Fysiikan käsitteet ja rakenteet I

Taso: 5 op, syventävät opinnot

Ajankohta: I periodi, tarkempi ajankohta kts. WebOodi

Esitiedot: fysiikan opettajan perus- ja aineopinnot

Sisältö: Kurssi keskittyy klassisen fysiikan käsitteiden ja käsiterakenteiden, tiedon tuottamisen tapojen ja teorianmuodostuksen luonteeseen. Näkökulmana on, miten fysiikan metodi sekä teorian ja kokeellisuuden vuorovaikutus ohjaa fysiikalle tyypillisen tietorakenteen syntymistä ja kehittymistä.

Päämääränä on kehittää fysikaalista ajattelutapaa ja antaa kokonaiskuva klassisen fysiikan tietorakenteesta. Kurssi antaa valmiudet kehittää fysiikan opetuksen kannalta tarkoituksenmukaisia, fysiikan rakennetta heijastelevia opetuksellisia ratkaisuja. Siten se muodostaa myös sillan aineenopettajan ainedidaktisiin opintoihin.

Suoritustapa: Kurssin suoritetaan pienryhmätyöskentelynä sekä verkko-opetuksena, josta osa tapahtuu yhteisesti sovittuina aikoina. Omaa oppimista reflektoivaan työtapaa painotetaan. Arviointi perustuu ryhmäharjoituksiin ja niistä tehtävään kirjoitelmaan. Sopimuksen mukaan kurssin kontaktiosuuden voi suorittaa myös etäopiskellen.

Kirjallisuus: Fysiikan käsitteet ja rakenteet, I. T. Koponen, 2014. Saatavana kurssin kotisivuilta.

Kommentteja: Pakollinen kurssi fysiikan opettajan syventävissä opinnoissa. Voidaan sisällyttää aineopintojen tasoisena kurssina myös fysiikan opettajan sivuaineen opintoihin kurssin Fysiikan käsitteenmuodostus I asemesta.

Kurssin kotisivut: Moodle