Mitä on kaupunkiteologia? What is urban theology?

Kaupunkiteologian hanke on Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan viisivuotinen tutkimuksen ja opetuksen kehittämishanke.

(For the English version, scroll down)

Hanke pyrkii tuomaan kaupungistumiseen liittyvät kysymykset osaksi teologisessa tiedekunnassa tehtävää tutkimusta ja siihen perustuvaa teologian akateemista koulutusta. Kaupunkiteologia ei ole oma oppiaineensa vaan se pyrkii hyödyntämään monitieteisesti eri oppiaineiden näkökulmia ja lähestymistapoja uskonnon ja kaupunkikontekstien risteymäkohtien ymmärtämiseen: Miten uskonto tai uskonnolliset yhteisöt vaikuttavat tai ovat yhteydessä kaupunkien ja kaupunkilaisten elämään ja hyvinvointiin? Miten uskonnontutkimus voi auttaa ymmärtämään kaupungeille leimallista uskontojen, kulttuurien ja elämäntapojen moninaisuutta? Miten uskonnon asiantuntijuus voi edistää dialogia, osallisuutta ja koheesiota kaupungeissa?

Hanke on uudenlainen avaus, jossa teoria ja käytäntö yhdistyvät. Tavoitteena on antaa uusille teologisukupolville vahvat ja käytännönläheiset valmiudet toimia muuttuvissa kaupunkikonteksteissa. Hankkeessa kehitetään yhteisölähtöistä yliopistopedagogiikkaa; kaupunkiteologiaa ei opiskella vain luentosaleissa vaan vahvasti myös kaduilla, kirkoissa, moskeijoissa, ostareilla ja leipäjonoissa.

Hanketta johtaa yliopistonlehtori, kirkkososiologian dosentti Henrietta Grönlund, jonka keskeisimpiä tutkimusteemoja ovat kansalais- ja vapaaehtoistoiminta, lahjoittaminen, arvot, auttaminen ja hyvinvointimallit, joita hän on tutkinut osana useita kansainvälisiä tutkimusryhmiä. Viime vuosina Grönlund on tutkinut myös myötätuntoa, yksinäisyyttä ja uusia vapaaehtoistoiminnan muotoja.

Grönlund johtaa myös Kaupunkilainen köyhyys tänään –tutkimushanketta, joka pureutuu köyhyyden arkeen ja kokemuksiin tämän päivän Helsingissä sekä Suomen osahanketta EU-rahoitteisessa Europe Engage –hankkeessa, joka kehittää kansalaistoimintaan osallistumista osana yliopisto-opetusta 12 Euroopan maassa (europeengage.org).

Kaupunkiteologian hankkeen mahdollistaa sen rahoittajana Suomen evankelisluterilainen kirkko. Kaupunkiteologia, kuten koko teologinen tiedekunta, edustaa kuitenkin uskonnollisiin ja vakaumuksellisiin katsomuksiin sitoutumatonta, tieteellistä tutkimusta ja opetusta.

What is urban theology?

Urban theology in the University of Helsinki (Faculty of Theology) is a five-year (2016–2021) research and teaching project.

The project aims to incorporate urbanisation-related themes into the Faculty’s research and the academic theological education based on it. How do religion and religious communities influence the life and well-being of cities and people living in them? How can academic theology and religious studies help understand the diversity of religions, cultures, and lifestyles distinctive for urban contexts? How can expertise in religions, worldviews and values promote dialogue, participation, and cohesion?

The project combines theory and practice, and aims in providing new generations of theologians with solid and practical skills to operate in changing urban contexts. For this, community based university pedagogics are applied and developed; teaching and studying take place not only in classrooms and libraries but also on city streets, churches, mosques, malls, and soup kitchens.

The director of the project is university lecturer Henrietta Grönlund, who has focused on research themes such as civic engagement, philanthropy, values, and welfare regimes as a member of several national and international research themes. Recently Grönlund has also researched themes related to loneliness, compassion, and new types of volunteering.

Grönlund directs a research project on Urban poverty, which scrutinizes everyday experiences and activities related to poverty in Helsinki, and the Finnish sub-project in the EU-funded (Erasmus+) Europe Engage project, which develops service learning in 12 European universities.

The Urban theology project is funded by the Evangelical-Lutheran Church of Finland. The project, like the Faculty of Theology, represents academic research and teaching, unaffiliated with any particular religion or belief.

Kaupungin teologiaa etsimässä

Kirjoitin blogin mainioon Katsomukset.fi -portaaliin, johon kannattaa tutustua muutenkin.

Ylläpitäjät kuvaavat portaalin tarkoitusta seuraavasti: ”Globalisoituvassa maailmassa ja moniarvoisissa yhteiskunnissa uskonto ei näyttäydy enää yksioikoisena ilmiönä. Kysymys siitä, mitä on uskonto, saa puhujasta riippuen hyvin monenlaisia vastauksia. Myös haluttomuus sitoutua mihinkään uskontoperinteeseen eli uskonnottomuus on varsinkin länsimaissa nopeasti kasvava ilmiö. Sen piiriin voidaan lukea monenlaisia maailmankuvia ja katsomuksia. Ihmisten arjessa uskonnot ja katsomukset voivat risteillä eri tavoin.

Katsomukset -portaali tarttuu kysymyksiin uskonnosta, uskonnoista ja katsomuksista Suomessa sekä tarjoaa paikan, jossa kysyä ja keskustella. Portaalissa jaettu tieto perustuu viimeisimpään aihepiiristä tehtyyn tutkimukseen Suomessa.”

Linkit blogipostaukseeni ja portaaliin:

Kaupungin teologiaa etsimässä

Katsomukset.fi -portaali