Vuodenvaihteen ilmastoväitöksiä Helsingin yliopistosta

Pikalistaus ilmastonmuutokseen läheisesti liittyvistä väitöksistä Helsingin yliopistosta. Mukana on muutama joulukuultakin.

Humanistinen tiedekunta, arkeologia 19.12. 2015.
Miikka Tallavaara. Humans under climate forcing: How climate change shaped hunter-gatherer population dynamics in Europe 30,000-4000 years ago.

”Jääkauden jälkeisessä Suomessa arkeologisiin radiohiiliajoituksiin perustuva väestökehitysrekonstruktio korreloi selvästi muinaisilmastoa kuvaavien aineistojen kanssa, mikä viittaa siihen, että ilmasto oli tärkeä metsästäjä-keräilijöiden pitkän aikavälin populaatiodynamiikkaa ohjaava tekijä.”

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, metsätieteet, 10.12. 2015.
Juho Aalto. Boreaalisen mäntymetsän haihtuvien hiilivetyjen emissioiden ajallinen ja paikallinen vaihtelu.

”Tutkimuksissa havaittiin, että metsämännyllä on yksilöllistä vaihtelua emittoidussa terpenoidiseoksessa, millä on vaikutusta ilmakehän koostumukseen. Metsänpohjasta haihtuvilla hiilivedyillä on selvä vaikutus ekosysteemitason voihin.”

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, geoinformatiikka, 17.12. 2015.
Binyam Tesfaw Hailu. Multi-scale assessment of land changes in Ethiopia understanding the impact of human activities on ecosystem services.

”(T)ämä väitöskirjatutkimus antaa näkökulmia monimittakaavaisen maankäytönmuutoksen vaikutusten ymmärtämiseksi ekosysteemipalveluihin ja luonnon monimuotoisuuteen. Tämän tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää esimerkiksi voimakaan väestönkasvun alueilla, joissa tarvitaan tehokkaita menetelmiä luonnonvarojen hallintaan ja ympäristön suojeluun.”

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, geologia ja paleoekologia 8.1.
Niina Kuosmanen. Drivers of regional and local boreal forest dynamics during the Holocene.

”Tilastollisten analyysien tulokset osoittavat, että ilmasto on merkittävin boreaalista kasvillisuutta säätelevä tekijä alueellisessa mittakaavassa. Paikallisella tasolla ilmaston merkitys jää vähäisemmäksi ja paikallisilla tekijöillä, kuten metsäpaloilla ja kasvupaikan ominaisuuksilla, on suurempi vaikutus kasvillisuuteen.”

Bio ja ympäristötieteellinen tiedekunta, kasvibiologia 5.2.
Maria Hällfors. Coming to terms with conservation under climate change: Using species distribution models and translocation trials for estimating the need and potential of assisted migration.

”In this thesis, assisted migration (AM) is suggested as the preferred term for the idea of translocating species threatened by climate change, and a concise definition that distinguishes it from other translocation practices is proposed.”

Yliopisto-lehdessä oli artikkeli avustetusta leviämisestä, siis Maria Hällforsin väitösaiheesta numerossa 6/2012. Hällforsia haastateltiin tuolloinkin. Sopeudu tai muuta tässä, valitettavasti vanhoilla, ulkoasultaan hieman käppäisillä sivuilla.

Tietoa kirjoittajasta