Rules of ISHA Helsinki

At the present the rules are only in Finnish.

Nämä säännöt on hyväksytty 25.3.2015.

ISHA HELSINKI RY:N SÄÄNNÖT
==========================

1§ NIMI JA TOIMIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on International Students of History Association Helsinki ry., International Students of History Association Helsingfors rf., lyhennetään ISHA Helsinki. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

2§ YHDISTYKSEN KIELI
Yhdistyksen virallinen kieli on suomi, mutta jokaisella on oikeus esittää asiansa kokouksissa myös ruotsin tai englannin kielellä ja sanella pöytäkirjaan ruotsin- tai englanninkielisiä lausuntoja.

3§ TARKOITUS JA TOIMINTA
Yhdistyksen tarkoituksena on:

1. edustaa jäseniään kansainvälisessä opiskelijajärjestössä International Students of History Associationissa
2. edistää historian opiskelijoiden ja nuorten tutkijoiden kansainvälistä yhteistyötä,
3. edistää suomalaisten historian opiskelijoiden ja nuorten tutkijoiden mahdollisuuksia solmia kansainvälisiä kontakteja ja perehtyä eri maissa tehtävään historiantutkimukseen sekä
4. kannustaa ennakkoluulottomaan ja kriittiseen tutkimukseen, joka ei rajoittaudu kansallisten, kulttuuristen, metodologisten tai tieteen paradigmaattisten kategorioiden mukaan.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää voittoa tavoittelemattomia opintomatkoja, seminaareja, opintoprojekteja sekä muuta vastaavaa tarkoitustaan edistävää toimintaa tarvittaessa yhteistyössä ISHA:n, muiden ISHA:n paikallisyhdistysten, suomalaisten historian opiskelijoiden yhdistysten, Historian Opiskelijoiden Liitto ry:n, muiden historia-alan yhdistysten sekä muiden kansainvälistä toimintaa harjoittavien yhdistysten kanssa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistyksellä on oikeus kantaa jäsenmaksua, jonka vuosikokous vahvistaa, ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia, toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan rahankeräyksiä, arpajaisia, myyjäisiä, kirpputoreja ja huvitilaisuuksia, järjestää maksullisia luentoja ja muita sen kaltaisia maksullisia tilaisuuksia sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

4§ JÄSENET
Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä Helsingin yliopistossa kirjoilla oleva historiatieteiden pääaineopiskelija tai sivuaineopiskelija sekä historiatieteitä opiskeleva vaihto-opiskelija. Hakemuksesta hallitus voi myöntää jäsenyyden myös muille. Aikaisempien sääntöjen nojalla saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

5§ JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen vuosikokouksessa.

Yhdistys voi erottaa jäsenen, jos jäsen on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä jäsenyyden ehtoja. Ennen erottamispäätöksen tekemistä asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa, paitsi jos erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen.

Jäsen voidaan erottaa tai hänen on erottava mikäli jäsenen tutkinto-oikeus Helsingin yliopistolla, syystä tai toisesta, päättyy. Kun jäsenyyden päättymisen syynä on valmistuminen maisteriksi tai maisteriin rinnastettavasta tutkinnosta, jäsen eroaa tai erotetaan yliopiston lukuvuoden päättyessä, jonka aikana jäsen on tutkintonsa suorittanut.

6§ JÄSENMAKSU
Jäseniltä perittävän liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

7§ HALLITUS
Hallitukseen kuuluvat vaalikokouksessa valittu puheenjohtaja sekä 5–11 muuta varsinaista jäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi on yksi kalenterivuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja taloudenhoitajan. Lisäksi hallitus voi valita keskuudestaan tai ulkopuoleltaan muita toimihenkilöitä tai asettaa toimikuntia.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun koollekutsuja katsoo siihen olevan aihetta. Puheenjohtajan on kutsuttava hallitus koolle myös, jos kaksi (2) hallituksen jäsentä sitä kirjallisesti pyytää.

Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään puolet sen jäsenistä, näiden joukossa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Päätökset hallituksen kokouksissa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen jäsenen on erotessaan toimitettava yhdistyksen hallitukselle kirjallinen eroanomus.

8§ YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
Yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus on seuraavilla henkilöillä, kullakin yksinään: hallituksen puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla, taloudenhoitajalla ja henkilöllä, jonka hallitus on erikseen tähän oikeuttanut.

9§ TILIT
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja yhdistyksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kuukausi ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa (14 päivää) ennen vuosikokousta.

10§ YHDISTYKSEN KOKOUKSEN KOOLLEKUTSUMINEN
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta ilmoittamalla kokouksesta yhdistyksen sähköpostilistalla ja yhdistyksen verkkosivuilla.

11§ YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, kun se on laillisesti koolle kutsuttu.

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä maaliskuun loppuun mennessä.

Yhdistyksen sääntömääräinen vaalikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä joulukuun 15. päivään mennessä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Vaatimus on osoitettava kirjallisesti hallitukselle, jonka on kutsuttava ylimääräinen kokous koolle neljäntoista (14) vuorokauden sisällä vaatimuksen saapumisesta.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen, vaalikokouksen tai ylimääräisen kokouksen käsiteltäväksi, on sen siitä kirjallisesti ilmoitettava viimeistään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Lisäksi voidaan yhdistyksen kokouksen yksimielisellä päätöksellä ottaa myös muita asioita käsiteltäväksi ottaen huomioon yhdistyslain 23§ ja 24§.

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenellä äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi ääni. Valtakirjalla ei voi äänestää. Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla.

12§ YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa.
4. Hyväksytään kokouksen esityslista.
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto.
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä.
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus.
8. Käsitellään muut mahdolliset asiat.
9. Kokouksen päättäminen.

13§ YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VAALIKOKOUS
Yhdistyksen vaalikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa.
4. Valitaan hallituksen puheenjohtaja.
5. Valitaan hallitukseen 5–11 muuta jäsentä.
6. Valitaan yksi (1) toiminnantarkastaja ja hänelle yksi (1) varatoiminnantarkastaja.
7. Käsitellään muut mahdolliset asiat.
8. Kokouksen päättäminen.

14§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAUTUMINEN
Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Päätös yhdistyksen purkautumisesta on tehtävä kahdessa perättäisessä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkautumisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.