Oppiainemoduuli

Miten integroida eri oppiainesisältöjä omaan ilmiöön?

AKTIVOINTI

Tavoite ja tutkimuskysymys

Tässä moduulissa palaamme tarkastelemaan perinteisiä oppiaineita laaja-alaisen osaamisen ja ilmiölähtöisyyden näkökulmasta.

Seuraavassa harjoituksessa tutustumme tarkemmin tämän moduulin tavoitteisiin.

MODUULIN TAVOITE JA TUTKIMUSKYSYMYS

TAVOITE: Opettaja tietää, millä tavoin voi parhaiten tukea laaja-alaisen osaamisen kehittymistä omalla oppiaineellaan sekä miten oppianesisältöjä voidaan hyödyntää monialaisissa ilmiöprojekteissa.

Tavoite on saavutettu, mikäli opettaja pystyy moduulin päätteeksi vastaamaan riittävällä tarkkuudella tavoitteeseen liittyvään tutkimuskysymykseen.

Tarkoituksena on, että tutkimuskysymykseen vastataan jo tässä vaiheessa alustavasti oppimisprosessin lähtötilanteen kartoittamiseksi.

Moduulin lopussa samaan kysymykseen vastataan uudestaan hyödyntämällä moduulin aikana opittuja asioita.

TUTKIMUSKYSYMYS:

1. Täydennä lause: Ilmiölähtöisyys ja laaja-alaisuus tarkoittavat oppiainenäkökulmasta että…

2. Vastaa kysymykseen: Miten voitte ottaa eri oppiaineet huomioon ryhmänne ilmiössä?

Kirjaa lisäksi ylös kolme kysymystä, joihin olet kiinnostunut saamaan tämän moduulin aiheesta vastauksen.

 

PROSESSI

Omat oppiaineeni, laaja-alainen osaaminen ja ilmiölähtöisyys / POPS

Opetushallitus (2014). Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet. Helsinki: Next Print Oy.

Opetushallitus (2015). Lukion opetussuunnitelman perusteet. Helsinki: Next Print Oy.

Palataan jälleen opetussuunnitelman perusteisiin, ja tällä kertaa oman oppiaineesi / omien oppiaineidesi näkökulmasta.

Käy läpi opettamasi asteen mukaisesti oman oppiaineesi / oppiaineidesi sisällöt. Korosta osioita ja lisää kommentteja seuraavien kysymysten mukaan.

1) Miten laaja-alainen osaaminen näkyy omassa oppiaineessani? Mitkä taidot erityisesti korostuvat?

2) Miten voin hyödyntää oman oppiaineeni sisältöjä ilmiölähtöisissä projekteissa? Mieti erityisesti tämän projektin kontekstissa.

 

Sienien näkymätön internet

Videolla yhdistyvät tieteelliseen tutkimukseen perustuen usean eri oppiaineen näkökulmat. Voisiko se tarjota uusia ideoita omaan ilmiöprojektiinne?

Gross Science (2017, tammikuun 24). Plants Use An Internet Made of Fungus [Videotiedosto]. Haettu: https://www.youtube.com/watch?v=dibKZHhij6k.

 

Biomimiikka taito- ja taideaineissa?

The Biomimicry Institute (2019). Buomimicry.org [Sivusto]. Haettu: https://biomimicry.net/biomimicry.

Luonto tarjoaa lähtökohtaisesti ekologisia ja ympäristöystävällisiä lähteitä inspiraatioksi suunnitteluprosesseihin. Luontoa imitoivaa suunnittelua kutsutaan yleisesti biomimiikaksi (biomimicry). Voisiko se tarjota uusia näkökulmia omaan ilmiöönne? 

 

Matrix-hypyt yhtälöinä

Allain, R. (2019, maaliskuun 31). The Physics of Building Jumps in The Matrix. WIRED. Haettu: https://www.wired.com/story/physics-of-building-jumps-the-matrix/amp.

Seuraavan artikkelin kirjoittaja on tuntenut kutsumusta kuvata Matrix-elokuvien luonnonlakeja uhmaavat hypyt yhtälöinä. Mitä oppiaineita ja laaja-alaisia taitoja artikkelissa yhdistyy?

 

Yasmin B. Kafai – Stitching the Loop

 

Crash Course

CrashCourse (2019, joulukuun 11). CrashCourse [Kanava]. Haettu: https://www.youtube.com/channel/UCX6b17PVsYBQ0ip5gyeme-Q.

Crash Coursen veljeksillä on omalaatuinen tapa opettaa eri oppiaineita videoformaatissa. Tutustu kanavalta löytyviin soittolistoihin, löydätkö oman oppiaineesi näiden joukosta? Voitko kenties hyödyntää jotain materiaalia omassa opetuksessasi / ilmiössäsi?

 

Ilmasto-oppi kouluaineeksi?

Saukko, J., & Kaivo-oja, M. (2019, joulukuun 11). Ilmasto-oppi.fi [Sivusto]. Haettu: https://ilmasto-oppi.fi/.

Oheinen kansalaisaloite ajaa ilmasto-opista uutta kouluainetta. Mitkä ovat vireillepanijoiden perustelut aloitteelle? Miten itse arvioisit sen mielekkyyttä? Kannattaisitko sitä itse? Löydätkö vaihtoehtoisia keinoja aloitteen tavoitteiden saavuttamiselle?

Pohdi myös, minkälaisten prosessien kautta kouluun ylipäätään syntyy uusia oppiaineita.

 

Taloustieto kouluaineeksi

Turun Sanomat (2019, huhtikuun 10). Taloustiedosta halutaan uusi oppiaine kouluun – ehdotukselle kerätään kannattajia kansalaisaloitteella. Haettu: https://www.ts.fi/uutiset/kotimaa/4542255/Taloustiedosta+halutaan+uusi+oppiaine+kouluun++ehdotukselle+kerataan+kannattajia+kansalaisaloitteella.

Oheinen kansalaisaloite ajaa taloustiedosta uutta oppiainetta kouluihin. Mitkä ovat vireillepanijoiden perustelut aloitteelle? Miten arvioisit aloitteen mielekkyyttä? Kannattaisitko sitä itse? Löydätkö vaihtoehtoisia keinoja aloitteen tavoitteiden saavuttamiselle?

 

Nousevat tieteenalat

Helsingin yliopisto (2019, joulukuun 11). Helsinki.fi. Haettu: https://www.helsinki.fi/fi/opiskelijaksi/koulutusohjelmat?field_dic_degree_level%5B0%5D=1965&field_dic_lang_of_instruction%5B0%5D=1964&field_dic_lang_of_instruction%5B1%5D=1966&field_dic_lang_of_instruction%5B2%5D=1968&field_dic_start_semester=1.

Koulujen oppiainejako perustuu lähtökohtaisesti yliopistossa vakiintuneisiin tieteenaloihin. Uusia, eri perinteisiä tieteenaloja yhdisteleviä tutkimusohjelmia syntyy yliopistossa kuitenkin huomattavasti tiuhempaan tahtiin kuin uusia oppiaineita.

Tutustukaa ryhmässä linkin takaa löytyvään, Helsingin yliopiston ja tästä Aalto-yliopiston maisterikoulutustarjontaan. Pohtikaa yhdessä seuraavia kysymyksiä.

1) Mitkä ovat keskeisimmät nousevat tutkimuskohteet eri tiedekunnissa?

2) Minkälaisia oppiaineita näiden pohjalta voisitte ”leikisti” kehitellä kouluun? Reflektoikaa näiden mielekkyyttä.

3) Pohtikaa nykyisten oppiaineidenne asemaa koulussa. Mitkä tekijät vaikuttavat siihen, mitä ilmiöitä koulussa opetetaan? Minkälaista oppiainetta voisit opettaa oman graduaiheesi perusteella?

 

Älä tipahda kärryiltä I

Helsingin yliopisto (2019, joulukuun 11). Helsinki.fi. Haettu: https://www.helsinki.fi/fi/ajankohtaista.

Tutustu Helsingin yliopiston uutissivustoon. Minkälaisia mahdollisuuksia yliopisto tarjoaa valmistuneelle opettajalle pysyä kärryillä oman tieteenalan uusimmista tuulista? Tee sivun kautta tarvittavat toimenpiteet jotta voit pysyä ajan tasalla tieteen kiinnostavimmista ilmiöistä myös valmistumisen jälkeen.

 

Älä tipahda kärryiltä II

Nations, D. (2019, marraskuun 11). Top 6 Free Online RSS Readers. Lifewire. Haettu: https://www.lifewire.com/top-free-online-rss-readers-3486649.

Kuten olemme kurssilla oppineet, internet tuo nykypäivänä kaiken maailmassa luodun tiedon ulottuvillemme ennennäkemättömällä tavalla. Sosiaalisen median algoritmit saattavat kuitenkin yksipuolistaa maailmankuvaamme, varsinkin jos käytämme niitä yksipuolisesti uutislähteinämme. Toisaalta pelkkien perinteisten kotimaisten uutislähteiden seuraaminen saattaa jättää olennaisia globaaleja ilmiöitä huomiomme ulkopuolelle.

Onneksi on kuitenkin myös välineitä selata uutislähteitä digitaalisesti mutta somea objektiivisemmalla tavalla.

1) Perehdy oheisesta artikkelista eri uutislukijasovelluksiin.

2) Perusta itsellesi oma mediafeedi, jossa on itseäsi kiinnostavia julkaisuja kansallisesti ja kansainvälisesti kategorioittain. Voit hakea hyviä lukuvinkkejä myös tämän kurssin materiaaleista.

3) Etsi oman tieteenalasi näkökulmasta kiinnostavia tieteellisiä julkaisuja, ja lisää nämä omaan kategoriaansa, jotta pysyt kartalla alasi ajankohtaisista ilmiöistä.

 

ARVIOINTI

Palaset omaan ilmiöön

KESKUSTELKAA moduulin sisältöjen, kirjojen sekä oman kokemuksen pohjalta. Miten voin soveltaa tätä asiaa omassa ilmiössäni? Miten liittyy aikaisempiin kokemuksiini? Mitä voin oppia muilta? Voidaan myös opettaa muille itse oivallettuja asioita.

TUOTTAKAA TIIVISTELMÄHISSIPUHE, joka on suullinen esitys ryhmärefletkion keskeisistä oivalluksista. Esitys tallennetaan joko videona, audiona tai saneltuna tekstinä. Jokainen ryhmäläinen palauttaa tiedoston Clanedin kansioon henkilökohtaisesti.

 

Oppiainenäkökulma

Tässä tehtävässä arvioimme ymmärryksemme kehittymistä liittyen oman oppiaineemme ja laaja-alaisen osaamisen sekä ilmiölähtöisyyden suhteeseen.

Seuraavassa harjoituksessa arvioimme tarkemmin tämän moduulin alussa asetettujen tavoitteiden toteutumista.

MODUULIN LOPPUARVIOINTI

ALUSSA ASETETTU TAVOITE: Opettaja tietää, millä tavoin voi parhaiten tukea laaja-alaisen osaamisen kehittymistä omalla oppiaineellaan sekä miten oppianesisältöjä voidaan hyödyntää monialaisissa ilmiöprojekteissa.

Tavoite on saavutettu, mikäli opettaja pystyy moduulin päätteeksi vastaamaan riittävällä tarkkuudella tavoitteeseen liittyvään tutkimuskysymykseen.

Nyt tarkastelemme tavoitteen toteutumista vastaamalla uudestaan alussa vastattuihin kysymyksiin.

1. Täydennä lause: Ilmiölähtöisyys ja laaja-alaisuus tarkoittavat oppiainenäkökulmasta että…

2. Osoittakaa ilmiösuunnitelmassanne kohdat, joissa on sulautettuna sen kannalta keskeisiä oppiaineita ja niiden ydinaiheita.

Vastattuasi voit verrata vastauksiasi moduulin alussa antamiisi vastauksiin ja arvioida omien tietojesi karttumista ja ymmärryksesi kehittymistä.

 

SEURAAVAAN MODUULIIN >>