Tutkintovaatimukset

Opiskelija noudattaa opintojensa aloitusvuoden tai sitä uudempia tutkintovaatimuksia. Tässä esitellään tutkintovaatimukset 2014 -.

Ennen vuotta 2005 vanhan tutkintojärjestelmän mukaan opintonsa aloittaneet opiskelijat noudattavat vuoden 2005 tai sitä uudempia tutkintovaatimuksia.

Siirtymäsäännöistä löydät lisätietoa uusien ja vanhojen kurssien vastaavuuksista.

LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO (180 OP)

55110 KEMIAN  PERUSOPINNOT (OPETTAJA) (25 OP)

 • 55052  Atomit, molekyylit ja vuorovaikutukset, 5 op
 • 55053 Energia, reaktiivisuus ja kemiallinen tasapaino, 3 op
 • 55328 Epäorgaaninen kemia, 5 op
 • 55056 Orgaaninen kemia I, 5 op
 • 55015 Turvallinen työskentely laboratoriossa, 1 op
 • 55057 Kemian perustyöt I, 3 op
 • 55058 Kemian perustyöt II, 3 op

55121 KEMIAN AINEOPINNOT (OPETTAJA) (51 OP)

Pakolliset opinnot (45 op)

 •  55061 Epäorgaanisen kemian työt I, 4 op
 • 55066 Orgaanisen kemian työt I, 4 op
 • 55059  Liuoskemia, 3 op
 • 55522 Orgaaninen kemia II, 5 op
 • 55418 Termodynamiikka ja dynamiikka, 5 op
 • 55125 Johdatus kemian opetukseen (kemia pääaineena), 3 op
 • 55004 Kemia elinympäristössä, 4 op
 • 55036 Kemian opetuksen keskeiset alueet I, 6 op
 • 55111 Tutkimuksellinen kemian opetus I, 5 op
 • 55118 Kandidaatintutkielma, 6 op
 • 50036 Kypsyysnäyte

Vaihtoehtoiset opinnot (6 op)

Vaihtoehtoiset opinnot valitaan HOPS-ohjauksessa kemian aineopintojen opintojaksoista. Niiden ohella kokonaisuuteen voidaan sisällyttää opintojaksot:

 • 55135 Luonnontieteiden kerho-opetus: Ohjaajakoulutus, 2 op
 • 55136 Luonnontieteiden kerho-opetus: Käytännön ohjaaminen, 3 op
 • 50095 Matematiikka ja luonnontieteet yhteiskunnassa, 3 op
 • 55137 Media ja monilukutaito tiede- ja teknologiakasvatuksessa, 5 op
 • 55128 Kemian opettajuutta tukevat tapahtumat 1-2 op (itsenäisesti suoritettava kurssi, lisätietoja)

Sivuaineopinnot (85 op)

 • Toisen opetettavan aineen perus- ja aineopinnot, väh. 60 op
 • Opettajan pedagogiset opinnot, 25 op

Muut opinnot (19 op)

 • 55026 Kemian orientoivat opinnot, 1 op
 • 55101 Henkilökohtainen opintosuunnitelma, 1 op
 • 55027 TVT-opinnot, 5 op
  • 55208 TVT-ajokortti, 3 op
  • 55034 Integroidut TVT-opinnot, 2 op (Johdatus kemian opetukseen ja Kemia elinympäristössä -opintojaksojen raportointitehtävät)
 • 55043 Tieteellisen viestinnän opinnot, 5 op
  • 55016 Kemian tietolähteet, 2 op
  • 55033 Äidinkieli, 3 op (99190 Akateemisen kirjoittamisen perusteet, 1 op, sekä  seminaariesitelmä, 2 op)
 • Toinen kotimainen kieli, 3 op
 • Vieras kieli, 4 op

FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTO (120 OP)

55145 KEMIAN SYVENTÄVÄT OPINNOT (OPETTAJA) (84 OP)

Pakolliset opinnot (67 op)

 • 55109 Pro gradu -tutkielma, 40 op (sisältää 55008 Kemian opetuksen ja tutkimuksen seminaarin, 5 op)
 • 50039 Kypsyysnäyte
 • 55018 Kemia tieteenä, 5 op
 • 55006 Kemian mallit ja visualisointi, 5 op
 • 55037 Kemian opetuksen keskeiset alueet II, 4 op
 • 55112 Tutkimuksellinen kemian opetus II, 5 op
 • 55319 Vihreä kemia: uusiutuvat raaka-aineet ja kestävä energia, 4 op
 • 55077 Kemian historia, 4 op

Vaihtoehtoiset opinnot (17 op)

Vaihtoehtoiset opinnot ovat kemian aineopintoihin ja syventäviin opintoihin sisältyviä opintojaksoja. Opintokokonaisuus suunnitellaan HOPS-ohjauksessa, ja kurssit valitaan seuraavista:

 • 50095 Matematiikka ja luonnontieteet yhteiskunnassa, 3 op
 • 55135 Luonnontieteiden kerho-opetus: Ohjaajakoulutus, 2 op
 • 55136 Luonnontieteiden kerho-opetus: Käytännön ohjaaminen, 3 op
 • 55137 Media ja monilukutaito tiede- ja teknologiakasvatuksessa, 5 op
 • 55128 Kemian opettajuutta tukevat tapahtumat, 1-2 op (itsenäisesti suoritettava kurssi)
 • 55126 Kemian opetuksen uusia lähestymistapoja, 1-5 op (itsenäisesti suoritettava kurssi)
 • 55537 Yhdisteiden rakenteiden selvittäminen, 3 op 
 • 55277 Instrumenttianalytiikka, 4 op
 • 55508 Biologinen kemia, 3 op,
 • 55014 Johdatus ympäristökemiaan, 3 op
 • 55727 Radiokemian perusteet, 4 op
 • 55074 Polymeerikemia, 4 op
 • 55669 Polymeerit lääketieteessä, 3 op
 • 55422 Molekyylien rakenne ja spektroskopia, 5 op
 • 55072 Fysikaalisen kemian työt I, 2 op
 • 55073 Fysikaalisen kemian työt II, 2 op
 • 55416 Johdatus laskennalliseen kemiaan, 3 op
 • 55402 Matematiikkaa kemisteille, 5 op
 • 55419 Ilmakemia, 3 op
 • 55067 Orgaanisen kemian työt II, 4 op
 • 55326 Epäorgaanisen kemian perustyöt II, 4 op
 • 55366 Teollinen epäorgaaninen kemia, 3 op
 • 55509 Rakenne ja reaktiivisuus, 3 op
 • 55556 Orgaanisen kemian reaktiomekanismit, 3 op

2. Sivuaineopinnot (35 op)

 • Opettajan pedagogiset opinnot, 35 op

3. Muut opinnot (1 op)

 • 55025 Henkilökohtainen opintosuunnitelma, 1 op