L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys

”Yleissivistävän tehtävän ohella peruskoulun tehtävä on valmistaa tulevaisuutta varten. Tulevaisuuden työn vaatimusten ennustaminen on haastavaa.” (Lonka et al., 2017)

TEEMAT | T1 Yleiset työelämävalmiudet | T2 Vuorovaikutustaidot työelämässä | T3 Käytännön työelämätuntemus

Moduulin kirjallisuus: Lonka, K. (2018). Competence 6: Working Life Skills and Entrepreneurship. Teoksessa Phenomenal learning from Finland (s. 151-161). Edita Publishing.

AKTIVOINTI

Tässä moduulissa perehdymme laaja-alaisen osaamisen osaan Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6).

TAVOITE: Opettaja oppii tuntemaan työelämätaitojen ja yrittäjyyskasvatuksen tavoitteet ja sisällöt, miksi ne ovat tärkeitä ja miten näiden taitojen kehittymistä voidaan tukea koulutyössä.

Tavoite on saavutettu, mikäli opettaja pystyy moduulin päätteeksi vastaamaan riittävällä tarkkuudella tavoitteeseen liittyvään tutkimuskysymykseen. Tarkoituksena on, että tutkimuskysymykseen vastataan jo tässä vaiheessa alustavasti oppimisprosessin lähtötilanteen kartoittamiseksi. Moduulin lopussa samaan kysymykseen vastataan uudestaan lokikirjamaisesti hyödyntämällä moduulin aikana opittuja asioita.

TUTKIMUSKYSYMYS:

1. Täydennä omaan lokikirjaan seuraava virke omin sanoin:
Mielestäni työelämä- ja yrittäjyystaidot tarkoittavat, että…

2. Kirjaa oheiseen Flingaan lisäksi tämän laaja-alaisen taidon ympärille ylös yksi (uusi) kysymys, johon olet kiinnostunut saamaan aiheeseen liittyen vastauksen.

Kun pääset moduulin loppuun, voit reflektoida lokikirjassa oman käsityksesi muuttumista aiempien vastaustesi avulla.

 

L6 Johdantoluento / Kirsti Lonka

Sisältö on katsottavissa kurssin Claned -alustalla.

 

Moduulin tehtävälista

L6 -moduulin tehtävälista

 

Yrittäjyyskasvatus tarjoaa eväitä tulevaisuuteen

Yrittäjyyskasvatuksessa nostetaan esille nuorten omia vahvuuksia ja kiinnostuksen kohteita sekä mietitään, miten niitä voisi hyödyntää myöhemmin työelämässä. Se luo uskoa omaan tulevaisuuteen,  auttaa asettamaan henkilökohtaisia tavoitteita ja

lisää siten opiskelun merkityksellisyyttä.

Yrittäjyyskasvatus onkin luonteva tapa itsetuntemuksen vahvistamiseen sekä monien tärkeiden tulevaisuuden taitojen harjoitteluun. Tärkeintä on kuitenkin se, että nuori innostuu omista tulevaisuuden mahdollisuuksistaan ja motivoituu tekemään töitä niiden eteen.

TEHTÄVÄ: Oheisessa videossa tuodaan esille paljon tietoja ja taitoja, joita yrittäjyyskasvatuksen kautta voi oppia. Mikä niistä on mielestäsi tärkein ja miksi? Kirjoita näkemyksesi videon yhteyteen kommentointityökalua hyödyntämällä!

Talous ja nuoret TAT (2018, lokakuun 31). Yrittäjyyskasvatus tarjoaa eväitä tulevaisuuteen [Videotiedosto]. Haettu: https://www.youtube.com/watch?v=mbmZZORk6gs&feature=emb_title.

 

Moduulin ohjaajan terveiset

Työelämätaidot ja yrittäjyys -moduulin ohjaavana opettajana toimii Talous ja nuoret TATin pedagoginen asiantuntija Lauri Vaara. Olkaa häneen yhteydessä, jos kaipaatte tukea erityisesti tämän moduulin sisällöissä: lauri.vaara@tat.fi

Lauri Vaara (2019, syyskuun 10). Uusiope intro [Videotiedosto]. Haettu: https://www.youtube.com/watch?v=bveo_q1WRx8.

 

PROSESSI

L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys

L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys

Lue oheinen arviointityökalun tiivistelmä työelämätaitojen ja yrittäjyyden laaja-alaisesta osaamisalueesta (L6). Tämän jälkeen kerrataan vielä alustavasti OPS:in teksti kyseiseen osaamisalueeseen liittyen.

Lonka, K., Makkonen, J., Litmanen, T., Berg, M., Hietajärvi, L., Kruskopf, M., Lammassaari, H., Maksniemi, E., & Nuorteva, M. (2017). Tie laaja-alaiseen osaamiseen (s. 117).  Helsinki: Microsoft.

 

OPS L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys

Opetushallitus (2014). Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (s. 23-24). Helsinki: Next Print Oy.

Opetushallitus (2019). Lukion opetussuunnitelman perusteet (s. 60-65). Helsinki: Next Print Oy.

Kertaa POPS:n (ja/tai LOPS:n) teksti teemasta L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys, ja korosta siitä itsellesi talteen merkityksellisimmät huomiot.

 

T1 Yleiset työelämävalmiudet

L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys T1 Yleiset työelämävalmiudet

Seuraavaksi syvennymme työelämätaitojen ja yrittäjyyden ensimmäiseen alateemaan ”Yleiset työelämävalmiudet”.

Käy läpi arviointityökalun taitokohtainen jaottelu ja korosta siitä itsellesi ja mahdollisesti myös muille talteen keskeisimmät huomiot ja ideat.

Lonka, K., Makkonen, J., Litmanen, T., Berg, M., Hietajärvi, L., Kruskopf, M., Lammassaari, H., Maksniemi, E., & Nuorteva, M. (2017). Tie laaja-alaiseen osaamiseen (s. 118-124).  Helsinki: Microsoft.

 

Työelämätaidot ja yrittäjyys

Materiaali on saatavilla kurssin Claned-alustalla.

Seuraavassa tietoiskussa käsitellään työelämätaitojen ja yrittäjyyskasvatuksen yhteyttä sekä esitellään konkreettisia esimerkkejä siitä, miten oivaltavan oppimisen mallia voidaan hyödyntää osana yrittäjyyskasvatusta. Lisäksi tietoiskussa esitellään yrittäjyystaitojen tarkemmat määritelmät osana Yrittäjyyden osaamismerkki -hanketta. Tietoiskun on laatinut Talous ja nuoret TATin pedagoginen asiantuntija Lauri Vaara.

 

Tulevaisuuden työelämätaidot

TAT bisneskurssit (2021, heinäkuun 20). Tulevaisuuden työelämätaidot 2.0 [Sivusto]. Haettu: https://bisneskurssit.fi/tulevaisuuden-tyoelamataidot/

Tulevaisuudessa tarvittavista työelämätaidoista ja niiden määritelmistä on monia erilaisia näkemyksiä. Oheisesta blogista löydät yhden perustellun näkemyksen sekä hyviä lähteitä, jotka auttavat varmasti oman näkemyksesi muotoutumisessa.

Tehtävä: Pohdi, mikä sinusta on tärkein tulevaisuuden työelämätaito. Taito voi hyvin olla myös sellainen, josta ei ole mainintaa oheisessa blogissa. Keskustele valinnastasi kurssikaverisi tai muun tuttavan kanssa ja perustele näkemyksesi!

 

Yhdenvertaisuus työelämässä

Materiaali on saatavilla kurssin Claned-alustalla.

Yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon liittyvät kysymykset ovat vahvasti esillä tämän päivän työelämässä. Oheinen tietoisku aiheesta on alunperin tarkoitettu toisen asteen opiskelijoille ja se on lisäksi selkokielistetty. Asia on kuitenkin timanttia ja vaikka aihe olisikin entuudestaan tuttu, niin on hyvä kerrata yhdenvertaisuuden perusasiat erityisesti työelämän näkökulmasta.

 

Aineettomat oikeudet työelämässä

Talous ja nuoret TAT (2020, kesäkuu). Aineettomat oikeudet (s. 7-11). Haettu: https://www.tat.fi/wp-content/uploads/2020/06/aineettomat-oikeudet-final_FI.pdf

Aineettomat oikeudet (Intellectual Property Rights, IPR), joista käytetään toisinaan myös nimitystä immateriaalioikeudet, ovat olennainen osa tämän päivän liiketoimintaa ja työelämää. Aineettomat oikeudet ovat arjessamme jatkuvasti eri tavoin läsnä.

Aihe on kuitenkin haastava ja aineettomista oikeuksista moni tunnistaa vain tekijänoikeudet. Kyse on kuitenkin paljon laajemmasta kokonaisuudesta. Oheinen tietoisku on tehty yhteistyössä Patentti- ja rekisterihallitus PRH:n kanssa ja se tarjoaa selkeän yhteenvedon monimutkaisesta aiheesta.

 

Yrittäjämäisen toimintatavan ydin // Lauri J. Vaara

Tässä videossa Taloudellisen tiedotustoimiston Lauri Vaara käy läpi työelämätaitojen ja yrittäjyyden tärkeitä osa-alueita.

Katso video ja kirjaa kommenttisi seuraaviin kysymyksiin:

1) Mikä on mielestäsi konkreettisten työelämäsiltojen merkitys opetuksessa? Onko sellaista?

2) Miten sisäiset ja ulkoiset yrittäjyyden taidot eroavat toisistaan, ja täytyykö kaikista kasvaa yrittäjiä?

Growing Mind (2018, marraskuun 27). Yrittäjämäisen toimintatavan ydin // Lauri J. Vaara [Videotiedosto]. Haettu: https://youtu.be/-BaBbajhAUE

 

Entrepreneurship as a twenty-first century skill: entrepreneurial alertness and intention in the transition to adulthood

Obschonka, M., Hakkarainen, K., Lonka, K., & Salmela-Aro, K. (2017). Entrepreneurship as a twenty-first century skill: entrepreneurial alertness and intention in the transition to adulthood. Small Business Economics, 48(3), 487-501.

Lue oheinen artikkeli. Vastaa tiiviisti omin sanoin seuraaviin kysymyksiin:

1. Mitä artikkelin tutkimuksessa haluttiin selvittää?

2. Miten asiaa tutkittiin?

 

T2 Vuorovaikutustaidot työelämässä

L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys T2 Vuorovaikutustaidot työelämässä

Seuraavaksi syvennymme työelämätaitojen ja yrittäjyyden toiseen alateemaan ”Vuorovaikutustaidot työelämässä”.

Käy läpi arviointityökalun taitokohtainen jaottelu ja korosta siitä itsellesi ja mahdollisesti myös muille talteen keskeisimmät huomiot ja ideat.

Lonka, K., Makkonen, J., Litmanen, T., Berg, M., Hietajärvi, L., Kruskopf, M., Lammassaari, H., Maksniemi, E., & Nuorteva, M. (2017). Tie laaja-alaiseen osaamiseen (s. 125-131).  Helsinki: Microsoft.

 

T3 Käytännön työelämätuntemus

L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys T3 Käytännön työelämätuntemus

Seuraavaksi syvennymme työelämätaitojen ja yrittäjyyden kolmanteen alateemaan ”Käytännön työelämätuntemus”.

Käy läpi arviointityökalun taitokohtainen jaottelu ja korosta siitä itsellesi ja mahdollisesti myös muille talteen keskeisimmät huomiot ja ideat.

Lonka, K., Makkonen, J., Litmanen, T., Berg, M., Hietajärvi, L., Kruskopf, M., Lammassaari, H., Maksniemi, E., & Nuorteva, M. (2017). Tie laaja-alaiseen osaamiseen (s. 132-139).  Helsinki: Microsoft.

 

Koulujen ja Yritysten Keskitetty Yhteiskehittämö (KYKY)

Tutustu KYKY-toimintaan. Minkälaista näkökulmaa se voi tarjota oppilaille käytännön työelämätuntemuksen kannalta?

6Aika Videos (2018, huhtikuun 23). Yhteiskehittämällä uusia palveluja kouluihin [Videotiedosto]. Haettu: https://www.youtube.com/watch?v=xoJIOXoc_cE.

 

The Third Industrial Revolution

Jeremy Rifkin on talous- ja sosiaaliteoreetikko, joka on muun muassa Euroopan Unionin ja Kiinan kansantasavallan neuvonantaja ja näiden kolmannen teollisen vallankumouksen pääarkkitehti.

POHDINTATEHTÄVÄ 1: Mikä olisi Rifkinin mukaan keskeinen lisä kauppakorkeakoulun opetussuunnitelmaan?

POHDINTATEHTÄVÄ 2: Mikä on kolmas teollinen vallankumous ja mitkä tekijät sitä luonnehtivat?

Vinkki: Videolta kohta 24:35 eteenpäin.

VICE (2018, helmikuun 13). The Third Industrial Revolution: A Radical New Sharing Economy [Videotiedosto]. Haettu: https://www.youtube.com/watch?v=QX3M8Ka9vUA.

 

Circula – Kiertotalous- ja yrittäjyyspeli

SYKLI (2019, joulukuun 20). Circula.fi [Sivusto]. Haettu: https://circula.fi/.

Tutustu Circula kiertotalous- ja yrittäjyyspeliin. Mitä oppiaineita siinä integroidaan? Miten voisit soveltaa sitä opetuksessa?

 

Yksi Facebook-perustajista ehdottaa somejättiläisen pilkkomista – ”Zuckerberg uhrasi turvallisuuden klikkien vuoksi”

STT (2019, toukokuun 10). Yksi Facebook-perustajista ehdottaa somejättiläisen pilkkomista – ”Zuckerberg uhrasi turvallisuuden klikkien vuoksi”. YLE. Haettu: https://yle.fi/uutiset/3-10776386.

Lue YLE:n uutinen ja syvenny aiheeseen mahdollisesti tarkemmin annetuista linkeistä. Pohdi vastaukset seuraaviin kysymyksiin.

POHDINTATEHTÄVÄ 1: Tiivistä omin sanoin Facebookin bisnesmalli.

POHDINTATEHTÄVÄ 2: Miksi tämä bisnesmalli ei kyseisen Facebookin perustajan mukaan ole kestävällä pohjalla?

 

Valvontajätit: Kuinka Googlen ja Facebookin bisnesmallit uhkaavat ihmisoikeuksia

Amnesty International (2019). Surveillance Giants – How the Business Model of Google and Facebook Threatens Human Rights. Haettu: https://www.amnesty.org/download/Documents/POL3014042019ENGLISH.PDF.

Selvitä oheisesta Amnestyn raportista,

1) mikä on Googlen ja Facebookin bisnesmalli?

2) Miten se näyttäytyy Amnestyn mukaan ongelmallisena?

3) Pohdi, miten tämä ongelma voitaisiin korjata? Minkälainen bisnesmalli olisi ihmisoikeuksien kannalta kestävämpi?

 

Metsä monitieteisenä palveluna // Mika Rekola

Metsätieteissä yhdistyvät lukuisat eri kouluaineet ja laaja-alaiset taidot. Metsäekonomian yliopistonlehtori Mika Rekola tarkastelee videolla metsää ilmiönä ja palveluna maailman pelastamisen moninaisista näkökulmista.

Kommentoi videosta yksittäistä 2-3 kohtaa tai asiaa, jotka erityisesti kiinnostivat Sinua nykyisenä tai tulevana opettajana. Miten voisit nostaa näitä asioita tai teemoja esiin opetuksessasi?

 

ARVIOINTI

Ilmaisupyörä

 

Arpokaa ryhmänne kanssa seuraavan tehtävän palautusformaatti.

 

Palaset omaan ilmiöön

KESKUSTELKAA moduulin sisältöjen, kirjojen sekä oman kokemuksen pohjalta. Miten voin soveltaa tätä asiaa omassa ilmiössäni? Miten liittyy aikaisempiin kokemuksiini? Mitä voin oppia muilta? Voidaan myös opettaa muille itse oivallettuja asioita.

PYÖRÄYTTÄKÄÄ ILMAISUPYÖRÄÄ! (Löytyy edellisestä sisällöstä.) Ilmaisupyörää pyöräyttämällä arvotaan muoto tiivistelmälle, jossa esitetään moduulin pohjalta syntyneet keskeiset oivallukset. Jokainen ryhmäläinen palauttaa (saman) tiedoston Clanedin kansioon henkilökohtaisesti.

 

LOKIKIRJA: Työelämätaidot ja yrittäjyys

Tässä tehtävässä arvioimme laaja-alaisen osaamisen osa-alueeseen ”Työelämätaidot ja yrittäjyys” (L6) liittyvän ymmärryksemme kehittymistä.

ALUSSA ASETETTU TAVOITE: Opettaja oppii tuntemaan työelämätaitojen ja yrittäjyyskasvatuksen tavoitteet ja sisällöt, miksi ne ovat tärkeitä ja miten näiden taitojen kehittymistä voidaan tukea koulutyössä.

Nyt tarkastelemme tavoitteen toteutumista vastaamalla uudestaan moduulin alussa esitettyihin kysymyksiin.

1. Jatka lausetta vetämällä yhteen keskeisimmät moduulissa oppimasi asiat: 

 Mielestäni työelämä- ja yrittäjyystaidot tarkoittavat, että…

Vastauksen ohjeistettu pituus n. 250 sanaa. Vertaa vastaustasi moduulin alussa lokikirjaan alustavasti täyttämääsi vastaukseen ja arvioi omien tietojesi karttumista ja ymmärryksesi kehittymistä moduulin aikana. Saitko kaikkiin kysymyksiisi vastauksen? Minkälaisen? Peilaa pohdintasi kiinteästi moduulin lähdekirjallisuuteen ja -materiaaliin.

Tehtävä arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Huomaathan kirjata vastauksesi myös itsellesi talteen kurssin lopuksi palautettavan lokikirjayhteenvedon laadintaa helpottaaksesi.

2. Osoittakaa ilmiösuunnitelmastanne kohdat, jotka edistävät työelämä- ja yrittäjyystaitojen kehittymistä. Tätä ei tarvitse välttämättä osoittaa nyt, mutta huolehtikaa, että lopullisessa ilmiösuunnitelmassanne on osoitettu (“L6”) tätä laaja-alaista taitoa tukevat kohdat.

 

 

SEURAAVAAN MODUULIIN >>