Kokouskutsu: Polho ry:n vuosikokous 2020

Arvoisat polholaiset ja polhonmieliset,

Toivotan kaikki tervetulleiksi Polho ry:n vuoden 2020 ensimmäiseen yhdistyksen kokoukseen. Yhdistyksen kokouksessa selviää, saako vuoden 2019 hallitus vastuuvapauden. Tutustumme myös tulevan vuoden toimintasuunnitelmaan ja talousarvioon. Kokous järjestetään maanantaina 4.2. klo 18 alkaen Uuden ylioppilastalon kokoushuone Beauvoirissa.

Alla vuosikokouksen esityslista. Mukavaa kevään alkua kaikille!

Terveisin,

Oona Leinonen

Puheenjohtaja 2020

Poliittisen historian opiskelijat Polho ry

oona.a.leinonen@helsinki.fi

+358400966244

http://www.polho.fi

 

ESITYSLISTA

POLHO RY:N VUOSIKOKOUS 2020

Aika: 4.2.2020 klo 18

Paikka: Kokoushuone Beauvoir, Uusi ylioppilastalo 3. krs

  1. Kokouksen avaus
  2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
  6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
  7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio seuraavalle vuodelle
  8. Vahvistetaan jäsenmaksun suuruus kuluvalle kalenterivuodelle
  9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut ja esille tulevat asiat
  10. Kokouksen päättäminen

Yhdenvertaisuuskyselyn koonti 2019

*In English below*

Hei, 

Syksyn lähestyessä, haluan palata vielä hetkeksi Polho ry:n viime keväänä toteuttamaan yhdenvertaisuuskyselyyn. Kysely toteutettiin anonyymisti aikavälillä 10.5.-31.5.2019 ja vastauksia saatiin yhteensä yhdeksän. 

Kiitos kaikille vastanneille! 

Polho ry:n yhdenvertaisuuteen liittyvistä asioista vastaa Aino Ikävalko. Mahdollisissa häirintätapauksissa toivomme jäsenistön ottavan aktiivisesti yhteyttä hallituksen toimijoihin. Polho ry:n ongelmatilannelomake löytyy ainejärjestön nettisivuilta ja lomakkeen käsittelee luottamuksellisesti vain hallituksen yhdenvertaisuusvastaava. Myös mahdollista yleistä palautetta, ehdotuksia tai toiveita voi välittää hallitukselle henkilökohtaisesti tai ainejärjestön nettisivuilta löytyvän palautelomakkeen kautta. 

Ohessa koonti yhdenvertaisuuskyselystä.

Mukavaa alkusyksyä toivotellen,

Aino Ikävalko
Suhde-, HOL- ja yhdenvertaisuusvastaava 2019
Poliittisen historian opiskelijat Polho ry
aino.ikavalko@helsinki.fi

********

This mail deals with the equality inquiry of Polho ry. The following compaction is unfortunately only in Finnish.

The equality representative of Polho ry is Aino Ikävalko. If you face any harassment, please do not be afraid to contact to the board of the Polho ry. You can find Polho ry’s problem situation form on our website. The form is read confidentially only by the equality representative. In the matters of general feedback, suggestions or wishes, you can use the feedback form of Polho ry.

Best wishes,

Aino Ikävalko
Relations, HOL and Equality 2019
Political History Students Association Polho ry
aino.ikavalko@helsinki.fi

Polho ry:n tietosuojapolitiikka julkistettu

Hyvät sivulla vierailijiat,

Polho ry on julkistanut tietosuojapolitiikkaa koskevan lausuntonsa. Julkaisu on luettavissa tässä kirjoituksessa sekä Toiminta-osion Ohjelma-alaosiossa nimellä Tietosuojapolitiikka. Mikäli asiasta herää kysyttävää, voitte kohdistaa kysymykset hallituksen IT-vastaavalle.

Keväisin terveisin,

1. työelämä- ja alumnivastaava sekä IT-vastaava 2019

Markus Leivo

 


 

Poliittisen historian opiskelijat Polho ry ja tietosuojapolitiikka

Tässä tiedotteessa käsitellään Poliittisen historian opiskelijat Polho ry:n tietosuojapolitiikkaa sen eri muodoissa. Järjestömme tavoitteena on varmistaa edustamiensa opiskelijoiden ja muiden henkilöiden yksityisyydensuoja niissä tilanteissa, joissa järjestömme käsittelee heidän henkilötietojaan. Henkilötietoja ovat kaikki merkinnät, jotka kuvaavat henkilön ominaisuuksia tai elinolosuhteita. Polho ry voi kerätä esimerkiksi nimiä tai muita yhteistietoja järjestäessään toimintaa jäsenistölleen tai muille henkilöille. Järjestömme ei kerää arkaluonteisiksi tulkittavia tietoja, kuten etnistä taustaa, terveydentilaa ja seksuaalista suuntautumista koskevia tietoja. Poikkeuksena tästä säännöstä ovat allergiatiedot, joita kerätään sitseille osallistuvien suostumuksella väliaikaiseen käyttöön.

Konkreettisesti yksityisyydensuojaan liittyvät käytännöt koskevat järjestön hallussa olevia henkilörekistereitä. Näitä ovat esimerkiksi jäsenrekisteri ja e-lomakkeet, joita käytetään muun muassa tapahtumiin ilmoittautumisissa. Polho ry sitoutuu siihen, että henkilötietoja ei jaeta muille kuin niille henkilöille, jotka toimivat tietojenkäsittelyssä järjestömme hallituksen valtuuttamina tai jotka ovat asianosaisen asemassa kyseisten tietojen suhteen. Samalla tietojenkäsittelyssä noudatetaan GDPR-asetuksen myötä voimaantulleita lisäyksiä henkilötietojen suojaan.

Polho ry:n hallussa olevien tietojen käyttöoikeudet

Henkilötietojen käsittely rajataan niille henkilöille, jotka tarvitsevat näitä tietoja osana hallitustehtävien suorittamista. Jäsenrekisteriä lukuun ottamatta henkilötietoja voivat tarpeen vaatiessa käsitellä myös muut kuin Polho ry:n hallituksen jäsenet. Tämä koskee ensisijaisesti tilanteita, jossa järjestömme tekee yhteistyötä toisen opiskelijajärjestön kanssa ja toiminnan katsotaan hankaloituvan tarpeettomasti, mikäli tietojen käsittely rajataan vain Polho ry:n hallituksen jäsenille. Tietojen jakaminen muiden järjestöjen edustajille edellyttää kuitenkin, että järjestömme kykenee varmistumaan siitä, että tietoja käytetään vain siihen tarkoitukseen, jota järjestömme antama valtuutus koskee.

Vastuussa henkilötietojen salassapidon turvaamisesta ovat ensisijaisesti henkilörekisterien luojat ja ylläpitäjät. Jäsenrekisteristä vastaa näin ollen Polho ry:n hallituksen kulloinen sihteeri ja muista mahdollisista rekistereistä puolestaan ne hallituksen jäsenet, jotka ovat luoneet rekisterin tietyn hallitustehtävän suorittamiseksi. Vastuu säilyy myös niissä tapauksissa, joissa tietoja välitetään yhteistyökumppanien käytettäväksi.

Tietojen säilytyksen kesto

Polho ry sitoutuu säilyttämään keräämiään henkilötietoja vain siihen asti, kunnes kyseisiä tietoja ei enää tarvita rekisterin käyttötarkoitusta varten. Tietojen säilytyksestä vastuussa olevan henkilön tehtävänä on poistaa hallussaan olevat tarpeettomiksi katsotut henkilötiedot. Aika tietojen säilytyksen suhteen saattaa vaihdella käyttötarkoituksesta riippuen. Ekskursioiden kaltaisissa tapahtumissa tietojen tarpeellisuus lakkaa heti tapahtuman päättymisen jälkeen, mutta sitsien tapaisten juhlien kohdalla tietoja saatetaan tarvita tätä pidemmäksi aikaa, jotta esimerkiksi maksuliikenne saadaan suoritettua loppuun. Jäsenrekisterin osalta käyttötarkoitus jatkuu myös seuraavalla hallituskaudella, jolloin kyseiset tiedot siirtyvät seuraavan hallituksen sihteerin vastuulle.

Mikäli kerätyistä tiedoista ei kyetä tunnistamaan kenenkään henkilöllisyyttä, tietoja voidaan säilyttää kauemmin. Esimerkkinä tämänkaltaisesta informaatiosta on tieto tapahtumaan ilmoittautuneiden lukumäärästä. Tämänkaltaisten tietojen säilytys kuitenkin edellyttää, että kyseisiä tietoja ei kyetä yhdistämään henkilörekisterien sisältämiin tietoihin.

Tietosuojan varmistaminen teknisesti

Jotta henkilörekisterien tiedot eivät päätyisi asiaan kuulumattomille henkilöille, on varmistettava, että tietoja säilytetään asianmukaiseksi katsotulla tavalla. Polho ry pyrkii säilyttämään hallinnoimiaan henkilörekistereitä sähköisesti siten, että tietojen käsittely edellyttää tunnistautumista käyttäjätunnuksen ja salasanan kera. Rekisteritietoja voidaan tarvittaessa säilöä myös kirjallisessa muodossa, mikäli pystytään varmistumaan siitä, että ulkopuolisilla ei ole rekistereihin pääsyä. Käsitellessään rekisterien sisältämiä tietoja vastuuhenkilöiden on huomioitava, etteivät ulkopuoliset henkilöt kykene näkemään tai kuulemaan osia rekisterien sisällöstä. Tämä koskee etenkin tietojen käsittelyä avoimissa tiloissa.

Henkilötietojen kohteen oikeudet

Tietosuojalainsäädännön mukaan henkilöllä, jonka tietoja tallennetaan johonkin palveluun (kuten järjestömme ylläpitämään henkilörekisteriin) on oikeus katsoa ja korjata häntä koskevia tietoja. Käytännössä kyseinen henkilö kykenee tarkastamaan, mitä tietoja Polho ry hänestä säilyttää ja vaatimaan järjestöämme oikaisemaan virheelliset tiedot. Henkilö voi myös kieltää järjestöämme käyttämästä häntä koskevia tietoja, joskin se voi aiheuttaa sen, ettei järjestömme kykene tarjoamaan kyseiselle henkilölle henkilötietojen käyttöä edellyttävää palvelua. Samalla Polho ry on henkilörekisterien osalta velvollinen tiedottamaan tietojen käsittelemisestä niiden keräysvaiheessa.

Tallennettuja tietoja koskeviin pyyntöihin pyritään vastaamaan mahdollisimman pian, viimeistään kuukauden sisällä. Vastausmuoto voi olla kirjallinen tai sähköinen. Mikäli henkilötietojen kohde erikseen toivoo, vastaus voidaan antaa myös suullisesti. Tarpeen vaatiessa Polho ry vaatii henkilöllisyystodistuksen näyttämistä osana tunnistautumista, jotta pääsy henkilötietojen pariin voidaan myöntää.

Polho ry:n hallitus ja Poleemin päätoimittajat 2015

Polho ry:n vaalikokouksessa 18.11 vuoden 2015 hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Topi Juga. Muut hallituksen jäsenet ovat Mathilda Timmer, Matias Takala, Sanna Hentunen, Onni Kari, Jesse Hirvelä, Mikko Helenius, Venla Ranki, Johanna Laine, Aleksi Rantamaa, Ilona Mäkijärvi ja Christa Haag.

Poleemin päätoimittajina tulevat toimimaan Josefiina Manninen, Jaakko Salonen, Anna Niemi ja Ossi Hietala.

Polholle uusi hallitus, Poleemille uusi päätoimittajakunta

Polhon puheenjohtajaksi vuodelle 2014 valittiin Josefiina Manninen. 1. opintovastaavaksi valittiin Saila Kurki. Muut hallituksen jäsenet ovat Teemu Tuominen, Henri Pienimaa,
Markus Halonen, Sanna Hentunen, Mathilda Timmer, Pekka Itälä, Matias
Takala, Topi Juga, Herman Savinen sekä Wilhelmiina Koivuniemi.

Poleemin päätoimittajaksi valittiin Topi Houni, Ilari Leskelä, Antti E. P. Lehtinen sekä Teemu Perhiö.

Onnea valituille!

Tervetuloa uudet fuksit!

Valtiotieteellisen tiedekunnan pääsykoetulokset on julkaistu! Onnittelemme opiskelupaikan saaneita, tervetuloa Polhoon!

UUDET FUKSIT! Käykää tutustumassa Polhon fuksisivuihin ja merkitkää jo alustavasti päivämääriä kalentereihin. Facebookissa on myös oma ryhmä tuoreille fukseille. Ryhmään liittyminen ei kuitenkaan ole pakollista; kaikesta tiedotetaan myös kotisivuilla ja myöhemmin sähköpostitse.

Nähdään syksyllä!
Teemu Perhiö
Polhon tuutori

Poleemi 1/13

Uudistuneesta poliittishistoriallisesta aikakauslehdestä voit lukea muun muassa seuraavaa:
– Kuinka naispäätoimittajien ja kakkaamisen historia Ylioppilaslehdessä alkoi jo 60-luvulla.
Johan Bäckman paljastaa salatun nuoruutensa muusikkona ja poseeraa fagotin kanssa.
– Miten valtsikalainen saa töitä rekrytointimessuilta.
– Kuinka Mali ajautui sotaan ja mitä sille seuraavaksi tapahtuu.
– Professori Seppo Hentilän neuvot opiskelijoiden visaisiin pulmiin.

Uudistetun Poleemin voit lukea sähköisesti Issuusta
POLEEMI

tai noutaa oman kappaleesi fyysisenä ainakin Kaisa-talon taukoalueelta, Klixiltä, Yhteiskuntahistorian osastolta tai valtsikan kellarista!

Polhon hallitus järjestäytynyt

Polhon hallitus vuodelle 2013 on järjestäytynyt. Tältä näyttää ensi vuoden vastuunjako:

Puheenjohtaja: Johanna Räty
Varapuheenjohtaja ja sihteeri: Eevi Heikkinen
Taloudenhoitaja: Sanna Väyrynen
1. opintovastaava: Topi Houni
2. opintovastaava ja virkistysvastaava: Saila Kurki
Tiedotus- ja IT-vastaava: Mert Sola
Suhde- ja HOL-vastaava: Maija Yrjä
Kansainvälisyys- ja ISHA-vastaava: Aleksi Järvinen
Työelämä- ja alumnivastaava: Jenniina Kotajoki
Tasa-arvovastaava: Wilhelmiina Koivuniemi
Ympäristö- ja urheiluvastaava: Saara Hannikainen
Kulttuurivastaava: Emma Puolakanaho

Polhon hallitus ja toimijat vuodelle 2013 valittu

Polhon vaalikokouksessa on eilen valittu hallitus, Poleemin päätoimittajat ja virkailijat vuodelle 2013. Hallitus järjestäytyy sisäisesti ja vastuujaoista tiedotetaan heti, kun tiedot niistä julkistetaan.

Puheenjohtaja
Johanna Räty

1.opintovastaava
Topi Houni

Hallituksen jäsenet
Mert Sola
Eevi Heikkinen
Maija Yrjä
Wilhelmiina Koivuniemi
Saara Hannikainen
Saila Kurki
Aleksi Järvinen
Jenniina Kotajoki
Emma Puolakanaho
Sanna Väyrynen

Poleemin päätoimittajat
Ilmar Metsalo
Anna Niemi
Mikko Virta
Tuomas Lassinharju

Virkailijat
Anna Niemi
Timo Eloranta
Teemu Tuominen
Miran Hamidulla
Riina Hyökki
Joonas Porola
Antti Sauli (kirjastovirkailija)
Tuomas Saavalainen (pankkivirkailija)
Teemu Perhiö (pyöräilyvirkailija)
Eetu Jokela (Mari Fabritius -virkailija)
Mari Fabritius (Eetu Jokela-virkailija)
Hannele Kirveskoski (Maikki-virkailija)
Ilmar Metsalo (sotilasvirkailija)
Mikko Virta (opintovirkailija)
Lyydia Aarninsalo (opintovirkailija)

ITSARISILLIS 2012: Ilmoittautuminen alkaa 9.11. klo 12

Polhon legendaarista Itsarisillistä juhlitaan salaisessa paikassa torstaina 6.12.2012 kello 15 alkaen. Juhlan hinta on 25€ (alkoholillinen menu) / 20€ (alkoholiton menu). Hinta sisältää bussikuljetuksen juhlapaikalta jatkoille.

Ilmoittautuminen e-lomakkeella alkaa perjantaina 9.11. klo 12. Tarkkaile sähköpostiasi!