Seksuaalinen häirintä yliopistoissa – Sexuella trakasserier vid universiteten – Sexual harassment in universities

Syksyllä 2017 alkanut seksuaaliseen häirintään liittyvä keskustelu koskettaa myös yliopistomaailmaa. Häirinnästä ja sen käsittelystä yliopistolla on kuitenkin vähän koottua tietoa. Sen vuoksi Helsingin tutkijanaiset ry päätti tehdä aiheesta kyselyn. Pyydämme kertomaan kokemuksia, joissa olette törmänneet seksuaaliseen häirintään yliopistomaailmassa.

#Metoo -kampanja on herättänyt keskustelua ja lisännyt tietoisuutta häirinnästä ja sen ilmenemismuodoista. Samalla on herännyt huoli, miten yliopistolainen voi tahtomattaan tai vahingossa käyttäytyä tavalla, joka voidaan kokea häirintänä. Vaikka häirintä on määritelty lainsäädännössä, moni on epätietoinen mikä on häirintää. Tämän vuoksi pyydämme ajatuksianne ja kokemuksianne seksuaalisesta häirinnästä, häirinnän määrittelystä ja siitä, mitä erityispiirteitä yliopistomaailmassa olisi otettava huomioon.

Kyselyn voi täyttää täysin nimettömänä eikä kyselyssä annettuja tietoja voi yhdistää lomakkeen täyttäjään. Kyselyn aineistoa käsittelee Helsingin tutkijanaisten hallitus häirinnänvastaisen työn edistämiseksi. Mikäli annat luvan, vastauksiasi voidaan käyttää myös tutkimustarkoituksessa. Sitoudumme noudattamaan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan tutkimuseettistä ohjeistusta hyvästä tieteellisestä käytännöstä.

Kyselyn tuloksia käytetään hyväksi 19.3.2018 kello 13–16 järjestettävässä Minna Canth -päivän tasa-arvotilaisuudessa Helsingin yliopiston Runeberg-salissa. Tavoitteena on jatkaa keskustelua ja miettiä millaisia toimia yliopistomaailmassa tarvitaan.

Linkki lomakkeeseen.

Vastaa viimeistään 12.3.2018.

Same in English:

The conversation concerning sexual harassment affect also practices and working environments in universities. However, not much information is available about the present situation. This is why the Helsinki Association of Women Researchers decided to make an inquiry. We ask you to tell us about your experiences of sexual harassment in academia.

The #MeToo campaign has sparked debate and increased awareness of sexual harassment and the forms it can take. At the same time, concern has been expressed about how a member of the university community can, perhaps unintended or by mistake, behave in a way that can be experienced or interpreted as sexual harassment. Even if sexual harassment has been defined in legislation, many are unaware of what constitutes harassment. This is why we would like to ask your thoughts on and experiences of sexual harassment, your views on the definition of harassment and your thoughts on what special features of the academic context should be taken into account.

You may report your experiences anonymously; the answers cannot be connected to you. The answers will be used by the board of the Helsinki Association of Women Researchers in order to combat sexual harassment. The recommended research ethics guidelines will be followed.

The results of the inquiry will be used as background information for the Minna Canth event for Equality, on 19th March, held at the University of Helsinki. The aim is to continue the discussion and to find out what should and could be done in academia.

If you consent (tick the last box in the query), your answers may be used for research purposes.The guidelines prepared by the National Advisory Board on Research Ethics will be complied with.

Link to the inquiry.

Please answer at the latest 12th March.

Samma på svenska:

Under hösten 2017 blev sexuella trakasserier vid universiteten en del av den allmänna debatten. Än så länge saknas tillräcklig information om trakasserierna och hur de kunde undvikas. Föreningen för Kvinnliga Forskare i Helsingfors rf. beslöt sig för att bedriva en undersökning om sexuella trakasserier vid universiteten för att samla mera information. Vi ber er berätta om situationer ur den akademiska världen som ni upplevt som trakasseri.

#Metoo-kampanjen har väckt uppmärksamhet och ökat medvetenheten om trakasserier och dess former. Samtidigt har det uttryckts en oro över hur studenten/universitetspersonalen i misstag eller oavsiktligt kan bete sig på ett sätt som kan upplevas som trakasserande. Trots att sexuella trakasserier finns definierade i lagstiftningen, är många omedvetna om vad som definieras som trakasseri. Därför vill vi samla era tankar och erfarenheter kring sexuella trakasserier, hur ni definierar dessa och om vilka speciella drag borde uppmärksammas inom den akademiska världen.

Alla svar förblir helt anonyma. Undersökningen behandlas av föreningens styrelse. Syftet med undersökningen är att samla information, som kan utnyttjas i arbetet för att förhindra sexuella trakasserier i den akademiska världen.

Resultat av undersökningen används som bakgrundsmaterial för Minna Canth -evenemanget som arrangeras den 19 mars vid Helsingfors universitet. Syftet är att fortsätta diskussionen och fundera kring vad som kunde och borde göras vid universiteten. Eventuellt kan svaren också användas i forskningssyfte, om ni tillåterr det. Forskningsetiska delegationens anvisningarna om god vetenskaplig praxis ska iakttagas.

Linken till undersökningen.

Undersökningen är aktiv ända till 12 mars, 2018.