pro_gradu__tutkielma

Pro gradu -tutkielma

Yleistä

Pro gradu -tutkielma on maisterintutkintoon kuuluva tieteellinen opinnäytetyö. Sen tavoitteena on harjaannuttaa opiskelijaa selkeään yhteiskuntatieteelliseen kysymysten asetteluun, käsitteiden hallintaan ja niiden soveltamiseen, lähdekirjallisuuden hankintaan ja käyttöön, oman pääaineen keskeisten tutkimusmenetelmien käyttöön, johtopäätelmien tekoon ja asian esittämiseen hyvässä kirjallisessa muodossa. Verrattuna kandidaatintutkielmaan pro gradu -tutkielmassa edellytetään tutkimuksellisempaa otetta.

Tutkielman aiheen hyväksyy pääaineen professori tai hänen valtuuttamansa opettaja. Samalla tutkielmalle nimetään ohjaaja. On suositeltavaa, että opiskelija käy tutkielman käsikirjoituksen läpi ohjaajan kanssa, ennen kuin hän jättää opinnäytetyönsä arvosteltavaksi.

Katso pro gradu -tutkielman tarkastamisesta ja arvostelusta tarkemmin pysyväismääräyksistä(LINKKI).

Tutkielman tarkastukseen jättäminen

Voit jättää pro gradu -tutkielman tarkastukseen, kun olet:

 1. Suorittanut alemman korkeakoulututkinnon
 2. Suorittanut tutkielman kielentarkastuksen (yleensä tämä on tehty kandidaatintutkielman yhteydessä. Uutta kielentarkastusta ei tarvita).

Jätä tutkielma tarkastukseen seuraavasti:

 1. Ilmoittaudu tutkielman jättöön weboodissa(LINKKI)
 2. Jätä tulostettu versio kahtena kappaleena irtokansissa (kulmalukkokansio tai vastaava) yksipuolisesti tulostettuna nitomatta tai rei’ittämättä sivuja tiedekunnan opintotoimistoon(LINKKI) oheisen aikataulun(LINKKI) mukaisesti.
 3. Talleta tutkielma pdf-tiedostona yliopiston digitaaliseen arkistoon Heldaan. Ohjeet(LINKKI).

 

Pro gradu -tutkielman ulkoasu

Tutkielman suositeltava pituus on 60–80 sivua, mutta myös tätä suppeammat tai laajemmat työt voivat tulla kysymykseen. Tutkielman pituuden ei kuitenkaan tulisi ylittää 120 sivua. Tutkielmaan tulee liittää tiivistelmä, jonka lomakepohjan saat täältä(LINKKI) ja ohjeet tiivistelmän tekoon täältä(LINKKI).

Pro gradu -tutkielman kansilehdellä tulee olla seuraavat tiedot:

 • työn nimi
 • oma nimi
 • Helsingin yliopisto
 • valtiotieteellinen tiedekunta
 • pääaine
 • pro gradu -tutkielma
 • tutkielman valmistumisvuosi ja kuukausi.

Katso esimerkki tutkielman kansilehdestä.

Marginaalit: oikea reuna: 2 cm. Vasen reuna: 4 cm. Riviväli: 1,5.

Tutkielman tarkastaminen ja arvostelu

Oppiaineen vastuuprofessori määrää tutkielmalle kaksi tarkastajaa, päätarkastajan ja toisen tarkastajan. Työn ohjaaja voi olla työn toinen tarkastaja. Päätarkastajan on oltava työhön nähden riippumaton. Mikäli tarkastajien ehdottamat arvosanat poikkeavat toisistaan, tiedekuntaneuvosto määrää kaksi uutta tarkastajaa.

Hyväksytystä tutkielmasta annetaan arvosana approbatur, lubenter approbatur, non sine laude approbatur, cum laude approbatur, magna cum laude approbatur, eximia cum laude approbatur tai laudatur. Katso Pro gradu -tutkielmien arvosanoille tyypillisiä piirteitä. Tutkielman hyväksymisestä ja arvosanasta päättää tiedekuntaneuvosto tarkastajien ehdotuksen perusteella.

Tutkielman tekijä voi tutustua tutkielmastaan annettuun kirjalliseen lausuntoon ja arvosanaehdotukseen pääaineensa toimistossa viikkoa ennen sitä tiedekuntaneuvoston kokousta, jossa tutkielman hyväksymisestä ja arvosanasta päätetään. Tekijä voi esittää arvostelusta kirjallisen huomautuksen, joka on toimitettava tiedekunnan opintotoimistoon viimeistään kokousta edeltävänä perjantaina klo 15 mennessä. Tällöin tiedekuntaneuvosto määrää tutkielmalle kaksi uutta tarkastajaa. Mikäli tekijä haluaa keskeyttää arvosteluprosessin, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti tiedekunnan opintotoimistoon viimeistään tiedekuntaneuvoston kokousta edeltävänä päivänä.

Pro gradu -tutkielmien julkisuus ja niiden säilyttäminen

Tutkielmat ovat pääsääntöisesti julkisia. Periaatteesta voidaan dekaanin päätöksellä poiketa ainoastaan silloin, jos tutkielma sisältää sellaisia seikkoja, joiden perusteella se voidaan katsoa viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (L 621/99) 24′:n nojalla salassa pidettäviksi asiakirjoiksi. Lupa on pyydettävä etukäteen.Toinen jätettävistä kappaleista säilytetään tiedekunnan kirjastossa, toinen laitoksella. Tarkastajien tutkielmista antamat lausunnot säilytetään tiedekunnan kirjastossa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *