MEDDELANDET TILL DELTAGARNA

MEDDELANDE TILL PERSONER SOM DELTAR I UNDERSÖKNINGEN
Undersökning – Gymnasieelever som fladdermusforskare

Välkommen att delta i vetenskapsprojektet Gymnasieeleverna som fladdermusforskare, som genomförs av Naturhistoriska centralmuseet (Luomus) och Naturresursinstitutet (Luke). Vänligen sätt dig in i det här meddelandet, i vilket vi berättar om den här undersökningen och hur undersökningen går till. Deltagandet i undersökningen är frivilligt och du kan avbryta ditt deltagande när som helst utan någon slags påföljd. Du kan också kontakta forskarna i projektet och när som helst fråga efter ytterligare information om projektet. Kontaktuppgifterna finns i slutet av det här meddelandet.

Undersökningen följer rekommendationerna från Forskningsetiska delegationen och de i Helsingforsdeklarationen. Etikprövningsnämnden för humaniora och samhälls- och beteendevetenskaper har bedömt forskningsplanen och gett ett positivt utlåtande.

 Bakgrunden till, målet och avsikten med undersökningen

Avsikten med vetenskapsprojektet är att samla in ljuddata om fladdermöss med hjälp av passiva ultraljudsdetektorer på olika håll i landet under sommaren 2019. Genom att delta i projektet producerar du unik ljuddata om fladdermöss som tidigare inte har samlats i landet. Du hjälper också forskarna att kartlägga den geografiska och tidsbundna förekomsten av fladdermöss i landet.

Insamlingen av ljuddata sker som ett grupparbete med din egen klass eller kursgrupp, och ljuddata samlas in med hjälp av AudioMoth ultraljudsdetektorer. Detektorerna spelar in ekolokaliseringsljud som fladdermössen avger under sin nattliga insektsjakt. Varje elev tar hand om ultraljudsdetektorn i två dygn, och efter det laddar han/hon ned ultraljudsdata till Naturhistoriska museets server samt information om omgivningen runt ultraljudsdetektorn. Vi ger tydliga anvisningar om hur man använder detektorn och hur man laddar ned filer.

Under vetenskapsprojektet deltar du också i en enkät i tre olika skeden. Det är också önskvärt att en av elevens vårdnadshavare deltar i enkäten. Det är också möjligt att du hör till en kontrollgrupp. I så fall deltar endast eleven i enkäten. Den första enkäten genomförs i slutet av maj 2019, den andra hösten 2019 och den tredje under senvåren 2020. Eftersom enkäten är en uppföljningsundersökning är det viktigt att alla deltar i samtliga tre enkäter. Varje deltagare ska svara på enkäten med hjälp av en online-enkät på sin smarttelefon, surfplatta, bärbara dator, PC eller dylikt. Enkäten innehåller flervalsfrågor och det tar cirka 1520 minuter att svara på enkäten.

Nyttor och risker med undersökningen

I samband med undersökningen ska du producera undersökningsmaterial tillsammans med forskarna. Därigenom deltar du i insamlingen av värdefullt undersökningsmaterial. Deltagandet i undersökningen medför inga hälsomässiga risker. Fladdermössen som utgör undersökningsobjektet i undersökningen observeras enbart med hjälp av sitt ekolokaliseringsljud, och undersökningen omfattar inte behandling av fladdermöss. Om du tillhör kontrollgruppen får du inte direkt nytta av att delta i projektet. Däremot deltar du i insamlingen av undersökningsdata och viktigt kontrollmaterial.

Enkätdata som samlas in under undersökningen kommer endast att användas för vetenskaplig forskning. Direkta identifieringsuppgifter (namn, e-postadress, läroanstalt, klass) bevaras separat från de egentliga undersökningsdata som används i statistiska analyser. Undersökningsdata behandlas och förvaras omsorgsfullt så att deltagarnas integritet bevaras. Undersökningsdata analyseras med hjälp av statistiska metoder, och det är omöjligt att identifiera en individ från respondenterna. Vänligen sätt dig in i bilagan ”Information för deltagarna” där vi grundligt beskriver hur personuppgifterna kommer att behandlas i undersökningen.

Fortsatt behandling och arkivering av undersökningsdata

Luomus publicerar ljuddata som öppen data två år efter avslutningen av undersökningsprojektet. Enkätdata förvaras pseudonymiserad 10 år efter avslutningen av projektet i Helsingfors universitets och Naturresursinstitutets skyddade informationssystem för potentiell användning av undersökningsdata inom forskning. Därefter (10 år efter att projektet avslutats) anonymiseras undersökningsdata med hjälp av Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv och arkiveras beständigt. Anonymisering av undersökningsdata innebär att alla direkta identifieringsuppgifter, till exempel namnet och e-postadressen har avförts från undersökningsmaterialet. Indirekta identifieringsuppgifter såsom ålder, yrke, hemkommun och klass har avförts från undersökningsmaterialet eller så har data indelats i grupper så att personen inte ens kan identifieras genom att förena data. Arkivering av undersökningsdata i Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv möjliggör användning av undersökningsdata i eventuella undersökningar i framtiden.

  Kontaktuppgifter för ansvariga forskare

I vetenskapsprojektet Gymnasieeleverna som fladdermusforskare deltar forskare från Helsingfors universitet, Naturhistoriska centralmuseet (Luomus) och Naturresursinstitutet (Luke). Du kan be om ytterligare information om projektet av Piia Lundberg (piia.lundberg@helsinki.fi) och Ann Ojala (ann.ojala@helsinki.fi). Undersökningsprojektet finansieras genom Konestiftelsen.