Toimintasuunnitelma 2008

Yleistä

Vuonna 1965 perustettu Poliittisen historian opiskelijat (Polho ry) jatkaa toimintaansa hyvien perinteiden ja uusien ideoiden innoittamana. Järjestön toiminta oli edellisenä vuonna monipuolista ja aktiivista. Myös vuoden 2008 näkymät ovat hyvät; hallituksen jäseninä on sekä kokeneita järjestötoimijoita että tänä vuonna myös poikkeuksellisen paljon uusia tulevaisuuden lupauksia. Järjestölehdellemme Poleemille saatiin valittua innokas ja uudistushaluinen kaksihenkinen toimitus. Hallituksen sisäistä toimintaa ohjaa toista vuotta peräkkäin – hyväksi todettu – johtosääntö, jonka avulla pyritään selkeyttämään ja tehostamaan toimintaa. Tapahtumien järjestämisessä tarkkaillaan innostuksen määrää ja pyritään löytämään toiminnan muotoja, jotka aidosti innostavat jäsenistöä. Erityisesti aiomme kiinnittää tänä vuonna erityishuomiota vanhojen ja uusien opiskelijoiden toisiinsa tutustuttamiseen ja madaltamaan opiskelijoiden kynnystä osallistua erilaisiin tapahtumiin. Sitsejä järjestetään kuluvana vuonna kolme kappaletta: kaksi keväällä ja yksi syksyllä. Perinteikkäitä ”tiedettä ja kaljaa”-keskustelutilaisuuksia järjestetään yhteensä viisi kertaa. Myös urheilu-, virkistys- ja kulttuuritoiminta jatkuvat aktiivisesti. Niiden ydintä ovat mm. erilaiset työelämä- ja kulttuuriekskursiot sekä teema-illat ja -bileet. Yhteistyö Taso ry:n, muiden historiajärjestöjen sekä VOO ry:n kanssa on erityisen keskeisellä sijalla toiminnassamme. Olemme aktiivisia myös Historian opiskelijoiden liitossa (HOL) ja jatkuvassa yhteistyössä Turun kollegoidemme (P-klubi) kanssa. Myös kansainvälisyys, erityisesti ISHA Helsinki ry:n kautta, on vuoden 2008 aktiviteettien tärkeä osa-alue. Laitoksen ja Polhon yhteistyötä jatketaan aiempien vuosien hyvien perinteiden viitoittamalta pohjalta. Opiskelijat osallistuvat aktiivisesti laitoksen toiminnan ja erityisesti opetuksen ja tutkintovaatimusten kehittämistyöhön. Polho on myös aktiivisesti mukana yhteiskuntahistorian alumnitoiminnan kehittämisessä. Kaikkein tärkeintä on kuitenkin kehittää ja rakentaa edelleen myönteistä yhteishenkeä polholaisten keskuuteen ja saada koko jäsenistö mukaan Polhon toimintaan: tapahtumien kirjo tulee olemaan erittäin monipuolinen tänäkin vuonna.

Hallituksen kokoonpano 2008

• Antti Korhonen, Puheenjohtaja
• Minna Kuisma, Taloudenhoitaja
• Leena Poikolainen, Sihteeri-tiedottaja
• Antti J. Lehtinen, 1. Opintovastaava ja varapuheenjohtaja
• Henrik Kallio, 2. Opintovastaava (HYY-vastaava)
• Riikka Illman, Sisäsuhde- ja tasa-arvovastaava
• Pekka Räsänen, Ulkosuhde- ja virkistysvastaava
• Sampo Lindgren, Työelämä- ja yrityssuhdevastaava
• Anna Louko, KV- ja ympäristövastaava
• Antti E. Lehtinen, Juhlavastaava
• Anni Mäkeläinen, Kulttuurivastaava
• Toivo Martikainen, ATK- ja urheiluvastaava

Poleemin toimitus 2008

• Vastaavat päätoimittajat: Armi Ahvenainen ja Jaakko Poikonen

Suhteet

Polho ry:n tärkein yhteistyökumppani vuonna 2008 on edellisten vuosien tapaan sisarjärjestömme: yhteiskuntahistorian laitoksen toisen oppiaineen talous – ja sosiaalihistorian ainejärjestö Taso ry. Tason kanssa järjestämme monipuolista yhteistoimintaa (mm. kulttuuria ja urheilua) säännöllisesti. Yhteistyö toimii jo edellisten vuosien viitoittamalla aktiivisella tavalla. Vuonna 2008 yhteistyö valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden kattojärjestön Kannunvalajien kanssa jatkuu osallistumalla järjestön asettamiin toimialakohtaisiin työryhmiin sekä yhteisiin tapahtumiin. Helmikuussa 2008 Polhon hallitus osallistuu Kannunvalajien järjestämään hallitusten väliseen konferenssiin. Tavoitteenamme on omalta osaltamme olla aktiivisesti mukana edistämässä kannuyhteistyötä. Avustimme Kannunvalajia esim. laskiaisriehan järjestämisessä Ullanlinnan-mäellä. Vuoden 2008 toukokuussa järjestämme koko Valtsikan kattavat periodibileet, eli pedarit, yhdessä VOO ry:n ja Politicus ry:n kanssa. Syksyllä osallistumme Turussa kollegajärjestömme P-klubin järjestämille kollegasitseille. Koemme tärkeäksi myös tiiviin yhteistyön Helsingin yliopiston muiden historianopiskelijoiden järjestöjen kanssa; jo tammikuun lopussa pidettiin yhteinen illanvietto ja helmikuussa järjestämme perinteeksi muodostuneet yhteiset historiasitsit. Historiafuksit otetaan vastaan syksyllä historiasuunnistuksella. Vuonna 2006 alkanutta perinnettä ”käänteisestä historiasuunnistuksesta” vanhemmille opiskelijoille jatketaan keväällä. Vuoden 2008 hallituksen jäsenet osallistuvat mahdollisuuksien mukaan myös HYY:n valiokuntatoimintaan. Suhteemme muihin Suomen historianopiskelijajärjestöihin hoidetaan HOL-yhteistyöllä lähinnä osallistumalla HOL (Historian Opiskelijain liitto) ry:n järjestämiin seminaareihin – ensimmäinen helmikuussa Jyväskylässä. Vuoden 2007 hallituksemme suhdevastaava Maria Tomminen toimii kuluvana vuonna HOL:in hallituksessa. Edellä mainittujen lisäksi järjestömme edustaja toimii Historiallisen yhdistyksen hallituksessa ja tuo samalla yhdistyksen toimintaan mukaan yhteiskuntahistoriallista näkemystä.

Kansainvälisyys

Vuonna 2008 tulemme tekemään kaksi yhteistä matkaa talous- ja sosiaalihistorian opiskelijoiden kanssa. Kevät- ja syysmatkat ovat perinteisesti olleet opiskelijoiden välistä yhteishenkeä kasvattavia kokemuksia, jotka ovat toimineet paljon ansaittuna hengähdystaukona opiskelun työntäyteisestä maailmasta. Matkat ovat myös toimineet fuksien ja vanhempien opiskelijoiden kohtaamispaikkana. Kuten edeltävillä yhteiskuntahistorian ainejärjestöjen matkoilla, on kuluvankin vuoden matkojen tarkoituksena tutustua perusteellisesti kohdemaan kulttuuriin, historiaan ja ihmisiin.

Kevätmatka suuntautuu tänä vuonna Latvian pääkaupunkiin Riikaan, missä pyhitämme kaksi päivää kaupunkiin tutustumiselle ja sen ilmapiiristä nauttimiselle. Matkamme tulee kuluvana keväänä olemaan suositumpi kuin pitkiin aikoihin yli kolmenkymmenen opiskelijan sitouduttua lähtemään Riikaan. Perinteeksi jo muodostunut suurlähetystövierailu toteutuu tälläkin reissulla, kun tutustumme Suomen Latvian suurlähetystöön.

Syysmatka järjestetään ensimmäisen ja toisen periodin ns. väliviikolla lokakuun loppupuolella, ja matkakohteena on kuluvana vuonna historiallisesti viehättävä Lissabon. Jotta viime vuoden taloudelliset ongelmat eivät tulisi matkan järjestämisen esteeksi, on suunnitelmissa kerätä osa matkarahoista kevään ja kesän aikana talkoovoimin. Lissabonissa olisi tarkoitus viettää mahdollisuuksien mukaan kokonainen viikko ja järjestää paikan päällä yhteisiä ekskursioita, mm. tutustumiskierros paikalliseen yliopistoon, vierailuita merkittäviin museoihin ja tietysti Suomen suurlähetystöön.

ISHA (International Students of History Association)-yhteistyö jatkuu edelleen vuonna 2008. Vuoden 2007 hallituksemme KV-vastaava Elsa Mäki-Reinikka jatkaa viimevuotista pestiään aktiivisena Polhon edustajana ISHA:n jännittävässä maailmassa. Suunnitelmissa kuluvana vuotena on ISHA- järjestön jokavuotisen konferenssin tuominen Helsingin isännöitäväksi, mikä mahdollistaa järjestömme suurilukuisen osallistumisen siihen.

Työelämä-, yrityssuhde ja alumnitoiminta

Kehitämme ja vahvistamme polholaisten yhteyksiä työelämään, ja lisäämme tietoa työelämän laajoista mahdollisuuksista tulevaisuuden maistereille. Kuten ennenkin, tiedotamme työelämästä, – harjoittelusta ja -tarjouksista erityisesti sähköpostilistalla. Syksyllä järjestämme toistamiseen työelämäpaneelin, johon kutsumme valmistuneita valtiotieteilijöitä keskustelemaan heidän kokemuksistaan työelämästä ja opintojen siihen antamista valmiuksista. Alumnitoimintaa kehitämme yhdessä Tason kanssa. Tavoitteena on saada mahdollisimman suuri joukko alumneja heidän yhteisen sähköpostilistan jäseniksi ja tätä kautta aktivoitumaan toiminnassa. Myös järjestölehteämme Poleemia tarjotaan alumneille kotiin tilattavaksi. Yhdessä Tason hallituksen ja laitoksemme alumniyhteistyöhenkilön kanssa järjestämme vuoden aikana neuvotteluja uusien yhteistyömuotojen löytämiseksi. Perinteiseen tapaan alumneille tiedotetaan tiedettä & kaljaa -illoista – harkintamme mukaan myös muista heitä kiinnostavista tapahtumista. Alumnisuhteita aiomme hyödyntää mahdollisuuksien mukaan myös työelämäekskursioiden järjestämisessä. Niitä on tarkoitus järjestää vuoden aikana vähintään neljä. Helmikuun lopulla suuntaamme eduskuntaan, missä pääsemme kattavalle esittelykierrokselle ”oppiaineemme oman kasvatin” ja dosentin Erkki Tuomiojan johdolla ja menemme seuraamaan myös eduskunnan kyselytuntia.

Pyrimme myös yhteistyössä Poleemin toimituskunnan kanssa kehittämään yrityssuhteita. Tavoitteenamme on saada lisää mainostajia ensisijaisesti Poleemiin ja mahdollisesti Polhon muihinkin tilaisuuksiin. Jatkamme yhteistyötä myös SVOL:on kanssa. Syksyllä viemme fuksit tutustumiskierrokselle liiton toimistoon.

Kulttuuritoiminta

Vuoden 2008 kulttuuritoiminnassa pyritään ennen kaikkea tutustumaan pääkaupunkiseudun kulttuuritarjontaan säännöllisesti sekä hyödyntämään sitä monipuolisesti. Luvassa on näyttelyitä tapakulttuurista valokuviin, teatteriesityksiä (mahdollisina kohteina mm. Ylioppilasteatteri, Ryhmäteatteri, KOM-teatteri sekä Arena), musiikkia laidasta laitaan sekä stand up –komiikkaa opiskelijoiden toiveet huomioon ottaen. Kulttuuritapahtumia valikoidessa halutaan huomioida sekä opinalaamme liittyvä asiapainotteinen tarjonta että viihteellisempi kulttuuri. Tarkoitus on rohkaista myös itsenäiseen kulttuurin kuluttamiseen: tapahtumien etsimiseen, niihin osallistumiseen ja kulttuurin näkemiseen yhteisöllisyyttä mahdollistavana ja tiivistävänä tekijänä. Hyvänä esimerkkinä tämänkaltaisista tempauksista oli mm. tammikuussa järjestetty DocPoint-festivaali. Visuaalisesti painottuvien ekskursioiden ohella pyritään järjestämään tapahtumia, joissa opiskelijat ovat itse toiminnallisessa asemassa ja jopa tekevät taidetta. Kevät alkaa kaudenavajaisilla, joita vietetään 8. helmikuuta teemalla ”levyraati”. Edellä mainittujen näyttelyiden, teatterin ja stand upin lisäksi ohjelmassa on keväällä mm. elokuva-ilta ja toukokuussa järjestettävä perinteinen kulttuuribrunssi. Tutustumme myös ranskalaiseen kulttuuriin punaviinin, patongin, sopivan musiikin ja baskereiden parissa. Koska pääkaupunkiseudulla on paljon kulttuuritapahtumia myös kesäaikaan, toivotaan niitä hyödynnettävän varsinaisesta opiskelusta pidettävästä tauosta huolimatta. Erilaisiin kulttuuritapahtumiin liittyvää tiedotusta tehostetaan ja siitä tehdään ympärivuotista. Syksyn alkaessa tarkkailemme Helsingin Juhlaviikkojen ohjelmistoa ja Taiteiden yön suomia mahdollisuuksia. Luvassa ovat loppusyksystä jälleen myös Kulttuuri-iltamat. Polhon ja Taso ry:n yhteistyötä kulttuuritapahtumien saralla pidetään järkevänä ja tarpeellisena, ja tavoitteena onkin toteuttaa kaikki tapahtumat yhdessä ja molempien ainejärjestöjen opiskelijoille suunnattuina. Myös yhteinen kirjakerho jatkaa aktiivista toimintaansa kooten säännöllisesti opiskelijoita keskustelemaan kiinnostavasta kaunokirjallisuudesta.

Polholla on käytössään myös kirjasto, joka kattaa parisen sataa nidettä. Kirjoja säilytetään yhteiskuntahistorian laitoksella ja ne ovat lainattavissa jäsenistöllemme kulttuurivastaavan kautta. Polho ry:n suhteellisen laaja kirjasto on syntynyt vuosien varrella saatujen lahjoitusten myötä. Vuoden aikana on tavoitteena toteuttaa myös Polhon oma T-paita-projekti, joka viime vuonna jäi kesken. Syksyn aikana Polhon järjestöarkisto on tarkoitus saattaa järjestykseen ja luovuttaa HYY:n arkistoon säilytettäväksi asianmukaisissa oloissa.

Vuonna 2005 Polhossa aloitettiin ns. historiikkiprojekti, joka tähtää vuoteen 2015, jolloin ainejärjestömme täyttää 50 vuotta. Tarkoituksena on kerätä varoja yhdistyksen historian perusteelliseksi tutkimiseksi ja siihen liittyvän kovakantisen kirjan julkaisemiseksi. Historiikkitilillä on nyt n. 1000€ ja tarkoituksena on vuoteen 2010 mennessä saada kasaan 2000–2500€, jotta historiikkiprojekti saadaan käynnistettyä. Polho ry:lle perustettiin vuonna 2005 historiikkitili, johon vuosittain kartutetaan rahaa. Kuluvan vuoden lopussa on tarkoitus budjetoida kyseiselle tilille 500€. Varmaa on, että myös HYY:n mittavaa rahoitusapua hankkeelle kaivataan.

Tiedotus ja ATK-asiat

Tiedotustoiminnan ensisijainen tavoite on, että halukkaat saavat tarvitsemaansa tietoa yhdistyksen toiminnasta mahdollisimman kattavasti ja helposti. Tärkeimmät tiedotuskanavat ovat tähän mennessä olleet yhteiskuntahistorian laitoksen sähköpostilista, sekä Polhon kotisivut osoitteessa (http://www.polho.fi). Nämä kaksi mediaa pyritään pitämään myös jatkossa toimivina ja informatiivisina.

Polho ry:n kotisivut uudistuivat ulkoasun osalta täydellisesti vuoden 2007 lopulla. Ulkoasu on nyt selkeämpi ja helppokäyttöisempi kuin aiemmin. Vuonna 2008 ulkoasua ei ole tarkoitus enää uudistaa, mutta sivujen ylläpito ja päivitys jatkuvat aktiivisena ympäri vuoden. Polhon hallituksen atk-vastaava Toivo Martikainen päivittää sivuja jatkuvasti. Tärkeimpiä osa-alueita päivityksen suhteen ovat tapahtumakalenteri, opintoasiat ja tapahtumien mainostaminen. Kotisivut ovatkin erittäin hyvä ja tehokas media tapahtumien promoamisessa, sillä niillä tavoitetaan helposti kaikki järjestön toiminnasta kiinnostuneet. Jokaiselle tapahtumalle luodaan oma otsikko Polhon netin etusivulle, jolloin se myös päivittyy heti HYY:n tapahtumakalenteriin. Sivuille on jo alkuvuoden 2008 aikana lisätty mm. uuden hallituksen yhteystiedot ja kuvat sekä sivujen kaikki muut tiedot on päivitetty ajan tasalle. Sivuilta jo löytyvää keskustelusivustoa on tarkoitus aktivoida uudelleen ja kysy opintovastaavalta -palstaa aletaan jälleen mainostaa sen aktivoimiseksi.

Uusi ja merkittävä seikka Polhon atk-asiainhoitoon liittyen on loppuvuodesta 2007 Polholle perustettu Facebook-profiili. Profiilin on tarkoitus toimia Polhon kuvapankkina ja sinne onkin lisätty jo runsaasti kuvia järjestön tapahtumista. Facebookiin lisätyt kuvat saadaan linkitettyä suoraan Polhon nettisivuille. Helmikuun alussa 2008 sivuilta pääsee katsomaan jo noin 150 kuvaa järjestön tapahtumista Facebookin kautta. Kuvia voivat luonnollisesti katsoa myös ne, jotka eivät ole rekisteröityneitä Facebookin jäseniä.

Opintotoiminta

Vuonna 2008 Polhon opintovastaavina toimivat Antti Lehtinen ja Henrik Kallio. Asioita hoidetaan pitkälti yhteistyössä, mutta toiminnan selkeyttämiseksi muutamia tehtäviä on jaettu opintovastaavien kesken. Antti Lehtinen vastaa oppiaine- ja laitoskahvien järjestelyistä, opintopiirien järjestämisestä sekä opintopalstan toimittamisesta ainejärjestölehteemme Poleemiin. Henrik Kallio vastaa tutor- ja fuksitoiminnasta, opiskelijavaihto-asioista sekä toimii HYY-vastaavana. Yhteistyö laitoksen ja tiedekunnan kanssa on aktiivista ja monipuolista. Opintovastaavat toimivat opiskelijoiden edustajina keväällä yhteiskuntahistorian laitoksella toteutettavassa tutkintovaatimusten uudistamisessa. Opintovastaavat osallistuvat myös laitoksen henkilökunnan kokouksiin ja keväällä pidettävien laitoksen kehittämispäivien suunnitteluun, toimivat opiskelijoiden edunvalvojina yhdessä johtoryhmän opiskelijaedustajien kanssa sekä ovat jatkuvassa yhteistyössä Kannunvalajien muiden ainejärjestöjen opintovastaavien sekä tiedekunnan opintotoimiston kanssa. Yhteistyötä oppiaineen opiskelijaedustajiin laitosjohtoryhmässä, tiedekuntaneuvostossa sekä konsistorissa on vuoden 2008 aikana tarkoitus tiivistää: tämä vahvistaa tiedonkulkua yliopiston hallinnollisten elinten ja Polhon välillä.
Vuonna 2008 järjestetään kahdet oppiainekahvit yhteistyössä oppiaineen henkilökunnan kanssa. Oppiainekahvit ovat tärkeä osa toimintaamme, jossa opiskelijat ja laitoksen henkilökunta tapaavat toisiaan ja keskustelevat ajankohtaisista opintoihin sekä laitoksen toimintaan liittyvistä aiheista. Keväällä ajankohtaisia aiheita ovat ainakin tutkintovaatimusten uudistaminen sekä tasa-arvotyöryhmän toiminta. Yhdessä talous- ja sosiaalihistorian opiskelijoiden kanssa perinteisesti järjestetyt laitoskahvit tullaan järjestämään loppukeväällä.
Polho on saanut yliopistolta kuluvaksi vuodeksi määrärahoja neljän opintopiirin järjestämiseen. Kolme opintopiireistä järjestetään poliittisen historian aineopintojen kirjatentteihin ja yksi maisterivaiheen opintojen kirjatenttiin. Opintopiirit on koettu jäsenistön keskuudessa erittäin hyödyllisiksi. Ne antavat mahdollisuuden valmistautua tenttiin normaalia paremmin ja mahdollistavat näin paremmat oppimistulokset. Lisäksi opintopiirit edesauttavat opiskelijoiden tutustumista toisiinsa. Erityisen tärkeäksi on koettu myös opintopiirien vetäjälleen antama opetuskokemus, jota muuten voi olla vaikea saada.

Polhon nettisivuilta löytyvää opintopalstaa on tarkoitus kehittää kuluvan vuoden aikana entistä toimivammaksi ja informatiivisemmaksi. Jo nyt varsin suosittua tenttiarkistoa on tarkoitus kehittää entisestään ja lisäksi palstalle tullaan lisäämään ajankohtaista ja hyödyllistä opintoihin liittyvää tietoa. Viime vuonna lanseerattua ”kysy opintovastaavalta” –palstaa jatketaan ja vuoden alussa sivuille lisättiin mahdollisuus antaa palautetta opinnoista suoraan nettisivujen kautta. Lisäksi ainejärjestölehteemme Poleemiin tullaan toimittamaan kahdesti vuodessa opintopalsta, jossa tiedotetaan ajankohtaisista opintoasioista. Polhon hallitus on myös omaksunut aktiivisen roolin ehdottamalla ansioituneita laitoksemme henkilökunnan jäseniä erilaisten stipendien saajaehdokkaiksi.
Polhon hallitus järjestää vuoden 2008 aikana viisi tiedettä & kaljaa -keskustelutilaisuutta. Vapaamuotoinen keskustelu rakentuu illan vieraan ja hänen erikoisalansa ympärille. Tilaisuuksista kolme pidetään kevätlukukaudella ja kaksi syyslukukaudella. Vieraiksi pyydetään ajankohtaisia tai poliittiseen historiaan liittyviä yhteiskunnallisia vaikuttajia sekä tutkijoiden, toimittajien, politiikan, kulttuurin että talouselämän piiristä. Kevään ensimmäinen tapahtuma pidettiin tammikuussa ja vieraana oli Heikki Ylikangas. Toisen tilaisuuden vieraaksi saapuu Heidi Hautala.Helmikuun alussa järjestimme ensimmäisen kerran opiskelijavaihtopaneelin, jossa laitoksen kansainvälisistä asioista vastaava henkilö sekä vaihdossa jo käyneet ja vaihtoon lähtevät opiskelijat kertoivat käytännön kokemuksistaan. Paneeli-tyyppisiä keskusteluja tulemme järjestämään kiinnostuksen ja kysynnän mukaan jatkossakin.
Yhteiskuntahistorian laitos tarjoaa polholaisille vuonna 2008 yhdeksän Sokrates -opiskelijavaihtopaikkaa Saksassa, Ranskassa ja Englannissa toimiviin vaihtoyliopistoihin. Yhteistyössä laitoksen vaihtoasioista vastaavan yliopistonlehtori Katalin Miklossyn kanssa Polhon hallitus tarjoaa tarvittaessa apua opiskelijavaihtoon pyrkiville henkilöille.
Poliittiseen historiaan valitaan tänäkin vuonna neljä tutoria, joista yhden on tarkoitus olla jo maisterivaiheeseen edennyt opiskelija. Tutor- ja fuksivastaava Henrik Kallio koordinoi sekä tutoreiden valintaa ja toimintaa että fuksien integroimista yliopisto-elämään. Kesän 2008 jälkeen uudet opiskelijat pääsevät jälleen opiskeluelämään kiinni tutorien opastuksella. Polhon hallitus järjestää syksyn 2008 aikana aktiivisesti tapahtumia uusille opiskelijoille. Tutustumistapaamisten jälkeen fuksit jaetaan tutorryhmiin, joissa he pääsevät perehtymään opiskeluasioihin. Muita fuksitapahtumia ovat yhteistyössä muiden historiajärjestöjen kanssa pidettävä historiasuunnistus, Yhiksen fuksiaiset sekä fuksisauna. Polhon hallituksen tavoitteena on alusta asti pyrkiä aktivoimaan ja kannustamaan uusia opiskelijoita osallistumaan opiskelijatapahtumiin sekä myöhemmin ainejärjestötoimintaan. Tutorit osallistuvat toukokuussa ja elokuussa pidettäviin koulutustilaisuuksiin ja kesän aikana he laativat oman aineensa tutorsuunnitelman sekä postittavat kirjeet kesän valintakokeissa hyväksytyille uusille opiskelijoille. Syksyn lopussa tutorit laativat toiminnastaan raportin tiedekunnan opintotoimistolle.

Vuoden 2007 aikana aloitettiin myös yhteistyössä Taso ry:n kanssa pidempiaikainen tasa-arvoprojekti. Perustettu tasa-arvotyöryhmä jatkaa toimintaansa tänäkin vuonna ja tekeillä on sähköinen kysely tasa-arvon toteutumisesta, joka kuluvan vuoden aikana postitetaan oppiaineemme sähköpostilistalle. Hallituksemme tasa-arvovastaava Riikka Illman osallistuu aktiivisesti tasa-arvotyöryhmän toimintaan.

Opintovastaava Antti Lehtinen osallistuu vuoden aikana HYY:n opiskelija-asioiden valiokunnan ja tutorvastaava Henrik Kallio tuutorivaliokunnan toimintaan.

Urheilutoiminta

Polho ry:n urheilutoiminta on ollut perinteisesti erittäin aktiivista ja toiminta jatkuu vireästi myös vuonna 2008. Päätavoitteina tälle vuodelle ovat toiminnan jatkaminen niissä muodoissa kuin aiemminkin, uusien, mielenkiintoisten tapahtumien kehittäminen ja yhä suuremman opiskelijajoukon – etenkin naisten – saaminen aktiivisesti mukaan urheilutoimintaan. Joukkuelajit jylläävät vahvoina Polho ry:n toiminnassa, nyt tavoitteena on järjestää mielekkäitä urheilutapahtumia myös niille, jotka eivät välttämättä pidä joukkueurheilusta.

Polho ry:llä on Taso ry:n kanssa yhteinen jalkapallo- ja futsaljoukkue FC Real Torspo, joka harjoittelee viikoittain läpi lukuvuoden ja osallistuu kaikkiin yliopiston jalkapallo- ja futsalsarjoihin ja -turnauksiin. Torspo on luonnollisesti kaikille yhteiskuntahistorian opiskelijoille, sekä naisille että miehille, tarkoitettu joukkue. Talvella 2008 Torspo osallistuu Helsingin yliopiston futsalsarjaan ja loppukeväästä HYY:n järjestämään yliopiston jalkapallosarjaan. Lisäksi toukokuussa on valtiotieteellisen tiedekunnan jalkapalloturnaus Kannu Cup, johon Torspo lähtee luonnollisesti mukaan hallitsevana Valtsikan mestarina. Joukkueen historia on perinteisesti varsin menestyksekäs – se sisältää lukuisia turnausvoittoja ja finaalipaikkoja yliopiston jalkapallo- ja futsalkilpailuissa. Tätä perinnettä on tarkoitus jatkaa – tosin hauskanpitoa unohtamatta.

Yhteiskuntahistorian laitoksen opiskelijoiden sählyvuoro on jo pitkään järjestetty joka lauantai, ja perinne jatkuu myös vuonna 2008. Sählyyn onkin saatu mukaan hyvä osallistujamäärä ja myös naisia on ollut mukana pelaamassa. Laitoksen opiskelijoiden sählyjoukkue aikoo myös osallistua Kannunvalajien järjestämään sählyturnaukseen maaliskuussa 2008.

Vuonna 2007 toimintansa aloittanut PoJu – poliittisen historian juoksijat – on nimensä mukaisesti Polho ry:n alainen juoksukerho. PoJu kokoontuu yhteislenkille noin kerran viikossa ja keväällä on tarkoitus lähteä viime vuoden perinteen mukaisesti valtio-opin opiskelijoiden haastamana Helsinki City Runille juoksemaan puolimaraton. Myös PoJun osanottajamäärä on ollut vakituisesti runsas.

Talvilajeja aiotaan kehittää muun muassa järjestämällä yhteistä luistelua joko Rautatientorin tai Brahen kentän tekojäällä. Myös kevyttä ja leikkimielistä jääkiekkoa on tarkoitus harrastaa ja kiinnostuneiden määrä onkin ollut kyselyiden perusteella vakuuttava. Näihin lajeihin päästään, kunhan sää kylmenee hieman talvisemmaksi.

Kevään aikana on tarkoitus järjestää yhdessä Taso ry:n kanssa laitoksen yhteinen sulkapalloturnaus. Etenkin naisopiskelijat ovat osoittaneet mielenkiintoa kyseistä tapahtumaa kohtaan ja Polhon ja Tason urheiluvastaavat ovatkin jo alkaneet puuhailla kyseistä tapahtumaa. Yhteistyö sisarjärjestöjen urheiluvastaavien kesken toimii muutenkin hyvin ja aktiivista yhteydenpitoa harjoitetaan viikoittain.

Näiden kaikkien urheilutapahtumien lisäksi Polho ry aikoo tehdä lukuisia eri ekskursioita yliopistoliikunnan lajien syövereihin ja osallistua aktiivisesti myös Kannunvalajien ja Yliopistoliikunnan järjestämiin urheilutapahtumiin ja -ekskursioihin. Polho ry:n hallituksen urheiluvastaava Toivo Martikainen on ollut aktiivisesti mukana Kannunvalajien urheiluvastaavien yhteistoiminnassa ja auttaa myös Kannunvalajien urheilutapahtumien järjestelyissä.

Virkistystoiminta

Polhon virkistystoiminta tähtää edelleen lieventämään opiskelujen rasitusta, tarjoamaan positiiviset puitteet sosiaaliselle verkostoitumiselle ja kohottamaan yhteishenkeä polholaisten keskuudessa. Virkistystoiminnan selkärangan muodostavat yhä pöytäjuhlat eli sitsit, joita järjestetään kuluvana vuonna kolme kappaletta. Helmikuussa järjestämme Helsingin yliopiston historianopiskelijoiden yhteiset historiasitsit ja myöhemmin keväällä perinteiset kevätsitsit. Syksyllä osallistumme yhdessä Helsingin ja Turun valtio-opin opiskelijoiden kanssa kollegasitseille, jotka järjestetään tänä vuonna Turussa.

Itsenäisyyspäivänä järjestämme legendaarisen itsarisilliksen – eli epävirallisen vuosijuhlamme. Toukokuussa olemme yhdessä VOO ry:n ja Politicus ry:n kanssa junailemassa Valtsikan perinteeksi muodostuneita periodibileitä, Lisäksi muita juhlia on tarkoitus järjestää tarpeen mukaan, kuten helmikuussa järjestettävät kaudenavajaisbileet. Maaliskuulle on suunnitteilla teemabileet, toiset teemabileet ovat ohjelmassa loppuvuonna. Syksyllä 2008 aloittavat uudet opiskelijat järjestävät perinteiseen tapaan laitoksen pikkujoulut marraskuussa. Uutuutena tälle vuodelle on suunniteltu erityisiä teemailtoja, joissa olisi tarkoitus tutustuttaa sekä uusia että vanhoja opiskelijoita keskenään. Keväällä järjestetään kaksi teema-iltaa (peli-ilta ja elokuva-ilta) ja syksyllä toiset kaksi. Vaikka alkoholi ja opiskelijajuhlat ovatkin syvästi juurtuneet yhteen, otamme kaikkien tilaisuuksiemme tarjoilussa ja ohjelmassa huomioon myös ne osallistujat, jotka eivät nauti alkoholipitoisia juomia.

Ympäristö

Pyrimme ottamaan ympäristön mahdollisimman hyvin huomioon toiminnassamme. Käytännössä tämä tarkoittaa ennen muuta tapahtumissamme syntyvien jätteiden määrän mahdollisimman tehokasta rajoittamista ja jäljelle jäävän jätteen kierrättämistä. Pidämme ympäristönäkökulman mielessä myös matkailutoiminnassamme ja pyrimme valitsemaan kussakin tilanteessa mahdollisimman ekologiset matkustus- ja majoitusvaihtoehdot sekä välttämään matkoillakin ylimääräisen jätteen tuottamista ja hoitamaan jätteiden lajittelun mahdollisimman hyvin paikallisten mahdollisuuksien mukaan. Lisäksi suosimme paikallisia tuotteita tuontitavaran sijaan. Polhon tilaisuuksissa käytetään aina kestoastioita, mikäli se vain suinkin on mahdollista. Sitseillä käytämme Kannunvalajien astiasarjaa, johon kuuluvat kaikki tarvittavat osat. Hankimme tarjolla olevat juomat aina kierrätettävissä pakkauksissa. Samoin kiinnitetään huomiota muiden tarjoilujen pakkausmateriaalien kierrätettävyyteen ja pyritään hankkimaan tuotteita joihin on käytetty vähän tai ei ollenkaan pakkausmateriaaleja. Kierrätämme jätteemme mahdollisimman tarkasti. Pyrimme käyttämään paljon kotimaisia elintarvikkeita sekä luomu- ja reilunkaupan tuotteita. Pidämme myös näitä näkyvästi tarjolla. Käytämme toiminnassamme mahdollisimman vähän tulostus- yms. paperia ja pidämme suurimman osan tarvitsemastamme tiedosta ainoastaan sähköisessä muodossa. Kokousten esityslistoista tai pöytäkirjoista ei tulosteta useita paperiversioita ja kommunikointi ja tiedottaminen sekä hallituksen sisällä että koko järjestön kanssa tapahtuu lähes täysin sähköpostitse. Lisäksi ainejärjestömme lehden Poleemin painosmäärät pyritään optimoimaan siten, että kaikki halukkaat saavat oman kappaleensa, mutta ylimääräisiä lehtiä ei jäisi jäljelle. Poleemista on olemassa myös verkkoversio. Järjestön ympäristövastaava kannustaa järjestön jäseniä noudattamaan näitä periaatteita ja huolehtii, että ympäristönäkökulmat huomioidaan kaikessa Polhon järjestämässä toiminnassa. Järjestön ympäristövastaava (kv-vastaava Anna Louko) myös tiedottaa HYY:n ympäristötempauksista yms. Polho ry on ansainnut HYY:n ekomerkin vuoden 2006 toimintansa perusteella.

Poleemi

Poleemi on Polho ry:n laadukas lehti, joka on ilmestynyt vuodesta 1975 lähtien. Lehden tavoitteena on käsitellä ennakkoluulottomasti ja asiantuntevasti ajankohtaisia yliopistoon, yhteiskuntaan ja historiantutkimukseen liittyviä teemoja sekä tarjota opiskelijoille foorumi julkaista historia-aiheisia artikkeleita ja harjoitella tieteellistä kirjoittamista. Poleemia lukevat laajalti sekä yhteiskuntahistorian laitoksen ja muut valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijat että myös poliittisen historian oppiaineesta valmistuneet alumnit. Poleemi ilmestyy neljästi vuodessa. Jokaisella numerolla on – Poleemin perinteitä vaalien – oma teemansa. Teemat antavat virikkeitä kirjoittajille mutta ovat kuitenkin tarpeeksi väljiä mahdollistaakseen luovan ja näköaloja avaavan kirjoittamisen eri aiheista. Tänä vuonna päätoimittajuus on jaettu kahden henkilön kesken. Tavoitteena on pitää Poleemi viimevuotisella laadukkaan monipuolisella ja luettavalla tasolla ja kannustaa myös uusia opiskelijoita kirjoittamaan artikkeleita. Vuonna 2008 Poleemin tiedotukseen ja markkinointiin panostetaan aikaisempaa enemmän, ja erityisesti alumnit otetaan huomioon. Aikaisempien vuosien tapaan Poleemia lähetetään myös kollegajärjestöille ympäri Suomea. Poleemin päätoimitus tuntee vastuunsa tulevien sukupolvien lähdeaineistomateriaalin riittävyydestä ja toimittaa lehden numeroista arkistokappaleet Opiskelijakirjastoon. Poleemi ilmestyy vuonna 2008 neljä kertaa; kaksi kertaa keväällä ja kaksi syksyllä; ja kukin numero on 36-sivuinen. Painopaikaksi on tälle vuodelle valittu Multiprint-Otamedia. Multiprintin kanssa on sovittu vuoden kaikkien neljän numeron painatuksesta ja yhteishinnaksi tulee 2 000 euroa;. Poleemi ottaa painopaikan valinnassa huomioon erityisesti hinnat ja ympäristötekijät. Painosmäärissä huomioimme ympäristönäkökohdat, ja toimituskunta pyrkii myös varmistamaan, että kaikki lehden numerot löytävät lukijansa. Poleemi on paitsi sisällöltään myös painoteknisesti laadukas lehti, ja sen painokustannukset vievät huomattavan osan Polho ry:n varoista. Kustannuksia pyritään pienentämään hakemalla HYY:n järjestölehtitukea ja myymällä mainostilaa. Ensisijaisesti lehdessä halutaan kuitenkin antaa tilaa opiskelijoiden tuottamalle materiaalille, ja järjestölehtituki on siten Poleemille elinehto, jotta lehden laadusta ja kattavuudesta ei jouduta tinkimään.

Leave a Reply