Andra utskicket

XIII SYMPOSIET KRING FORSKNING I ÖVERSÄTTNING OCH TOLKNING

KäTu2015: Gemenskaper inom översättning och tolkning

Helsingfors universitet 10–11.4.2015

Andra utskicket

KäTu-SYMPOSIERNAS SYFTE

De årliga KäTu-symposierna har i över tio års tid samlat – som såväl talare som åhörare − översättare och tolkar samt forskare i översättning och tolkning, lärare, studenter, utbildare av teckenspråkstolkar, tolkar och tolkstudenter liksom övriga som är intresserade av översättning och tolkning. KäTu skapar ett forum för diskussion om fenomen på fältet, aktuella forskningsprojekt och ståndpunkter och framsteg inom vetenskapen. En av symposiets målgrupper är doktorander, som genom KäTu kan få feedback i olika skeden av forskningsprocessen. Symposiet arrangeras turvis av universitet som anordnar översättar- och tolkutbildning i Finland tillsammans med sektionen för lärare och forskare på Finlands översättar- och tolkförbund (FÖTF).

KäTu2015-SYMPOSIETS TEMA

Temat för 2015 års symposium är Gemenskaper inom översättning och tolkning. Översättning och tolkning omfattar här ett brett fält av flerspråkig kommunikation och olika aktörer på fältet, såsom översättare och tolkar, lärare och forskare, uppdragsgivare, översättningsbyråer, branschorganisationer och kritiker. Med temat vill KäTu2015 gratulera en viktig översättnings- och tolkningsgemenskap, FÖTF, som i år fyller 60 år.

Föredragen kan behandla temat utgående från bl.a.

 • hur översättnings- och tolknings-gemenskaper har utformats historiskt
 • hur översättning och tolkning har professionaliserats
 • vilka branschorganisationerna är och deras roll
 • byggande av nätverk och gemenskap
 • översättning, tolkning och solidaritet
 • tänktalko (crowdsourcing) som strategi
 • översättare och tolkar i sociala medier
 • översättarnas kollektiva egenmakt
 • översättare/tolkar/översättningsforskare som en del av en praxisgemenskap
 • översättningsforskare som förändringskraft
 • gemenskaper av översättningsläsare

I enlighet med KäTu-symposiets traditioner är även andra teman som berör översättning och tolkning, liksom utbildning och forskning inom området välkomna.

PLENARFÖREDRAGEN

Årets huvudtalare 2015 är Lori Thicke, grundaren av organisationen Translators Without Borders, med rubriken ”Using Language to Save Lives”, och Kaisa Koskinen, professor i översättningsvetenskap vid Östra Finlands universitet, som behandlar temat “Monikieliset yhteisöt ja translatorinen toiminta” (‘Flerspråkiga gemenskaper och translatorisk verksamhet’).

WORKSHOPPARNA

Workshopparna utgörs av cirka 2 timmar långa sessioner, där man antingen kan diskutera ett övergripande tema (paneldiskussion eller mindre grupparbete) eller skärskåda en viss frågeställning utgående från en mer problembaserad synvinkel (temasektion). Observera att språket i workshopparna huvudsakligen är finska. Det arrangeras fyra workshoppar och anmälningen till dem görs i samband med den övriga anmälningen:

Workshop 1
Vetenskapstermbanken i Finland, fre. 10.4 kl. 11–13
Workshoppen leds av Kaisa Koskinen (Östra Finlands universitet)

Workshop 2
”Hur ska det här läras ut egentligen?” Kom med och utveckla översättnings- och tolkningsundervisningen!, fre. 10.4 kl. 11–13
Workshoppen leds av Päivi Kuusi, Anne Rautiainen och Minna Ruokonen (Östra Finlands universitet)

Workshop 3
Temasektion Tolkar och översättare som åtkomlighetens främjare, fre. 10.4 kl. 16–18
Workshoppen leds av Maija Hirvonen (Helsingfors universitet) och Liisa Tiittula (Helsingfors universitet). Förslag till sektionsföredraget skickas till adressen katu-2015(a)helsinki.fi (på ärenderaden ska anges ”Temasektion om åtkomlighet”)

Workshop 4
Paneldiskussion ”Gemenskaper för kontakttolkar?”, lör. 11.4 kl. 14.30–16
Paneldiskussionen leds av Simo Määttä (Helsingfors universitet)

SEKTIONSFÖREDRAGEN OCH POSTRARNA

Sektionsföredragen varar 20 + 10 minuter i parallella sektioner. För posterpresentationerna reserveras en timme (fre. 10.4 kl. 18–19), då det också bjuds på servering.

Förslag till sektionsföredrag och postrar skickas in senast 31.1.2015. Förslagen (högst 300 ord) skickas som bilaga i rtf-, doc- eller docx-format till adressen katu-2015(a)helsinki.fi. På e-postmeddelandets ärenderad och i meddelandet ska anges om förslaget gäller sektionsföredrag eller poster. Föredragshållarna och posterpresenterare meddelas senast 28.2.2015 om abstraktet godkänts.

PRELIMINÄR TIDTABELL

Fredag 10.4 Registrering för symposiet börjar fredag kl. 9.00 i Forsthusets (Unionsgatan 40) aula på första våningen. FÖTF V-sektionens möte hålls kl. 10–11 och de första workshopparna är kl. 11–13. Kl. 14 öppnas symposiet och Lori Thicke håller sitt plenarföredrag (Forsthuset, sal 1). Efter det är det kaffebjudning och sektionsföredrag ända till kl. 18.00. Posterpresentationerna hålls kl. 18–19. KäTu-middagen börjar kl. 19.30 på Ravintola Sipuli.
Lördag 11.4 Kaisa Koskinens plenarföredrag hålls kl. 10.00. Efter det är det sektionsföredrag. Symposiet slutar kl. 16.30.

ARBETSSPRÅK

Symposiets och sektionernas arbetsspråk är i första hand finska, svenska och engelska. Möjligheten att använda andra språk kan diskuteras med arrangörerna. Endast plenarföredrag kan tolkas.

SYMPOSIUMPUBLIKATION

Av symposiet sammanställs två publikationer. En del av artiklarna från KäTu2015 års föredrag, posterpresentationer och workshoppar ska publiceras i specialnumret av den referentgranskade tidningen Vita traductiva (http://www.editionsquebecoisesdeloeuvre.ca/accueil/), vars arbetsnamn är Communities of Translation and Interpreting. Föredragshållare har också möjlighet att erbjuda sina artiklar till den traditionsenliga elektroniska KäTu-publikationen MikaEL; publikationer från tidigare år finns på adressen http://www.sktl.fi/liitto/seminaarit/mikael-verkkojulkaisu/. Skrivanvisningar för bägge publikationerna och uppgifter om redaktörerna meddelas i samband med symposiet. Vidare information om publiceringen ges efter symposiet per e-post.

ANMÄLNING OCH DELTAGARAVGIFT

Anmälningen till KäTu2015-symposiet görs med en elektronisk blankett på adressen https://blogs.helsinki.fi/katu-2015/. Anmälningen börjar 2.3.2015 och slutar 31.3.2015, och anmälningen är bindande. Med samma blankett anmäler man sig till workshopparna, posterpresentationerna och kvällsprogrammet på Ravintola Sipuli, Kanalkajen 7 A, 00160 Helsingfors. Mera information finns på anmälningsblanketten.

Deltagaravgiften är 70 euro, FÖTF:s medlemmar och doktorander 40 euro och studerande 20 euro (priserna inkl. moms 24 %). I deltagaravgiften ingår symposiematerial (inkl. abstrakthäfte) och kaffe och servering under posterpresentationerna på fredag.

En faktura på deltagaravgiften och eventuell middagsavgift skickas till de anmälda per e-post innan symposiet.

INKVARTERINGSMÖJLIGHETER

För KäTu2015-symposiedeltagare har vi reserverat en kvot rum på 5 hotell. Boka ett rum direkt från hotellet och kom ihåg referensen.

Andra inkvarteringsmöjligheter hittar du på adressen http://www.visithelsinki.fi/sv/bo-och-njut/logi/hotell-i-helsingfors.

INFORMATION OCH KONTAKTUPPGIFTER

Utskicken till KäTu2015-symposiet, abstrakten för föredragen och posterpresentationerna och beskrivningarna av workshoppen och symposiets program samt praktiska anvisningar publiceras på symposiets webbplats på adressen https://blogs.helsinki.fi/katu-2015/. Symposieprogrammet publiceras i mars före anmälningstidens slut.

Vid samtliga ärenden som gäller symposiet ber vi er använda e-postadressen katu-2015(a)helsinki.fi.

ARRANGÖRER

Helsingfors universitet

Juha Eskelinen
Ritva Hartama-Heinonen
Minna Hjort
Maarit Koponen
Mira Nyholm
Kristiina Taivalkoski-Shilov (ordf.)

Sektionen för lärare och forskare, FÖTF

Juha Eskelinen (Helsingfors universitet)
Minna Kumpulainen (Östra Finlands universitet)
Leena Salmi (Åbo universitet)
Dieter Hermann Schmitz (Tammerfors universitet)
Nestori Siponkoski (Vasa universitet)
Gun-Viol Vik (V-sektionens ordf.)

 

VÄL MÖTT I HELSINGFORS!