-alustalle (Massive Open Online Course) kaikille avointa verkkoversiota, jonka kehitys on alkanut yhteistyössä Helsingin yliopiston Global Campus -hankkeen asiantuntijoiden kanssa. 

 Kestävyyskasvatuskurssin (SUST-002) kehittäminen
Yhteyshenkilö: Arja Kaasinen
Kasvatustieteellisen tiedekunnan kestävyyskasvatuksen kurssi (SUST-002) siemenrahoitus käytetään pedagogisesti tarkoituksenmukaisen sähköisen oppimisalustan ja opetusmateriaalien kehittämiseen. Siemenrahoitus mahdollistaa pedagogisesti perustellun, laadukkaan ja aikaa kestävän kurssisisällön suunnittelun ja toteuttamisen kolmella eri kielellä (suomi, ruotsi, englanti). Siemenrahoitus käytetään kasvatustieteellisen tiedekunnan kestävyyskasvatuskurssia rakentavien henkilöiden palkkaukseen ja mahdollisiin ostopalveluihin (esimerkiksi videoiden tekstitys saavutettavuussäädöksen mukaisesti). 

Kurssin suorittaa vuosittain satoja kasvatustieteellisen tiedekunnan suomen-, ruotsin- ja englanninkielisiä opiskelijoita eri opintosuunnista. Tällöin on erityisen tärkeää huolellinen kurssin käytännön toteutuksen ja arvioinnin suunnittelu, erityisesti suhteessa käytössä olevaan opetusresurssiin. Kurssin kehittämistyön avulla luomme opetusratkaisuja, joita voidaan käyttää myös yliopiston muissa tiedekunnissa.   

Sisällöllisesti kurssilla painotetaan kestävyyden pedagogista ja kasvatuksellista näkökulmaa. Rahoituksen avulla tuotetaan tutkimukseen perustuvaa ja laadukasta opetus- ja oppimissisältöä, kuten videoita, podcasteja, digitaalista kirjastoa ja kirjoitettua materiaalia. Rahoitus mahdollistaa myös sähköisten arviointitapojen kehittämisen ja suunnittelun. Käytössä olevan opetus- ja suunnitteluaikaresurssin huomioon ottaen siemenrahoituksella saatava tuki on olennaisen tärkeää. Tuotoksia voidaan hyödyntää laajemminkin tuotetun verkkomateriaalin valmistuttua. 

 Sustainable Space MOOC kurssi
Yhteyshenkilö: Emilia Kilpua
Sustainable Space MOOC kurssi tarjoaa kattavan tietopaketin avaruuden kestävästä hyötykäytöstä sekä katsauksen miten satelliitit auttavat kestävyyteen liittyvien globaalien ongelmien ratkaisemisessa (mm. kaukokartoitus jääolosuhteista ja metsäkadosta, kommunikointi).  Yksi merkittävä kurssin teema on avaruusromu ja sen lisääntymisen ehkäiseminen. Samalla kurssin suorittaja oppii useista avaruuteen liittyvistä asioista kuten satelliittiteknologiasta, miehitetyistä avaruuslennoista nyt ja tulevaisuudessa, avaruusmyrskyistä, revontulista ja Auringon toiminnasta. Kurssin käynyt henkilö osaa i) tunnistaa ja keskustella vaatimuksista miten avaruutta käytetään kestävästi ihmiskunnan hyväksi, ii) nimetä pääasialliset haasteet, joka liittyvät avaruuden hyötykäyttöön ja miten niitä voidaan ratkaista nyt ja tulevaisuudessa, iii) selittää satelliittien ja niiden laukaisuun liittyvät periaatteet ja miten Auringon aktiivisuus häiritsee Maan lähiavaruutta, iv) selittää minkälaisia laillisia ja eettisiä kysymyksiä liittyy avaruuden kestävään hyötykäyttöön 

Kehityshankkeessa tuotetaan 2 opintopisteen kaikille avoin MOOC-kurssi. Esitietovaatimuksia ei ole. Kurssi liitetään myös Fysiikan osaston kandiohjelmaan. Kurssi on hyvin ajankohtainen ja antaa mielenkiintoisen lisän kestävyysteemoihin. Kestävä kehitys ei rajoitu vain ihmisen toimintaan maanpinnalla. Avaruudesta on tullut yhä tärkeämpi osa modernia yhteiskuntaa ja siellä tehtävään liiketoimintaan on valtavat ekonomiset kasvunäkymät. Satelliitteja laukaistaan kiihtyvällä tahdilla sekä tieteellisiin, kaupallisiin, että sotilaallisiin tarkoituksiin. 

 Sustainability transitions will transform our social institutions
Contact: Arho Toikka
Social sustainability is too often a catch-all category and an afterthought – “and of course, in a sustainable society, everyone is nice to each other”. In reality, sustainability transitions will change the fabric of the society, and our welfare institutions will have to transform too. The course Sustainable Welfare in the Master’s of Social Research looks at these challenges by combining critical philosophical takes on the new era in our planet’s history (Anthropocene, Capitalocene, Chthulucene) with sustainability transitions literature to give students the tools to challenge the fundamental assumptions in our welfare and welfare state institutions. 

The seed funding will be used to support opening the course to a broad audience with a MOOC-format (i.e. unlimited enrolment, continously available) stand-alone 2 credit SUST-002 online module Sustainable welfare. This module will be opened to all students with a social science background. The full 5 credit course will feature workshops and other scheduled in-person teaching. The course will be developed in a way that makes it easy to share content with different courses – e.g. the Critical Reader on Welfare States at the Sustainability Transformation might be of interest. 

 Hållbarhet ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv (2 sp, SUST-002)
Kontaktperson: Staffan Himmelroos
Syftet med denna kurs är att erbjuda en svenskspråkig hållbarhetskurs med ett tydligt samhällsvetenskapligt perspektiv, i första hand för studerande vid det svenskspråkiga kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper (vid Svenska social- och kommunalhögskolan). Ett centralt tema för kursen kommer vara långsiktighet i politiken och samhället. Hur kan vi bäst främja hållbart beslutsfattande och hållbara policylösningar i ett samhälle som styrs av politiska strukturer som är förhållandevis kortsiktiga (t.ex. återkommande val med några års mellanrum)? Vilka demokratiska och politiska lösningar finns det som kan uppmuntra både medborgare att ta tänka långsiktigt och ta politiska beslut som är mer hållbara? Målet är att utveckla en nätkurs på Moodle-plattformen som möjliggör asynkront deltagande och som kan avläggas när som helst under kandidatstudierna. Kursen kommer använda sig av audiovisuellt studiematerial som produceras i Studio Soc&kom. Det material som framställs kan utnyttjas i andra svenskspråkiga kurser som fokuserar på hållbarhet eller i undervisningssammanhang där man är intresserade av de teman som behandlas på kursen. 

 Kestävyyden kysymykset taiteiden tutkimuksen näkökulmasta
Yhteyshenkilö: Arto Haapala
Eri taiteenlajit ovat tarkastelleet monella tavalla ympäristönmuutokseen ja kestävään kehitykseen liittyviä kysymyksiä. Taide tarjoaa keinoja nostaa ihmisten kriisitietoisuutta ja ymmärtää mahdollisia ratkaisuja. Taiteen tutkimuksessa ekokritiikki on saanut yhä vahvemman aseman. Erityisesti kirjallisuudentutkimuksessa ihmisen ja luonnon välisen suhteen tarkastelu eri aikakausien teoksissa valaisee kiinnostavasti ihmisen luontosuhteen muuttumista. Humanistisessa tutkimuksessa kestävyysproblematiikka nousee esiin paitsi ihmisen ja luonnon välisessä suhteessa myös kulttuurisena kestävyytenä. Eri kulttuureissa on pysyviä rakenteita ja niille perustuvia käytäntöjä ja objekteja. Kuinka kulttuurinen kestävyys ja kestävän kehityksen linjaukset luonnon suhteen liittyvät toisiinsa? Filosofisessa estetiikassa on alettu käyttää esteettisen kestävyyden käsitettä. Mikä on esteettisen ja ekologisen kestävyyden välinen suhde? Taiteiden tutkimuksen ja kirjallisuuden tutkimuksen koulutusohjelmien kestävyyskursseilla opiskelijat perehtyvät kestävyysproblematiikkaan humanistisen tutkimuksen näkökulmista. Tieteenalakohtainen opintojakso tarjoaa perustiedot aiheesta ja opintosuuntakohtainen jakso perehdyttää opiskelijat kestävyysproblematiikkaan yhden opintosuunnan näkökulmasta. 

 Sustainability in Computer and Data Sciences
Contact: Laura Ruotsalainen
We are preparing a discipline specific course titled “Sustainability in Computer and Data Sciences”. The course will be offered for the Computer and Data Science master’s students and the first part of it to the Computer Science bachelor’s students. The course will teach the students how computer and data sciences may impact the society, climate, and ecosystem, both positively and negatively. The first implementation of the 5-credit course (2+3 cr) will be in period III 2024 and will consist of lectures, exercises, and project works. The seed funding will be used for hiring a summer trainee for helping in course preparations. The student will do thorough survey on existing similar courses globally, will read papers related to the topic and select the most relevant ones to be read by the students and will develop interesting project works that will support the students’ learning. 

 Indigenous People, Traditional Ecological Knowledge, and Sustainable Stewardship of Nature
Contact person: Rani-Henrik Andersson
We are partnering with the University of Helsinki Global Campus Project to develop an innovative, crossdisciplinary MOOC. We will develop a new kind of learning experience allowing students more personal experiences with the subject. We aim to create a truly interactive and immersive learning environment. We can, for example, “send” the student on virtual journey to explore a place, or people such as a national park or a Sami village or museum. Or the experience can be developed into a game in which the student “travels,” learns, and solves tasks during the virtual journey in a selected place or time.
1) A 2-credit course that couples with the 3-credit University of Helsinki sustainability course
2) Expand the course into a 5-credit standalone MOOC-course with Global Campus. 
3) The 5-credit MOOC will become a permanent part of the curriculum at the Faculty of Arts at the University of Helsinki. 

Kestävyyden eettiset kysymykset maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan opetuksessa
Yhteyshenkilö: Milja Heikkinen
Kestävyyteen liittyy useita haastavia eettisiä kysymyksiä, jotka ovat keskeisiä maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan koulutusohjelmissa. Esimerkiksi ympäristön näkyvä muokkaaminen metsien käytön muodossa, ruoka ja eläinten oikeudet ovat tunteita herättäviä aiheita. Samaan aikaan niitä tulee pystyä käsittelemään useista eri näkökulmista. 

Toteutamme siemenrahoituksella kaikkien tiedekunnan kandiohjelmien kestävyysopetukseen nivoutuvan opetusvideosarjan, jossa käsitellään kestävän biotalouden eettisiä kysymyksiä monipuolisesti eri näkökulmia ja asiantuntijapuheenvuoroja hyödyntäen. Opetusmateriaalia täydentämään ja erityisesti lähiopetuksen toteuttamisen tueksi järjestämme kestävyysaiheita käsitteleville opettajille dialogisten opetusmenetelmien koulutuksen, jossa opettajat oppivat miten opetuksessa voidaan käsitellä mielipide-eroja tai erilaisia kokemuksia tai konflikteja rakentavasti.   

Sarjan aiheet valitaan maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan koulutusohjelmien kestävyysopetuksen tarpeiden pohjalta. Rahoituksen avulla pystymme kutsumaan videoille asiantuntijapuhujia myös oman tiedekuntamme ulkopuolelta. Tämä mahdollistaa esimerkiksi humanistis-yhteiskuntatieteellisen näkökulman mukaan tuomisen. Tuotetun ja pilotoidun opetusmateriaalin pohjalta voidaan seuraavalle opetussuunnitelmakaudelle kehittää itsenäisiä opintojaksoja, esimerkiksi muidenkin tiedekuntien opiskelijoille sopiva uusiutuvien luonnonvarojen käytön eettisiä kysymyksiä käsittelevä MOOC. Dialogisten menetelmien koulutuksesta saatavia oppeja voidaan soveltaa ja jakaa eteenpäin kiinnostuneille esimerkiksi Teachers for Sustainability-verkoston kautta. 

 Kiertotalouden kemia ja kestävyys
Yhteyshenkilö: Markus Metsälä
Kemian kandiohjelma ja tuleva Una Europa Sustainablity B.Sc. (BASUS) ohjelma kehittävät Kiertotalouden kemia ja kestävyys (2 op) kurssin osaksi kemian kandiopintoihin pakolliseksi tulevaa kestävyyspakettia, jota tullaan hyödyntämään myös BASUS-ohjelman kemian opintosuunnassa. Kurssilla käydään läpi kemian kannalta tärkeimpiä kiertotalouden ja kestävyyden teemoja ja käsitteitä: orgaaninen ja epäorgaaninen jäte raaka-aineena, erotus- ja puhdistusmenetelmät, kemiallinen jalostus ja sen sivuvirrat sekä yleinen elinkaariajattelu. Kurssi on suunnattu ensisijaisesti kemian pääaineopiskelijoille, mutta siitä voidaan jatkossa muokata myös versio laajempaan käyttöön sekä HY:n sisällä että ulkopuolella. Kemia on tieteenalana kiertotalouden ja kestävyysajattelun keskiössä ja kemialliset näkökulmat kestävyyteen ovat erittäin olennaisia yhteisen tulevaisuutemme kannalta. 

Lääketieteellinen tiedekunta: TERV-163 Kestävä terveydenhuolto ja globaalit terveysuhat 
Yhteyshenkilö: Kristiina Patja
Tällä kurssilla opiskellaan terveydenhuollon roolia kestävyyskriisissä. Kestävyyskriisi on terveyskriisi. Ilmastonmuutoksen aiheuttamat seuraukset ja luonnon monimuotoisuuden väheneminen voidaan katsoa olevan suurimpia terveysuhkia tällä vuosisadalla. Kestävyys ja ihmisen terveyden edellytykset ja terveys ovat kokonaisvaltaisesti toisiinsa yhteen kietoutuneita. Kyse on ns. pirullisesta systeemisestä haasteesta. Terveyenhuolto on samaan aikaan osa ongelmaa, haasteiden ratkaisua ja yksi yhteiskunnan toimintakyvyn ylläpitäjä. Terveydenhuollon toimintakentän vaikutuksia kestävyyskriisin syntyyn, jatkuvuuteen ja ratkaisemiseen tulee arvioida laaja-alaisesti ja joustavasti. Ennaltaehkäisy on vaikuttavampaa kuin reagointi sopeutumalla ja jälkikäteen ongelmia hoitamalla. Terveydenhuollon on tultava ilmastoälykkääksi suuntaamalla kurssi kohti nollapäästöjä, mikä liittyy erottamattomasti kestävyyden rakentamiseen ja maailmanlaajuisten terveystavoitteiden saavuttamiseen. Opintokokonaisuuden jälkeen tuleva ammattilainen ymmärtää terveyden edistämisen, terveydenhuollon ja kestävyyden välisiä yhteyksiä ja estävyyden edistämisen merkityksen ammattilaisten kannalta. Opintojakso kuuluu Terveydenhuollon kehittämisen maisteriohjelman vaihtoehtoisiin syventäviin opintoihin osana Väestön terveys 25 op opintokokonaisuutta. Opintojakso on myös osa tiedekunnan jatkuvan oppimisen opintotarjontaa. 

Johdatus planetaariseen terveyteen-kurssin suunnittelu ja kehittämistyö
Yhteyshenkilö: Mikaela Grotenfelt-Enegren
Planetaarinen terveys tarkastelee ihmistoiminnan aikaansaamien ympäristömuutosten vaikutuksia sekä ihmisten että muun luonnon terveyteen ja hyvinvointiin. HY:n Lääketieteellisessä tiedekunnassa järjestettävällä Johdatus planetaariseen terveyteen- kurssilla tullaan käsittelemään kestävyyttä, terveyttä ja hyvinvointia yhdistäviä aiheita poikkitieteellisellä otteella. Kurssi suunnataan lääketieteellisen tiedekunnan kaikille opiskelijoille (lääketiede, hammaslääketiede, psykologia sekä logopedia), mutta kurssille voidaan mahdollisuuksien mukaan hyväksyä myös muiden tiedekuntien opiskelijoita. Planetaarisen terveyden poikkitieteellisen luonteen takia luennoitsijoiksi ja muiden opetusten vetäjiksi kutsutaan laaja-alaisesti asiantuntijoita eri tiedekunnista sekä myös yliopiston ulkopuolelta. 

Kurssin tavoitteena on paitsi lisätä terveydenhuollon parissa toimivien henkilöiden ymmärrystä kestävyyskriisin juurisyistä ja ympäristömuutosten terveysvaikutuksista, myös kehittää heidän valmiuksiaan huomioida ja kohdata kestävyyskriisin tuomia uusia haasteita sekä edistää kestävää terveydenhuoltoa ja planetaarista terveyttä sekä yksilö- että yhteisötasolla. Kurssin opetusmenetelmiksi suunnitellaan aktivoivia lähitapaamisia ja ongelmalähtöisiä ryhmätöitä. Opetusmenetelmät kehitetään niin, että ne edistävät systeemistä ajattelua, tiedon soveltamista ja suhteuttamista, sekä kommunikointi- ja yhteistyötaitoja, joita vaaditaan planetaarisen terveyden ja kestävän terveydenhuollon edistämisessä, niin kuin kestävyyden edistämisessä laajemminkin. 

 Ekolingvistiikka ja kestävyyskysymykset / Ecolinguistics and sustainability
Yhteyshenkilö: Pirjo Virtanen
Tämä aloite pyrkii tarjoamaan opetusta kielentutkimuksen merkityksestä kestävyystieteissä ja sen annista paremmalle planetaariselle kestävyydelle. Opetuksen toteuttajat tulevat kielitieteen, alkuperäiskansatutkimuksen ja suomen kielen sekä muiden suomalais-ugrilaisten kielten tutkimuksesta. Siemenrahoituksella toteutetaan uusi verkkokurssi erityisesti uutta videomateriaalia tuottamalla. Kurssi on moni- ja rinnakkaiskielinen (materiaaleja tullaan tekstittämään). Kurssin keskiössä ovat kestävyyden diskursiiviset käytänteet, länsimaiset konventionaaliset ihmisten ja luonnon kategoriat sekä alkuperäiskansojen kielistä tarkasteltavat vaihtoehtoiset jäsennykset sekä kielellinen monimuotoisuus, joka on kiinteässä yhteydessä luonnon ja kulttuuriseen moninaisuuteen. Kurssi on avoin sekä maisteri- että tohtorivaiheen opiskelijoille, ja kurssille avataan paikkoja myös avoimen yliopiston opiskelijoille. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *