Elintarvikehygienian ja ympäristöterveyden osasto

Vuosi 2020 osoittautui alkusoitoksi uudelle normaalille. Koronapandemia muutti työn tekemistä rytinällä ja kohtaamiset siirtyivät verkkoon. Monta tärkeää tilaisuutta peruuntui tai toteutettiin etäyhteyksin. Vuosi on osaston historiassa lyhyt aika, mutta vaikuttanee pysyvästi opetus- ja työtapoihimme. Poikkeusjärjestelyt kuormittivat henkilöstöä, mutta voin ilolla todeta, että vuosi 2020 oli haasteista huolimatta monelta osin hyvä. Henkilökohtaiset digiharppaukset sekä onnistumiset etäopetuksessa ja tutkimusrintamalla ovat osoitus osaton väen sinnikkyydestä, omistautumisesta sekä hyvästä yhteishengestä. Alle kokosimme vuoden tärkeimpiä tapahtumia oppiaineittain.

Elina Säde,
Elintarvikehygienian ja ympäristöterveyden osaston johtaja
Eläinlääketieteellinen tiedekunta
Helsingin yliopisto

 

Akateemisia perinteitä jouduttiin soveltamaan poikkeusolosuhteissa. Yleisö seurasi Mariella Aalto-Aranedan (oik.) väitöstilaisuutta 25.3.2020 etäyhteyksin. Vastaväittäjänä kansliapäällikkö, dosentti Jaana Husu-Kallio (vas.) ja kustoksena professori Miia Lindström (keskellä).

Ympäristöterveyden valvonta

Janne Lundén nimitettiin elintarviketurvallisuuden riskinhallinnan apulaisprofessoriksi 1.1.2020. Ryhmän tutkimusfokuksena on elintarvikevalvonnan vaikuttavuus ja tutkimusaiheet liittyvät elintarvikepetosten torjuntaan, elintarvikevalvontatietojen julkistamisjärjestelmän toimivuuteen, elintarvikevalvonnan kansanterveydelliseen vaikuttavuuteen sekä elintarvikealan riskinhallinnan parantamiseen. Lisäksi ryhmä ryhtyi tutkimaan koronaviruksen vaikutuksia elintarvikealan riskinhallintaan ja elintarvikevalvontaan. Ryhmä sai päätökseen kaksivuotisen hankkeen sertifioitujen elintarviketurvallisuusjärjestelmien vaikutuksesta elintarviketurvallisuuteen. Hankkeen tuloksia on jo hyödynnetty Suomessa linjattaessa elintarviketurvallisuusjärjestelmien hyödyntämistä elintarvikevalvonnassa. Professori (emeritus) Hannu Korkealan ja Janne Lundénin ohjauksessa ollut ELL Mariella Aalto-Araneda väitteli Listeria monocytogeneksen torjunnasta kala-alan laitoksissa. Väitöskirjassa osoitettiin elintarvikevalvonnan toimenpiteillä olevan yhteys kala-alan laitosten tuotteiden turvallisuuteen. Janne Lundén toimi Ruokaketjun ja terveyden tohtoriohjelman varajohtajana. Jannen aisaparina oppiaineessa toimi Katri Kiviniemi.

Ympäristöterveys

Uusi ympäristöterveyden tenure track apulaisprofessori Tarja Pitkänen aloitti tehtävässään (40%) lokakuun alussa. Yliopistonlehtori Rauni Kivistö jatkoi ympäristöterveyden oppiaineen vastuuhenkilönä. MSc Ananda Tiwari väitteli 30.10.2020 Itä-Suomen yliopistossa Kuopiossa aiheesta ”Monitoring microbial quality, contaminant sources and bacterial communities of bathing water in Finland”.

Ympäristöterveyden apulaisprofessorina aloittaneen Tarja Pitkäsen (vas.) ja ympäristöterveyden yliopistonlehtori Rauni Kivistön (oik.) tiet ristesivät Ananda Tiwarin (kesk.) väitöksessä Itä-Suomen yliopistossa. Tarja toimi väitöksen kustoksena ja Rauni vastaväittäjänä. Onnistunut väitöstilaisuus ennakoinee hedelmällistä yhteistyötä Helsingin yliopistolla.

Ympäristöterveyden opetuksessa jatkettiin etäyhteyksien hyödyntämistä, ja vain laboratorioharjoitukset toteutettiin pienryhmissä lähiopetuksena. Rauni julkaisi neljä kansainvälistä vertaisarvioitua julkaisua kansallisten ja kansainvälisten kumppaniensa kanssa. Rauni esitteli ryhmänsä tuloksia liittyen maksaan kampylobakterioosin riskielintarvikkeena eläinlääkäripäivillä. Tarja Pitkäsellä oli puheenvuorot liittyen koronaviruksen jätevesiseurantaan Ruokaviraston Ajankohtaista laboratoriorintamalla –tilaisuudessa, Ympäristöterveyspäivillä ja EU Umbrella Sentinel Sewers Town Hall -tapahtumassa.”  Ympäristöterveyden pitkäaikaisena laboratoriomestarina toiminut Urszula Hirvi siirtyi eläkkeelle syyskuussa 2020

Dosentti Leena Maunulan vetämä virusryhmä osallistui SARS-CoV-2 -viruksen leviämistapoja tutkivaan poikkitieteelliseen yhteistyöhankkeeseen. ELTDK:n zoonoosivirusryhmän ja Aurora Diaz Perezin tutkimuksessa haettiin lisää ymmärrystä virusten leviämiseen pintojen välityksellä. Leena Maunula oli puhumassa Tiedekulmassa järjestetyssä Covid-19 tutkimusta tukevassa virtuaalitapahtumassa kesäkuussa. Tohtorikoulutettava Emil Loikkanen osallistui koejärjestelyihin, joissa testattiin virusten tuhoutumista pinnoilta desinfiointiaineilla. Ryhmän yhteistyötutkimus kalojen VHS-viruksen osalta saatiin päätökseen, kun Pia Vennerström Ruokavirastosta väitteli aiheesta.

Elintarvike- ja ympäristötoksikologia

Niin kuin koko yliopistolla, myös toksikologiassa siirryttiin pääosin etätyöskentelyyn korona-pandemian vuoksi. Hieman ennen lähiopetuksen päättymistä alkukeväällä osastollamme ehti vierailla amerikkalainen toksikologian professori David Dorman (Department of Molecular Biomedical Sciences, North Carolina State University). Hän piti seminaarin aiheesta ”Application of systematic review methods in evaluating phthalate-induced male reproductive toxicity”. Hänen oli tarkoituksensa vierailla esitelmöimässä myöhemmin keväällä myös eläinsairaalassa ja osallistua farmasian tiedekunnan opetukseen, mutta koronan takia nämä suunnitelmat peruuntuivat. Globaali pandemia johti myös siihen, että moni merkittävä kansainvälinen tieteellinen kokous peruuntui; näin kävi esim. Eurotox- ja AH-reseptorikokouksille. Matkustustarve väheni sikälikin, että Slovenian tutkimusviraston apuraha-anomusten arviointi, johon professori Raimo Pohjanvirta on osallistunut Ljubljanassa lukuisia kertoja, toteutettiin tänä vuonna verkon välityksellä. Pohjanvirta toimi vierailevana editorina dioksiinien toksisuusmekanismeja käsitelleessä Int. J. Mol. Sci. -lehden erikoisnumerossa (Special Issue). Tämä oli jatkoa vastaavan kaltaiselle, samassa lehdessä julkaistulle erikoisnumerolle muutaman vuoden takaa, jonka senkin toimittajana oli professori Pohjanvirta.

Lihantarkastus ja teurastamohygienia

Kevään teurastamohygienianopetus vietiin nopealla aikataululla etäopetukseen. Syksyn lihantarkastuskurssilla Riikka Laukkanen-Ninios ja Eija Kaukonen saivat järjestettyä suurimman osan laboratoriotöistä lähiopetuksena pienemmissä ryhmissä. Tarkastuseläinlääkäriharjoitteluita jouduttiin järjestämään muun muassa etäharjoitteluna ja myös korvaamaan erillisillä tehtävillä. Koronan lisäksi harjoitteluiden järjestämistä vaikeuttaa opiskelijoiden suuri määrä verrattuna teurastamoharjoittelupaikkojen määrään. Tarkastuseläinlääkäriharjoittelun vaativista muutoksista keskusteltiin tiedekunnan sisällä ja keskustelu aloitettiin myös Ruokaviraston ja maa- ja metsätalousministeriön kanssa.

Professori Maria Fredriksson-Ahomaan tutkimus painottui vuoden aikana riistaeläimissä ja riistanlihaan esiintyviin zoonoottisiin taudinaiheuttajiin ja niiden kansanterveydelliseen merkitykseen. Riikka Laukkanen-Ninioksen tutkimus painottui lihantarkastuksen uudistamiseen eurooppalaisessa COST-rahotteisessa Risk-based meat inspection and integrated meat safety assurance -hankkeessa.

Helmikuun alussa apulaisprofessori Nevijo Zdolec Zagrebin yliopistosta vieraili viikon ajan osastollamme Maria Fredriksson-Ahomaan vieraana tutustumassa lihantarkastukseen liittyvään opetukseen ja tutkimukseen. Maria Fredriksson-Ahomaa aloitti vuoden alussa EKY:n inspehtorina.

Elinatarvikehygienia

Professori Johanna Björkrothin ryhmän vuoden kohokohtiin lukeutui pitkittäistutkimus lihan pilaantumisprosessista, joka osoitti, että pilaajamikrobien kasvuvaiheet voidaan erottaa transkriptien avulla. Ryhmän tavoitteena on kehittää uusia menetelmiä pilaantumisen mittaamiseen, ja siten ehkäistä ruokahävikkiä. Novo Nordisk -säätiö myönsi Johannalle Distinguished Investigator -apurahan. Merkittävän suuruisella apurahalla (1,4 milj. €) edistetään elintarvikkeiden mikrobiologisen pilaantumisen tutkimusta. Johanna esitti tutkimustuloksiaan virtuaalikongresseissa, ja toimi asiantuntijana paneeleissa ja työryhmissä.

Professori Miia Lindströmin ryhmä jatkoi ansiokkaasti Clostridium botulinum -bakteerin ja sen tuottaman hermomyrkyn tutkimusta Euroopan tutkimussäätiön (ERC) ja Suomen Akatemian rahoittamien hankkeiden puitteissa. Botulinumtutkijat osallistuivat virtuaalikongressiin, ja botulinum-laboratorio suoriutui erinomaisesti EuroBioToxin järjestämästä pätevyystestistä Katja Selbyn johdolla. Botulinumtutkijoiden joukko sai täydennystä tutkijatohtori Olivia Lanzonista. Makeran rahoittama LiSTOPtimation -hankeessa (2018-2022) selvitettiin Listeria monocytogeneksen tartuntareittejä ja pysyvyyttä elintarvikeketjussa kokogenomisekvensoinnin avulla. Hanna Castro raportoi hankkeen tuloksia virtuaalikonferenssissa.

Apulaisprofessori Annamari Heikinheimon Zanres (Zoonotic Antimicrobial Resistance)- tutkimusryhmään tuli vuoden aikana uusia henkilöitä. Vuoden aikana ryhmään liittyivät tohtorikoulutettava, ELL Venla Johansson ja postdoc-tutkija Banafsheh Khakipoor, ja ryhmässä vieraili eläinlääkäri Ahmad Al-Mustaphan (Nigeria).  Tutkijavaihdossa Hollannin Wageningenissa kävi alkuvuonna tohtorikoulutettava Paula Kurittu, ja tohtorikoulutettava Marie Verkolan avulla järjestettiin tammikuussa Helsingissä ”Learning Genomics for Food Safety” Erasmus+-hankkeeseen liittyvä kansainvälinen kokous, johon osallistui partnereita Italiasta, Puolasta ja Espanjasta. Loppuvuonna ryhmä sai rahoitusta Suomen Akatemialta antibiooteille resistenttien bakteerien määrittämiseen ja tutkimiseen jätevesistä.

Professori (emeritus) Hannu Korkeala kutsuttiin Latvian tiedeakatemian jäseneksi. DI Anniina Jaakkonen väitteli 2.6.2020 aiheesta ”shigatoksiinia tuottavan Escherichia colin ja Campylobacter jejunin genominen epidemiologia maitotiloilla ja raakamaidossa”. Työn ohjaajina toimivat Marjaana Hakkinen (Ruokavirasto), Saija Hallanvuo (Ruokavirasto) sekä professori Miia Lindström. ELL Mirjami Mattilan väitöskirja ”Stress response mechanisms in Listeria monocytogenes” tarkastettiin 10.12.2020 (hyväksytty 2021). Työn ohjasivat professori Hannu Korkeala ja Miia Lindström.

Elintarvikehygienia -jakson opetus toteutettiin pitkälti etäyhteyksin. Laboratoriotöissä noudatettiin turvamääräyksiä ja kokeiltiin onnistuneesti hybridimallia, jossa työpari osallistui harjoitukseen etäyhteyden kautta. Katja Selby ja Hanna Castro tuurasivat Miia Lindströmiä ja Elina Jääskeläinen liittyi yliopistonlehtorien tueksi kurssin ajaksi.

Laboratorio-opetuksessa noudatettiin tiukkoja turvamääräyksiä, ja kokeiltiin hybridimallia, jossa etätyöpari osallistui harjoitukseen verkkoyhteyksien kautta.