Fysiikan käsitteenmuodostus II

Taso: 5 op, aineopinnot (sivuaineopiskelijat)

Ajankohta: IV periodi, tarkempi ajankohta kts. WebOodi

Kesto: 14×2 tuntia luentoja ja harjoituksia kontaktiopetuksena, 7×2 tuntia harjoituksia verkko-opetuksena.

Esitiedot: Fysiikan perusopinnot

Sisältö: Kurssilla tarkastellaan fysiikkaa koulussa opetettavana aineena ja muodostetaan opetuksessa tarvittava kokonaiskuva fysiikasta oppiaineena. Kurssin tavoitteena on antaa valmiudet itsenäiseen opetuksellisten ratkaisujen kehittämiseen.

Kurssi käsittelee kvanttifysiikkaa, joka jäsennetään opetuksen näkökulmasta. Kurssilla korostetaan kokeellisuuden ja mallien roolia käsitteiden ja lakien merkityksen rakentumista ohjaavana tekijänä. Lisäksi pohditaan käsitteiden, käsiterakenteiden, tiedon tuottamisen tapojen ja teorianmuodostuksen luonnetta.

Suoritustapa: Kurssin suoritetaan osittain itsenäisenä työskentelynä ja osittain verkko-opetuksena, josta osa tapahtuu yhteisesti sovittuina aikoina. Omaa oppimista reflektoivaa työtapaa painotetaan. Arviointi perustuu harjoituksiin ja niistä tehtävään kirjoitelmaan. Sopimuksen mukaan kurssin kontaktiosuuden voi suorittaa myös etäopiskellen.

Kirjallisuus: Fysiikan käsitteet ja rakenteet, I. T. Koponen, 2014. Saatavana kurssin kotisivuilta. Muu kurssilla jaettava opiskelumateriaali.

Kommentteja: Voidaan korvata kurssilla Fysiikan käsitteet ja rakenteet II.

Kotisivu: Moodle.