Tiedote tutkimukseen osallistuville

Tutkimus – Lukiolaiset lepakkotutkijoina

Tervetuloa osallistumaan Helsingin yliopiston, Luonnontieteellisen keskusmuseon (Luomus) ja Luonnonvarakeskuksen (Luke) yhteiseen Lukiolaiset lepakkotutkijoina -tiedeprojektiin. Pyydämme Sinua perehtymään tähän tiedotteeseen, jossa kerrotaan tutkimuksesta ja tutkimuksen kulusta. Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja voit milloin tahansa keskeyttää osallistumisesi ilman minkäänlaisia seuraamuksia, eikä sinun tarvitse ilmoittaa keskeyttämisen syytä. Voit myös halutessasi ottaa yhteyttä projektin tutkijoihin ja kysyä lisätietoja tutkimuksesta missä tahansa projektin vaiheessa. Tutkijoiden yhteystiedot ovat tämän kirjeen lopussa.

Tutkimushanke noudattaa Tutkimuseettisen neuvottelukunnan suosituksia ja Helsingin julistusta. Helsingin yliopiston Ihmistieteiden eettisen ennakkoarvioinnin toimikunta on arvioinut tutkimussuunnitelman ja antanut siitä puoltavan lausunnon.

Tutkimuksen tausta, tavoite ja tarkoitus

Tutkimusprojektin tavoitteena on kerätä kesän 2019 aikana eri puolilta Suomea lepakoiden ääniaineistoa passiivisilla ultraäänitallentimilla. Tutkimusprojektiin osallistumalla pääset tuottamaan ainutkertaista ääniaineistoa lepakoista, jollaista ei ole vielä koskaan aiemmin maassamme kerätty ja autat tutkijoita selvittämään lepakoiden alueellista ja ajallista esiintymistä maassamme.

Lepakoihin liittyvän ääniaineiston keruu tapahtuu ryhmätyönä oman luokkasi kanssa ja siihen käytetään AudioMoth -ultraäänitallentimia, joihin tallentuu yöaikaan saalistavien lepakoiden kaikuluotausääniä. Kukin opiskelija huolehtii äänitallentimesta vuorollaan kahden vuorokauden ajan, jonka jälkeen tallentimen keräämä aineisto ladataan omalta tietokoneelta Luonnontieteellisen museon palvelimelle ja samalla lomakkeella ilmoitetaan äänitallentimen ympäristöön liittyvät tiedot. Saat laitteen käyttöön ja tiedoston lataamiseen selkeät ohjeet.

Tiedeprojektiin aikana tulet lisäksi osallistumaan kolme kertaa kyselytutkimukseen. Kyselytutkimukseen vastaa tiedeprojektiin osallistuvien opiskelijoiden lisäksi yksi heidän huoltajansa. Saattaa olla, että kuulut vertailuryhmään. Silloin kyselytutkimukseen osallistuu vain opiskelija, eikä huoltajaa pyydetä täyttämään kyselylomakkeita. Ensimmäisen kyselytutkimuksen ajankohtana on toukokuun loppu 2019, toiseen syksyllä 2019 ja kolmannen kyselytutkimuksen keväällä 2020. Koska kyseessä on seurantatutkimus, tutkimuksen onnistumisen kannalta on tärkeää, että jokainen osallistuisi kaikkiin kolmeen kyselytutkimukseen. Kuhunkin kyselytutkimukseen vastataan sähköisellä lomakkeella, jonka voi täyttää haluamallaan laitteella, jossa on internetyhteys (älypuhelin, tabletti, kannettava tietokone, pöytätietokone). Kyselylomake koostuu monivalintakysymyksistä, ja sen täyttämiseen menee aikaa noin 15-20 minuuttia.

Tutkimukseen liittyvät hyödyt ja riskit

Tutkimuksen aikana tuotat tutkimusaineistoa yhdessä tutkijoiden kanssa. Sen kautta osallistut arvokkaan aineiston keruuseen. Tutkimukseen osallistumiseen ei liity terveydellisiä riskejä. Tutkimuskohteena olevia lepakoita havainnoidaan vain niiden tuottamien ultraäänien kautta, eikä tutkimus sisällä lepakoiden käsittelyä. Jos olet vertailuryhmässä niin tutkimukseen osallistumisesta ei ole sinulle välitöntä hyötyä. Osallistut tutkimusaineiston keruuseen, mikä on verrokkiaineistona arvokas.

Tutkimuksessa kerättävää kyselyaineistoa käytetään ainoastaan tieteelliseen tutkimukseen. Tutkimuksessa kerättävät suorat tunnisteelliset tiedot (nimi, sähköposti, oppilaitos, luokka) säilytetään erillään tilastollisiin analyyseihin käytettävästä varsinaisesta tutkimusaineistosta. Tutkimuksessa kerättävää aineistoa käsitellään ja säilytetään huolellisesti turvaten tutkittavien yksityisyyden suoja. Tutkimusaineistoa analysoidaan tilastollisin menetelmin, eikä tuloksista pysty tunnistamaan yksittäisiä vastaajia. Pyydämme sinua tutustumaan myös Tietoa tutkimukseen osallistuvalle -liitteeseen, jossa kerrotaan tarkemmin henkilötietojen käsittelystä tässä tutkimuksessa.

Tutkimusaineiston jatkokäyttö ja arkistointi

Lepakoista kerättävä ääniaineisto tulee avoimesti saataville Luomuksen kautta kahden vuoden kuluttua tutkimusprojektin päättymisen jälkeen. Kyselytutkimusaineistoa säilytetään projektin päätyttyä 10 vuotta pseudonymisoituna Helsingin yliopiston ja Luonnonvarakeskuksen suojatuissa tietojärjestelmissä mahdollista projektin päättymisen jälkeistä tutkimuskäyttöä varten. Tämän jälkeen tutkimusaineisto anonymisoidaan Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston avulla ja arkistoidaan Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon pysyvästi. Tutkimusaineiston anonymisointi tarkoittaa, että siitä on poistettu kaikki suorat tunnisteelliset tiedot, esimerkiksi nimitiedot ja sähköpostiosoite. Epäsuorat tunnisteelliset tiedot kuten ikä, ammatti, kotikunta ja luokka on poistettu tai ryhmitelty siten, ettei henkilöä pysty tunnistamaan edes tietojen yhdistämisen kautta. Tutkimusaineiston arkistointi Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon mahdollistaa aineiston käytön myöhemmissä tutkimuksissa.

Vastuullisten tutkijoiden yhteystiedot

 

Lukiolaiset lepakkotutkijoina -projektiin osallistuu tutkijoita Helsingin yliopistosta, Luonnontieteellisestä keskusmuseosta (Luomus) ja Luonnonvarakeskuksesta (Luke). Lisätietoja projektista antavat myös projektin tutkijat Piia Lundberg piia.lundberg@helsinki.fi ja Ann Ojala ann.ojala@luke.fi. Tutkimusprojektia rahoittaa Koneen säätiö.