HYVÄT survey for doctoral candidates open until March 4th!

Doctoral Students Association at the University of Helsinki, HYVÄT, is eager to follow the wellbeing, progress and social status of the doctoral candidates at the University of Helsinki.

We hope to get answers from all the doctoral candidates, whether they are HYVÄT members or not. By answering to this survey, you can affect the focus points of HYVÄT’s advocacy in the near future. All the data is collected anonymously and handled confidentally.

Please answer the survey by March 4th 2018.

Start the survey

Call for PhD representative in the Board of Research Affairs or the Board of Helsinki Collegium fo Advances Studies

Become a doctoral student representative in the Board of Research Affairs or the Board of Helsinki Collegium fo Advances Studies!

Board of Helsinki Collegium for Advanced Studies (HCAS)

We are looking for one postgraduate student member to the Board of the Helsinki Collegium for Advanced Studies for the period of 1 April 2018–31 March 2020 as well as one personal vice member for them. The postgraduate student member must be registered for attendance at the University of Helsinki as a postgraduate student. The deadline for applications is 5 Feb 2PM.

The Helsinki Collegium for Advanced Studies is an independent institute of the University of Helsinki, and it is tasked with conducting top-class research in humanities and social sciences, conducting and promoting interdisciplinary interaction and cooperation with the University’s faculties, departments and other units as well as other universities, developing and maintaining international relations in the fields it represents and promoting the international visibility of Finnish research.

The operations of the Helsinki Collegium for Advanced Studies cover the humanities, social sciences, theology, law and behavioural sciences, but it can also support research from other disciplines if it is related to human beings as cultural and social creatures. The Collegium particularly promotes research that crosses disciplinary boundaries or concerns scientific methods and theoretical hypotheses.

The tasks of the Board of the Helsinki Collegium for Advanced Studies include steering and monitoring the operations and finances of the institute, making decisions on the institute’s research themes, making proposals on the selection of members for the Collegium’s Academic Advisory Board as well as on filling the director’s position, nominating and appointing the researchers and other personnel in the institute and, if necessary, setting up an executive group or other preparatory bodies for the institute as well as approving the institute’s rules of procedure if needed. The administrative language of the Collegium is Finnish, which means that the documents of the Board are in Finnish. However, members of the Board may use either Finnish, Swedish or, if necessary, some other language in the meetings.

Free-form applications addressed to the Board of the Student Union should be submitted by 2.00 pm on Monday 5 February 2018 at www.halloped.fi.

The Student Union hopes to see applicants from as diverse backgrounds as possible. The following are considered as advantages:

1)      motivation to serve in the position,
2)      interest in the Helsinki Collegium for Advanced Studies’ activities, and
3)      experience as a student representative or study advisor or from other student advocacy work.

For more information on the position, please contact Specialist in Educational Policy Jenna Sorjonen, tel. 050 325 5202, email jenna.sorjonen(at)hyy.fi.

************************

Scientific Council

We are now looking for one actual postgraduate student member to the Scientific Council for the 2018–2019 term. The postgraduate student member must be registered for attendance at the University of Helsinki as a postgraduate student. The deadline for applications is 5 Feb 2PM.

The Scientific Council (TINE) is an internal expert body of the University, tasked with preparing research policy and other common issues at the University related to research activities, as stipulated in the Statutes of the University of Helsinki.

The tasks of the Scientific Council are:

1)       Preparing issues related to research policy, preconditions for research and research funding, for instance
2)       Monitoring the realisation of goals, measures and profitability related to research as well as the international standard of research
3)       Processing issues related to research careers, research infrastructures, focus areas in research and the assessment of research

The Scientific Council may establish subcommittees and invite experts to its meetings.

Free-form applications addressed to the Board of the Student Union should be submitted by 2.00 pm on Monday 5 February 2018 at www.halloped.fi.

The Student Union hopes to see applicants from as diverse backgrounds as possible. The following are considered as advantages:

1)      motivation to serve in the position,
2)      interest in the Scientific Council’s activities, and
3)      experience as a student representative or study advisor or from other student advocacy work.

For more information on the position, please contact Specialist in Educational Policy Jenna Sorjonen, tel. 050 325 5202, email jenna.sorjonen(at)hyy.fi.

Hae jatko-opiskelijajäseneksi tieteelliseen neuvostoon tai tutkijakollegiumin johtokuntaan!

Tutkijakollegiumin (HCAS) johtokunta

Helsingin yliopiston tutkijakollegiumin johtokuntaan haetaan yhtä jatko-opiskelijajäsentä ja hänelle henkilökohtaista varajäsentä toimikaudeksi 1.4.2018-31.3.2020. Jatko-opiskelijajäsenen tulee olla Helsingin yliopiston läsnäoleva jatko-opiskelija. Haku päättyy 5.2. klo 14.00.

Tutkijakollegium on Helsingin yliopiston erillinen laitos, jonka tehtävänä on:
·         harjoittaa korkeatasoista humanistis-yhteiskuntatieteellistä tutkimusta
·         harjoittaa ja edistää tieteiden välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä yliopiston tiedekuntien, laitosten ja muiden yksiköiden sekä muiden yliopistojen kanssa
·         kehittää ja ylläpitää edustamiensa alojen kansainvälisiä suhteita ja edistää suomalaisen tutkimuksen kansainvälistä näkyvyyttä.

Tutkijakollegiumin toiminta kattaa humanistiset tieteet, yhteiskuntatieteet, teologian, oikeustieteen ja käyttäytymistieteet, mutta se voi tukea myös muiden alojen kysymyksenasettelultaan ihmistieteellistä tutkimusta. Tutkijakollegium edistää erityisesti tieteenalojen rajoja ylittävää sekä tieteen menetelmiä ja teoreettisia taustaoletuksia koskevaa tutkimusta. Lisätietoa kollegiumin nettisivuilla.

Tutkijakollegiumin johtokunnan tehtävänä on mm. ohjata ja valvoa laitoksen toimintaa ja taloutta, päättää laitoksen tutkimusteemoista, tehdä esitys jäsenten valinnasta tutkijakollegiumin tieteelliseen neuvottelukuntaan sekä johtajan viran täyttämisestä, nimittää ja ottaa laitoksen tutkijat ja muu henkilöstö sekä asettaa tarvittaessa laitokselle johtoryhmä tai muita valmistelevia elimiä ja tarvittaessa hyväksyä laitokselle työjärjestys. Tutkijakollegiumin hallintokieli on suomi, mikä tarkoittaa, että johtokunnan asiakirjat ovat suomeksi. Johtokunnan jäsen voi kuitenkin käyttää kokouksissa suomea, ruotsia tai tarvittaessa muuta kieltä.

Kiinnostuitko? Ylioppilaskunnan hallitukselle osoitetut vapaamuotoiset hakemukset tulee tehdä viimeistään maanantaihin 5.2.2018 kello 14.00 mennessä osoitteessa www.halloped.fi.

Ylioppilaskunta toivoo hakijoita mahdollisimman monipuolisista taustoista. Hakijan eduksi katsotaan erityisesti:

1)      motivaatio tehtävän hoitamiseen,
2)      kiinnostus Tutkijakollegiumin toimintaa kohtaan,
3)      kokemus opiskelijaedustajana, opintovastaavana tai muusta opiskelijaedunvalvonnasta.

Lisätietoja tehtävästä antaa koulutuspoliittinen asiantuntija Jenna Sorjonen, puh. 050-3255202, sähköposti jenna.sorjonen(at)hyy.fi.

************************

Tieteellinen neuvosto

Etsimme nyt yhtä varsinaista jatko-opiskelijajäsentä tieteellisen neuvoston jäseneksi kaudelle 2018-2019. Jatko-opiskelijajäsenen on oltava Helsingin yliopiston läsnäoleva jatko-opiskelija. Haku päättyy 5.2. klo 14.00.

Tieteellinen neuvosto (TINE) on yliopiston sisäinen asiantuntijaelin, jonka tehtävänä on Helsingin yliopiston johtosäännön mukaisesti valmistella tutkimuspolitiikkaa ja muita tutkimustoimintaan liittyviä yliopiston yhteisiä asioita.

Tieteellisen neuvoston tehtävänä on:

1)      valmistella muun muassa tutkimuspolitiikkaan, tutkimusedellytyksiin ja tutkimusrahoitukseen liittyviä asioita,
2)      seurata tutkimusta koskevien tavoitteiden, toimenpiteiden ja tuloksellisuuden toteutumista, sekä tutkimuksen kansainvälistä tasoa,
3)      käsitellä tutkijanuraan, tutkimusinfrastruktuureihin, tutkimuksen painoaloihin ja arviointiin liittyviä kysymyksiä.

Tieteellinen neuvosto voi perustaa jaoksia ja kutsua kokouksiinsa asiantuntijoita.

Kiinnostuitko? Ylioppilaskunnan hallitukselle osoitetut vapaamuotoiset hakemukset tulee tehdä viimeistään maanantaihin 5.2.2018 kello 14.00 mennessä osoitteessa www.halloped.fi.

Ylioppilaskunta toivoo hakijoita mahdollisimman monipuolisista taustoista. Hakijan eduksi katsotaan erityisesti:

1)      motivaatio tehtävän hoitamiseen,
2)      kiinnostus tieteellisen neuvoston toimintaa kohtaan,
3)      kokemus opiskelijaedustajana, opintovastaavana tai muusta opiskelijaedunvalvonnasta.

Lisätietoja tehtävästä antaa koulutuspoliittinen asiantuntija Jenna Sorjonen, puh. 050-3255202, sähköposti jenna.sorjonen(at)hyy.fi.

Bli forskarstuderanderepresentant vid vetenskapliga rådet eller forskarkollegiets (HCAS) direktion!


Direktionen för forskarkollegiet vid Helsingfors universitet (HCAS)

Direktionen för forskarkollegiet vid Helsingfors universitet söker en forskarstuderandemedlem och en personlig ersättare för mandatperioden 1.4.2018–31.3.2020. Forskarstuderandemedlemmen ska vara närvarande forskarstuderande vid Helsingfors universitet. Ansökningsperioden tar slut 5.2.2018 kl. 14.00.

Forskarkollegiet är en fristående institution vid Helsingfors universitet och har i uppgift att
1)      idka högklassig humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning,
2)      idka och främja tvärvetenskaplig interaktion och samarbete mellan universitetets fakulteter, institutioner och andra enheter samt med andra universitet,
3)      utveckla och upprätthålla internationella relationer inom sitt fält och främja den finländska forskningens internationella synlighet.

Forskarkollegiets verksamhet omfattar humaniora, samhällsvetenskaper, teologi, juridik och beteendevetenskaper, men kollegiet kan också stöda forskning kring humanvetenskapliga frågeställningar på andra områden. Forskarkollegiet främjar särskilt tvärvetenskaplig forskning och forskning kring metodik och teoretiska bakgrundsantaganden.

Direktionen för forskarkollegiet har bland annat i uppgift att styra och övervaka institutionens verksamhet och ekonomi, besluta om institutionens forskningsteman, ge ett förslag om valet av medlemmar till forskarkollegiets vetenskapliga delegation och tillsättandet av direktören, utse och anställa forskarkollegiets forskare och övriga personal samt vid behov tillsätta en ledningsgrupp eller andra beredande organ och vid behov godkänna en arbetsordning för institutionen. Forskarkollegiet har finska som förvaltningsspråk, vilket innebär att direktionens handlingar är finskspråkiga. Direktionsmedlemmarna kan dock använda finska, svenska eller vid behov något annat språk på mötena.

Fritt formulerade ansökningar till studentkårens styrelse ska skickas senast måndag 5.2.2018 kl. 14.00 på adressen www.halloped.fi.

Studentkåren efterlyser sökande med mångsidiga bakgrunder. Som meriter räknas särskilt 1) motivation för att sköta uppdraget, 2) intresse för Forskarkollegiets verksamhet, 3) erfarenhet som studentrepresentant, studieansvarig eller i annan studierelaterad intressebevakning.

Mer information om uppdraget ger HUS sakkunniga för utbildningspolitik Jenna Sorjonen, tfn 050 3255202, jenna.sorjonen(at)hyy.fi.

************************

Vetenskapliga rådet

Vi söker en ordinarie forskarstuderandemedlem till vetenskapliga rådet för perioden 2018-2019. Forskarstuderandemedlemmen ska vara närvarande forskarstuderande vid Helsingfors universitet. Ansökningsperioden tar slut 5.2.2018 kl. 14.00.

Vetenskapliga rådet är ett internt expertorgan inom universitetet med uppgiften att i enlighet med instruktionen för Helsingfors universitet bereda forskningspolitiken och andra gemensamma ärenden inom universitetet som anknyter till forskningsverksamheten.

Vetenskapliga rådets uppgifter är att

1)      bereda bland annat ärenden i anslutning till forskningspolitiken, forskningsförutsättningarna och forskningsfinansieringen,
2)      följa upp hur forskningsrelaterade mål, åtgärder och resultat uppnås samt följa upp forskningens internationella nivå,
3)      behandla frågor i anslutning till forskarkarriären, forskningsinfrastrukturen, forskningens fokusområden och bedömningen,

Vetenskapliga rådet kan grunda avdelningar och kalla experter till sina möten.

Fritt formulerade ansökningar till studentkårens styrelse ska skickas senast måndag 5.2.2018 kl. 14.00 på adressen www.halloped.fi.

Studentkåren efterlyser sökande med mångsidiga bakgrunder. Som meriter räknas särskilt 1) motivation för att sköta uppdraget, 2) intresse för vetenskapliga rådets verksamhet, 3) erfarenhet som studentrepresentant, studieansvarig eller i annan studierelaterad intressebevakning.

Mer information om uppdraget ger HUS sakkunniga för utbildningspolitik Jenna Sorjonen, tfn 050 3255202, e-post jenna.sorjonen(at)hyy.fi.

Call for representatives in the Research Program Committee of the Faculty of Biological and Environmental Sciences

See the call below for a student representative and a vice-representative for the Research Program Committee of the Faculty of Biological and Environmental Sciences. We are primarily looking for candidates from that particular faculty. If interested, please send your short and freely formatted application to phd-board@helsinki.fi before February 7th.


The Research Program Committee of the Faculty of Biological and Environmental Sciences is looking for a doctoral student representatives (one member and one vice-member). The Committee’s main working language will be Finnish. The administrative period of the Committee is March 1st 2018 until the end of February 2022. The doctoral student representatives will be nominated for a 2 year period at a time and they must have a doctoral study right at the Faculty of Biological and Environmental Sciences. The Committee’s duties are research related matters at the Faculty level. The Chairperson of the Committee is Vice Dean Minna Nyström (minna.nystrom(a)helsinki.f). Inquiries to Senior Advisor in Research Administration Tiina Avomaa (tiina.avomaa(a)helsinki.fi).


Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan tutkimusohjelmatoimikuntaan etsitään tohtoriopiskelijoiden edustajaa ja varaedustajaa. Toimikunta aloittaa toimintansa 1.3.2018 ja nelivuotinen kausi päättyy 28.2.2022. Tohtoriopiskelijoiden edustajat nimitetään kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Tohtoriopiskelijoiden edustajilla tulee olla tohtorin tutkinnon opinto-oikeus bio- ja ympäristötieteelliseen tiedekuntaan. Toimikunnan tehtäviin kuuluu tiedekunnan tutkimusasioiden käsittely. Toimikunnan pääasiallisena käyttökielenä on suomi. Toimikunnan puheenjohtajana toimii tutkimusasioista vastaava varadekaani Minna Nyström (minna.nystrom(a)helsinki.f). Lisätietoja voi kysyä tutkimushallinnon asiantuntija Tiina Avomaalta (tiina.avomaa(a)helsinki.fi).

Survey on sexual harassment in universities

The Helsinki Association of Women Researchers has made a survey on sexual harassment in universities. Quoting them:

“The conversation concerning sexual harassment affect also practices and working environments in universities. However, not much information is available about the present situation. This is why the Helsinki Association of Women Researchers decided to make an inquiry. We ask you to tell us about your experiences of sexual harassment in academia.

The #MeToo campaign has sparked debate and increased awareness of sexual harassment and the forms it can take. At the same time, concern has been expressed about how a member of the university community can, perhaps unintended or by mistake, behave in a way that can be experienced or interpreted as sexual harassment. Even if sexual harassment has been defined in legislation, many are unaware of what constitutes harassment. This is why we would like to ask your thoughts on and experiences of sexual harassment, your views on the definition of harassment and your thoughts on what special features of the academic context should be taken into account.

You may report your experiences anonymously; the answers cannot be connected to you. The answers will be used by the board of the Helsinki Association of Women Researchers in order to combat sexual harassment. The recommended research ethics guidelines will be followed.

The results of the inquiry will be used as background information for the Minna Canth event for Equality, on 19th March, held at the University of Helsinki. The aim is to continue the discussion and to find out what should and could be done in academia.

If you consent (tick the last box in the query), your answers may be used for research purposes.The guidelines prepared by the National Advisory Board on Research Ethics will be complied with.”

The inquiry can be found here.

Please answer at the latest 12th March.

Information about the Helsinki Association of Women Researchers: https://blogs.helsinki.fi/tutkijanaiset/)