Kurssivaatimukset

Tämä sivu esittelee Laaja-alainen osaaminen ja ilmiölähtöiset projektit -hybridioppimisratkaisussa hyödynnetyt materiaalit ja niihin liittyvät tehtävät. HUOM! Sivun kautta EI ole mahdollista saada kurssisertifikaattia.

Mikäli olet kiinnostunut suorittamaan kurssin itsenäisesti, pääset mukaan oppimisalustallemme täältä >>

Helsingin yliopiston opiskelija: Lisätietoa löydät opetusohjelmasta >>

(HUOM! Muun suomalaisen yhteistyöyliopiston opiskelija: Käytä näistä ylempää linkkiä)

Ohjevideo kurssialustalle liittymiseen (laatinut Talous ja Nuoret TAT):

Huomaathan, että kurssin opiskelijoiden opinnäytteinään toimittama Ilmiögalleria löytyy yksinomaan kurssin Claned-alustalta ja siihen käsiksi pääsy edellyttää siis kurssialustalle liittymistä.

Huomaathan myös, että kurssin materiaaleihin liittyvät tehtävänannot on laadittu kurssialustan toiminnallisuuksia monipuolisesti hyödyntäen (esim. materiaalien kommentointi), eikä niitä ole mahdollista tehdä tämän sivun kautta.

 

Kurssin itsenäisestä suorittamisesta

Kurssialustalla on mahdollisuus edetä myös kokonaan itsenäisesti, mutta pedagogisen hyödyn maksimoimiseksi suosittelemme kurssin suorittamista 2—4 henkilön omatoimiryhmässä (OTR), esim. oman koulun sisältä tai muun verkoston kesken. Alustan sosiaalisia ominaisuuksia voi myös hyödyntää omatoimiryhmän muodostuksessa. Tieteidenvälisyys on, luonnollisesti, tällä kurssilla rikkaus, joten toivottavaa olisi, että ryhmät koostuisivat mahdollisimman usean eri aineen opettajista.

Omatoimiryhmässä voitte suorittaa kurssiin liittyvää OTR- ja ilmiötyöskentelyä keskinäisen aikataulunne mukaisesti kurssialustan osoittamassa järjestyksessä. Omatoimiryhmätyöskentelyn lopputuotoksena toimitetaan kurssialustalla osoitetut palautukset sekä julkiseen ilmiögalleriaan oma ilmiöprojekti vapaavalintaisessa formaatissa. Omatoimiryhmätyöskentely on uutta luovaa ja antoisaa, ja se kehittää opettajan tulevaisuusosaamista moniulotteisesti.

Täydennyskoulutuksen suoritettuanne voitte hakea virallista kurssitodistusta Helsingin yliopistolta.

 

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on

 • perustiedot Suomen opetussuunnitelmien mukaisista laaja-alaisista taidoista (peruskoulu)/teema-alueista (lukio)
 • ymmärrystä siitä, miten erilaiset oppimistutkimukseen perustuvat menetelmät tukevat oppimista ja miten laaja-alaista osaamista voi edistää
 • valmius suunnitella ja ohjata ilmiölähtöisiä projekteja yhteistyössä muiden opettajien kanssa
 • erilaisten sosiaalisten, digitaalisten ja fyysisten oppimisympäristöjen tuntemusta
 • kokemusta sulautuvan oppimisympäristön käytöstä, missä yhdistyy kasvokkainen, verkko-, ryhmä- ja mobiilioppiminen

Kurssin käytyään opiskelija osaa hyödyntää erilaisia aktivoivia ja tutkivia opetusmenetelmiä sekä digitaalisia, fyysisiä ja sosiaalisia oppimisympäristöjä joustavasti laaja-alaisten oppimistavoitteiden saavuttamiseen sekä ilmiöprojektien rakentamiseen.

 

Opintojaksolla käsitellään

 • Oppimistutkimukseen perustuvia opetusmenetelmiä (esim. tutkiva-, ilmiö-, käänteinen- ja ongelmalähtöinen oppiminen)
 • Laaja-alainen osaaminen OPS2016 perusteella peruskoulussa ja lukiossa
 • Omaan tutkittavaan ilmiöön liittyvät oppiaineiden sisällöt Suomen opetussuunnitelmien mukaisesti
 • Oppimisen psykologian periaatteiden soveltaminen käytäntöön

 

Oppimateriaali

 • Lonka, K. (2018). Phenomenal Learning from Finland. Edita Publishing.
 • Tie Laaja-alaiseen Osaamiseen -arviointityökalu
 • Kurssin Claned-ympäristöön tuotetut materiaalit.

Mikäli Oppimisen psykologia -kurssi ei kuulu omiin tutkintovaatimuksiin (esim. täydennyskoulutuksessa) luetaan myös teos Lonka, K. (2015) Oivaltava oppiminen. Otava.

 

Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät

Oppimisympäristö on suunniteltu oivaltavan oppimisen syklien mukaan:

 1. Aktivoidaan opiskelijoiden aikaisemmat tiedot ja osaaminen. 
 2. Oppimisen prosessia tukevat harjoitukset kurssin aikana. Tähän kuuluu sähköinen oppimispäiväkirja (lokikirja). Lisäksi yhteisölliset tuotokset tiimin kanssa, jotka palautetaan oppimisympäristöön OTR-tapaamisten jälkeen. 
 3. Jatkuva formatiivinen arviointi sekä lopussa summatiivinen kokonaisarvio, joka muodostuu oppimisympäristön tarjoamien suoritteiden tekemisestä sekä loppuraportista.

 

Arviointimenetelmät ja -kriteerit

Sulautuva oppimisympäristö muodostaa kokonaisuuden, jonka avulla arvioidaan yllä kuvattujen osaamistavoitteiden saavuttamista.

Oppimisympäristössä suoritetaan annetut tehtävät sekä tehdään strukturoitu loppuraportti.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1-5. Arviointi perustuu oppimistehtäviin ja aktiiviseen osallistumiseen sekä kurssin tavoitteiden saavuttamiseen.

 

KURSSIMATERIAALIN ALKUUN >>