aineenopettajakoulutus

Aineenopettajakoulutus

Valtiotieteiden maisterin tutkinnon suorittanut voi saavuttaa opettajan kelpoisuuden suorittamalla lisäksi opettajan pedagogiset opinnot ja opetettavan aineenhallintaan vaadittavat opinnot. Valtiotieteellisillä aineilla on alla olevin edellytyksin mahdollista saavuttaa yhteiskuntaopin, historian, elämänkatsomustiedon tai filosofian aineenhallinta.

Opettajan pedagogiset opinnot

Perustutkinto-opiskelijana suoritetut opettajan pedagogiset opinnot (60 op) sisällytetään kandidaatin- tai maisterintutkintoon sivuaineena. Opinnot edellyttävät päätoimista opiskelua ja ne kestävät yhden lukuvuoden. Opintojen järjestämisestä vastaa käyttäytymistieteellinen tiedekunta.

Hakuaika opettajan pedagogisiin opintoihin päättyy torstaina x.x.xxxx klo 16.15.

Valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijat hakevat opintoihin opinto-oikeutta yhteiskuntaopin kiintiössä joko aikuiskoulutukseen suuntautuviin tai perus- ja lukio-opetukseen suuntautuviin opintoihin. Aikuiskoulutukseen suuntautuviin opettajan pedagogisiin opintoihin hakukelpoisia ovat tiedekunnan opiskelijat, jotka ovat suorittaneet pääaineessaan perus- ja aineopinnot. Koulutukseen valitaan enintään 12 haastattelun perusteella. Erityisesti perus- ja lukio-opetukseen suuntautuviin opintoihin yhteiskuntaopin valintaryhmässä hakevilta edellytetään perusopinnot joko taloustieteessä, sosiaalipolitiikassa, sosiologiassa tai valtio-opissa. Lisäksi vaaditaan julkisoikeuden kurssi tai vastaava. Koulutukseen valitaan enintään 5 haastattelun perusteella. Hakuvaiheessa on ilmoitettava kummassa valintaryhmässä hakee.

Katso tarkemmin opintoihin valittavien opiskelijoiden enimmäismäärät ja hakuedellytykset vuoden 2012 valinnoissa: http://www.helsinki.fi/behav/valinnat/opped_opinnot.htm

Lisätietoja saa käyttäytymistieteellisestä tiedekunnasta.

Ruotsinkielinen aineenopettajan koulutus.

Yhteiskuntaopin aineenhallintaan vaadittavat opinnot

Yhteiskuntaopin aineenhallinta toisena opetettavana aineena koostuu seuraavista opinnoista (60 op):

  • perusopinnot taloustieteessä sekä
  • perusopinnot joko valtio-opissa, yhteiskuntapolitiikassa tai sosiologiassa sekä
  • julkisoikeuden tai vastaava oikeustieteellinen kurssi (5 op) sekä
  • 5 op valinnaisia yhteiskuntatieteen alaan kuuluvia opintoja

Yhteiskuntaopin aineenhallinta ensimmäisenä opetettavana aineena koostuu seuraavista opinnoista (120 op):

perus-, aine- ja syventävät opinnot pro gradu -tutkielma mukaan lukien joko

  • valtio-opissa tai
  • taloustieteessä tai
  • sosiologiassa tai
  • yhteiskuntapolitiikassa

sekä

  • julkisoikeuden tai vastaava oikeustieteellinen kurssi ja
  • taloustieteen perusopinnot (25 op)

Yhteiskuntaopin opettajankelpoisuuden tuottavat opinnot eivät saa olla yli 10 vuotta vanhoja.

Yhteiskuntaoppia ei rekisteröidä opintosuoritusotteelle kokonaisuutena eikä merkitä tutkintotodistukseen erillisenä aineena siten, että sen voisi käyttää tutkinnon sivuaineena. Opettajan pedagogiset opinnot sekä yhteiskuntaopin kokonaisuuteen kuuluvat opinnot suorittaneiden VTM-tutkintotodistukseen tulee aineenhallinnasta erillinen merkintä.

 

 

 

Historian aineenhallintaan vaadittavat opinnot

Poliittista historiaa tai talous- ja sosiaalihistoriaa pääaineenaan opiskeleva, joka on suorittanut opettajat pedagogiset opinnot, voi saavuttaa historian opettajalta vaadittavan aineenhallinnan täydentämällä opintojaan humanistisen tiedekunnan historian oppiaineen kanssa sovitulla tavalla. Vaadittavista lisäopinnoista saa tietoja historian oppiaineen amanuenssilta.

Elämänkatsomustiedon aineenhallintaan vaadittavat opinnot

Vaatimuksena elämänkatsomustiedon aineenhallintaan toisena opetettavana aineena ovat suoritetut elämänkatsomustiedon perus- ja aineopinnot (60 op).

Filosofian aineenhallintaan vaadittavat opinnot

Vaatimuksena filosofian aineenhallintaan toisena opetettavana aineena ovat suoritetut käytännöllisen filosofian perus- ja aineopinnot (60 op). Vaatimuksena filosofian aineenhallintaan ensimmäisenä opetettavana aineena ovat suoritetut käytännöllisen filosofian perus-, aine- ja syventävät opinnot mukaan lukien pro gradu -tutkielma.

Vastaavuustodistus

Jos pedagogiset opinnot ja aineenhallinnan tuottavat opinnot suoritetaan osana tutkintoa, merkitään tutkintotodistukseen tieto aineenhallinnasta. Maisterintutkinnon suorittaneet ja myöhemmin aineenhallinnan tuottavat opinnot suorittavat voivat saada vastaavuustodistuksen erikseen sitä pyytämällä. Todistus on maksullinen (126€).

Vastaavuustodistusta haetaan sähköisellä lomakkeella, johon tulee liittää opintosuoritusote.

Lisätietoja opintoasianpäällikkö Mikko Vanhaselta, puh. 191 24806 (mikko.vanhanen [at] helsinki.fi).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *