Ohjeita ja tukea etätenttien järjestämiseen

Ope­tuk­sen suun­nit­te­lu (LTDK) ke­vät 2021:

Voit kysyä apua sähköpostilla:

meilahti-exams@helsinki.fi /moodle@helsinki.fi / opetusteknologia@helsinki.fi

Tentit järjestetään etänä lukuvuoden 2020-2021 loppuun asti. Varatut Examinarium tentit voidaan pitää, mutta opettajat eivät voi enää tehdä uusia Examinarium tenttivarauksia. Tentistä vastaavien on huolehdittava, että tentistä ja sen käytänteistä tiedotetaan selkeästi ja yhteneväisesti tenttitoimistolle ja opiskelijoille. Erityisesti siitä, sallitaanko kuulustelun aikana materiaalin käyttöä, tulee informoida mahdollisimman hyvissä ajoin. Taitoja mittaavat tentit (esim. OSCE) voidaan pitää fyysisinä tentteinä. Fyysisissä tenteissä edellytetään, että turvallisuusohjeistukset huomioidaan (turvavälit, salikapasiteetit). 

Helsingin yliopistossa sähköiset etätentit toteutetaan pääsääntöisesti Moodlella. Suullisen tentin toteuttamiseen voi käyttää esimerkiksi Zoomia.

Vinkkejä Moodle-etätentteihin:

 • Koska materiaalien hyödyntämistä ei voi valvoa, pyri tekemään mahdollisimman soveltavia kysymyksiä. Tällöin materiaalin käytöstä tentin aikana ei ole hyötyä. Myös aikapaine vähentää materiaalin käyttöä.
 • Tai toisin päin: Lisää tenttiin materiaalia tai linkitä materiaalin äärelle, ja laadi kysymys materiaalin pohjalta. Pyydä analysoimaan ja arvioimaan materiaalia, tekemään materiaalin pohjalta päätelmiä tai luomaan materiaalia apuna käyttäen uutta. 
 • Pyydä opiskelijoita perustelemaan vastauksiaan eri näkökulmista, jolloin suora vastausten kopioiminen vaikeutuu.
 • Etätentteihin kannattaa sisällyttää kuvia ja upottaa videoita, jotka tukevat soveltavaan kysymykseen vastaamista. 
 • Aikapaine: Katso edellisien tenttien Suorituskertoja-kohdasta, kuinka paljon aikaa tenttimiseen on käytetty. Suunnittele etätentti sen pohjalta ja mieti, kuinka paljon kysymyksiä tarvitaan, että aika kuluu vastaamiseen eikä materiaalien plaraamiseen.  
 • Jos haluat aikapaineistaa tenttiajan niin, että esim. monivalintakysymyksiin voi vastata 3 tunnin aikana 30 minuuttia, tee kaksi tenttiä. (Sillä tentin sisälle ei ajastaa erillisiä tenttiaikoja.) Samalla voit asettaa ehdon, että ensimmäinen tentti tulee olla suoritettu ennen toisen tentin aloittamista.  Tämä on ollut etätenteissä yhä suositummaksi tullut tapa toteuttaa aikapaine.
    
 • Valitse peräkkäisjärjestys vapaan vastaamisjärjestyksen sijaan. Moodlen tentti-aktiviteetin asetuksissa on mahdollisuus pakottaa peräkkäisjärjestys, jolloin opiskelija ei pääse palaamaan vastaukseensa. Jos otat tämän käyttöösi, muista informoida opiskelijoita etukäteen, ja suunnittele tentti huolella. Tenttiin vastaaminen vaikeutuu huomattavasti, kun opiskelija ei pääse muokkaamaan vastaustaan siihen vastattuaan. 
 • Sekoita kysymysten järjestys kohdassa Muokkaa tenttiä. Käytä kuitenkin väliotsikoita tentin teemojen jäsentämisessä. Jos käytät tämän lisäksi peräkkäisjärjestystä, ole huolellinen, että tentti on johdonmukainen. 
 • Yhdistä monivalintakysymyksiin lyhyet perustelut. Pyydä perustelemaan valittu monivalintakysymysvaihtoehto. Arvaaminen vaikeutuu, kun vastaaja perustelee valitsemansa vaihtoehdon. Huomioi kysymyksen pisteytys: minkä arvioinen on monivalinta(esim. 1 piste) suhteessa perusteluihin (esim. 4 pistettä). 
 • Pohdi, voiko tentissäsi käyttää arvottavia eli Moodlen termein satunnaisia kysymyksiä. Tällöin kysymykset arpoutuvat tenttijöittäin.
 • Opettaja voi yliopiston ja tiedekunnan antamien ohjeiden rajoissa käyttää Urkund-plagiaatintunnistusjärjestelmää kirjallisten töiden järjestelmälliseen tarkastamiseen, yksittäisen plagiaatiksi epäillyn työn tarkastamiseen ja ohjauksen apuvälineenä. Järjestelmällisellä tarkastamisella tarkoitetaan kaikkien tiettyä opintosuoritusta varten samalla ajanjaksolla laadittujen töiden tarkastamista. Tällöin tentti tulee toteuttaa tehtävä-aktiviteetilla. Tehtävä-aktiviteetin käyttö sopii tentteihin, joissa on vain yksi arvioija. Opettaja voi käyttää järjestelmää yksittäisen työn tarkastamiseen, kun hänellä on herännyt järkevä epäilys plagioinnista. HY:n Urkund-järjestelmässä opiskelijan oma työ ei tallennujärjestelmään automaattisesti vertailumateriaaliksi, mistä syystä opiskelijan työtä ei saa tallentaa sinne ilman opiskelijan lupaa. Opettajan tulee myös huomioida, että kaikki tekstit jotka ovat Urkundin vertailukannassa ovat julkisia ja esim. tenttivastaukset eivät ole julkisia, vaan salassa pidettäviä.  
 • Vaihtoehto Urkundille on asiakirjojen erojen vertaileminen vertailumerkintöjen avulla esim. Wordissa.

Yksityiskohtaiset ohjeet löydät Lääketieteellinen: sähköisten tenttien ohjeet opettajalle -sivustolta Moodlesta. 

Opetustyön ohjeet

HY:n Opetustyön ohjeet-sivuilta löydät kattavasti ajantasaista tietoa etäopetuksen järjestämiseen.

Linkki opetustyön ohjeisiin 

Etäopetusta koskevat pedagogiset käytännöt

Etäopetusta koskevista pedagogisista käytännöistä löydät tietoa löydät Yliopistopedagogiikan keskuksen sivuilta:

Linkki Hypen tuottamaan ohjesivuun

sekä pedagogisilta yliopistonlehtoreilta eeva.pyorala(at)helsinki.fisaara.repo(at)helsinki.fi