YLLI-yhteiskehittämisen tuotoksia: Listatyökalu tukemaan liikuntapaikkahankkeiden tiedonhallintaa

Yhdenvertainen liikunnallinen lähiö (YLLI) -tutkimushankkeessa luotiin erilaisia työkaluja liikuntapalvelujen tiedolla johtamisen tarpeisiin. Työkalujen ideointi-, suunnittelu- ja toteutusvaiheet toteutettiin yhteiskehittämisprosessissa, johon osallistui YLLI-tutkijoita sekä Jyväskylän ja Helsingin kaupunkien työntekijöitä. Tässä blogitekstissä esittelemme yhden yhteiskehittämisprosessin tuotoksista: Liikuntasuunnittelun listatyökalun. Tämän yksinkertaisen tarkistuslistatyyppisen työkalun tavoitteena on parantaa oleellisen datan saavuttamista ja käyttöä liikuntapaikkahankkeiden eri toteutusvaiheissa. Lisäksi tavoitteena on edistää yleisesti liikuntapalvelujen tiedolla johtamisen käytäntöjen systemaattisuutta, läpinäkyvyyttä ja strategianmukaisuutta. Työkalupohja on vapaasti ladattavissa sivun lopusta, ja sitä voi muokata soveltumaan eri kuntien tai muiden käyttökohteiden tarpeisiin.

Kirjoittaja: Janne Pyykönen, Jyväskylän yliopisto

Taustalla datan hallinnan haasteet

Mitä paremmin olennainen tieto saavutetaan ja hyödynnetään oikeaan aikaan, sitä todennäköisemmin onnistutaan luomaan yhä yhdenvertaisemmin saavutettavia liikkumisolosuhteita

Yksi kunnallisen liikuntapalvelutuotannon perustehtävistä on liikkumisolosuhteiden luominen esimerkiksi liikuntapaikkoja rakentamalla ja ylläpitämällä (Liikuntalaki 390/2015, 2015). Kunta tarjoaakin asukkailleen useita erilaisia liikkumisympäristöjä, kuten varsinaisia liikuntapaikkoja, luonto- ja viheralueita, katuja, reittejä sekä muita julkisia tiloja, kuten kouluja pihoineen ja saleineen. Erityisesti liikuntapaikkojen suunnitteluun, toteutukseen, ylläpitoon ja palveluverkkoon liittyvät tehtävät ovat usein liikuntapalvelujen vastuulla. Liikkumiseen liittyvän julkisen päätöksenteon ja valmistelun edellytetään olevan läpinäkyvää, systemaattista ja tietoon perustuvaa. Eri asuinalueilla ja asukasryhmissä liikkumismahdollisuuksiin liittyvät tarpeet ja olosuhteet vaihtelevat. Jotta erityispiirteet voidaan tunnistaa liikuntapaikkahankkeiden toteuttamisvaiheissa, tulee liikuntasuunnittelijoiden ottaa huomioon useita erilaisia data- ja informaatiolähteitä, jotka liittyvät esimerkiksi alueen harrastus- ja hyötyliikuntamahdollisuuksiin, liikenneyhteyksiin, väestöryhmiin, maankäyttöön, kaupunkistrategiaan tai muihin oleellisiin tekijöihin.

YLLI-yhteiskehittämisprosessin aikana erilaisen datan ja informaation kokonaisuuden hallinta tunnistettiin yhdeksi liikuntapaikkahankkeiden suunnittelun ja toteuttamiseen liittyvän tiedolla johtamisen haasteista. Esimerkiksi kuntoportaiden tai uimahallin rakentamishankkeissa tarvitaan hyvin erityyppisiä tietolähteitä, ja erilaisten oleellisten lähteiden hahmottaminen voi olla haastavaa. Kaikki tieto ei välttämättä ole myöskään helposti saavutettavissa vaan sijaitsee pirstaloituneena eri järjestelmiin. Välttämättä kaikesta datasta ei olla lainkaan tietoisia oikeaan aikaan.

Pohdimme yhteiskehittämisen aikana keinoja erilaisten tietolähteiden systemaattisempaan ja läpinäkyvämpään tunnistamiseen ja hyödyntämiseen esimerkiksi liikuntapaikkarakennushankkeiden tarveselvityksessä, hankesuunnittelussa ja toteutusvaiheessa. Lähtökohtaisena oletuksena työlle oli, että toimintaa systematisoimalla voidaan edesauttaa oleellisten tietolähteiden hyödyntämistä oikeassa hankkeen vaiheessa. Mitä paremmin olennainen tieto saavutetaan ja hyödynnetään oikeaan aikaan, sitä todennäköisemmin onnistutaan luomaan yhä yhdenvertaisemmin saavutettavia liikkumisolosuhteita.

Tarkistuslistan avulla läpinäkyvyyttä, systemaattisuutta ja luotettavuutta

Yhtenä datan hallinnan kehittämiskeinona lähdettiin Jyväskylän kaupungin kanssa toteuttamaan yksinkertaista ideaa tarkistuslistatyyppisestä työkalusta eri tietolähteiden systemaattiseen kartoittamiseen. Käyttökohteeksi valittiin aluksi erityisesti liikuntapaikkahankkeiden tarveselvitys, mutta kehitystyön edetessä käyttökohde laajennettiin yleisesti liikuntapaikkahankkeisiin. Työkalu auttaa käyttäjäänsä läpikäymään systemaattisesti erilaisia data- ja informaatiolähteitä. Käyttäjä arvioi eri tietolähteiden oleellisuuden työn alla olevassa tehtävässä, ja arviointiinsa perustuen etsii ja hyödyntää kyseisen tiedon tai päättää olla käyttämättä sitä. Käyttämättömiin tietolähteisiin on toki mahdollista palata muissa projektin vaiheissa ja näin työkalu voi auttaa myös eri tietolähteiden käytön aikatauluttamisessa. Työkalua täyttämällä toiminta ja tietolähteiden arviointi myös tallentuu ja suunnittelu tulee siten läpinäkyvämmäksi. Lisäksi esimerkiksi materiaalivalintojen perusteluihin tai järjestettyjen asukasiltojen pääasialliseen antiin on helppo palata, kun eri tietolähteiden merkityksiä, valintaperusteluja ja tallennussijainteja on kirjattu ylös suunnittelun edetessä.

YLLI-yhteiskehittämisen päättyessä julkaistava listatyökaluversio kokoaa erilaiset data- ja informaatiolähteet kymmeneen tietoteemakokonaisuuteen. Työkalun sisältöä ja ulkoasua pohdittiin pienemässä kehitystyöryhmässä ja lisäksi kommentteja pyydettiin niin kaupungin sisältä eri toimijoilta kuin ulkopuolisilta valtakunnallisilta asiantuntijoilta. Jotkin tietolähteet, kuten strategiset ja ohjaavat asiakirjat ovat suoraan käytettävissä, osa voidaan tarpeen mukaan tuottaa kaupungin omin voimin, ja toisien tuottamiseen tarvitaan ulkopuolisia toimijoita. Eri tietolähteiden saavutettavuutta on koetettu parantaa lisäämällä työkaluun linkkejä, joiden kautta tietolähteeseen pääsee käsiksi tai vähintäänkin saa siitä lisätietoja.

Tietoteemat liikuntapaikkahankkeiden suunnittelun listatyökalussa:

 1. Harrastekohtaiset tiedot (merkityksellisten lajien kannalta)
 2. Väestötiedot (suunnittelukohteen vaikutusalueella)
 3. Vaikutusalueen liikuntatilojen tai -paikkojen käyttötiedot
 4. Alueen olosuhdetiedot
 5. Osallistaminen ja yhdenvertaisuus
 6. Henkilöstön ”hiljainen” tieto
 7. Kaupunkistrategian mukaiset toimet
 8. Suunniteltavan palvelun / rakennelman tekniikka
 9. Suunniteltavan palvelun / rakennelman ympäristövaikutus
 10. Suunniteltavan palvelun / rakennelman kustannukset, rahoitus ja aikataulu

Työkalusta julkaistaan word-pohja, johon voi päivittää kuntakohtaisia tietolähteitä ja muokata vapaasti esimerkiksi tietoteemoja. Eri tietolähteiden päivittyessä myös listatyökalu tulee pitää ajan tasalla. Päivitys- ja muokkausmahdollisuus mahdollistaa myös erilaisten painotusten käyttämistä. Esimerkiksi kuntakohtaisesti tai tietyntyyppisten liikuntapaikkahankkeiden kohdalla voidaan edellyttää vähintään tiettyjen rivien, kuten tiettyjen strategisten asiakirjojen erityistä huomioimista.

Listatyökalun käytössä ja käyttöönotossa huomioitavia asioita

Listatyökalu sisältää useita kymmeniä erilaisia data- ja tietolähteitä. Ajan kuluessa lista voi päivittyä vielä merkittävästi suuremmaksi. Näin ollen työkalun käyttöönotossa on tärkeää painottaa sitä, että jokaista tietolähdettä ei aikaresurssien puolesta ole mahdollista eikä välttämättä muutenkaan kannata ottaa huomioon kaikissa hankkeissa. Erilaiset hankkeet vaativat erilaisia taustatietoja, ja työkalun pääasiallinen tarkoitus on varmistaa, että oleelliset tiedot tulevat hankekohtaisesti huomioiduksi. Työkalua ei tule käyttää työntekijän arvioimiseen, vaan sen on puhtaasti hankkeeseen liittyvä dokumentti, jota voi täyttää useampikin henkilö hankkeen eri vaiheissa. Näin ollen esimerkiksi työkalun käytön myötä jäsentyvän datakokonaisuuden tallennuspaikka on tärkeä asia. Työkalu voi toimia ”linkkipuuna” erilaisen tiedon sijainnille myös hankkeiden välillä. Yksinkertaisimmillaan tietojen saavutettavuutta henkilöiden välillä voi edesauttaa nimeämällä syntyviä liitetiedostoja listatyökalun tietolähteiden ID-tunnuksella alkavasti. Työkalun oma tallennuspaikka on myös tärkeä ja esimerkiksi hankekohtainen projektikansio voi olla hyvä sijainti. Vain ajan tasalla oleva työkalu voi auttaa hyödyntämään helpommin suurta data- ja informaatiomäärää ja auttamaan tekemään perustellumpia ja yhdenvertaisempia toimenpiteitä. Näin ollen on suositeltavaa sopia työyhteisön sisällä vastuista ja aikatauluista työkalun päivittämiseen liittyen. Työkalua voidaan päivittää käyttökokemuksien ja tarpeiden perusteella esim. kerran vuodessa.

Lataa listatyökalu omaan käyttöösi

Listatyökalu voidaan muokata soveltumaan eri kuntien ja työyhteisöjen toimintaan. Lataa alla olevasta linkistä vapaasti työkalupohja, johon voit päivittää oman toimintasi kannalta relevantteja tietoteemoja ja tietolähteitä. Lisäksi voit ladata esimerkkitiedoston, jossa esimerkinomaisesti listattuna joitain Jyväskylän kaupungille relevantteja tietolähteitä. Muokattavat tiedostot ovat word-tiedostomuodossa. Voit myös ladata työkalut pdf-tiedostomuodossa, mutta ilman kaikkia toiminnallisuuksia.

Listatyökalu liikuntasuunnitteluun – yleinen lomakepohja (docx) / (pdf)

Esimerkki Jyväskylän kaupungin listatyökalusta YLLI-hankkeen päättyessä (docx) / (pdf)

Kiitokset

Kiitokset kaikille listatyökalun kehitykseen osallistuneille ja arvokkaita kommentteja työkalun eri versioista antaneille.

Lähteet:

Liikuntalaki 390/2015. (2015). Viitattu 10.11.2022. https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150390.

Virmasalo, I. (2022). Revised Version of the Dimensions of Accessibility of Physical Activity. https://blogs.helsinki.fi/yhdenvertainen-liikunnallinen-lahio/2022/09/20/revised-version-of-the-dimensions-of-accessibility-of-physical-activity/

Lipas-analyysityökalun kehitys. Lipas & YLLI juttusarjan osa 4/4

Tämä on viimeinen kirjoitus neliosaisesta blogikirjoitusten sarjasta, jonka teemana on ”LIPAS-projekti ja YLLI-hanke yhteistyössä – Analyysityökalu liikuntapaikkojen saavutettavuuden arviointiin”. Tässä kirjoituksessa avaamme käyttäjien esittämiä kehitystoiveita ja työkalun jatkokehitysaskelia. 

Kirjoittaja: Tapani Laakso (Jyväskylän yliopisto, Lipas-projekti) 

LIPAS-projekti ja YLLI-hanke yhteistyössä -juttusarja 

Kirjoitusten aiheet: 

 1. Analyysityökalun tausta 
 1. Analyysityökalun toiminta ja käyttö 
 1. Analyysityökalun luotettavuus ja vertailu kaupallisiin saavutettavuusanalyyseihin 
 1. Analyysityökalun jatkokehitys 

Mikä analyysityökalu? 

Analyysityökalu on Lipas.fi -palvelun työkalu liikuntaolosuhteiden tarjonnan ja saavutettavuuden arviointiin. Työkalun avulla on mahdollista vertailla olemassa olevien liikuntapaikkojen etäisyyttä ja matkustusaikoja suhteessa halutun alueen väestöön, muihin liikuntapaikkoihin sekä oppilaitoksiin. 

Analyysityökalua on mahdollista käyttää rekisteröitymällä Lipas-palveluun. 
Lipas-palvelun ja analyysityökalun käyttöohjeet on koottu omalle sivulleen: lipasinfo.fi 

 • Video Lipas-analyysityökalun käyttöönotosta 
 • Video liikuntapaikkojen saavutettavuustiedoista Lipas-palvelussa 

Analyysityökalun jatkokehitys 

Lipas-analyysityökalun betaversio avattiin rekisteröityneille käyttäjille elokuussa 2021. Julkaisun jälkeen Lipas-käyttäjille on tarjottu myös analyysityökalun käyttökoulutusta, mikä on ollut hyvä tilaisuus kerätä tuoreita ajatuksia työkalun käytettävyydestä. Tähän mennessä analyysityökalu on nähty hyvänä uudistuksena, joka osaltaan tarjoaa helposti pureskeltavaa tietoa yhdestä liikuntapalveluiden perusongelmasta: mihin liikuntapaikka tulisi sijoittaa tai millaisia palveluita eri kunnan alueilla on saatavilla kuntalaisen näkökulmasta. Työkalu siis täyttää sille asetetun tavoitteen. 

Analyysityökalun antama tieto on nähty merkitykselliseksi pääasiallisen liikuntapaikkasuunnittelun lisäksi ”näkymättömässä”, arkipäiväisessä tiedonetsinnässä. Esimerkiksi kuntien liikuntapalveluissa vaihtelevia työtehtäviä varten analyysityökalua voidaan käyttää tiedon hakuun ja vertailuun (esim. liikuntaneuvonnan tukena tai liikuntapaikkaverkoston kartoituksessa). Tämän lisäksi analyysityökalua käytetään virallista päätöksentekoa varten valmisteltavien asioiden perusteluissa tai vaikkapa liikuntapaikkarakentamisen avustuksia haettaessa (perustelu liikuntapaikan tarpeellisuudelle). 

Elämänlaatua ja sujuvaa käyttökokemusta 

Järjestelmäkehitykseen kuuluu keskeisenä osana betavaihe, jota leimaa lievä kömpelyys ja toimintojen hiomattomuus. Tämä pätee myös Lipas-analyysityökaluun, johon on toivottu erilaisia käyttöä helpottavia parannuksia sekä ominaisuuksia. Tässä on mainittu muutama kaikkein keskeisin parannustoive, jotka seuraavaksi ratkaistaan. Tärkeimpänä parannuksena on toivottu usean eri saavutettavuusanalyysin ajoa samanaikaisesti. Eli mikäli on olemassa vaikkapa kolme vaihtoehtoista kohdetta uudelle liikuntapaikalle, niin analyysityökalun käyttöä helpottaisi, jos kohteet voitaisiin merkitä kartalle samanaikaisesti ja myös tiedot saataisiin ladattua kaikista kohteista yhdellä kertaa. Tällöin analyysityökalun antamia tietoja voitaisiin selailla välilehti-tyylisesti niin, että vain yksi kohde kerrallaan voi olla aktiivisesti valittuna, mutta muiden kohteiden tiedot olisivat napin painalluksella nähtävissä. Samalla kohteiden lisäämistä halutaan helpottaa niin, että useamman vedoskohteen luonti analyysitarkoituksia varten tapahtuisi nykyistä pienemmällä vaivalla vain lisäämällä karttakohteita haluttuun paikkaan. 

Muut pienemmät parannustoiveet keskittyvät pääasiassa ulkoasuun ja tiedon visualisointiin. Pyrimme selkeyttämään muun muassa ladattavien tiedostojen ulkoasua ja selkeyttämään analyysialueen ulkoasua sekä kartalla että taulukkografiikassa. Joka tapauksessa tätä loppuhiontaa tullaan tekemään vielä vuoden 2022 aikana. 

Väestöennusteet ja ajantasainen tieto 

Olemme ehtineet saada jatkokehitysajatuksia analyysityökalun kehittämiseksi. Ensinnäkin on toivottu väestötietojen pitämistä ajan tasalla, mutta sen lisäksi on kaivattu mahdollisuutta väestöennusteiden hyödyntämiseen saavutettavuuslaskennassa. Väestöennusteiden käyttöön liittyy kuitenkin merkittäviä haasteita. Tilastokeskus laatii kunnista väestöennusteet muutaman vuoden välein, mutta niissä käsitellään kuntia yksikköinä eli ne eivät tarjoa tietoa väestöruudukoittain tai asuinalue- tai postinumeroluokittain. Yksittäiset kunnat voivat toki tehdä omia, tarkempia ennusteitaan, mutta yhdenmukaista aineistoa ei ole mahdollista saada. Teknisesti tarkemmat väestöennusteet ovat tarvittaessa yhdistettävissä analyysityökaluun, mutta työstä aiheutuva kustannus jää tietoa kaipaavan maksettavaksi. Keskustelemme mielellämme mahdollisesta ratkaisusta kiinnostuneiden kanssa. 

Toinen laajempi ajatus analyysityökalun kehittämiselle liittyy automatisoituihin laskelmiin. Analyysityökalulle on toivottu mahdollisuutta ladata alueellista tietoa liikuntapaikkojen saavutettavuudesta. Tämä tapahtuisi esimerkiksi postinumero- tai AVI-alueittain niin, että analyysityökalu laskisi saavutettavuustiedot käyttäjien haluamilla parametreilla alueellisesti. Tällaista alueellista tietoa voisi olla esimerkiksi: 
1) montako liikuntapaikkaa on keskimäärin 30 min pyörämatkan sisällä tietyllä alueella tai  
2) kuinka pitkän pyörämatkan päässä on keskimäärin tietty liikuntapaikkatyyppi tai jokin muu liikuntapaikka kyseisellä alueella. 

Molemmat ajatukset ovat hyviä ja varmasti tärkeitä ja ne otetaan huomioon analyysityökalun ja Lipas-järjestelmän jatkokehitystä suunniteltaessa. Analyysityökalu tarjoaa nykymuodossaan hyvän alustan jatkokehitykselle, mihin toki tarvitaan myös jatkossa rahoitusta ja yhteiskehittämistä. Työkalun ensiaskeleet toteutettiin yhteistyössä YLLI-tutkimushankkeen kanssa, ja toiveena on löytää myös tuleviin kehitystoimenpiteisiin yhteistyötahoja eri toimijoista. 

Monipuolisuuslaskuri 

Osana YLLI-tutkimushanketta tullaan kehittämään menetelmiä liikuntapaikkojen monipuolisuuden arviointia varten ajatuksella: kuinka monta erityyppistä liikuntapaikkaa lähiympäristössä on? Asiasta on suunnitteilla kaksi artikkelia, joissa käsitellään mm. monipuolisuuslaskentaa varten kehitettyä monipuolisuusindeksiä kuvaamaan liikuntapaikkojen monipuolisuutta tietyllä alueella. Tämän tueksi Lipas-analyysityökalulle on kehitteillä laajennus, jossa saavutettavuuden ohella on mahdollista arvioida liikuntapaikkojen monipuolisuutta. Tässä yhteydessä emme kuitenkaan ahmi makeaa mahan täydeltä vaan palaamme monipuolisuuslaskuriin myöhemmissä blogikirjoituksissa, kun työ sen parissa on päässyt kunnolla vauhtiin. Pitäkääpä siis YLLI-blogia ja Lipas.fi-sivustoa silmällä myös jatkossa! 

Lipas-projekti ja Ylli-hanke yleisesti: 

Lipas.fi on valtakunnallinen ja julkinen liikunnan paikkatietojärjestelmä, jota hallinnoi Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellinen tiedekunta ja rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. 

Tutkimushanke ”Yhdenvertainen liikunnallinen lähiö (YLLI)” on Helsingin yliopiston maantieteilijöiden ja Jyväskylän yliopiston liikunnan yhteiskuntatieteilijöiden yhteinen hanke, joka on osa ympäristöministeriön koordinoimaa Lähiöohjelmaa 2020-2022. 

Lipas-analyysityökalun luotettavuus ja vertailu kaupallisiin saavutettavuusanalyyseihin. Lipas & YLLI juttusarjan osa 3/4

Tämä on kolmas kirjoitus neliosaisesta blogikirjoitusten sarjasta, jonka teemana on ”LIPAS-projekti ja YLLI-hanke yhteistyössä – Analyysityökalu liikuntapaikkojen saavutettavuuden arviointiin”. Tässä kirjoituksessa vertaamme Lipas-analyysityökalu kaupalliseen Mapple Insights API-työkaluun

Kirjoittaja: Tapani Laakso (Jyväskylän yliopisto, Lipas-projekti)

LIPAS-projekti ja YLLI-hanke yhteistyössä -juttusarja

Kirjoitusten aiheet:

 1. Analyysityökalun tausta
 2. Analyysityökalun toiminta ja käyttö
 3. Analyysityökalun luotettavuus ja vertailu kaupallisiin saavutettavuusanalyyseihin
 4. Analyysityökalun jatkokehitys

Mikä analyysityökalu?

Analyysityökalu on Lipas.fi -palvelun työkalu liikuntaolosuhteiden tarjonnan ja saavutettavuuden arviointiin. Työkalun avulla on mahdollista vertailla olemassa olevien liikuntapaikkojen etäisyyttä ja matkustusaikoja suhteessa halutun alueen väestöön, muihin liikuntapaikkoihin sekä oppilaitoksiin.

Analyysityökalua on mahdollista käyttää rekisteröitymällä Lipas-palveluun.
Lipas-palvelun ja analyysityökalun käyttöohjeet on koottu omalle sivulleen: 
lipasinfo.fi

 • Video Lipas-analyysityökalun käyttöönotosta
 • Video liikuntapaikkojen saavutettavuustiedoista Lipas-palvelussa

Analyysityökalun luotettavuus ja vertailu kaupalliseen saavutettavuusanalyysiin

Lipas-analyysityökaluun ohella saavutettavuustietoja tarjoavia palveluita on myös kaupallisesti saatavilla. Tässä yhteydessä tutustumme Mapple Insights API:in[1] ja vertaamme sen antamia tuloksia Lipas-työkaluun. Poraudumme syvemmälle Lipas-analyysityökalun antamien tulosten taakse ja vertaamme tuloksia Mapplen työkaluun. Vertailu on tehty heinä-elokuussa 2021 ja vastaa tuolloin palveluissa käytettyjä aineistoja ja parametreja.

Tässä vertailussa keskitytään pelkästään väestötietojen analysointiin yksittäisten kohteiden spatiaalisen saavutettavuuden näkökulmasta (eli kuinka paljon väestöä pystyy saavuttamaan tietyn kohteen eri kulkutavoilla tietyn matka-ajan tai etäisyyden puitteissa). Molemmat työkalut mahdollistavat myös muunlaisten analyysien tekemisen. Esimerkiksi Lipas-analyysityökalu antaa tietoja myös olemassa olevista liikuntapaikoista halutulla alueella tai olemassa olevista kouluista ja varhaiskasvatusyksiköistä halutulla alueelta. Lipas-analyysityökalu on ilmainen ja kaikille avoin ohjelma, joka mahdollistaa matalan kynnyksen saavutettavuusanalyysien teon kaikin kokoisille kunnille, liikunta-alan yrittäjille tai kenelle tahansa muulle tiedosta kiinnostuneelle henkilölle tai taholle.

Tiedot, oletukset ja arvaukset analyysien taustalla

Tausta-aineistot

Analyyseissä käytettävät väestötiedot ovat staattisia. Ne perustuvat sekä Lippaan että Mapplen käyttämään 250 x 250 m ruututietokantaan vuodelta 2020, jonka on tuottanut Tilastokeskus. Lipaksessa tulosten tarkkuus hieman heikkenee, jos analyysisäde on yli 10 kilometriä. Tällöin käytetään 1 000 x 1 000 m ruutuaineistoa analyysilaskennan nopeuttamiseksi. Mapplen palvelussa ruututietokanta on analyysialueesta riippumatta 250 x 250 m.

Tilastokeskuksen aineisto on valmiiksi jaettu ikäryhmiin (0-14 vuotiaat, 15-65 vuotiaat ja yli 65 vuotiaat). Analyysityökalun luotettavuus edellyttää siis väestötietojen säännöllistä hankintaa ja päivittämistä Tilastokeskuksen kautta.

Taustakartoissa on eroja Mapplen ja Lippaan välillä. Lipas käyttää kaikessa kulkumatkojen arvioinnissa avointa OpenStreetMap[2]-aineistoa. Sen sijaan Mapple hyödyntää automatkojen laskennassa Väyläviraston niin ikään avointa Digiroad[3]-aineistoa. Myös Mapplella pyöräilyn ja kävelyn tieverkosto perustuu OpenStreetMap-aineistoon. Keskeinen ero Digiroad- ja OpenStreetMap-aineistojen välillä on se, että OpenStreetMap pitää sisällään myös epävirallisia polkuja tai kulkureittejä, joita ei Digiroad-aineistosta löydy.

Saavutettavuuslaskennan liikkumismuodot ovat Mapplessa ja Lippaassa samat eli kävely, pyöräily ja yksityisautoilu.

Taustaparametrit

Taustaparametreilla tarkoitetaan oletuksia ja asetuksia, mitä käytetään tulosten saamiseen. Ne riippuvat pääasiassa kulkureitin luontiin tai matka-aikaan vaikuttavista erilaisista muuttujista. Seuraavaksi pyrin avaamaan taustaparametreja siinä määrin kuin se on mahdollista. Parametrit selittävät suurelta osin analyyseissä havaitut erot.

Lippaassa käytetään OpenStreetMaps-aineiston oletusasetuksia, jotka eroavat jonkin verran Mapplen asetuksista.

 • Reitin valinta: Lippaassa autoilussa käytetään lyhyintä reittiä, Mapplessa nopeinta.
 • Matkustusnopeus: Lipas-analyysityökalussa matkustusnopeudet on ennalta määritelty eikä käyttäjä pysty itse niihin vaikuttamaan. Lippaassa pyöräilyn matkustusnopeus on 15 km/h ja jos pyörämatkassa on kävelyosuuksia, niin tällöin nopeus on 4 km/h. Pelkän kävelyn nopeus on 5 km/h. Mapplen matkustusnopeudet ovat säädettäviä ja myöhemmin tehtävissä vertailussa ne on asetettu samoiksi Lipas-työkalun kanssa. Oletusasetuksena Mapplessa käytetään seuraavia matkustusnopeuksia: pyöräily 19 km/h ja kävely 4,4 km/h.
 • Pysäköintiin kuluva aika: Mapple huomioi laskennassa auton pysäköintiin ja siitä liikuntapaikalle siirtymiseen kuluvan ajan. Lippaassa vastaavaa ominaisuutta ei ole, vaan matka päättyy, kun auto on saavuttanut liikuntapaikan.
 • Analyysialueen määrittely (voi aiheuttaa virheen, jos käyttäjä ei asiaa huomioi): Mapple hakee kaikki väestöruudut, jotka ovat n-minuutin matka-ajan päässä halutusta kohteesta riippumatta etäisyydestä. Lipaksessa väestöruutujen haku rajoittuu aina x-kilometrin etäisyydelle. Jos käyttäjä asettaa analyysialueen liian pieneksi, väestöruutuja voi jäädä analyysin ulkopuolelle. Eli esimerkiksi autolla tulee käyttää riittävän pitkää matka-aikaa, jos haluttu etäisyys kohteeseen on vaikkapa 20 km.

Muilta osin oleellisia eroja laskentalogiikassa ei palvelujen välillä havaittu tai niitä ei tunneta. Huomionarvoista on, että matkustusajat ja -reitit perustuvat aina algoritmien käyttämiin laskentamalleihin, joissa on paljon muitakin muuttujia kuin vain tässä esitellyt. Lipas-analyysityökalu edustaa riisutumpaa ja yksinkertaistetumpaa versiota laskennasta kuin Mapplen työkalu. Matka-aikoihin esiteltyjen muuttujien lisäksi vaikuttavat oleellisesti muun muassa nopeusrajoitukset (voivat vaihtua kausittain), risteysmäärä ja risteyksien laskennallinen vaikutus matka-aikaan sekä muut mahdolliset hidasteet kuten vuorokaudenaika (esim. ruuhka-aika).

Vertailujen tulokset

Vertailuanalyysit tehtiin kolmesta eri kohteesta. Kohteet sijaitsivat Jyväskylässä (Hippos), Helsingissä (Bolt-areena) ja Sotkamossa (Hiukan pesäpallostadion). Vertailut on tehty matka-aikojen perusteella. Tämä koettiin selkeimmäksi tavaksi esittää palvelujen antamien analyysien välisiä eroja.


 JYVÄSKYLÄ, väestömäärä yhteensä 40 min säteelläLipasMapple Insights API
Autoilu143 569146 865
Pyöräily113 956111 605
Kävely49 48249 077
 SOTKAMO, väestömäärä yhteensä 40 min säteelläLipasMapple Insights API
Autoilu8 3959 148
Pyöräily6 1806 785
Kävely3 8744 092
 HELSINKI, väestömäärä yhteensä 40 min säteelläLipasMapple Insights API
Autoilu1 367 0341 144 288
Pyöräily470 968538 022
Kävely158 298143 922

Aiemmin esiteltyjen erojen lisäksi pitkillä matka-ajoilla (säde yli 10 km) suurin eroa aiheuttava tekijä on todennäköisesti ero laskentojen spatiaalisessa tarkkuudessa: Lippaassa laskennassa huomioidaan myös ne 1 000 x 1 000 m asuinruudut, joiden keskikohta on saavutettavissa 40 minuutissa. Vastaavasti Mapplen laskennassa huomioidaan pienemmät 250 x 250 m asuinruudut. Tämä lisää hieman satunnaisuutta tuloksiin ja vaikeuttaa eri työkalujen välistä luotettavaa vertailua.

Voidaan kuitenkin todeta, että vertailussa havaitut erot ovat maltillisia ja tulokset ovat hyvin lähellä toisiaan. Suurimmat eroavaisuudet löytyvät autoilusta, jossa laskentatavat poikkeavat eniten palveluiden välillä. Kaikkia eroja aiheuttavia tekijöitä ei voida tunnistaa eikä tämän vertailun pohjalta voida sanoa, kumpi työkalu antaa luotettavamman tuloksen. Mappe Insights API huomioi laskennassa Lipasta enemmän erilaisia taustamuuttujia ja parametreja, joiden merkitys saatujen tulosten valossa näyttää jäävät pieneksi. Jatkossakaan tuskin pystytään luomaan ”täydellistä” laskentamallia vaan eri palvelut kehittävät ja hyödyntävät erilaisia, omia laskentatapojaan.

Ensiarvoista on, että analyysityökalu antaa käyttäjälle vertailukelpoista dataa samalla työkalulla eri kohteista tehdyissä laskennoissa. Tämä toteutuu kumpaa tahansa tässä vertailtua työkalua käytettäessä. Tämä on myös tärkeää Lipas-analyysityökalun osalta, koska voimme osoittaa että analyysityökalun tulokset vertautuvat meistä riippumattoman toimijan tuottamiin analyyseihin ja validoi käyttämäämme laskentamallia. On kuitenkin pidettävä huolta tausta-aineistojen ajantasaisuudesta, jotta tulokset ovat luotettavia myös jatkossa. Tähän pyrimme Lipas-analyysityökalun osalta.

Lipas-projekti ja Ylli-hanke yleisesti:

Lipas.fi on valtakunnallinen ja julkinen liikunnan paikkatietojärjestelmä, jota hallinnoi Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellinen tiedekunta ja rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Tutkimushanke ”Yhdenvertainen liikunnallinen lähiö (YLLI)” on Helsingin yliopiston maantieteilijöiden ja Jyväskylän yliopiston liikunnan yhteiskuntatieteilijöiden yhteinen hanke, joka on osa ympäristöministeriön koordinoimaa Lähiöohjelmaa 2020-2022.

[1] Mapple Insights API on poistunut markkinoilta syksyn 2021 aikana. Lipas-analyysityökalun ja Mapplen saavutettavuustyökalun vertailut on tehty palvelun ollessa kaupallisesti saatavilla ja vertailussa saadut tulokset ovat edelleen arvokkaita Lipas-työkalun validioinnissa.

[2] https://www.openstreetmap.org

[3] https://vayla.fi/vaylista/aineistot/digiroad

Kuntakohtaisia väestö- ja matka-aikatietoja liikuntasuunnittelun tueksi. Juttusarjan osa 2/4: Lipas-analyysityökalun käyttö

Tämä on toinen kirjoitus neliosaisesta blogikirjoitusten sarjasta, jonka teemana on ”LIPAS-projekti ja YLLI-hanke yhteistyössä – Analyysityökalu liikuntapaikkojen saavutettavuuden arviointiin”. Tässä kirjoituksessa opastamme Lipas-analyysityökalun käyttöön.

Kirjoittaja: Tapani Laakso (Jyväskylän yliopisto, Lipas-projekti)

LIPAS-projekti ja YLLI-hanke yhteistyössä -juttusarja

Kirjoitusten aiheet:

 1. Analyysityökalun tausta
 2. Analyysityökalun toiminta ja käyttö
 3. Analyysityökalun luotettavuus ja vertailu kaupallisiin saavutettavuusanalyyseihin
 4. Analyysityökalun jatkokehitys

Mikä analyysityökalu?

Analyysityökalu on Lipas.fi -palvelun työkalu liikuntaolosuhteiden tarjonnan ja saavutettavuuden arviointiin. Työkalun avulla on mahdollista vertailla olemassa olevien liikuntapaikkojen etäisyyttä ja matkustusaikoja suhteessa halutun alueen väestöön, muihin liikuntapaikkoihin sekä oppilaitoksiin.

Analyysityökalua on mahdollista käyttää rekisteröitymällä Lipas-palveluun.
Lipas-palvelun ja analyysityökalun käyttöohjeet on koottu omalle sivulleen:
lipasinfo.fi

 • Video Lipas-analyysityökalun käyttöönotosta
 • Video liikuntapaikkojen saavutettavuustiedoista Lipas-palvelussa

Analyysityökalun toiminta ja käyttö

Analyysityökalu näyttää valitun olemassa olevan tai suunnitellun ja vapaasti kartalle sijoitettavan liikuntapaikan ympärillä asuvan väestön määrän eri ikäluokissa. Analyysialue voidaan määrittää joko käyttäjän kohteeseen valitseman matka-ajan tai etäisyyden perusteella. Lisäksi käyttäjä voi määrittää, millä kulkutavalla suoritettavaan matkaan tiedot perustuvat. Väestötietojen lisäksi työkalu antaa tiedot alueella sijaitsevien muiden liikuntapaikkojen, koulujen ja päiväkotien lukumäärän.

Väestötiedot haetaan suoraan Tilastokeskuksen paikkatietoaineistojen rajapinnalta Lipas-käyttöliittymässä valitun sijainnin perusteella. Käytettävän väestöruudun koko on lähtökohtaisesti 250x250m. Jos tarkasteltavan alueen säde on yli 10 km, käytetään laskennan keventämiseksi  1 km x 1 km väestöruutuja. Matka-aikojen laskeminen eri kulkutavoilla (kävellen, polkupyörällä, autolla) perustuu avoimeen OpenStreetMap-aineistoon ja OSRM-työkaluun. Oppilaitosten nimi- ja sijaintitiedot perustuvat Tilastokeskuksen avoimeen aineistoon. Varhaiskasvatusyksiköiden nimi- ja sijaintitiedoissa käytetään LIKES:n keräämää ja luovuttamaa aineistoa.

Analyysityökalun käyttö

Analyysityökalu löytyy Lipas-palvelunkarttanäkymässä rekisteröityneille käyttäjille. Analyysityökalu valitaan käyttöön ruudun vasemmasta alalaidasta löytyvästä kuvakkeesta. Valitsemalla havainnekuvassa punaisella ympyröity työkalu käyttöön.

Kun käyttäjä kartalla painaa haluamaansa liikuntapaikkaa, Lipas näyttää kartalla värjättynä ympyrän, josta analyysitietoja haetaan. Lisäksi kartalla näkyvät liikuntapaikat liikuntapaikkatyypin mukaisella grafiikalla. Analyysialueelta haettavat väestöruudut on havainnollistettu sinisillä pisteillä.

Analyysityökalun avulla voidaan näyttää väestön määrä ja ikärakenne suhteessa valittuun sijaintiin. Valittu sijainti voi olla joko olemassa oleva liikuntapaikka tai analyysitarkoitusta varten luotu kohde, jonka tilaksi merkitään ”vedos”. Analyysityökalua voi siis käyttää esimerkiksi potentiaalisten liikuntapaikkahankkeiden mahdollisten sijaintien vertailuun luomalla ensin vedoskohteita.

Vedoskohteen luominen

Vedoskohde luodaan valitsemalla analyysityökalu käyttöön ja valitsemalla infolaatikon yläpuolelta uuden kohteen lisäämisen (kuvassa ympyröity punaisella)

Tämän jälkeen vedoskohteelle valitaan liikuntapaikan tyyppi ja se lisätään kartalle. Lipas-antaa vedoskohteelle seuraavat oletustiedot automaattisesti:

 • Nimi: Analyysikohde
 • Omistaja: Ei tietoa
 • Ylläpitäjä: Ei tietoa
 • Katuosoite: Testikatu 123
 • Postinumero: 12345

Sen sijaan kunta, jonka alueelle liikuntapaikka sijoittuu, tulee käyttäjän itse syöttää ennen kuin vedoskohteen voi tallentaa. Analyysin suorittamisen jälkeen vedoskohteen voi poistaa. Tämä tehdään valitsemalla kohde, painamalla roskaämpärin kuvaa (Poista liikuntapaikka…) ja valitsemalla poiston syyksi ”Väärä tieto”.

Tulosten tulkinta ja parametrien määrittely

Analyysityökalu antaa grafiikka- ja lukumuodossa halutut tiedot (alla esimerkkinä Salmelan koulun luistelualue). Grafiikan korkeus viittaa koulujen, väestön tai liikuntapaikkojen lukumäärään eri etäisyyden tai matka-ajan päässä. Grafiikassa olevat eri värit taas viittaavat väestön tai koulun luokitteluun. Voit analysoida eri kulkumuotoja ja esittää tulokset matka-ajan sijaan etäisyyksinä valitsemalla grafiikan yläpuolella olevista ikoneista haluamasi kulkumuodon ja viereisestä pudotusvalikosta esitystavan.

Grafiikan tiedot voidaan näyttää kumulatiivisesti tai koreittain (tässä esimerkissä tiedot ovat koreittain eli 10 minuutin kohdalla ovat kaikki 0 – 10 min kävelyetäisyydellä asuvat henkilöt. Vastaavasti 20 minuutin kohdalla ovat ainoastaan kaikki 10.01 – 20.00 min kävelyetäisyydellä asuvat henkilöt). Eli edellisen korin henkilöitä ei uudelleen sisällytetä seuraavaan koriin. Sen sijaan kumulatiivisesti esitettynä 10 minuutin korissa olevat tiedot ovat mukana myös suuremmissa (esim. 20 minuutin) koreissa. Korien raja-arvoja ja määrää voit muokata asetusvalikosta, joka avautuu ikonien vieressä olevaa ”asetusratasta” klikkaamalla.

Tiedoista voidaan myös ladata suoraan Excel-raportti ”Luo raportti”-painikkeesta. Raportti sisältää valitut tiedot alueen liikuntapaikoista, väestöstä ja kouluista sekä valitun matka-ajan että etäisyyden mukaisesti.

Esimerkki tuloskuvaajasta. Väestön määrä esitetty koreittain perustuen matka-aikaan kävellen

Tästä esimerkkikuvasta voi nopeasti myös ulkopuolinen tulkita, että kyseinen liikuntapaikka sijaitsee väestön suhteen keskustan tai keskeisen taajaman läheisyydessä muttei aivan keskustassa, sillä kaikissa ikäluokissa 11-20 minuutin kävelymatkan etäisyydellä liikuntapaikasta asuu suurin osa väestöstä. Kun hiiren vie vertailugrafiikan päälle, näytetään tarkemmat tiedot analysoitavan alueen liikuntapaikoista, väestöstä tai kouluista.

Kirjoittaja: Tapani Laakso (Jyväskylän yliopisto, Lipas-projekti)

Lipas-projekti ja Ylli-hanke yleisesti:

Lipas.fi on valtakunnallinen ja julkinen liikunnan paikkatietojärjestelmä, jota hallinnoi Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellinen tiedekunta ja rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Tutkimushanke ”Yhdenvertainen liikunnallinen lähiö (YLLI)” on Helsingin yliopiston maantieteilijöiden ja Jyväskylän yliopiston liikunnan yhteiskuntatieteilijöiden yhteinen hanke, joka on osa ympäristöministeriön koordinoimaa Lähiöohjelmaa 2020-2022.

Mistä apua liikuntapaikkojen suunnitteluun ja saavutettavuus-vertailuihin? Juttusarjan osa 1/4: Lipas-analyysityökalun tausta

Tämä on ensimmäinen kirjoitus neliosaisesta blogikirjoitusten sarjasta, jonka teemana on ”LIPAS-projekti ja YLLI-hanke yhteistyössä – Analyysityökalu liikuntapaikkojen saavutettavuuden arviointiin”. Tässä ensimmäisessä kirjoituksessa avaamme Lipas-analyysityökalun taustaa.

Kirjoittaja: Tapani Laakso (Jyväskylän yliopisto, Lipas-projekti)

LIPAS-projekti ja YLLI-hanke yhteistyössä -juttusarja

Tulevissa kirjoituksissa tutustutaan analyysityökalun käyttöön, arvioidaan sen antamien tulosten luotettavuutta sekä pohditaan palvelun jatkokehittämistä. Kirjoituksia julkaistaan noin kuukauden välein.

Kirjoitusten aiheet:

 1. Analyysityökalun tausta
 2. Analyysityökalun toiminta ja käyttö
 3. Analyysityökalun luotettavuus ja vertailu kaupallisiin saavutettavuusanalyyseihin
 4. Analyysityökalun jatkokehitys

Mikä analyysityökalu?

Analyysityökalu on Lipas.fi -palvelun työkalu liikuntaolosuhteiden tarjonnan ja saavutettavuuden arviointiin. Työkalun avulla on mahdollista vertailla olemassa olevien liikuntapaikkojen etäisyyttä ja matkustusaikoja suhteessa halutun alueen väestöön, muihin liikuntapaikkoihin sekä oppilaitoksiin. 

Analyysityökalua on mahdollista käyttää rekisteröitymällä Lipas-palveluun.
Lipas-palvelun ja analyysityökalun käyttöohjeet on koottu omalle sivulleen: lipasinfo.fi

 • Video Lipas-analyysityökalun käyttöönotosta
 • Video liikuntapaikkojen saavutettavuustiedoista Lipas-palvelussa

Lipas-analyysityökalun tausta

Liikuntapaikkasuunnittelu on usein tunteita herättävää työtä. Mille alueelle seuraavan vuoden liikuntapaikkainvestointi kohdentuu ja millaisia tarpeita liikuntapaikalla täytetään? Suunnittelua tehdään eri lähtökohdista käsin riippuen muun muassa siitä, millainen liikuntapaikka on kyseessä tai millaisia palveluita liikuntapaikalla tarjotaan. Alueelliset tai seudulliset liikuntapaikat ovat kokoluokkaa suurempia ja edellyttävät usein pidempää hankesuunnittelua kuin esimerkiksi lähiliikunta-alueet tai vastaavat pienemmät, jopa vuosittain toteutettavat liikuntapaikkahankkeet. Tästä huolimatta pienintäkään liikuntapaikkaa ei sijoiteta sattumanvaraisesti. Liikuntapaikan tarvetta voidaan arvioida esimerkiksi opetustoimen päiväkäytön tai lähialueilta tavoiteltavien iltakäyttäjien tarpeet huomioiden.

Näistä lähtökohdista Lipas-projekti toteutti yhdessä YLLI-tutkimushankkeen kanssa keväällä 2021 kehittämistyöpajojen sarjan Helsingin ja Jyväskylän kaupunkien, Jyväskylän ja Helsingin yliopistojen sekä Lipas-tietokannan hallinnoijatiimin kanssa. Työpajoissa ratkaistava kehittämisongelma tiivistettiin muotoon:

”Miten ja millä perusteilla valitaan tarjolla olevista liikuntapaikan rakentamispaikoista (tonteista) paras mahdollinen?”

Valintapäätöksen ja eri paikkojen vertailussa kunnat arvioivat tarvittavan tietoa esimerkiksi alueella olevan väestön määrästä ja ikärakenteesta, valittujen paikkojen saavutettavuudesta autolla, kävellen ja polkupyörällä (matka-aika ja kulkuetäisyys), koulujen ja päiväkotien läheisyys sekä muut alueella olevat liikuntapaikat (tyypit ja etäisyydet). Nämä tekijät otettiin mukaan analyysimalliin, josta alkoi rakentua Lipas-analyysityökalu.

Lipas-projekti ja Ylli-hanke yleisesti:

Tutkimushanke ”Yhdenvertainen liikunnallinen lähiö (YLLI)” on Helsingin yliopiston maantieteilijöiden ja Jyväskylän yliopiston liikunnan yhteiskuntatieteilijöiden yhteinen hanke, joka on osa ympäristöministeriön koordinoimaa Lähiöohjelmaa 2020-2022.

Lipas.fi on valtakunnallinen ja julkinen liikunnan paikkatietojärjestelmä, jota hallinnoi Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellinen tiedekunta ja rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.