tutkimusetiikka_ja_sen_kaytannot

Tutkimusetiikka ja sen käytännöt

Tutkimusetiikka Helsingin yliopistossa

Helsingin yliopisto on sitoutunut noudattamaan tutkimustoiminnassaan hyvää tieteellistä käytäntöä, tieteelliseen tutkimukseen liittyviä eettisiä periaatteita ja eettistä ennakkoarviointia. Nämä toimet kuuluvat tutkimusetiikan (englanniksi research ethics) piiriin, jolla laajasti ottaen tarkoitetaan tutkimukseen ja tieteeseen liittyviä eettisiä näkökulmia, arviointeja ja käytänteitä.

Korkeatasoinen tutkimusetiikka on välttämätön edellytys tutkimuksen tulevaisuudelle sekä tieteen sisäiselle kehitykselle ja asemalle yhteiskunnassa. Tästä syystä Helsingin yliopisto myös edistää tieteen etiikkaa koskevaa tutkimusta, koulutusta ja tiedotusta.

Käytännössä tiedeyhteisöjen tutkimuseettistä toimintaa ohjaavat organisaatiokohtaisten toimintaohjeiden lisäksi tieteenalan (tai ammattikunnan) eettiset ohjeet, Suomen Akatemian ohjeet, kansallinen ja kansainvälinen ohjeistus sekä yleinen lainsäädäntö. Lisätietoja tutkimusetiikasta ja sitä koskevista kannanotoista, linjauksista ja ohjeistuksesta löytyy Helsingin yliopiston tutkimusetiikkasivuilta.

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeet tutkimuseettisistä käytännöistä

Helsingin yliopisto noudattaa tieteellisessä toiminnassaan tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) ohjeita sekä hyvästä tieteellisestä käytännöstä ja sen loukkausepäilyjen käsittelemisestä että tieteelliseen tutkimukseen liittyviä eettisiä periaatteita ja eettisistä ennakkoarviointia ihmistieteissä.

Hyvää tieteellistä käytäntöä koskevalla ohjeistuksella pyritään tukemaan tieteellisen tutkimuksen luotettavuutta ja uskottavuutta, ja siten osaltaan edistämään tieteen laatua. Ohjeistuksen tarkoituksena on ennaltaehkäistä tieteellistä epärehellisyyttä ja varmistaa, että hyvän tieteellisen käytännön loukkausepäilyt (eli epäilys piittaamattomuudesta tai vilpistä) käsitellään nopeasti ja asiantuntevasti.

Eettisen ennakkoarvioinnin periaatteilla ihmistieteissä pyritään varmistamaan, että tutkimuksen eettiset periaatteet toteutuvat ihmistieteissä. Ihmistieteellisessä eli humanistisessa, yhteiskuntatieteellisessä ja käyttäytymistieteellisessä tutkimuksessa eettiset kysymykset painottuvat tutkijan ja tutkittavan kohtaamiseen. Eettisessä ennakkoarvioinnissa arvioidaan tutkimussuunnitelmaa keskittyen erityisesti tutkimuksesta tai sen tuloksista tutkittavalle mahdollisesti koituvan haitan ennakointiin. Tästä työstä Helsingin yliopistossa vastaa ihmistieteiden eettisen ennakkoarvioinnin toimikunta [= linkki ko. sisältösivulle].

Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa (TENKin HTK-ohje, 2012) (pdf) [liite]

Tutkimuksen eettiset periaatteet ja eettinen ennakkoarviointi ihmistieteissä (pdf) [liite]

Tutkimusetiikka valtiotieteellisessä tiedekunnassa

Valtiotieteellisessä tiedekunnassa sovelletaan Helsingin yliopiston tutkimuseettistä ohjeistoa yhteiskuntatieteelliselle tutkimukselle ominaisiin tutkimuseettisiin kysymyksiin. Hyvän tieteellisen käytännön yleisperiaatteiden rinnalla huomiota kiinnitetään muun muassa yksityisyyden suojaa ja oman elämän hallintaa koskeviin kysymyksiin, joita voi liittyä muun muassa haastattelututkimuksiin sekä erityyppisiin sosiaalityön ja sosiaalipsykologian tutkimusongelmiin ja -menetelmiin.

Yliopiston tutkimuseettisen ohjeiston käytännön soveltaminen yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen erityiskysymyksiin on kehittämiskohteena tiedekunnan tutkimus- ja jatkokoulutustoimikunnassa. Tiedekunta myös edistää tutkimuseettistä osaamista esimerkiksi järjestämällä tutkimusetiikkaa koskevaa koulutusta osana tiedekunnan yhteisiä jatkokoulutusopintoja.

Tutkimusetiikka tiedekunnan ulkoisilla verkkosivuilla

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *