Ilmoittautuminen Kaupunkiteologian tutkielmaseminaariin 2019 – 20 on käynnissä

Teologian ja uskonnontutkimuksen maisteriohjelman lukuvuoden 2019-2020 tutkielmaseminaarit on julkaistu. Kaupunkiteologian seminaarissa voi tehdä gradun monenlaisista ilmiöistä.

Kuva: Östman, Kristoffer (2017) Ilmakuva Helsingistä. Helsingin kaupunginmuseo: Helsinkikuvia.fi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminaarin teema on Uskonto kaupungissa, ja se keskittyy uskonnon ilmiön ja urbaanien kontekstien vuorovaikutukseen ja risteymiin. Kaupunkien erityispiirteet (paljous, tiheys, moninaisuus, jatkuva muutos) vaikuttavat keskeisesti siihen, millaiseksi ihmiselämä urbaaneissa konteksteissa muodostuu, miten ihmiset toimivat, organisoivat toimintaansa, liittyvät toisiinsa ja kokevat kaupungin ja elämän kaupungeissa. Urbaani ei ole vain tausta ihmisten elämälle eikä siis myöskään uskonnoille ja katsomuksille, vaan vaikuttaa niihin eri tavoin. Seminaarissa tutkittavia aiheita voivat olla esimerkiksi:

  • erilaisten uskonnollisten yhteisöjen toiminta kaupungeissa (erilaiset toimintamuodot kaupungeissa, kaupunkien erityiskysymyksissä, haasteissa ja mahdollisuuksissa)
  • kaupunkilaisten uskontoon ja maailmankatsomuksiin liittyvät kokemukset, näkemykset tai toiminta ja niiden suhde kaupunkikontekstiin
  • uskonnon ja maailmankatsomusten erilaiset ilmenemismuodot kaupunkitilassa (eri uskontojen näkyminen, asemoituminen tai toiminta fyysisessä kaupunkitilassa; kaupunkilaisten uskontoon liittyvien kokemusten suhde kaupunkiin fyysisenä kontekstina, sen paikkoihin, rajoihin)
  • muihin (esim. maaseutumaisiin) ympäristöihin vertailevat näkökulmat

Tutkielmissa voidaan hyödyntää esimerkiksi (uskonto)sosiologian, (uskonto)psykologian, kulttuurintutkimuksen ja antropologian lähestymistapoja ja tutkimusmenetelmiä. Tutkimusaineistot voivat olla itse kerättyjä (esim. haastattelut, kenttätyöt, kyselyt) tai olemassa olevia aineistoja (esim. erilaiset valmiit tekstiaineistot). Seminaarissa voi tehdä maisteritutkielman käytännölliseen teologiaan.

Myös Kaupunkiteologian kumppaniverkostoissa (eri uskonnolliset yhteisöt, kansalaisjärjestöt jne.) on monenlaisia tarpeita opinnäytetöille, ja tarvittaessa autan myös kontaktoimaan kiinnostavia tahoja ja tutkimuskohteita.

Esimerkkiä oman tutkielma-aiheen pohdintaan voi saada myös  aiheista, joita kaupunkiteologian seminaareissa on tutkittu aiempina vuosina. Vuonna 2017-2018 kaupunkiteologian seminaarissa tutkittiin muun muassa ihmiskaupan uhrien uskonnollisuutta ja uskonnollisen toiminnan mahdollisuuksia heidän tukemisessaan sekä evankelisluterilaisen kirkon venäjänkielisen työn merkitystä kotoutumisessa. Näistä töistä ja niiden tuloksista voit lukea Diakonia -lehden jutuista (alkaen sivulta 50), jotka ovat kirjoittaneet tutkielmien tekijät Noora Eerola ja Riikka Porkola .

Vuoden 2018-2019 seminaarissa taas on tutkittu mm. yhteisölliseen ruoka-apuun liittyviä diskursseja, kristillisen moottoripyöräkerhon merkitystä siihen kuuluvien identiteeteille ja urbaanin seurakuntatyön lähetysteologiaa. Tämän seminaarin tutkielmat ovat parhaillaan valmistumassa.

Tarkemmat tiedot lukuvuoden 2019 – 2020 seminaareista löydät täältä. Ilmoittautuminen on käynnissä, ja jatkuu 25.4. asti. Voit myös olla yhteydessä minuun, jos haluat pohtia kaupunkiteologian seminaaria tai mahdollisen tutkielmasi aihetta yhdessä: henrietta.gronlund@helsinki.fi