tutkinnon_suoritusaika

Tutkinnon suoritusaika

Tutkinnon suoritusaika on rajattu niillä opiskelijoilla, jotka ovat aloittaneet opintonsa tiedekunnassa 1.8.2005 tai sen jälkeen. Valtiotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnon suoritusoikeus: 5 (tavoiteaika) + 2= 7 vuotta. Maisterivalinnassa hyväksyttyjen tutkinnon suoritusaika on 2 + 2 = 4 vuotta. Tämän lisäksi poissaolevana voi olla 2 vuotta ilman, että suoritusoikeus kuluu. Henkilökohtaista opiskeluaikaa voi seurata Weboodista.

Kun opinto-oikeus on päättymässä

Opinto-oikeuden jatkoa voi hakea kahdella perusteella:

1) Opiskeluoikeuden jatkaminen lakisääteisin perustein

 • asevelvollisuus
 • vapaaehtoinen asepalvelus
 • äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaa

Lakisääteisin perustein jatkoaikaa haettaessa toimitetaan poissaoloa koskevat dokumentit Opiskelijapalveluihin hyvissä ajoin ennen opintoajan päättymistä. Jatkoaikaa ei voi hakea etukäteen vaan takautuvasti siinä vaiheessa, kun opiskeluoikeus on päättymässä.

2) Opiskeluoikeuden jatkaminen lisäajan myöntämisen perusteella

Lisäaikaa voi hakea henkilökohtaisen elämäntilanteen perusteella, syitä voivat olla muun muassa:

 • sairaus tai vaikea elämäntilanne
 • yhteiskunnallinen osallistuminen opiskeluaikana
 • osallistuminen kansainväliseen opiskelija- tai harjoittelijavaihtoon
 • systemaattinen huippu-urheiluun valmentautuminen
 • perheellisyys ja hoitovastuu
 • ansiotyö
 • osallistuminen yliopistoyhteisön toimintaan

Lisäajan hakeminen

Hakeakseen lisäaikaa tulee tiedekunnan opintotoimistoon toimittaa seuraavat dokumentit:

1. Kirjallinen anomus, joka sisältää seuraavat tiedot:

 • Selvitys siitä, miksi tutkintoa ei ole suoritettu tavoiteajassa
 • Kuvaus opiskelijan elämäntilanteesta, mikäli opiskelija haluaa hakemuksessaan vedota yksilöllisiin syihin sekä anomusta tukevat dokumentit (esim. lääkärin- tai muut vastaavat todistukset)

2. Opintosuunnitelma

Lisäajan myöntäminen edellyttää, että opiskelija esittää tavoitteellisen ja toteuttamiskelpoisen suunnitelman opintojen saattamiseksi loppuun.

Valtiotieteiden kandidaatin tutkinnon laajuus on 180 op ja tavoiteaika tutkinnon suorittamiselle on kolme vuotta, jolloin opintoja suoritetaan keskimäärin 60 opintopistettä/lukuvuosi. Valtiotieteiden maisterin tutkinnon laajuus on puolestaan 120 op ja tavoiteaika kaksi vuotta ja siten opintoja suoritetaan keskimäärin 60 opintopistettä/lukuvuosi.

3. Opintosuoritusote

 • Epävirallinen suoritusote tilattavissa WebOodista

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *