LEPAKKOTIEDEKURSSI

Lepakkotiedekurssilla tutustutaan lepakoiden biologiaan ja tieteellisen tutkimuksen tekemiseen, ja se kattaa kaikki tieteellisen tutkimuksen vaiheet suunnittelusta aineistonkeruuseen ja tulosten esittämiseen. Kurssilla tehdään yhteistyötä Helsingin yliopiston Luonnontieteellisen keskusmuseon kanssa, ja projektin tutkijat ovat tavoitettavissa lisäohjeita varten koko projektin ajan. Osallistuvat ryhmät saavat käyttöönsä kaikki projektissa tarvittavat laitteistot ja selkeät ohjeet eri vaiheisiin. Kurssi avaa näkökulmia luonnontieteellisen tutkimuksen tekemiseen. Siihen kuuluu sekä itsenäistä työskentelyä että ryhmätyöskentelyä, ja osa kurssitöistä tehdään maastotyöskentelynä.

KURSSIN SISÄLTÖ JA AIKATAULU (Lukion teemaopinnot, 18 x 75 min)*

Kevät 2020

Aloitus, ryhmäytyminen ja taustateoria (2 x 75 min).

Luento 1. Yleistä lepakoista + itsenäinen työskentely. Opettajille luennot ja harjoitustehtävät vastauksineen.

  • Pienryhmien muodostaminen. Tutustuminen kesän 2019 tuloksiin ja Laji.fi -sivuston käyttöön.
  • Havaintopaikan miettiminen ja perustelut miksi paikka on sopiva lepakkohavaintopaikaksi.

Luento 2. Tutkimusaiheen esittely ja ohjeet aineistonkeruuseen (valmis luento) + pienryhmätyöskentely.

  • Havaintopaikan luominen Laji.fi -sivun Lepakkolomakkeelle.
  • Opiskelijoden arvio, mitä lajeja omalla havaintopaikalla voisi esiintyä tai tutkimushypoteesi
  • Tutkimusaineiston keruun koordinointi ja sovitaan viestinnästä pienryhmän sisällä (mm. vastuuopiskelijan valinta (hoitaa koordinomisen ryhmän välillä), aineistonkeruuvuoroista sopiminen, varasuunnitelma aineistokeruuvuoroille).

Kesä 2020

Maastokäynnit ja ääniaineiston keruu (3 x 75 min/opiskelija)

  • 1 laite/pienryhmä, aineistonkeruuta yhteensä 9 vkl:a. Esim. kolmen hengen ryhmälle tulee 3 viikonloppua/opiskelija
  • Aineistonkeruuviikonloppuna äänitallentimen vienti maastoon ja hakeminen pois.
  • Äänitiedostojen varmuuskopionti muistitikulle ja säätietojen kirjaaminen Lepakkolomakkeelle.
  • Äänitiedostot postitetaan muistikorteilla Luonnontieteelliselle museolle kahdessa vaiheessa (vkl 1-4 heinäkuussa ja vkl 5-9 syyskuun lopussa).

Syksy 2020

Analyysit (5 x 75 min) + tutkimusraportti (5 x 75min) + tulosten esitys ja videoseminaari

Luento 3. Audacity ohjelmaan tutustuminen (1 x 75 min). Opettajille valmis luento + harjoitustehtävät vastauksineen.

Luento 4. Harjoitukset koko ryhmän kanssa.Tutkittavien lepakkolajien tunnistaminen manuaalisesti Audacity -ohjelmaa käyttäen. Valmis luento opettajalle ja harjoitustehtävät vastauksineen (1 x 75 min)

Itsenäinen työskentely/parityö: Analyysit ryhmän itse keräämästä ääniaineistosta Audacityä käyttäen (yksilötyönä 3 vkl:a tai parityöskentelynä 6 vkl:a) (3 x 75 min)

  • lepakoiden manuaalinen tunnistaminen (ryhmillä käytössä tunnistusohjeet ja mallikuvat
  • tunnistettavat lajit: pohjanlepakko, pikkulepakko ja siipat ryhmänä

Tutkimusraportin laadinta ryhmätyönä (5 x 75 min). Raportti noudattaa tieteellisen julkaisun rakenetta:

   • johdanto
   • aineistojamenetemät
   • tulokset (havainnollistaminen,esim.taulukko,pylväsdiagrammi,yksinkertainentilastotestiEcxelillä)
   • pohdinta(kesän kokonaisuuden hahmottaminen ja tulosten luotettavuuden arviointi)

Tutkimusraportin esittäminen omalle kurssiryhmälle (2 x 75 min)

Koonti (videoseminaari) (1 x 75 min). Luomuksen koordinoima videoseminaari kaikille projektiin osallistuneille marras-joulukuussa 2020


* Kurssin aikataulu on ehdotus, jota opettaja voi tarvittaessa joustavasti sovittaa oman ryhmän aikataulun mukaiseksi (esim. siirtää osan syksyn tehtävistä kesälle).