Opettajien sivuainefysiikan laboratoriokurssi I & II

Taso: 5+5 op, aineopinnot

Ajankohta: III+IV periodit molemmilla kursseilla. Voi suorittaa myös I+II periodeissa pääainekurssin yhteydessä.

Esitietovaatimukset: Fysiikan perusopinnot laboratoriotöineen (25 op) tai vastaavat tiedot.

Kuvaus: Fysiikan sivuaineopettajan laboratoriokurssit. Kursseilla opiskellaan pienryhminä. Interaktiivisilla luennoilla käsitellään kokeellisen opetuksen menetelmiä, sekä esitellään 18 koulufysiikan kokeellista aihekokonaisuutta.

Sisältö: Kokeellisen lähestymistavan mukaisen opetuksen periaatteet. Muilla fysiikan aineenopettajien kursseilla opitun tuominen lähemmäksi käytäntöä. Käsitteenmuodostuksen eri tasojen vaatima kokeellisuus (perushahmottavat ja esikvantifioivat kokeet, suureiden ja lakien kvantifioinnit, soveltavat ja ennustetyyppiset kokeet). Aihealueiden tyypillisimmät kokeet.

Suoritus: Kahdesta kaikille pakollisesta ja kolmesta vapaavalintaisesta aihekokonaisuudesta tehdään suunnitelma, kokeiden toteutus ja raportti. Luentoläsnäolo 50% tai korvaava suoritus.

Opettajien laboratoriokurssien kotisivut